קליטה ושילוב של תלמידים עולים ושל תלמידים תושבים חוזרים בשנת הלימודים התש"ף

הודעה מס' 0151

תאריך פרסום ההודעה: א' בסיון תשע"ט, 04 ביוני 2019

   02 - 5603619
   agafklitato@education.gov.il

 

1.        רקע

תלמידים עולים חדשים ותלמידים תושבים חוזרים בכל טווח הגילים מגיעים לישראל ממגוון גדול של מדינות במהלך כל שנת הלימודים. מערכת החינוך היא מקום המפגש של התלמידים העולים ושל משפחותיהם עם החברה הישראלית.

היערכות נכונה של בתי הספר לקליטת העולים והתושבים החוזרים תשפר את תהליכי הקליטה והשילוב שלהם בהיבטים הלימודיים והחברתיים ובפיתוח וביסוס זהותם היהודית-ישראלית.

2.        הגדרות

  • תלמיד עולה – תלמיד שנולד בחו"ל ועלה לישראל (לפי חוק השבות או חוק הכניסה)
  • תלמיד אזרח עולה – תלמיד שנולד בחו"ל להורים ישראלים ועלה לישראל
  • תלמיד תושב חוזר – תלמיד ששהה בחו"ל לפחות ארבע שנות לימוד רצופות (הספירה החל מכיתה א').

3.        הנחיות וכלים להיערכות בתי הספר לקליטת תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים

3.1מנהל בית הספר אחראי על תהליך הקליטה וההשתלבות של התלמידים העולים ושל התלמידים התושבים החוזרים בהיבט הלימודי, החברתי-תרבותי והרגשי.

3.2לרשותו של בית הספר עומדים כלים לקליטה ראויה של תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים. ה"סטנדרטים לתהליכי קליטה של תלמידים עולים" הם כלים משמעותיים בתהליך זה. הצוות החינוכי יכיר היטב את הסטנדרטים וייערך על פיהם לקליטת התלמידים העולים. הסטנדרטים נמצאים באתר האגף לקליטת תלמידים עולים בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/authorities-schools/Pages/standards.aspx.

3.3על מחנכי הכיתות לנהל מעקב אחר השתלבותם של התלמידים העולים באמצעות "תיק תלמיד עולה" הנמצא באתר האגף לקליטת תלמידים עולים בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/authorities-schools/Pages/Immigrant-student-portfolio.aspx.

3.4על המחנכים לנהל מעקב אחר השתלבותם של התלמידים התושבים החוזרים באמצעות "תיק תלמיד תושב חוזר" הנמצא גם הוא באתר האגף בכתובת

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/authorities-schools/Pages/Returning_residents_students.aspx

3.5המסמך "המלצות פדגוגיות לעבודה עם תלמידים עולים" נועד לסייע לבתי הספר בהתמודדות עם האתגרים הפדגוגיים בעבודתם עם התלמידים העולים. המסמך נמצא באתר האגף בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/authorities-schools/Pages/pedagogies_recommendation.aspx.

3.6כלים וחומרים נוספים לעבודה עם תלמידים עולים אפשר למצוא באתר האגף בכתובת www.education.gov.il/olim.

3.7לרשות בתי הספר עומד כוח אדם ייעודי:

-מדריכים בנושא קליטת תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים – אפשר למצוא את רשימת המדריכים במחוזות באתר האגף.

-מגשרים חינוכיים בין־תרבותיים דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, ספרדית, פורטוגזית, אמהרית וכן מגשרים מבני מנשה – לפרטים יש לפנות למדריכי קליטת תלמידים עולים במחוזות.

-מורות חיילות/בנות שירות לאומי – בשיבוץ המורות ובנות השירות הלאומי תינתן עדיפות לבתי ספר שבהם לומדים לפחות עשרה תלמידים עולים חדשים.

4.        הוראת העברית כשפה שנייה לתלמידים עולים חדשים

4.1הקניית השפה העברית לתלמידים עולים אשר לא נולדו בישראל ועברית אינה שפת אימם, תיעשה בהתאם לתוכנית הלימודים לתלמידים עולים (התשס"ט) הנמצאת באתר האגף בכתובת

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Hebrew/Pages/curriculum.aspx.

4.2הקניית השפה תיעשה על פי העקרונות של הוראת עברית כשפה שנייה ובעזרת חומרי למידה מתאימים הנמצאים באתר האגף בכתובת

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Hebrew/Pages/Teaching_Hebrew_as_a_second_language.aspx.

4.3הערכת רמת הידע של כל תלמיד עולה בעברית ויכולתו להשתלב במקצועות הלימוד בכיתות תיעשה באמצעות "מבדקי מדף מקוונים" שהוכנו בשיתוף ראמ"ה.

5.        הקצאת שעות להוראת עברית כשפה שנייה לתלמידים עולים חדשים

5.1הקצאת שעות לתלמידים עולים נעשית באופן אוטומטי. לשם כך על מנהל בית הספר לוודא שפרטי התלמידים העולים מעודכנים במצבת התלמידים בהתאם להגדרה המתאימה. במקרים של אזרח עולה נדרש לעיתים עדכון המערכת על ידי מדריכי קליטת תלמידים עולים במחוזות.

5.2השעות במלואן מיועדות לתלמידים העולים הזכאים להן. הן נועדו להקניית השפה העברית ולתגבור לימודי לתלמידים עולים ואין לנצלן למטרות אחרות. השעות אינן שעות רוחב ואינן מיועדות להקבצות, לפיצול כיתות או למילוי מקום של מורה חסר.

5.3לימוד השפה הוא שלב ראשוני ובסיס עבור תלמידים עולים שאינם דוברים עברית. על מנהל בית הספר להקפיד שכל תלמיד עולה חדש ילמד לא פחות מ־6 שעות שבועיות עברית כשפה שנייה (לימוד מיטבי של שפה מתקיים בקבוצה ולא באופן פרטני) ויעמוד בהצלחה במבדקי המדף (ראה סעיף 4.3 לעיל).

5.4להלן הנחיות לאופן ניצול השעות המוקצות לתלמידים העולים:

א.מנהל בית הספר ימנה מורה בעל רקע אקדמי ומיומנות בתחום הוראת השפה העברית להוראת התלמידים העולים.

ב.יש להקצות את השעות למורה אחד או שניים לכל היותר.

ג.אין למנות בעלי תפקידים כמו מנהל, סגן מנהל, מרכז שכבה וכדומה להוראה בשעות האלה.

ד.מנהל בית הספר יוודא שלכל תלמיד שובצו שיעורים קבועים במערכת השעות לשם רכישת השפה ושהוכנה לו תוכנית עבודה אישית. חשוב להקפיד שהתלמידים לא יצאו משיעורים שבהם הם יכולים להשתלב, כמו חינוך גופני, אנגלית וכדומה. על מערכת השעות להיות מעודכנת בתיק "תלמיד עולה".

ה.יש לשלוח למדריכי קליטת תלמידים עולים במחוז את מערכת השעות, את תוכנית העבודה של כל תלמיד ואת שם המורה המלמד אותו. רשימת המדריכים האחראים על קליטת תלמידים נמצאת באתר האגף לקליטת תלמידים עולים בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/about/Pages/Districtguides.aspx.

מדריכי האגף במחוזות ינחו וידריכו את המורים.

5.5הקצאת השעות לרכישת העברית כשפה שנייה תיעשה בהתאם לפירוט בטבלה זו:

 

שלב החינוך

עולים חדשים מאתיופיה

עולים ותיקים מאתיופיה

עולים חדשים משאר המדינות

עולים ותיקים משאר המדינות

החינוך הקדם־ יסודי

מי שהוא או הוריו עלו מאתיופיה לאחר 1.1.2015 – לפי הטבלה בנספח א'

 

מי שהוא או הוריו עלו לאחר 1.1.2019 – לפי הטבלה בנספח א'

 

החינוך היסודי

מי שעלה לאחר 1.1.2016 – לפי הטבלה בנספח ב'

מי שעלה לאחר 1.1.2009 ועד 31.12.2015 – הקצאה של 0.5 שעה שבועית

מי שעלה לאחר 1.1.2019 – לפי הטבלה בנספח ב'

 

חטיבת הביניים

מי שעלה לאחר 1.1.2015 – לפי הטבלה בנספח ב'

מי שעלה לאחר 1.1.2009 ועד 31.12.2014 – הקצאה של 0.5 שעה שבועית

מי שעלה לאחר 1.1.2018 – לפי הטבלה בנספח ב'

 

החטיבה העליונה

מי שעלה לאחר 1.1.2018 – לפי הטבלה בנספח ב' (נושא 452)

מי שעלה לאחר 1.1.2007 ועד 31.12.2017 – 2 שעות שבועיות (נושא 09)

מי שעלה לאחר 1.1.2018 – לפי הטבלה בנספח ב' (נושא 452)

מי שעלה לאחר 1.1.2015 ועד 31.12.2017 –שעה שבועית אחת (נושא 09)

 

5.6תלמידי נעל"ה בחינוך ההתיישבותי לומדים בקבוצות ייעודיות ומקבלים שתי שעות שבועיות לתלמיד (בכיתות ט' עד י"ב). הקצאת השעות היא באחריות היחידה להנחלת הלשון בחינוך ההתיישבותי.

5.7"הנתיב הצרפתי" – תלמידי כיתות ט'-י' שעלו ממדינות דוברות צרפתית ילמדו שעה שבועית אחת. תלמידי כיתות י"א-י"ב שעלו ממדינות דוברות צרפתית ילמדו 1.5 שעות שבועיות לתלמיד, בהתאם לאישור התוכנית במוסדות ייעודיים ובאחריות היחידה להנחלת הלשון בחינוך ההתיישבותי.

6.        שיפור השפה והשלמת פערים במקצועות הלימוד

6.1תלמידים עולים שסיימו את שלב רכישת השפה העברית כשפה שנייה ברמת הבסיס ועברו בהצלחה את "מבדקי המדף", עדיין זקוקים פעמים רבות לתגבור ולהעשרת השפה וכן להשלמת פערים במקצועות הלימוד.

6.2התלמידים העולים והתלמידים התושבים החוזרים זכאים להיבחן בבחינות הבגרות עם התאמות. צוות המורים בחטיבות העליונות ייערך לקראת מבחני הבגרות של התלמידים העולים בהתאם לסעיף 0045 בחוזר הוראות הקבע עז/11(א), "התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: זכויות של תלמידים עולים הנבחנים בבחינות הבגרות".

6.3תוכניות לשיפור השפה ולהשלמת פערים במקצועות הלימוד השונים נמצאות בטבלה, באתר האגף ובמאגר התוכניות הממוחשב של המשרד.

 

שם התוכנית וקבוצת הגיל

מטרת התוכנית

מספר השעות

אוכלוסיית היעד

משעולים ** ***

החינוך יסודי

שיפור השפה ויכולת ההתמודדות עם טקסטים במקצועות הלימוד

שתי שעות בשבוע, לאחר שעות הלימודים

* קבוצה של לפחות חמישה תלמידים שעלו לאחר 1.1.2009 ואינם זכאים לשעות תגבור לעולים. אפשר לצרף גם תלמידים תושבים חוזרים ששבו לארץ לאחר 1.1.2009.

יע"ל – ילדים עולים לומדים, תוכנית תוספתית לאחר שעות הלימודים

בחינוך היסודי (בשיתוף משרד העלייה והקליטה)

שיפור השפה, השלמת פערים במקצועות הלימוד ולמידה מטרימה

שש שעות בשבוע, לאחר שעות הלימודים

ילדים שעלו במהלך עשר השנים האחרונות ולומדים בחינוך היסודי

שע"ל ** *** שיפור עברית לעולים

חטיבת הביניים

שיפור השפה והעשרתה ושיפור יכולת ההתמודדות עם טקסטים במקצועות הלימוד

שתי  שעות בשבוע, לאחר שעות הלימודים

* קבוצה של לפחות חמישה תלמידים שעלו לאחר 1.1.2009 ואינם זכאים לשעות תגבור לעולים. אפשר לצרף גם תלמידים תושבים חוזרים ששבו לארץ לאחר 1.1.2009.

פל"א – תוכנית תוספתית לאחר שעות הלימודים: סיוע לתלמידים עולים בחינוך העל־יסודי (חטיבת הביניים וחטיבות עליונות)

 

שיפור השפה, השלמת פערים במקצועות הלימוד ולמידה מטרימה

בהתאם למכרז של משרד העלייה והקליטה

בהתאם למכרז של משרד העלייה והקליטה

 

*בתי ספר שבהם לומדים פחות ממספר התלמידים הנדרש לפתיחת קבוצה ומעוניינים בהפעלת התוכנית, יפנו למדריכי קליטת תלמידים עולים במחוזות.

**הקצאת שעות לתוכניות משעולים ושע"ל בכפיפות להימצאות שעות. בתי ספר שמקבלים שעות עבור תוכניות משעולים ושע"ל, מתבקשים למלא דוח אינטרנטי ובו ציוני התלמידים המשתתפים בתוכנית בשפה העברית מסוף השנה שלפני תחילת התוכנית וציונים מסוף השנה שבה מתקיימת התוכנית, לצורך מדידה והערכה של התוכניות.

***על בתי ספר שמקבלים שש שעות שבועיות ומעלה עבור תוכנית משעולים או שע"ל לשלוח את אחד המורים להשתלמות בנושא. ההשתלמות תהיה מקוונת בחלקה.

 

6.4לקבלת מידע מפורט על התוכניות והמלצות להתאמתן.

7.        תלמידים תושבים חוזרים

7.1מנהל בית הספר יבקש את השעות עבור התלמידים התושבים החוזרים וישלח למדריכי קליטת תלמידים עולים במחוזות את טופס פרטי הנוסע המעיד על שהייתם בחו"ל, בהתאם להגדרת תלמיד תושב חוזר.

7.2מדריכי קליטת תלמידים עולים במחוזות יבדקו את טופס פרטי הנוסע ויאשרו את הקצאת השעות לאחר קבלת מערכת השעות של התלמיד ממנהל בית הספר.

7.3מנהל בית הספר ימנה מורה מתחום הוראת השפה או ממקצועות הלימוד שבהם התלמיד זקוק לתגבור לשם עבודה עימו.

7.4בהתאם לצורך, מנהל בית הספר יוסיף שעות לתגבור התלמידים מסל השעות הפרטניות.

7.5"מבדקי המדף" ישמשו לבדיקת הידע של התלמידים התושבים החוזרים בשפה העברית. מחנכי הכיתות יכינו תוכנית עבודה אישית לכל אחד מהתלמידים בהתאם לתוצאות המבדקים.

7.6מחנך הכיתה יעקוב אחר התקדמותם הלימודית של התלמידים התושבים החוזרים בעזרת "תיק תושב חוזר" הנמצא באתר האגף בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/authorities-schools/Pages/Returning_residents_students.aspx.

7.7הקצאת שעות לתלמידים תושבים חוזרים תיעשה בהתאם לפירוט בטבלה זו:

 

שלב החינוך

התבחין להקצאת השעות

הקצאת שעות

החינוך היסודי

מי ששב לישראל מתאריך 1.1.2019 לאחר היעדרות של ארבע שנות לימוד.

(הספירה החל מכיתה א')

שעה שבועית

חטיבת הביניים

מי ששב לישראל מתאריך 1.1.2018 לאחר היעדרות של ארבע שנות לימוד.

הספירה החל מכיתה א'

שעה שבועית

החטיבה העליונה

מי ששב לישראל מתאריך 1.1.2018 לאחר היעדרות של ארבע שנות לימוד.

הספירה החל מכיתה א'

שעה שבועית

8.        שילוב חברתי של תלמידים עולים

8.1השילוב החברתי הוא חלק משמעותי בתהליכי הקליטה וההסתגלות של העולים. בתהליכי הקליטה החברתיים יש מקום מרכזי גם לקולטים: צוותי החינוך, התלמידים וההורים כאחד. חינוך בגישה רב־תרבותית מקנה מקום של כבוד לכל תרבות ויוצר פסיפס ישראלי רב־ תרבותי.

8.2הצעות לפעילויות לשילובם החברתי של העולים

פרסום בואם של התלמידים העולים באמצעי התקשורת של בית הספר: עלון, דפי מידע, לוח מודעות, רדיו בית הספר

הצמדת תלמיד מלווה/חונך לתלמיד העולה החדש

  • קיום השתלמויות לצוות בית הספר העוסקות בכשירות תרבותית וברב־תרבותיות

פעילויות חינוכיות שמטרתן לחשוף את התלמידים לתרבויות השונות של תלמידי בית הספר

הזמנת התלמידים העולים ובני משפחותיהם לספר את סיפורם האישי ונסיבות עלייתם וחשיפת התלמידים לתרבותם ולמסורת שלהם

מתן ביטוי לתרבויות השונות של התלמידים העולים באירועים בית ספריים.

8.3תוכניות ויחידות הוראה לשילוב חברתי

 

שלב החינוך

התוכנית/יחידת ההוראה

אוכלוסיית היעד

המשאב

החינוך היסודי

מפתח הל"ב

בהתאם לבחירת מחנכי הכיתות

יחידות הוראה לדוגמה

החינוך היסודי

סיפורי עלייה *

בהתאם לבחירת מחנכי הכיתות

יחידות הוראה לדוגמה

חטיבת הביניים

עוגן ***

ליווי תלמידים וסיוע בהתמודדותם עם קשיי המעבר הבין־ תרבותי; מניעת נשירה סמויה של תלמידים עולים

קבוצה של שבעה תלמידים לפחות שעלו לאחר  1.1.2009

שעתיים שבועיות לקבוצה בשעות קצה, לא על חשבון שעות הלימודים: שעה לפעילות קבוצתית ושעה לשיחות אישיות עם התלמידים

חטיבת הביניים

חברי"ם ** –  חברה ישראלית משלבת

בהתאם לבחירת מחנכי  הכיתות

חוברת הצעות לפעילויות בכיתה

 

*אסופת "סיפורי עלייה" נמצאת באתר בכתובת

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Socialandculturalintegration/identity/Pages/identity.aspx.

**התוכנית "חברי"ם" נמצאת באתר בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Socialandculturalintegration/immigration-absorption/Pages/friends.aspx

***בתי ספר שמקבלים שש שעות שבועיות ומעלה עבור תוכנית "עוגן" מתבקשים לשלוח את אחד המורים להשתלמות בנושא. ההשתלמות תהיה מקוונת בחלקה.

9.        שילוב תרבותי - פיתוח וביסוס זהות יהודית-ישראלית ותחושת שייכות לעם ולמדינה

9.1כדי לבסס את תחושת השייכות של התלמידים העולים, על בית הספר לחשוף אותם למורשת היהודית, לארון הספרים היהודי, לחגי ישראל ולמועדיו וכן למורשת המדינה, להיסטוריה שלה, לאירועים המכוננים ולאישים שתרמו לייסודה.

9.2תכנים ותוכניות לפיתוח ולביסוס זהות יהודית-ישראלית

 

שלב החינוך

התוכנית

אוכלוסיית היעד

המשאב

חטיבת הביניים

זהות ישראלית

תלמידים עולים חדשים

קורס מתוקשב

חטיבת הביניים

זהות יהודית

תלמידים עולים חדשים

קורס מתוקשב

החטיבה העליונה

"עם ומדינה" לפיתוח ולביסוס זהות יהודית-ישראלית

תלמידי כיתות י'-י"א שעלו לישראל לאחר 1.1.2009

תוכנית תוספתית. יש לפנות למדריכי קליטת תלמידים עולים במחוזות.

10.  עבודה עם המשפחות והקהילה

10.1שיתוף ההורים הוא חלק בלתי נפרד מתהליך הקליטה וההשתלבות של התלמידים העולים בבית הספר. במקרים רבים, ההורים אינם דוברי עברית. לשם כך פועלים מגשרים חינוכיים בין־תרבותיים שתפקידם לסייע לצוותי בתי הספר, למשפחות ולתלמידים העולים לגשר על הפער בין תרבות הלמידה והמנהגים בארץ המוצא לבין מערכת החינוך בישראל.

10.2הפעלת מגשרים חינוכיים בין־תרבותיים בשלבי החינוך השונים

 

שלב החינוך

מהות עבודת המגשרים

אוכלוסיית היעד

המשאב

החינוך היסודי, החינוך העל־יסודי

גישור חינוכי בין־ תרבותי, עבודה עם ההורים, התלמידים וצוותי בתי הספר ועם מנהלי אגפי החינוך והקליטה ברשויות

עולים חדשים דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, ספרדית, פורטוגזית וכן עולים מבני מנשה

 

מגשרים דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית ספרדית, פורטוגזית ומגשרים מבני מנשה

החינוך הקדם־יסודי, החינוך היסודי, החינוך העל־יסודי

גישור חינוכי בין־ תרבותי, עבודה עם ההורים, התלמידים וצוותי בתי הספר

עולים חדשים מאתיופיה

מגשרים דוברי אמהרית

11.  תוכניות ייחודיות לתלמידים עולים הלומדים בחינוך הממלכתי-דתי

 

שלב החינוך

התוכנית

מספר השעות

אוכלוסיית היעד

חטיבת הביניים

תלי"ה – תגבור לימודי יהדות

שעתיים שבועיות + שעה אחת מסל בית הספר

תלמידים שעלו לאחר 1.1.2010 – לפחות 15 תלמידים בקבוצה

החינוך היסודי - כיתות ה'-ו'

על"ה – לקראת המעבר לחטיבת הביניים בחמ"ד

שלוש שעות שבועיות + שעה אחת מסל בית הספר

תלמידים שעלו לאחר 1.1.2010 – לפחות עשרה תלמידים בקבוצה

12.  אגרת חינוך "סל קליטה" לתלמידים עולים

השתלבותם של התלמידים העולים במערכת החינוך היא צעד ראשון לקראת השתלבותם בחברה הישראלית. אולם הלימודים בבית הספר כרוכים בהוצאות רבות שהעולים החדשים מתקשים לממן.

12.1כדי לאפשר השתלבות ראויה בבתי הספר, יקבלו התלמידים העולים סיוע במימון חלק מהוצאות החינוך, כגון רכישת ציוד לימודי וספרי לימוד וכן מימון "סל תרבות", טיולים ואירועים שונים הממומנים בדרך כלל על ידי ההורים.

12.2משרד החינוך ומשרד העלייה והקליטה המממנים את אגרת החינוך "סל הקליטה" מבקשים להדגיש שהמטרה העיקרית של המימון היא לאפשר לתלמידים לקבל את ספרי הלימוד בתחילת שנת הלימודים.

12.3הסיוע הוא פרטני, לתלמידים הזכאים לו על פי התבחינים שנקבעו, ויש לוודא את השימוש בו אך ורק לצרכים שלמענם ניתן.

12.4התלמידים בחינוך המוכר יקבלו את אגרת החינוך "סל קליטה" באמצעות מערכת התשלומים הממוחשבת.

12.5בתי הספר יקבלו את הכסף עבור התלמידים העולים הזכאים באמצעות הרשויות המקומיות. בתי הספר שבבעלויות אחרות יקבלו את הכסף דרכן, באמצעות מערכת התשלומים המאוחדת.

12.6התשלומים יועברו למוסדות החינוך על פי נתוני התלמידים הנמצאים במאגר המידע המרכזי שבמשרד החינוך. מנהלי בתי הספר מתבקשים להקפיד על דיווח מעודכן במצבת התלמידים.

12.7בידי המדריכים האחראים על קליטת תלמידים עולים במחוזות תימצאנה רשימות שמיות של התלמידים הזכאים שעבורם הועברו הכספים לבתי הספר. המנהלים יוכלו להיעזר בהן לשם בירור פרטים.

12.8מנהלי בתי הספר אחראים על ניהול מעקב קפדני באמצעות כרטיס מעקב על כל תלמיד שעבורו התקבלה אגרת החינוך "סל קליטה" (נספח ג'). כל הוצאה תאושר ותירשם על ידי הגורם המתאים בבית הספר.

12.9המשרד יבצע ביקורות בנושא זה במהלך השנה. כרטיס המעקב יישאר במזכירות בית הספר.

12.10מנהלי בתי הספר יְיַדעו בכתב את הורי התלמידים הזכאים על האגרה ויעדיה ויפרטו את הנושאים שעבורם הוצאו הכספים. ההורים יחתמו על קבלת האגרה. מומלץ לכתוב את המכתב בשפתם של ההורים כדי להבטיח את הבנתו.

12.11אם בית הספר גבה תשלומים מן ההורים לפני קבלת אגרת החינוך "סל קליטה" עבור התלמיד, ונותרה יתרה לזכותו של התלמיד, יעביר מנהל בית הספר את סכום היתרה להורי התלמיד.

12.12רשויות שיעכבו או לא יעבירו את מלוא הסכום למשפחות הזכאיות, יקוזז הסכום מתקציבן.

12.13להלן פירוט הסכומים המועברים עבור התלמידים העולים מאתיופיה:

400 ש"ח עבור תלמידים עולים ותיקים שעלו לישראל בתאריכים 1.1.2004–31.12.2015.

800 ש"ח עבור תלמידים עולים חדשים שעלו לישראל בתאריכים 1.1.2016–31.8.2019.

תלמידים שיגיעו לישראל במהלך שנת הלימודים התש"ף יקבלו סך של 800 ש"ח כל אחד.

12.14להלן פירוט סכומי האגרה המועברים עבור תלמידים עולים ממדינות אחרות (חוץ מאתיופיה):

 

תאריך העלייה

החינוך היסודי

חטיבת הביניים

החטיבה העליונה

מ־1 בספטמבר 2018

עד 31 באוגוסט 2019

626 ש"ח

907 ש"ח

1125 ש"ח

מ־1 בספטמבר 2017

עד 31 באוגוסט 2018

498 ש"ח

728 ש"ח

896 ש"ח

מ־1 בספטמבר 2016

עד 31 באוגוסט 2017

_______

448 ש"ח

562  ש"ח

 

רשימת התלמידים הזכאים לסל קליטה/אגרת חינוך נמצאת במנבסנ"ט בלשונית "ניהול תלמיד/סלי תקציב".

מידע נוסף אפשר למצוא באתר האגף לקליטת תלמידים עולים בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Pages/hp.aspx

בשאלות אפשר לפנות למדריכים המחוזיים של קליטת תלמידים עולים במחוזות.


13.  נספחים

נספח א': מפתח להקצאת שעות לתלמידים עולים בחינוך הקדם־יסודי

 

מספר הילדים בגן

מספר השעות

3–6

2

7–10

3

11–15

4

16–20

5

21–25

6

26–31

7

32–35

8


נספח ב': מפתח להקצאת שעות לתלמידים עולים בבתי הספר

 

מספר התלמידים העולים

מספר השעות

1–3

6

4–9

10

10–14

15

15–19

20

20–24

29

25–29

32

30–39

34

40–44

36

45–49

38

50–54

40

55–59

42

60–64

45

65–69

50

70–74

53

75–79

55

80–84

60

85–89

63

90–94

66

95–99

70

100–104

73

105–109

76

110–114

80

115–119

83

120–124

86

125–129

90

130–134

93

135–139

96

140–144

100

145–149

103

150–154

106

155–159

110

160–164

113

165–169

116

170–174

120

175–179

123

180–184

126

185–189

130

190–194

133

195–300

136


נספח ג': כרטיס מעקב - תשלומי אגרת החינוך "סל קליטה" לתלמידים עולים

 

בית הספר_____________________ סמל המוסד _______________

כרטיס מעקב – תשלומי אגרת החינוך "סל קליטה" לתלמידים עולים

 

שם התלמיד _____________________ ת"ז ___________________

תאריך העלייה ___________________ הכיתה _________________

התאריך

ההכנסה

ההוצאה

מטרת ההוצאה

היתרה

חתימת ההורים

חתימת המאשר

תאריך ההוצאה