חוזר מנכ''ל תשפ''ג/5להדפסת החוזרהוראה, למידה והערכה
תהליכי הוראה, למידה והערכה במוסדות חינוך הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת ההישגים בחינוך העל־יסודי - הוראת שעה 0385

מינהל מוסדות חינוך
רישום, קבלה והעברות תלמידים הרישום לבתי הספר העל-יסודיים - הוראת קבע 0386