קליטה ושילוב של תלמידים עולים ושל תלמידים תושבים חוזרים בשנת הלימודים התש"ף

הודעה מס' 0151

תאריך פרסום ההודעה: א' בסיון תשע"ט, 04 ביוני 2019

   02 - 5603619
   agafklitato@education.gov.il

 

1.        רקע

תלמידים עולים חדשים ותלמידים תושבים חוזרים בכל טווח הגילים מגיעים לישראל ממגוון גדול של מדינות במהלך כל שנת הלימודים. מערכת החינוך היא מקום המפגש של התלמידים העולים ושל משפחותיהם עם החברה הישראלית.

היערכות נכונה של בתי הספר לקליטת העולים והתושבים החוזרים תשפר את תהליכי הקליטה והשילוב שלהם בהיבטים הלימודיים והחברתיים ובפיתוח וביסוס זהותם היהודית-ישראלית.

2.        הגדרות

  • תלמיד עולה – תלמיד שנולד בחו"ל ועלה לישראל (לפי חוק השבות או חוק הכניסה)
  • תלמיד אזרח עולה – תלמיד שנולד בחו"ל להורים ישראלים ועלה לישראל
  • תלמיד תושב חוזר – תלמיד ששהה בחו"ל לפחות ארבע שנות לימוד רצופות (הספירה החל מכיתה א').

3.        הנחיות וכלים להיערכות בתי הספר לקליטת תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים

3.1מנהל בית הספר אחראי על תהליך הקליטה וההשתלבות של התלמידים העולים ושל התלמידים התושבים החוזרים בהיבט הלימודי, החברתי-תרבותי והרגשי.

3.2לרשותו של בית הספר עומדים כלים לקליטה ראויה של תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים. ה"סטנדרטים לתהליכי קליטה של תלמידים עולים" הם כלים משמעותיים בתהליך זה. הצוות החינוכי יכיר היטב את הסטנדרטים וייערך על פיהם לקליטת התלמידים העולים. הסטנדרטים נמצאים באתר האגף לקליטת תלמידים עולים בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/authorities-schools/Pages/standards.aspx.

3.3על מחנכי הכיתות לנהל מעקב אחר השתלבותם של התלמידים העולים באמצעות "תיק תלמיד עולה" הנמצא באתר האגף לקליטת תלמידים עולים בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/authorities-schools/Pages/Immigrant-student-portfolio.aspx.

3.4על המחנכים לנהל מעקב אחר השתלבותם של התלמידים התושבים החוזרים באמצעות "תיק תלמיד תושב חוזר" הנמצא גם הוא באתר האגף בכתובת

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/authorities-schools/Pages/Returning_residents_students.aspx

3.5המסמך "המלצות פדגוגיות לעבודה עם תלמידים עולים" נועד לסייע לבתי הספר בהתמודדות עם האתגרים הפדגוגיים בעבודתם עם התלמידים העולים. המסמך נמצא באתר האגף בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/authorities-schools/Pages/pedagogies_recommendation.aspx.

3.6כלים וחומרים נוספים לעבודה עם תלמידים עולים אפשר למצוא באתר האגף בכתובת www.education.gov.il/olim.

3.7לרשות בתי הספר עומד כוח אדם ייעודי:

-מדריכים בנושא קליטת תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים – אפשר למצוא את רשימת המדריכים במחוזות באתר האגף.

-מגשרים חינוכיים בין־תרבותיים דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, ספרדית, פורטוגזית, אמהרית וכן מגשרים מבני מנשה – לפרטים יש לפנות למדריכי קליטת תלמידים עולים במחוזות.

-מורות חיילות/בנות שירות לאומי – בשיבוץ המורות ובנות השירות הלאומי תינתן עדיפות לבתי ספר שבהם לומדים לפחות עשרה תלמידים עולים חדשים.

4.        הוראת העברית כשפה שנייה לתלמידים עולים חדשים

4.1הקניית השפה העברית לתלמידים עולים אשר לא נולדו בישראל ועברית אינה שפת אימם, תיעשה בהתאם לתוכנית הלימודים לתלמידים עולים (התשס"ט) הנמצאת באתר האגף בכתובת

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Hebrew/Pages/curriculum.aspx.

4.2הקניית השפה תיעשה על פי העקרונות של הוראת עברית כשפה שנייה ובעזרת חומרי למידה מתאימים הנמצאים באתר האגף בכתובת

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Hebrew/Pages/Teaching_Hebrew_as_a_second_language.aspx.

4.3הערכת רמת הידע של כל תלמיד עולה בעברית ויכולתו להשתלב במקצועות הלימוד בכיתות תיעשה באמצעות "מבדקי מדף מקוונים" שהוכנו בשיתוף ראמ"ה.

5.        הקצאת שעות להוראת עברית כשפה שנייה לתלמידים עולים חדשים

5.1הקצאת שעות לתלמידים עולים נעשית באופן אוטומטי. לשם כך על מנהל בית הספר לוודא שפרטי התלמידים העולים מעודכנים במצבת התלמידים בהתאם להגדרה המתאימה. במקרים של אזרח עולה נדרש לעיתים עדכון המערכת על ידי מדריכי קליטת תלמידים עולים במחוזות.

5.2השעות במלואן מיועדות לתלמידים העולים הזכאים להן. הן נועדו להקניית השפה העברית ולתגבור לימודי לתלמידים עולים ואין לנצלן למטרות אחרות. השעות אינן שעות רוחב ואינן מיועדות להקבצות, לפיצול כיתות או למילוי מקום של מורה חסר.

5.3לימוד השפה הוא שלב ראשוני ובסיס עבור תלמידים עולים שאינם דוברים עברית. על מנהל בית הספר להקפיד שכל תלמיד עולה חדש ילמד לא פחות מ־6 שעות שבועיות עברית כשפה שנייה (לימוד מיטבי של שפה מתקיים בקבוצה ולא באופן פרטני) ויעמוד בהצלחה במבדקי המדף (ראה סעיף 4.3 לעיל).

5.4להלן הנחיות לאופן ניצול השעות המוקצות לתלמידים העולים:

א.מנהל בית הספר ימנה מורה בעל רקע אקדמי ומיומנות בתחום הוראת השפה העברית להוראת התלמידים העולים.

ב.יש להקצות את השעות למורה אחד או שניים לכל היותר.

ג.אין למנות בעלי תפקידים כמו מנהל, סגן מנהל, מרכז שכבה וכדומה להוראה בשעות האלה.

ד.מנהל בית הספר יוודא שלכל תלמיד שובצו שיעורים קבועים במערכת השעות לשם רכישת השפה ושהוכנה לו תוכנית עבודה אישית. חשוב להקפיד שהתלמידים לא יצאו משיעורים שבהם הם יכולים להשתלב, כמו חינוך גופני, אנגלית וכדומה. על מערכת השעות להיות מעודכנת בתיק "תלמיד עולה".

ה.יש לשלוח למדריכי קליטת תלמידים עולים במחוז את מערכת השעות, את תוכנית העבודה של כל תלמיד ואת שם המורה המלמד אותו. רשימת המדריכים האחראים על קליטת תלמידים נמצאת באתר האגף לקליטת תלמידים עולים בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/about/Pages/Districtguides.aspx.

מדריכי האגף במחוזות ינחו וידריכו את המורים.

5.5הקצאת השעות לרכישת העברית כשפה שנייה תיעשה בהתאם לפירוט בטבלה זו:

 

שלב החינוך

עולים חדשים מאתיופיה

עולים ותיקים מאתיופיה

עולים חדשים משאר המדינות

עולים ותיקים משאר המדינות

החינוך הקדם־ יסודי

מי שהוא או הוריו עלו מאתיופיה לאחר 1.1.2015 – לפי הטבלה בנספח א'

 

מי שהוא או הוריו עלו לאחר 1.1.2019 – לפי הטבלה בנספח א'

 

החינוך היסודי

מי שעלה לאחר 1.1.2016 – לפי הטבלה בנספח ב'

מי שעלה לאחר 1.1.2009 ועד 31.12.2015 – הקצאה של 0.5 שעה שבועית

מי שעלה לאחר 1.1.2019 – לפי הטבלה בנספח ב'

 

חטיבת הביניים

מי שעלה לאחר 1.1.2015 – לפי הטבלה בנספח ב'

מי שעלה לאחר 1.1.2009 ועד 31.12.2014 – הקצאה של 0.5 שעה שבועית

מי שעלה לאחר 1.1.2018 – לפי הטבלה בנספח ב'

 

החטיבה העליונה

מי שעלה לאחר 1.1.2018 – לפי הטבלה בנספח ב' (נושא 452)

מי שעלה לאחר 1.1.2007 ועד 31.12.2017 – 2 שעות שבועיות (נושא 09)

מי שעלה לאחר 1.1.2018 – לפי הטבלה בנספח ב' (נושא 452)

מי שעלה לאחר 1.1.2015 ועד 31.12.2017 –שעה שבועית אחת (נושא 09)

 

5.6תלמידי נעל"ה בחינוך ההתיישבותי לומדים בקבוצות ייעודיות ומקבלים שתי שעות שבועיות לתלמיד (בכיתות ט' עד י"ב). הקצאת השעות היא באחריות היחידה להנחלת הלשון בחינוך ההתיישבותי.

5.7"הנתיב הצרפתי" – תלמידי כיתות ט'-י' שעלו ממדינות דוברות צרפתית ילמדו שעה שבועית אחת. תלמידי כיתות י"א-י"ב שעלו ממדינות דוברות צרפתית ילמדו 1.5 שעות שבועיות לתלמיד, בהתאם לאישור התוכנית במוסדות ייעודיים ובאחריות היחידה להנחלת הלשון בחינוך ההתיישבותי.

6.        שיפור השפה והשלמת פערים במקצועות הלימוד

6.1תלמידים עולים שסיימו את שלב רכישת השפה העברית כשפה שנייה ברמת הבסיס ועברו בהצלחה את "מבדקי המדף", עדיין זקוקים פעמים רבות לתגבור ולהעשרת השפה וכן להשלמת פערים במקצועות הלימוד.

6.2התלמידים העולים והתלמידים התושבים החוזרים זכאים להיבחן בבחינות הבגרות עם התאמות. צוות המורים בחטיבות העליונות ייערך לקראת מבחני הבגרות של התלמידים העולים בהתאם לסעיף 0045 בחוזר הוראות הקבע עז/11(א), "התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: זכויות של תלמידים עולים הנבחנים בבחינות הבגרות".

6.3תוכניות לשיפור השפה ולהשלמת פערים במקצועות הלימוד השונים נמצאות בטבלה, באתר האגף ובמאגר התוכניות הממוחשב של המשרד.

 

שם התוכנית וקבוצת הגיל

מטרת התוכנית

מספר השעות

אוכלוסיית היעד

משעולים ** ***

החינוך יסודי

שיפור השפה ויכולת ההתמודדות עם טקסטים במקצועות הלימוד

שתי שעות בשבוע, לאחר שעות הלימודים

* קבוצה של לפחות חמישה תלמידים שעלו לאחר 1.1.2009 ואינם זכאים לשעות תגבור לעולים. אפשר לצרף גם תלמידים תושבים חוזרים ששבו לארץ לאחר 1.1.2009.

יע"ל – ילדים עולים לומדים, תוכנית תוספתית לאחר שעות הלימודים

בחינוך היסודי (בשיתוף משרד העלייה והקליטה)

שיפור השפה, השלמת פערים במקצועות הלימוד ולמידה מטרימה

שש שעות בשבוע, לאחר שעות הלימודים

ילדים שעלו במהלך עשר השנים האחרונות ולומדים בחינוך היסודי

שע"ל ** *** שיפור עברית לעולים

חטיבת הביניים

שיפור השפה והעשרתה ושיפור יכולת ההתמודדות עם טקסטים במקצועות הלימוד

שתי  שעות בשבוע, לאחר שעות הלימודים

* קבוצה של לפחות חמישה תלמידים שעלו לאחר 1.1.2009 ואינם זכאים לשעות תגבור לעולים. אפשר לצרף גם תלמידים תושבים חוזרים ששבו לארץ לאחר 1.1.2009.

פל"א – תוכנית תוספתית לאחר שעות הלימודים: סיוע לתלמידים עולים בחינוך העל־יסודי (חטיבת הביניים וחטיבות עליונות)

 

שיפור השפה, השלמת פערים במקצועות הלימוד ולמידה מטרימה

בהתאם למכרז של משרד העלייה והקליטה

בהתאם למכרז של משרד העלייה והקליטה

 

*בתי ספר שבהם לומדים פחות ממספר התלמידים הנדרש לפתיחת קבוצה ומעוניינים בהפעלת התוכנית, יפנו למדריכי קליטת תלמידים עולים במחוזות.

**הקצאת שעות לתוכניות משעולים ושע"ל בכפיפות להימצאות שעות. בתי ספר שמקבלים שעות עבור תוכניות משעולים ושע"ל, מתבקשים למלא דוח אינטרנטי ובו ציוני התלמידים המשתתפים בתוכנית בשפה העברית מסוף השנה שלפני תחילת התוכנית וציונים מסוף השנה שבה מתקיימת התוכנית, לצורך מדידה והערכה של התוכניות.

***על בתי ספר שמקבלים שש שעות שבועיות ומעלה עבור תוכנית משעולים או שע"ל לשלוח את אחד המורים להשתלמות בנושא. ההשתלמות תהיה מקוונת בחלקה.

 

6.4לקבלת מידע מפורט על התוכניות והמלצות להתאמתן.

7.        תלמידים תושבים חוזרים

7.1מנהל בית הספר יבקש את השעות עבור התלמידים התושבים החוזרים וישלח למדריכי קליטת תלמידים עולים במחוזות את טופס פרטי הנוסע המעיד על שהייתם בחו"ל, בהתאם להגדרת תלמיד תושב חוזר.

7.2מדריכי קליטת תלמידים עולים במחוזות יבדקו את טופס פרטי הנוסע ויאשרו את הקצאת השעות לאחר קבלת מערכת השעות של התלמיד ממנהל בית הספר.

7.3מנהל בית הספר ימנה מורה מתחום הוראת השפה או ממקצועות הלימוד שבהם התלמיד זקוק לתגבור לשם עבודה עימו.

7.4בהתאם לצורך, מנהל בית הספר יוסיף שעות לתגבור התלמידים מסל השעות הפרטניות.

7.5"מבדקי המדף" ישמשו לבדיקת הידע של התלמידים התושבים החוזרים בשפה העברית. מחנכי הכיתות יכינו תוכנית עבודה אישית לכל אחד מהתלמידים בהתאם לתוצאות המבדקים.

7.6מחנך הכיתה יעקוב אחר התקדמותם הלימודית של התלמידים התושבים החוזרים בעזרת "תיק תושב חוזר" הנמצא באתר האגף בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/authorities-schools/Pages/Returning_residents_students.aspx.

7.7הקצאת שעות לתלמידים תושבים חוזרים תיעשה בהתאם לפירוט בטבלה זו:

 

שלב החינוך

התבחין להקצאת השעות

הקצאת שעות

החינוך היסודי

מי ששב לישראל מתאריך 1.1.2019 לאחר היעדרות של ארבע שנות לימוד.

(הספירה החל מכיתה א')

שעה שבועית

חטיבת הביניים

מי ששב לישראל מתאריך 1.1.2018 לאחר היעדרות של ארבע שנות לימוד.

הספירה החל מכיתה א'

שעה שבועית

החטיבה העליונה

מי ששב לישראל מתאריך 1.1.2018 לאחר היעדרות של ארבע שנות לימוד.

הספירה החל מכיתה א'

שעה שבועית

8.        שילוב חברתי של תלמידים עולים

8.1השילוב החברתי הוא חלק משמעותי בתהליכי הקליטה וההסתגלות של העולים. בתהליכי הקליטה החברתיים יש מקום מרכזי גם לקולטים: צוותי החינוך, התלמידים וההורים כאחד. חינוך בגישה רב־תרבותית מקנה מקום של כבוד לכל תרבות ויוצר פסיפס ישראלי רב־ תרבותי.

8.2הצעות לפעילויות לשילובם החברתי של העולים

פרסום בואם של התלמידים העולים באמצעי התקשורת של בית הספר: עלון, דפי מידע, לוח מודעות, רדיו בית הספר

הצמדת תלמיד מלווה/חונך לתלמיד העולה החדש

  • קיום השתלמויות לצוות בית הספר העוסקות בכשירות תרבותית וברב־תרבותיות

פעילויות חינוכיות שמטרתן לחשוף את התלמידים לתרבויות השונות של תלמידי בית הספר

הזמנת התלמידים העולים ובני משפחותיהם לספר את סיפורם האישי ונסיבות עלייתם וחשיפת התלמידים לתרבותם ולמסורת שלהם

מתן ביטוי לתרבויות השונות של התלמידים העולים באירועים בית ספריים.

8.3תוכניות ויחידות הוראה לשילוב חברתי

 

שלב החינוך

התוכנית/יחידת ההוראה

אוכלוסיית היעד

המשאב

החינוך היסודי

מפתח הל"ב

בהתאם לבחירת מחנכי הכיתות

יחידות הוראה לדוגמה

החינוך היסודי

סיפורי עלייה *

בהתאם לבחירת מחנכי הכיתות

יחידות הוראה לדוגמה

חטיבת הביניים

עוגן ***

ליווי תלמידים וסיוע בהתמודדותם עם קשיי המעבר הבין־ תרבותי; מניעת נשירה סמויה של תלמידים עולים

קבוצה של שבעה תלמידים לפחות שעלו לאחר  1.1.2009

שעתיים שבועיות לקבוצה בשעות קצה, לא על חשבון שעות הלימודים: שעה לפעילות קבוצתית ושעה לשיחות אישיות עם התלמידים

חטיבת הביניים

חברי"ם ** –  חברה ישראלית משלבת

בהתאם לבחירת מחנכי  הכיתות

חוברת הצעות לפעילויות בכיתה