ביצוע מבחני קבלה לתוכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנת הלימודים התשע"ט

הודעה מס' 0124

תאריך פרסום ההודעה: ד' בתשרי תשע"ט, 13 בספטמבר 2018

  
   galittz@education.gov.il

  
   floritar@education.gov.il

  
   alinka@education.gov.il

 

1.   כללי

האגף למחוננים ולמצטיינים מבקש להביא לידיעת ציבור המנהלים, המורים והיועצים של בתי הספר היסודיים כי בקרוב יתקיימו מבחני הקבלה לתוכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים לקראת שנת הלימודים הבאה (התש). המבחנים ייערכו אך ורק על ידי הגופים החיצוניים שמשרד החינוך בחר בהם במכרז לשמש בוחנים מטעם האגף. במגזר היהודי ייערכו המבחנים על ידי מכון סאלד לתלמידים דוברי השפה העברית, ובמגזר הערבי, הבדווי, הצ'רקסי והדרוזי - על ידי מכון קרני לתלמידים דוברי השפה הערבית.

שלב א' (מבחן הסינון) של התהליך יתקיים בבית הספר שבו התלמיד לומד והוא באחריות מנהל המוסד החינוכי.

שלב ב' (שלב האיתור) יתקיים במרכזי בחינה אזוריים והוא באחריות המכונים המבצעים את המבחנים. במבחן זה נבחנים כ־15% מהתלמידים שהופנו על ידי בית הספר על סמך הישגיהם במבחן הסינון (שלב א') ו/או על סמך חוות הדעת של הצוות/המנהל. 

לתוכניות הייחודיות למחוננים מומלצים תלמידים שהישגיהם במבחן שלב ב' הגיעו לאחוזון הארצי של כ־97 מכלל אוכלוסיית התלמידים בשנתון הנבחן. זהו מספר קטן מאוד של תלמידים באופן יחסי לכלל שכבת הגיל.

לתוכניות למצטיינים המתקיימות במספר מרכזים קטן יותר ברחבי הארץ, מומלצים תלמידים השייכים גיאוגרפית לאותו מרכז ואשר הישגיהם היו באחוזון הארצי של כ־92 ולא הגיעו לאחוזון ה־97.

חל איסור על מנהלי מוסדות החינוך וכן על עובדי ההוראה להפנות ו/או לשווק מכונים או תוכניות פרטיות המכינים תלמידים לקראת מבחני איתור בתשלום. כמו כן אין לבצע הכנה כאמור, בין אם באופן יזום ובין אם בהנחיית הרשות המקומית, בתוך בתי הספר ובמרכזי ההעשרה.

להלן נהלים, הנחיות ולוח זמנים לביצוע התהליך. חשוב לפעול על פיהם באופן מדויק כדי שכל התלמידים יקבלו הזדמנות הוגנת ושווה להשתתף בתהליך הקבלה לתוכניות.

2.   לוח הזמנים של מבחני הקבלה

2.1.       מבחני שלב א'

מטרת מבחן שלב א' לשמש תבחין אובייקטיבי שיסייע לצוות בית הספר בקבלת ההחלטה אילו תלמידים יופנו למבחן שלב ב'.

המבחן ייערך בכל בתי הספר בכל המגזרים ביום חמישי, ט"ז בחשוון, התשע"ט, 25.10.2018, בשעתיים הראשונות של יום הלימודים. אין לבצע מבחן זה במועד אחר.

2.1.1היערכות מנהלי בתי הספר לקראת מבחן שלב א'

-התקשורת עם בתי הספר מתקיימת באמצעים מקוונים בלבד. באחריות מנהל בית הספר לעדכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו במנב"סנט ולעקוב באופן קבוע אחר המידע שיפורסם באתר המנהלת ליישומים מתוקשבים ובאתר האגף למחוננים ולמצטיינים.

-במהלך חודש ספטמבר יפורסמו ההנחיות בנוגע למבחן. יש לשלב אותן בלוח הזמנים ובתכנון הפעילות בבתי הספר. המנהלים מתבקשים לקרוא את המידעון שיפורסם באתר המִנהלת ליישומים מתוקשבים ובאתר האגף למחוננים ולמצטיינים. המידעון מכיל את כל הפרטים והנהלים הנחוצים לביצוע התהליך, החל משלב ההיערכות לבחינה ועד לשלב הדיווח על התוצאות וכן את נוסח המכתבים להורים.

חומרים אלה יפורסמו בו בזמן באתר המנהלת ליישומים מתוקשבים וכן באתר האגף למחוננים ולמצטיינים.

באחריות מנהל בית הספר לשלוח אל ההורים מכתב (על פי הנוסח שבמידעון) המודיע על עריכת המבחנים וכולל הסבר על התהליך, לא יאוחר מיום שישי, ג' בחשוון התשע"ט, 12.10.2018, ולוודא את קבלת אישור ההורים על קריאתו. המכתב מבהיר, בין היתר, שההשתתפות בבחינה היא זכות ולא חובה. הורים שאינם מעוניינים כי ילדיהם ייבחנו במבחן בשלב א', יודיעו על כך בכתב מראש להנהלת בית הספר.

כשהוריו של תלמיד חיים בנפרד או גרושים, יש לעדכן את המידע במערכת המנב"ס. מידע על אופן הדיווח מפורסם באתר מנהלת יישומים מתוקשבים, בקישור 'הנחיות עבודה בנושא הורים פרודים/גרושים' תחת תפריט מנב"ס-מצבת תלמידים. יש לשלוח את המכתב לשני ההורים, בהתאם לסעיף 2.3-8 בחוזר הוראות הקבע עד/7(א), "הקשר בין מוסדות החינוך ובין הורים פרודים או גרושים".

-תלמידים בעלי צרכים מיוחדים (בעלי לקויות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, בעלי לקות פיזית או מצב בריאותי מיוחד), ייבחנו במבחן שלב א' באותו מועד בהתאם לתנאי ההיבחנות המקובלים עבורם בבית הספר. יש ליידע את ההורים על תנאי ההיבחנות הללו. מידע על אופן ההיבחנות במבחן שלב ב' ראו בס"ק 2.1.2.

מבחן שלב א' מתקיים בשפות העברית והערבית בלבד. תלמידים עולים חדשים, תלמידים תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו באחת משתי השנים הקודמות במסגרת שאינה דוברת עברית או ערבית, יבחרו האם לקחת חלק בבחינה, תוך קיום התיעצות עם הצוות החינוכי. ההחלטה על הפנייתם לשלב ב' תתקבל על סמך חוות הדעת של הצוות החינוכי.

-מבחן שלב א', הנחיות העברת המבחן ואופן בדיקתו, ייחשפו במערכת המנב"סנט ביום שני, י"ג בחשוון התשע"ט, 22.10.2018. הגישה אליהם תהיה באמצעות הרשאה של מנהל או סגן מנהל ראשון בלבד. באחריות מנהל בית הספר לשמור על חיסיון מוחלט של המבחן עד למועד ביצועו ולהנחות את הצוות החינוכי כיצד לקיים את המבחן בהתאם להנחיות העברה ובדיקה.

-שימוש במבחן למטרות שונות מאלו שלמענן נועדאסור בתכלית.

-בתי הספר יוכלו להיעזר בהדרכה על אופן הטיפול בתוצאות המבחנים שתועבר באמצעות שיעור מקוון על ידי המִנהלת ליישומים מתוקשבים ביום שלישי, ז' בחשוון התשע"ט, 16.10.2018 וביום רביעי, ח' בחשוון התשע"ט, 17.10.2018 בין השעות 14:00-13:00. ההשתתפות בהדרכה חיונית ביותר להצלחת תהליך הסינון הראשוני. הרישום להדרכה יתבצע באתר מִנהלת יישומים מתוקשבים.

2.1.2היערכות בתי הספר לאחר מבחן שלב א'

-המבחנים יועברו וייבדקו על ידי הצוות החינוכי של בית הספר בהתאם להוראות ההעברה והבדיקה המפורטות במערכת המנב"סנט. הצוות החינוכי ידווח על הציונים של כלל התלמידים שנבחנו במבחן שלב א' במערכת המנב"סנט.

-על סמך תוצאות מבחני שלב א' ועל סמך היכרות הצוות החינוכי עם התלמידים, ירכיב הצוות רשימה של כ־15% מתלמידי השכבה אשר יופנו לשלב ב' של תהליך האיתור וידווח עליהם במערכת המנבסנ"ט.

-באחריות מנהל בית הספר לעדכן את כל פרטי ההתקשרות עם הורי התלמידים המופנים לשלב ב' במערכת המנב"סנט. מכתבי התשובה הנוגעים לתוצאות מבחן שלב ב' יישלחו אך ורק בהתאם לפרטי ההתקשרות האלה.

כשהוריו של תלמיד חיים בנפרד או גרושים, יש לעדכן את פרטי הקשר של שני ההורים במערכת המנב"סנט לצורך משלוח מכתבי התשובה מהמכונים הבוחנים לשניהם.

-בהתאם להדרכות המקוונות ולהנחיות המִנהלת ליישומים מתוקשבים, יבצע המנהל את פעולת אישור המנהל במערכת המנב"סנט עד ליום חמישי, כ"ג בחשוון התשע"ט, 1.11.2018. משמעות הפעולה היא שמנהל בית הספר מאשר את הרשימה הכוללת את כל התלמידים שדווחו במערכת כמופנים למבחן שלב ב', מאשר את כל פרטי ההתקשרות עימו (כתובת דוא"ל וטלפון נייד עדכניים של המנהל) וכן את פרטי ההתקשרות עם הורי התלמידים. באחריות מנהל בית הספר לוודא שפעולת אישור המנהל ודיווח רשימת התלמידים המופנים לשלב ב' בוצעה בהצלחה. בהיעדר ביצוע פעולת אישור מנהל כנדרש, לא תועבר רשימת התלמידים המופנים לשלב ב' למכונים, והתלמידים לא יוזמנו למבחן שלב ב'.

לאחר ביצוע פעולת האישור אי־אפשר יהיה לבצע שינויים או להוסיף דיווחים חדשים במערכת המנב"סנט.

בשאלות טכניות ובשאלות תפעוליות אפשר לפנות למוקד התמיכה של המִנהלת ליישומים מתוקשבים בטלפון 03-6906600.

-החל מיום שישי, כ"ד בחשוון התשע"ט, 2.11.2018, ולא יאוחר מיום חמישי, ל' בחשוון התשע"ט, 8.11.2018, ישלח הצוות החינוכי לכל ההורים הודעה כתובה בדבר ההחלטה להפנות או לא להפנות את ילדם למבחן שלב ב'. הודעות הצוות החינוכי אל ההורים תישלחנה רק לאחר אישור המנהל והעברת הרשימה במנב"סנט. נוסח ההודעה יימצא במידעון. באחריות הצוות החינוכי ומנהל בית הספר לוודא שכל ההורים קיבלו את ההודעות, ובכלל זה הורים החיים בנפרד.

-להורים עומדת הזכות לערער על החלטת הצוות החינוכי עד יום שני, כ"ג בטבת התשע"ט, 31.12.2018, באמצעות פנייה בטופס מקוון לרפרנט המחוזי באתר האגף למחוננים ולמצטיינים.

-אם תלמידים המופנים למבחני שלב ב' נמנים על אוכלוסייה מיוחדת (ראו ס 2.1.1), ינחה בית הספר את הוריהם להגיש בקשה להיבחן בשלב ב' בתנאים המותאמים להם. על ההורים להגיש את הבקשה לרפרנט המחוזי בצירוף המסמכים הנדרשים עד יום שני, כ"ג בטבת התשע"ט, 31.12.2018. (פרטים במידעון ובאתר האגף. ראו סעיף 3 בהודעה זו).

-בכל שאלה או בקשה לסיוע אפשר לפנות אל הרפרנט המחוזי. רשימת הרפרנטים במחוזות תפורסם באתר האגף למחוננים ולמצטיינים במהלך חודש ספטמבר. המועד האחרון לפנייה לרפרנט המחוזי הוא יום שני, כ"ג בטבת התשע"ט, 31.12.2018.

2.2.       היערכות בתי הספר לקראת מבחני שלב ב' ולאחריהם

מבחני שלב ב' יתקיימו בחודשים דצמבר 2018-מרס 2019.

2.2.1לקראת המבחנים ישלחו הגופים הבוחנים את ההזמנות למבחן שלב ב' אל מנהלי בתי הספר בדואר האלקטרוני בקובצי pdf על פי הכתובת שהזין המנהל בעת הפניית התלמידים לשלב ב'. מנהל בית הספר יאשר במייל בפני המכון הבוחן את קבלת ההזמנות, יעבירן לכל אחד מהורי התלמידים ויוודא את קבלתן. אם הורי התלמיד חיים בנפרד, על מנהל בית הספר לשלוח את ההזמנה לכתובותיהם של שני ההורים.

2.2.2בעת קבלת ההזמנות יש לוודא כי קיימת התאמה בין מספר התלמידים ושמותיהם כפי שדווחו במערכת המנב"סנט כמופנים למבחן שלב ב', לבין מכתבי ההזמנה שהתקבלו בדואר האלקטרוני. אם אין התאמה בין הדיווח לבין המכתבים – ישלח מנהל בית הספר הודעה מיידית עם פרטי בית הספר למכונים הבוחנים באמצעות הדואר האלקטרוני עם העתק אל הרפרנט המחוזי.

2.2.3לאחר המבחנים, בתחילת חודש יוני 2019, ישלחו המכונים הבוחנים לכל הורי הנבחנים את הודעות האגף למחוננים ולמצטיינים על קבלה או על אי־קבלה לתוכניות.

הערה:במגזר היהודי תישלחנה ההודעות אל ההורים באמצעות הדואר האלקטרוני על פי הכתובות שתימצאנה במערכת המנב"סנט במועד שבו ביצע המנהל את פעולת "אישור מנהל".

במגזר הלא יהודי תישלחנה התשובות לבתי הספר. באחריות מנהל בית הספר להעביר לכל הורי התלמידים הנבחנים את התשובות על קבלה או על אי־קבלה לתוכניות.

3.   הטיפול בתלמידים הנמנים על אוכלוסיות מיוחדות: תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, עולים חדשים, תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו באחת משתי השנים שקדמו למועד הבחינה במסגרת שאינה דוברת עברית או ערבית

תלמידים העונים על הגדרות אלה זכאים להתנהלות מיוחדת הן במבחן שלב א' והן במבחן שלב ב':

-          תלמידים בעלי צרכים מיוחדים (בעלי לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, לקות פיזית או מצב בריאותי מיוחד).

-          תלמידים עולים חדשים ותלמידים אזרחים עולים – תלמידים אשר נולדו בחו"ל , עלו ארצה והחלו ללמוד במערכת החינוך בישראל לפחות מגיל טרום־חובה.

-          תלמידים תושבים חוזרים – תלמידים ששהו בחו"ל לפחות ארבע שנים רצופות.

-          תלמידים שלמדו באחת מהשנתיים שקדמו למועד המבחן במסגרת חינוכית שאינה דוברת עברית או ערבית.

הנהלים הנוגעים לתלמידים אלה יתפרסמו במידעון באתר האגף למחוננים ולמצטיינים ובאתר המִנהלת ליישומים מתוקשבים במהלך חודש ספטמבר.

4.   תלמיד שהוקפץ כיתה בשנה שבה מתקיימים מבחני האיתור

תלמיד שהוקפץ כיתה ייבחן במבחן שלב ב' המיועד לדרגת הכיתה שאליה הוקפץ. יש להדריך את ההורים להגיש בקשה בטופס מקוון לרפרנט המחוזי ולהבהיר להם כי הישגיו של ילדם יושוו להישגיהם של תלמידים בדרגת הכיתה שאליה הוקפץ ולא להישגיהם של תלמידים בגילו הכרונולוגי. פרטים מלאים מצויים באתר האגף.

5.   מבחן חוזר לאחר שלב ב'

הורי התלמידים יוכלו להגיש בקשה למבחן חוזר לאחר היבחנות במבחן שלב ב'. את הבקשה יש להגיש לרפרנט המחוזי בטופס מקוון המפורסם באתר האגף למחוננים ולמצטיינים עד 31 בדצמבר בכל שנה, על פי הנהלים המפורטים באתר האגף. פניות שתגענה לרפרנט המחוזי לאחר מועד זה תטופלנה לקראת מועד המבחנים הבא.

מבחן חוזר יתקיים כשנה לאחר מבחן שלב ב'. על מנהל בית הספר להדגיש סעיף זה בפני הצוות החינוכי ולהנחותו להפנות את ההורים המבקשים להגיש בקשה למבחן חוזר לערוצי המידע הקיימים בנושא ערעורים: אתר האינטרנט של האגף למחוננים ולמצטיינים והרפרנט המחוזי.

6.   תפקיד המנהלים בתהליך ההיערכות למבחנים

המנהלים נדרשים להקפיד על ביצוע הפעולות האלה:

א.משלוח כל דבר דואר האמור להגיע לתלמיד/להורים על פי חוזר זה גם לכתובות נוספות אם ההורים גרושים או חיים בנפרד כאמור בסעיפים 2.1.1, 2.1.2.

ב.הפצת מכתב הסבר להורים המודיע על עריכת המבחנים והמהלך הצפוי (יצורף במידעון).

ג.ביצוע המבחנים ובדיקתם על פי ההוראות וההנחיות שתצורפנה אליהם.

ד.דיווח הציונים של כלל התלמידים שנבחנו במבחן שלב א' במערכת המנב"סנט.

ה.דיווח התלמידים המופנים לשלב ב' על סמך תוצאות מבחן שלב א' וחוות הדעת של הצוות החינוכי תוך הקפדה על אי־חריגה ממכסת תלמידי השכבה המופנים למבחן שלב ב' (15%) במערכת המנב"סנט.

ו.עדכון הפרטים האישיים של התלמיד המופנה למבחן שלב ב' במערכת המנב"סנט.

ז.עדכון פרטי מנהל בית הספר: כתובת דוא"ל ומספר טלפון נייד במערכת המנב"סנט.

ח.הקפדה על ביצוע פעולת "אישור מנהל" במערכת המנב"סנט לרשימת כל התלמידים שדווחו כמופנים למבחן שלב ב', לא יאוחר מיום חמישי, כ"ג בחשוון התשע"ט, 1.11.2018, ובכלל זה קבלת אישור לביצוע הפעולה: "הפעולה בוצעה בהצלחה" ושם המאשר. תאריך ושעת הדיווח יוצגו ליד כפתור האישור לאחר ביצוע הפעולה.

ט.יידוע הורי כלל הנבחנים על החלטת בית הספר האם ילדם הופנה או לא הופנה למבחן שלב ב' בהתאם להישגיו במבחן שלב א' וחוות דעת הצוות החינוכי.

י.אישור קבלת הזימונים בדואר האלקטרוני למכון הבוחן, חלוקת הזימונים למבחני שלב ב' להורי התלמידים וקבלת אישור מההורים על קבלתם. חלוקת הזימונים תהיה בהתאם להוראות וללוח הזמנים המפורט לעיל ובמידעון.