חוזר מנכ''ל תש''ף/6 , בנושא:חוזר התשפ 6להדפסת החוזרתחומי דעת ותכניות לימודים
הוראה, למידה והערכה
בחינות בגרות, עבודות גמר וכלי הערכה נוספים לקראת תעודת הסיום ארגון הבחינות, היבחנות במקרים חריגים, הנפקת תעודות ודיפלומות - הוראת קבע 0241

ארגון העבודה החינוכית
תוכניות ופעילויות של גורמי חוץ קול קורא ליוזמות חינוכיות לשנת התשפ"א- הודעה 0180

מינהל מוסדות חינוך
רישום, קבלה והעברות תלמידים הרישום לבתי הספר העל-יסודיים לשנת הלימודים התשפ"א- הודעה 0179