האולימפיאדות הבין־לאומיות במדעים מבחני איתור (שלב א') לנבחרות ישראל במדעים ולנבחרת ישראל הצעירה

הודעה מס' 0118

תאריך פרסום ההודעה: ד' באלול תשע"ח, 15 באוגוסט 2018

   02 - 5603143
   anatro2@education.gov.il

 

 

1.   כללי

מדי שנה יוצאות משלחות מתוך נבחרות ישראל במדעים להתחרות באולימפיאדות הבין־לאומיות במדעים במקצועות: כימיה, פיזיקה, מתמטיקה ומדעי המחשב.

במסגרת האולימפיאדות הללו מתקיימות תחרויות מורכבות, שאליהן מגיעים מאות בני נוער מעשרות מדינות מרחבי העולם, המצטיינים בתחומי דעת אלו.

המִנהל לתקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע עם קרן מיימונידס, בשיתוף הפיקוח על הוראת המתמטיקה והמדעים (פיזיקה, מדעי המחשב, כימיה ומדעים בחטיבת הביניים) והמזכירות הפדגוגית, משקיעים מאמצים רבים לקידום הישגיה של מדינת ישראל באולימפיאדות הבין־לאומיות ובטיפוח נבחרות ישראל במדעים. זאת מתוך הבנה כי התחרויות תורמות לטיפוח החינוך המתמטי והמדעי ומקדמות את החינוך לחשיבה יצירתית ומדעית רחבה, וכי השפעתן מחלחלת אל כלל תלמידי ישראל במקצועות אלו.

מעבר להישגי התלמידים, להשתתפות ישראל באולימפיאדות הבין־לאומיות חשיבות רבה בשיפור תדמיתה של מדינת ישראל בקרב קהילת אנשי המדע בעולם וכן ביצירת קשרים חברתיים בין התלמידים והמדריכים מרחבי העולם, שיהפכו ברבות הימים לקשרים אקדמיים מחקריים המקדמים חדשנות ושיתופי פעולה עסקיים בעת פיתוח טכנולוגיות והמצאות מדעיות.

2.   מבחני האיתור

לכל מקצוע (מתמטיקה, כימיה, פיזיקה, מדעי המחשב) מתקיימים מבחני איתור נפרדים.

למבחני האיתור כמה שלבים שבסופם ייבחרו תלמידים שירכיבו את נבחרת ישראל באותו מקצוע. מקרב בני הנוער אשר יתאימו לנבחרת ולאחר תקופה ארוכה של אימונים, תיבחר המשלחת שתייצג את ישראל ותתחרה באולימפיאדה אשר מתקיימת מדי שנה במדינה שונה בעולם.

החל משנת הלימודים תשע"ט, יתקיימו מבחני האיתור על כל שלביהם בשליש הראשון של שנת הלימודים, למעט מבחני האיתור בפיזיקה לתלמידי כיתות י"א בלבד ועל כן יש לשריין את המועדים המצוינים מטה בלוח הפעילות הבית ספרי.

מבחן שלב א' מתקיים בבתי הספר ומבחן שלב ב' (ושלב ג', אם יש) מתקיים במוסד האקדמי המלווה.

מבחן שלב א' במקצועות כימיה ופיזיקה הוא מבחן בכתב (מבחן שאינו מקוון) אשר יתקיים בחודש ספטמבר.

מבחן שלב א' במתמטיקה ומדעי המחשב הוא מבחן מקוון אשר יתקיים בחודש אוקטובר. על בתי הספר להתארגן בהתאם ולספק אמצעי קצה (מחשב) ורשת אינטרנט זמינה.

לקראת המבחן בכימיה ובפיזיקה יש להדפיס את המבחן ולשכפלו לתלמידים.

תוצאות "עבר" או "לא עבר" יימסרו לתלמידים באמצעות פורטל תלמידים.

כל תלמיד בחטיבה העליונה ובחטיבת הביניים (מומלץ ללומדים את המקצוע בהיקף מוגבר) המעוניין להיבחן, זכאי לקחת חלק במבחני המיון.

חשוב לעודד את השתתפותן של תלמידות במבחני האיתור. אין למנוע מתלמיד המעוניין להיבחן לגשת למבחן האיתור, גם אם בית הספר מוצא כי סיכוייו להעפיל לשלב הבא נמוכים.

3.   אופן קיום המבחנים

על בית ספר למנות מורה שיהיה אחראי על קיום המבחן, והוא ישמש איש קשר מול המשרד.

על איש הקשר לבצע הרשמה מסודרת ומוקדמת להשתתפות במבחנים באמצעות הקישור הזה.

ימים אחדים לפני המבחן יישלח טופס המבחן בכימיה ובפיזיקה לאיש הקשר באמצעות הדואר האלקטרוני, וביום המבחן יועלה לאתר "האולימפיאדות הבין־לאומיות במדעים" של משרד החינוך.

בית הספר נדרש להדפיס ולשכפל לכל תלמיד מבחן ודף תוצאות ומיד עם תום המבחן לשלוח למוסד האקדמי המצוין על טופס המבחן את כלל המבחנים ואת דפי התוצאות. מומלץ לשלוח את המבחנים בדואר רשום.

המבחן המקוון במתמטיקה ובמדעי המחשב יעלה למודל בשעה 9:5 .0הכניסה למבחן תתבצע באמצעות האתר "האולימפיאדות הבין־לאומיות במדעים", באמצעות "הזדהות אחידה" של משרד החינוך (שם משתמש וסיסמה).

המבחן ייסגר בתום הזמן שהוקצב לו.

על כל תלמיד שאמור להיבחן במבחן המקוון להיכנס בעוד מועד למודל באמצעות האתר ולתרגל מבחנים משנים קודמות. תרגול זה בא להבטיח כי שם המשתמש והסיסמה שברשות התלמיד תקינים. אם התלמיד אינו מצליח להיכנס לאתר, עליו להנפיק שם משתמש וסיסמה כפי שמוסבר באתר. לא יונפקו שמות משתמש וסיסמאות ביום המבחן.

4.   מועדי הבחינות

כימיה

פיזיקה  לתלמידי כיתות י'

מתמטיקה
(מקוון)

מדעי המחשב
(מקוון)

פיזיקה לתלמידי כיתות י"א

16.9.2018

17.9.2018

25.10.2018

31.10.2018

07.2.2018

לנבחנים במדעי המחשב לא נדרש ידע מקדים בתכנות. המבחן יתקיים בעברית ובערבית.

בכימיה יתקיימו שני מבחנים באותו יום, האחד לתלמידי כיתות ט' ו-י', והאחר לתלמידי כיתות י"א וי"ב. משך כל מבחן הוא שעתיים וחצי. חומר הלימוד מופיע באתר. המבחן בעברית, אך מבחן בערבית יישלח לבתי הספר על פי דרישה.

בפיזיקה יתקיימו שני מבחנים. האחד לתלמידי כיתה י' והשני לתלמידי כיתה י"א. חומר הלימוד נמצא באתר. שני המבחנים מיועדים לתלמידים הלומדים פיזיקה בהיקף של 5 יחידות לימוד.

המבחן במתמטיקה יתקיים בעברית ובערבית.

5.   נבחרת ישראל הצעירה

נבחרת ישראל הצעירה מהווה את העתודה לנבחרות הבוגרות. פרטים הנוגעים לנבחרת הצעירה מופיעים באתר.

הנבחרת תמנה כ־200 תלמידים: כ־100 תלמידי כיתות ח' ועוד כ־100 תלמידי כיתות ט'.

במבחני האיתור לנבחרת הצעירה בשלב א' ייבחנו בבתי הספר תלמידי כיתות ז' בלבד. תלמיד שיעבור את השלב הזה יוזמן למבחני שלב ב' שיתקיימו במוסד אקדמי הקרוב לביתו וכן הלאה לשלב ג' שגם הוא יתקיים במוסד האקדמי.

לנוחיות בתי הספר יתקיימו שני מועדים למבחן זה: 4.3.2019 ו־13.3.201 .9בית הספר יכול לבחור את אחד המועדים או לחלק את התלמידים בין שני המועדים.

על בית הספר למנות מורה שיהיה אחראי על קיום המבחן על כל היבטיו וישמש איש קשר אל מול המשרד.

על בית הספר להבטיח רישום מוקדם בקישור שיעלה לאתר בחודש דצמבר. יש להקפיד על רישום תקין של כתובת הדואר האלקטרוני, מספר הטלפון וסמל המוסד.

תלמיד יכול להיבחן פעם אחת בלבד. אין למנוע מתלמיד המעוניין להיבחן לגשת למבחן, גם אם בית הספר מוצא כי אינו מתאים.

אין הגבלה במספר התלמידים הנבחנים. ניתן לשנות את מספר הנבחנים ואת בחירת מועד המבחן שנבחר בעת הרישום בין שני התאריכים המוצעים, גם בלי להודיע על כך למשרד.

מומלץ כי כל תלמידי כיתות המצוינות באשר הן: עתודה מדעית טכנולוגית, מופ"ת, נחשון, מחוננים ועוד, ייגשו למבחן האיתור שלב א', המהווה אתגר חשיבתי לתלמיד.

המבחן הוא מבחן מקוון ועל כן יש להתארגן בעוד מועד ולהכין אמצעי קצה ורשת אינטרנט זמינה.

על כל מורה להיכנס עם תלמידיו לאתר ולתרגל עימם מבחן מקוון. תרגול זה בא להבטיח כי לתלמיד שם משתמש וסיסמה תקינים ואם לא, יש להנפיק עבורו שם משתמש וסיסמה, שכן זו לא תונפק ביום המבחן.

המבחן יתקיים בעברית ובערבית.

תוצאות "עבר" או "לא עבר" יימסרו לתלמידים באמצעות פורטל תלמידים.