ראמ"ה – מערך המבחנים, המחקרים והסקרים הארציים לשנת הלימודים התשע"ט

הודעה מס' 0137

תאריך פרסום ההודעה: ט"ז בשבט תשע"ט, 22 בינואר 2019

   03 - 5205555
   rama@education.gov.il

 

1.   מבחנים וסקרים ארציים חיצוניים

1.1.       הערכה בית ספרית חיצונית המיצ"ב

1.1.1כללי

המיצ"ב מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית – הוא מערכת מדדים בית ספריים שמטרתה לספק מידע למנהלים ולצוותים הפדגוגיים על תפקוד בתי הספר במגוון של נושאים. לפיכך מודל המיצ"ב כולל מבחני הישגים שמשקפים את התוצרים הקוגניטיביים של הלמידה וסקרי אקלים וסביבה פדגוגית שמשקפים את ההיבטים החברתיים-רגשיים-פדגוגיים. מידע רחב זה (לצד מידע ממקורות נוספים) נועד לסייע לבתי הספר לבצע ניטור של התהליך הלימודי הבית ספרי במקצועות הליבה ושל האקלים הבית ספרי הרגשי-חברתי שבו מתרחשת הלמידה.

מתכונת המיצ"ב משלבת הערכה חיצונית סטנדרטית (מיצ"ב חיצוני) והערכה פנימית איכותית (מיצ"ב פנימי ראו פירוט בסעיף 2.1).

המיצ"ב החיצוני נערך בכל בתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים המשתייכים לחינוך הממלכתי (דוברי עברית ודוברי ערבית) ולחינוך הממלכתי-דתי ובחלק מבתי הספר היסודיים בחינוך החרדי. כל בית ספר משתתף במיצ"ב החיצוני אחת לשלוש שנים.

בתי הספר המשתתפים במיצ"ב מחולקים לשלוש קבוצות (1, 2, 3). רשימת השיוך של בתי הספר לקבוצות קבועה ומתפרסמת באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב". בכל שנה משתתפת קבוצה אחת מבין שלוש הקבוצות במיצ"ב החיצוני. בשנת הלימודים התשע"ט ישתתפו במיצ"ב החיצוני כל בתי הספר המשתייכים לקבוצה  .2

ההשתתפות במיצ"ב החיצוני היא חובה לכל בתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים, פרט לבתי הספר של החינוך המיוחד, ולכל התלמידים, פרט לתלמידים הלומדים בכיתות של החינוך המיוחד ולעולים חדשים הנמצאים בארץ פחות משנה.

1.1.2מבחני ההישגים במיצ"ב

מבחני ההישגים של המיצ"ב החיצוני ייערכו בכיתות ה' בשלושת תחומי הדעת האלה: אנגלית, שפת אם (עברית או ערבית) ומתמטיקה, ובכיתות ח' בארבעת תחומי הדעת האלה: אנגלית, שפת אם (עברית או ערבית) מתמטיקה ומדע וטכנולוגיה.

בטבלה שלהלן מפורטים המועדים של מבחני המיצ"ב החיצוני בכל תחום דעת בשנת הלימודים התשע"ט.

 

טבלה 1: המועדים של מבחני המיצ"ב החיצוני בשנת הלימודים התשע"ט

תחום הדעת

מועד מבחן המיצ"ב החיצוני

דרגות הכיתה

שפת אם עברית

יום שלישי, 5 במרס 2019, כ"ח באדר א' התשע"ט

ה', ח'

שפת אם ערבית

יום רביעי, 13 במרס 2019,   ו' באדר ב' התשע"ט

ה', ח'

מדע וטכנולוגיה

יום שלישי, 26 במרס 2019, י"ט באדר ב' התשע"ט

ח'

אנגלית

יום שלישי, 14 במאי 2019, ט' באייר התשע"ט

ה', ח'

מתמטיקה

יום שלישי, 21 במאי 2019, ט"ז באייר התשע"ט

ה', ח'

 

להלן דגשים הנוגעים למבחני המיצ"ב החיצוני:

-מועדי המבחנים המועדים של המבחנים החיצוניים הם אחידים ומחייבים את כל בתי הספר הנבחנים במיצ"ב החיצוני. המבחנים יתקיימו בו בזמן בכל בתי הספר, ואי־אפשר לשנות את מועדיהם. לכן בבתי ספר הנבחנים במיצ"ב החיצוני אין לקבוע או לאפשר במועד המבחן כל פעילות בהשתתפות התלמידים האמורים להיבחן. בכלל זה אין לאפשר טיולים וסיורים, לימודים במסגרות שונות (לרבות בבתי ספר ובחוגים למחוננים), תחרויות ספורט, טקסים ואירועים, הצגות וביקורים במוזיאונים, תחרויות ידע שונות ותרגילי ביטחון ובטיחות.

-פרסום מפרטי המבחנים באתר האינטרנט של ראמ"ה המפרטים של מבחני המיצ"ב לשנת הלימודים התשע"ט יוצגו במהלך חודש נובמבר 2018 באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב".

-היערכות מקדימה במהלך חודש דצמבר 2018 יישלח אל מנהלי בתי הספר המשתייכים לקבוצה 2 מכתב היערכות לקראת המיצ"ב החיצוני. המכתב יכלול מידע מפורט בדבר נוהלי המבחנים, אופן העברת סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, ההיערכות הנדרשת וטפסים מקוונים למילוי.

-שמירה על טוהר הבחינות התלמידים יענו על המבחנים באופן עצמאי וללא כל שיתוף פעולה ביניהם. המורה הנוכח בכיתה לא יהיה מורה המלמד את תחום הדעת. המורה בכיתה אינו רשאי לעבור בין התלמידים, להשיב לשאלותיהם, להבהיר להם עניינים הנוגעים לתוכן השאלות במבחן, לבדוק או לתקן תשובות שניתנו על ידם, לבדוק אם השיבו לכל השאלות או לסייע להם בדרך כלשהי. כל פעולה כמתואר לעיל תיחשב פגיעה מצד המורה בטוהר הבחינות ותטופל בהתאם.

-קטע ההשמעה במבחן המיצ"ב באנגלית לכיתות ה' ו־ח' במבחן באנגלית יקבלו בתי הספר תקליטור (דיסק) להשמעת קטע מוקלט למשימה בהבנת הנשמע, ולכן על בית הספר להעמיד בעוד מועד נגן תקליטורים תקין לרשות כל כיתה שנבחנת באנגלית ולוודא כי המורה הנוכח בכיתה בקיא באופן הפעלת המכשיר.

-היבחנות בכיתות האם התלמידים הנבחנים במבחני המיצ"ב החיצוני, הן בכיתות ה', הן בכיתות ח', ייבחנו בכיתות האם שלהם ולא בהקבצות או בקבוצות לימוד כלשהן.

-תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

במהלך חודש דצמבר 2018 יישלח אל מנהלי בתי הספר המשתייכים לקבוצה 2 מכתב היערכות לקראת המיצ"ב החיצוני ובו עדכון לגבי נוהל היבחנות חדש בנוגע לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

1.1.3סקרי אקלים וסביבה פדגוגית במיצ"ב

סקרי אקלים וסביבה פדגוגית במיצ"ב עוסקים בטווח רחב של נושאים מחיי בית הספר המשקפים את מגוון התהליכים החינוכיים והלימודיים החיוניים לעשייה החינוכית המיטבית וללמידה משמעותית.

בשנת הלימודים התשע"ט ייערכו הסקרים בקרב תלמידים, מורים ומנהלים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים המשתייכים לקבוצה 2 (למעט בתי הספר בחינוך החרדי).

מועדי הסקרים מפורטים בטבלה שלהלן.

 

טבלה 2: מועדי הביצוע של סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב התשע"ט

 

מועד הסקרים*

סוג הסקר

הפירוט

תלמידים

 

טבת-אדר ב' התשע"ט,

ינואר-מרס 2019

(קבוצה 2)

שאלון אנונימי המועבר בכיתה

כיתות ה' עד ט'

מורים

ריאיון טלפוני

מורים מבתי הספר היסודיים ומחטיבות הביניים

מנהלים

ריאיון טלפוני

מנהלי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים

*המועד המדויק ייקבע בתיאום בטלפון ישירות עם בתי הספר, עם המורים ועם המנהלים.

 

הסקרים לתלמידים

-הסקר יועבר בקרב תלמידים בכיתות ה' עד ט' בבתי הספר המשתייכים לקבוצה  .2

-הסקר יאפשר לתלמידים להביע את עמדותיהם במגוון של נושאים ובכך להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות בבית ספרם ובמערכת כולה.

-הסקר יתבצע באמצעות שאלונים אנונימיים שיועברו לתלמידים. התלמידים יתבקשו להשיב על שאלות הנוגעות לאקלים הבית ספרי (בנושאים כגון תחושה כללית כלפי בית הספר, יחסים בין תלמידים לבין חבריהם, יחסים בין תלמידים לבין מורים, תחושת המוגנות של התלמידים בבית הספר, מעורבות חברתית וכדומה), ועל שאלות הנוגעות לסביבה הלימודית (בנושאים כגון רמת המוטיבציה והסקרנות ללמידה, פרקטיקות הוראה ולמידה בכיתות, שימוש באמצעים מתוקשבים, בדיקת שיעורי הבית, הסתייעות בשיעורים פרטיים וכדומה).

בעת ביצוע הסקר תהיה בכיתות הקפדה מלאה על פרטיות התלמידים. המורה הנוכח בכיתה לא יורשה לעבור בין התלמידים בעת מילוי שאלוני הסקר, והוא יתבקש לכבד את פרטיות המידע הנרשם על ידי התלמידים.

-לא תיפתח כיתה מותאמת לסקר האקלים. במקרים שבהם תלמיד יתקשה בקריאת הסקר, יסייע בידו הבוחן בכיתה במידת האפשר.

-באחריות בית הספר לוודא כי בעת ביצוע הסקר בקרב התלמידים יהיה נוכח בכיתה, נוסף על הסוקר, גם מורה שתפקידו יהיה לשמור על הסדר והמשמעת.

 

הסקרים למורים ולמנהלים

-ייערכו ראיונות טלפוניים למורים ולמנהלי בתי הספר בנוגע לתוכנית הפעילות, לדרכי ההוראה וההערכה, לאקלים בית הספר, לסביבת העבודה בבית הספר, לסביבה הלימודית ועוד.

-מועד הריאיון יתואם מראש בטלפון עם המורים ועם המנהלים המשתתפים בסקר.

-התשובות שתיאספנה מהמורים ומהמנהלים תישמרנה חסויות. בדוח שתפיק ראמ"ה יינתן דיווח מסכם שלא יאפשר את זיהוי המשיב.

השתתפותם של כל המורים והמנהלים בסקר חיונית לצורך השלמת התמונה הבית ספרית והארצית ולפיכך היא חובה.

מידע נוסף על אודות סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, הכולל את הנושאים הנשאלים, אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב".

1.2.       סקרי אקלים וסביבה פדגוגית במיצ"ב בחטיבות העליונות

כדי לספק לבתי הספר בחטיבה העליונה, למשרד החינוך, למקבלי ההחלטות ולציבור, מידע עדכני ואובייקטיבי על האקלים והסביבה הפדגוגית גם בחטיבות העליונות, יועברו גם השנה סקרים בקרב תלמידים (בכיתות י'-י"א) ובקרב מורים ומנהלים בחטיבות העליונות בבתי הספר המשתייכים לקבוצה  .2הסקרים מספקים לתלמידים, למורים ולמנהלים, הזדמנות להביע את דעתם במגוון נושאים ולהשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות במערכת. לבתי הספר הנסקרים יופק דוח בית ספרי. הדוחות הבית ספריים נועדו לסייע לבתי הספר לזהות נקודות חוזק ונקודות חולשה בתחומי האקלים והתהליכים הפדגוגיים.

הסקרים לתלמידים יתבצעו באמצעות שאלונים אנונימיים. התשובות שתיאספנה מהמורים ומהמנהלים תישמרנה חסויות ובדוחות הארציים והבית ספריים יינתן דיווח מסכם שאינו מאפשר את זיהוי המשיבים.

השתתפותם של כל התלמידים, המורים והמנהלים בסקר חיונית לצורך השלמת התמונה הבית ספרית והארצית ולפיכך היא חובה.

נוהל העברת הסקרים לתלמידים, כמו גם נוהל סקירת המורים והמנהלים, יהיה זהה לנהלים הקיימים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים (ראו סעיף 1.1 לעיל).

מועדי הסקרים מפורטים בטבלה שלהלן.

 

טבלה 3: מועדי הביצוע של סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב בחטיבות העליונות

 

 

מועד הסקרים*

סוג הסקר

הפירוט

תלמידים

טבת-אדר ב' התשע"ט,

ינואר-מרס 2019

(קבוצה 2)

שאלון אנונימי המועבר בכיתה

תלמידי כיתות י'-י"א

מורים

ריאיון טלפוני

מורים מהחטיבות העליונות

מנהלים

ריאיון טלפוני

מנהלי החטיבות העליונות

*המועד המדויק ייקבע בתיאום בטלפון ישירות עם בתי הספר, עם המורים ועם המנהלים.

1.3.       הערכה ארצית מדגמית

1.3.1מחקר מדגמי בעברית כשפה שנייה לתלמידים דוברי ערבית בכיתה ו'

המחקר לא יתקיים בתשע"ט והוא מתוכנן להתקיים במחזוריות קבועה בשנים הקרובות. פרטים יפורסמו בהמשך.

1.3.2מחקר חלוץ מדגמי בעברית כשפה שנייה לתלמידים דוברי ערבית בכיתה ט'

המחקר ייערך בשנת הלימודים התשע"ט בקרב תלמידים הלומדים בכיתות ט' בבתי ספר דוברי ערבית ובקרב מורים המלמדים עברית בבתי ספר אלו. מטרת מחקר החלוץ היא ללמוד על כלי המחקר ועל מידת התאמתם לתלמידים ולמורים המשתתפים במחקר.

במחקר ישתתף מדגם אקראי מצומצם של בתי ספר, ובכל בית ספר שיעלה במדגם יידגמו באופן אקראי כיתה אחת או שתיים משכבת כיתות ט' בבית הספר. בתי ספר שיעלו במדגם יקבלו על כך הודעה במהלך חודש ינואר 201 .9לא תינתן אפשרות להחליף כיתה שנדגמה בכיתה אחרת. דוגמאות של משימות מבחן יישלחו לקראת ההשתתפות במחקר לבתי הספר שיידגמו.

כלי המחקר הם:

-מבחני הישגים ממוחשבים הבודקים את שליטתם של התלמידים במיומנויות שפה שונות: קריאה, כתיבה, הבנת הנשמע ודיבור.

-שאלונים ממוחשבים לתלמידים ולמורי העברית בבית הספר: השאלונים עוסקים בעמדות כלפי לימוד השפה ובהיבטים של ההקשר הפדגוגי שבו מתנהלת הוראת תחום הדעת (למשל תהליכי ההוראה הנהוגים בכיתה, פיתוח מקצועי של מורים בתחום ועוד).

בטבלה שלהלן מפורטים מועדי העברת המחקר על חלקיו השונים.

 

טבלה 5: מועדי העברת המחקר בעברית כשפה שנייה לדוברי ערבית בכיתה ט'

 

 

המועד

 

דרגת הכיתה המשתתפת במחקר

 

אוכלוסיית המחקר

אופן ההעברה

 

מבחן ההישגים והשאלון לתלמידים

 

במהלך חודש מרס 2019, אדר א'-אדר ב' התשע"ט

 

ט'

 

כיתה ט' אחת או שתיים בכל בית ספר שיעלה במדגם

 

מבחן ממוחשב ולאחריו שאלון ממוחשב המועברים בכיתה

השאלון למורי העברית

 

במהלך חודש מרס 2019, אדר א'-אדר ב' התשע"ט

 

מורי בית הספר

 

כל מורי העברית בכיתות ז'-ט' בכל בית ספר שיעלה במדגם

 

 

שאלון אינטרנטי