חוזר מנכ''ל תשפ''ב/11להדפסת החוזרתחומי דעת ותכניות לימודים
ארגון העבודה החינוכית
ביקור סדיר מביקור סדיר למניעת נשירה - הוראת קבע 0303

אוכלוסיות תלמידים ומסגרות מיוחדות
מינהל מוסדות חינוך
בינוי, פיתוח ותחזוקת מבני חינוך המיפוי הבין־יישובי - הוראת קבע 0306