הרישום לבתי הספר העל-יסודיים לשנת הלימודים התש"פ

הודעה מס' 0136

תאריך פרסום ההודעה: כ"ט בטבת תשע"ט, 06 בינואר 2019

   02 - 5603259
   dasibe@education.gov.il

 

1.   מועדי הרישום

הרישום לבתי הספר העל-יסודיים לשנת הלימודים התש"פ ייערך מיום ראשון, ב' בניסן התשע"ט, 7 באפריל 2019, עד יום שישי, ז' בניסן התשע"ט, 12 באפריל 2019 . (הרישום אינו כולל את יום רביעי, 9 באפריל 2019, הוא יום הבחירות לכנסת).

שעות הרישום המדויקות תפורסמנה בהמשך על ידי הרשויות המקומיות.

2.   חייבי הרישום

2.1מסיימי כיתה ו' בבית הספר היסודי ביישובים שעברו חיטוב, שיירשמו לכיתה ז' בחטיבת הביניים ששויכו אליה

2.2מסיימי כיתה ח' בבית הספר היסודי ביישובים שטרם עברו חיטוב, שיירשמו לכיתה ט' בבית הספר ששויכו אליו

2.3מסיימי כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית שאינה חטיבה בבית ספר שש-שנתי.

3.   חובת הרישום

3.1חובת הרישום חלה על ההורים.

3.2על אף האמור לעיל, נערים ונערות חייבי רישום כמוזכר למעלה רשאים לרשום את עצמם, אם הם מעל גיל 14, בתנאי שיביאו עימם תעודת זהות או דרכון של אחד משני ההורים ומכתב הרשאה מאחד מהם.

4.   מקום הרישום

4.1א.באין אזור רישום יירשמו נערים ונערות חייבי רישום כמוזכר

למעלה בכל מוסד חינוכי מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה

שבתחום הרשות המקומית, בתיאום איתה ובהתאם

להנחיותיה.

ב.התלמידים יירשמו במוסד חינוכי מוכר אחר, בתיאום עם

הרשות המקומית שהם גרים בה ולפי הנחיותיה, באחד מן המקרים האלה:

        אם אין ברשות החינוך המקומית שהם גרים בה מוסד חינוכי מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה

        אם הורי התלמידים רוצים שילדיהם ילמדו במוסד חינוכי מוכר דתי, וברשות החינוך המקומית שהם גרים בה אין אלא מוסד חינוכי מוכר שאינו דתי, או להפך

        אם התירה רשות החינוך המקומית שהם גרים בה את רישומם במוסד חינוכי מוכר שמחוצה לה מסיבות אלו:

  • אם המוסד הוא ישיבה תיכונית, ישיבה טכנולוגית או כיתות המשך ישיבתיות, או אם ההורים מבקשים לרשום את ילדיהם למוסד פלוני משום שיש בו נתיב, מגמה או מסלול שאין במוסד החינוכי ברשות החינוך המקומית שהם גרים בה
  • אם המוסד הוא בעל אופי ארצי (כגון תיכון תלמה ילין בתל-אביב או התיכון למדעים ולאומנויות בירושלים), או שהוא מוסד פנימייתי.

4.2א.נערים ונערות שסיימו כיתות ט' בחטיבת ביניים עצמאית,

שאיננה במסגרת מוסד חינוך שש-שנתי ואין בהמשכה כיתה י',

יירשמו בכל מוסד חינוכי מוכר בתחום הרשות המקומית

ובתיאום איתה.

ב.אם ברצונם להירשם למוסד חינוכי מחוץ לרשות החינוך

המקומית שהם גרים בה, עליהם להצטייד באישור לימודי חוץ שיינתן על ידי הרשות המקומית לאחר דיון בבקשה שהוגשה על ידי ההורים. קבלת האישור תאפשר לרשות המקומית לעקוב אחר תהליך הרישום ולקיים את חוק לימוד החובה. אין באישור לימודי חוץ לתלמידי כיתה י' משום התחייבות מלכתחילה לכסות את הוצאות הנסיעה של התלמיד או הוצאות אחרות. הרשות הקולטת או בית הספר הקולט לא יקלטו תלמיד הגר מחוץ ליישוב ללא הצגת אישור בכתב מהרשות המקומית שהתלמיד שייך אליה.

4.3אישור העברה לבוגרי כיתות ז' ו-ח' בחטיבות הביניים (אישור לימודי חוץ)

א.תלמיד המעוניין לעבור לבית ספר שונה מזה שיועד לו יפנה לאגף מוסדות החינוך העל-יסודיים ברשות המקומית ויפעל על פי הנחיותיה.

ב.אם ברצונו של התלמיד להירשם לבית ספר המצוי מחוץ לתחום רשות החינוך המקומית שהוא גר בה, על הוריו לקבל את אישור הרשות המקומית שבית הספר נמצא בתחומה, לאחר שקיבלו אישור בכתב מהרשות המקומית בתחום מגוריהם, לפי הוראות החוק והתקנות לעניין לימודי חוץ.

ג.רשות החינוך המקומית תאשר העברה אם התלמיד מבקש ללמוד במוסד חינוכי עם פנימייה או במוסד על-אזורי הקולט תלמידים מכל הארץ שקיבל אישור מהוועדה לבתי ספר ייחודיים על-אזוריים.