תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך בשנת הלימודים התש''פ

הודעה מס' 0146

תאריך פרסום ההודעה: כ"ו באדר ב תשע"ט, 02 באפריל 2019

   02 - 5603324
   shaltiram@education.gov.il

תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך בשנת הלימודים התש''פ

 

תרגיל ההתגוננות הארצי במוסדות החינוך ייערך ביום שלישי,ז' באדר התש''פ, 3 במרס 2020.

בתרגיל ישתתפו כל מוסדות החינוך בארץ ובכלל זה גני הילדים. התרגיל הארצי יכלול את הפעולות האלה:

א.תרגול התגוננות לכל התלמידים והמורים.

ב.תרגול צל"ח (צוות לשעת חירום) בית ספרי באמצעות הדמיה בחדר המורים.

בית הספר נדרש להיערך לקראת הצל"ח, ומנהל בית הספר הוא האחראי על הוצאתו לפועל. כבר בתחילת שנת הלימודים יש לשבץ בעלי תפקידים ולהכין תיק צל"ח.

אפשר להסתייע במדריכות היחידה להתמודדות במצבי לחץ וחירום של שפ"י. בשבוע שבו ייערך תרגיל ההתגוננות, בתאריכים ה'-ט' באדר  התש''פ, 1-5.3.2020, יתקיים תרגול "למידה מרחוק" באתר הבית ספרי. תכנים דיגיטליים מגוונים עומדים לרשות המורים והתלמידים בענן החינוכי. במהלך התרגיל יתבקשו התלמידים לעסוק בתכנים לימודיים מתוקשבים ולנהל שיח מקוון עם מוריהם במרחב הדיגיטלי.

במהלך השבוע יתקיים גם תרגול "הפעלת בני נוער מתנדבים", שבמסגרתו יופעלו בני נוער וחברי המנהיגות הצעירה ברשויות המקומיות בתכנים הקשורים למעורבות חברתית ולסיוע לקהילה בשעת חירום.

לקראת התרגול יפיץ מטה המשרד הנחיות מקצועיות להיערכות.

ביום תרגיל ההתגוננות אין לקיים כל פעילות חוץ בית ספרית, למעט "מסע ישראלי", "מסע על חומותייך" ופעילות גדנ"ע.

באחריות המנהלים להשלים את התרגול לתלמידים ולמורים שנעדרו מן התרגיל.

יש לשלב את מועד תרגיל ההתגוננות בתוכנית הבית ספרית השנתית.