תשלומי הורים לשנת הלימודים התש"ף

הודעה מס' 0153

תאריך פרסום ההודעה: י"ח בתמוז תשע"ט, 21 ביולי 2019

  
   simaov@education.gov.il

 

1.   רקע

ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים התש"ף.

מטרת הודעה זו היא לפרסם את הסכומים המרביים שאושרו לגבייה על ידי ועדת החינוך של הכנסת ולרענן את הנהלים בכל הנוגע לתשלומי הורים.
 

הנהלים המחייבים את מערכת החינוך בנוגע לתשלומי הורים מתפרסמים בחוזרי המנכ"ל האלה:

-סעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), "תשלומי הורים". תיקונים לחוזר זה פורסמו בסעיף 3.11-10 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א) ובסעיף 3.11-11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א). כמו כן פורסמה השלמה בנושא תל"ן בסעיף 3.11-12 בחוזר הוראות הקבע סד/4(א).

-סעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי".

-הוראות הקבע  204 "גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תוכנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי".

הנחיות העוסקות בהקצאת תקציב למלגות לתלמידים מתפרסמות בחוזר הוראות הקבע 0222, "הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אבזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות". המנהלים מתבקשים לפעול להקצאת תקציב המלגות בהתאם להנחיות אלה וליידע את התלמידים ואת הוריהם בנוגע אליו.

חוזר התשלומים המוסדי מחויב באישור ועד ההורים המוסדי ובאישור הגורם המאשר מטעם המחוז, שייעשה באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק". מערכת אפיק הורחבה והותאמה לקליטת בקשות לאישור שכר לימוד בבתי ספר יסודיים מוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות פטור שאינם מתוקצבים ב־100% שכר לימוד, לאישור גבייה עבור תוכנית לימודים תורנית נוספת, לאישור גבייה עבור העשרה במקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה העליונה וכן לאישור גבייה בבתי ספר ייחודיים.

בתי ספר שאושרה להם גבייה חריגה על ידי ועדת חריגים מחוזית או ארצית, ואשר נתקלים בקשיים טכניים בהזנת הסכומים שאושרו להם על ידי הוועדות, יפנו לרפרנט תשלומי הורים במחוז.

להלן נקודות מספר להדגשה מתוך הוראות הקבע הנוגעות לתשלומי הורים:

א.התשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ולתשלומים עבור שירותי רשות. שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם. שירות החובה היחיד הוא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. כל יתר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו.

ב.אין למנוע מתלמידים להשתתף בפעילויות בשל אי־תשלום עקב קשיים כלכליים, ויש למצוא פתרונות לשיתופם באמצעות הרשות המקומית והנהלת בית הספר.

ג.על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב המלגות של משרד החינוך. יש לפרסם את דבר קיומו של תקציב המלגות בחוזר התשלומים המוסדי וכן באתר האינטרנט הבית ספרי על לוחות המודעות בבית הספר.

ד.אין להתנות מתן שירות אחד בתשלום עבור שירות אחר.

ה.התשלומים ייעודיים ואין להעבירם מסעיף לסעיף.

ו.גביית תשלומי ההורים תיעשה אך ורק על ידי המוסד החינוכי או הרשות המקומית/הבעלות על מוסד החינוך. גבייה באמצעות גוף אחר אינה מותרת.

ז.אין להתנות את לימודי התלמיד במוסד החינוכי בחברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או בכל עמותה אחרת ואין לדרוש תשלומים מהורים באמצעות עמותה כלשהי.

ח.תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים לתוכנית ולתשלום עבורה. אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו בתוכנית להשתחרר לביתם. אם תוכנית לימודים נוספת שובצה באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ישתתפו בה, פעילות חינוכית אחרת. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו.

ט.גבייה עבור רכישת שירותים מרצון מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים לתשלום ולשירות. אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית. אם הוחלט לקיים את השירות במהלכו של יום הלימודים, ישותפו בו כלל התלמידים.

י.גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט.

יא.אין לגבות כספים מההורים בטרם אושר חוזר התשלומים המוסדי.

יב.על בית הספר להעביר לידי ההורים את חוזר התשלומים המוסדי המאושר ובו פירוט סעיפי הגבייה על פי השירותים הניתנים במוסד החינוך.

יג.בתום כל שנת לימודים ידווח בית הספר להורים על ניהול הכספים שנגבו במסגרת תשלומי ההורים על פי המתחייב מסעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי". הדיווח יימסר לנציגות ההורים המוסדית, ועותק שלו יישמר במזכירות בית הספר לעיונם של ההורים המבקשים זאת.

2.   תשלומי חובה ורשות

2.1הסכומים המרביים המותרים לגבייה בשנת הלימודים התש"ף (הסכומים בטבלה נקובים בש"ח):

 

 

קדם־יסודי

א'-ב'

ג'-ד'

ה'

ו'

ז'-ח'

ח'*

בית ספר א'-ח'

ט'

שש־שנתי

ט'*

חטיבת ביניים עצמאית

י'-י"א

י"ב

תשלום חובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח תאונות אישיות

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

תשלומי רשות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סל תרבות

79

99

99

99

99

149

149

165

165

176

176

מסיבות סיום (1)

54

----

----

----

75

-----

125

-----

125

-----

200

מסיבות כיתתיות (2)

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

השאלת ספרי לימוד

-----

280

280

280

280

280

280

280

280

320

320

פורום ועדי ההורים היישוביים (3)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

ועד הורים יישובי

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

טיולים על פי תוכנית (4,5)

2x הקפצה

60

1 יום

101

1 יום

126

2 × יום

252

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים+

1 יום

513

3 ימים

616

של"ח (6)

 

 

 

 

 

150

150

150

150

150

 

סך הכול

245

532

557

683

893

1018

1143

1034

1159

1211

1364

 

הערות לטבלה

  1. הגבייה עבור מסיבות הסיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך: גן הילדים, כיתה ו' ביסודי שש־שנתי, כיתה ח' ביסודי שמונה־שנתי, כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית וכיתה י"ב.
  2. אין לגבות תשלום עבור מסיבות כיתתיות בכל שכבות הגיל בגני הילדים ובבתי הספר.
  3. פורום ועדי ההורים היישוביים הוא עמותה רשומה (580616654) הפועלת ברמה הארצית ומייצגת הורים לתלמידים במערכת החינוך בפני הכנסת, משרד החינוך, הרשויות המקומיות ושאר גורמי המִנהל הציבורי. הפורום הוא הארגון המייצג היחיד שמוסמך לייצג את ההורים בפני הגורמים הללו. פעילות העמותה ממומנת מגבייה בסך 1.5 ש"ח לתלמיד במסגרת תשלומי הרשות של ההורים.

בתי הספר הגובים תשלום עבור פורום ועדי ההורים היישוביים מתבקשים לפעול כדלקמן:

        להעביר את סכום הגבייה לחשבון הבנק של פורום ועדי ההורים היישוביים המתנהל בבנק לאומי (סמל בנק 10) בסניף רמת פולג/נתניה (סמל סניף 681) בחשבון מספר 02739632.

        לשלוח אל ת"ד 25228 תל אביב, מיקוד 6125102, המחאה (שיק) או אישור בכתב על העברת הכספים לצורך בקרה. האישור יכלול את שם בית הספר, מספר התלמידים הלומדים בו, מספר התלמידים שבגינם מועבר התשלום וסך התשלום.

  1. הגבייה עבור טיולים תהיה על פי התוכנית המחייבת המפורטת. אין להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים נוספים. בית הספר רשאי להאריך את משך הטיול אם הוא עושה זאת ללא חריגת גבייה בסעיף זה וללא גבייה נוספת בכל סעיף אחר של תשלומי הורים.
  2. בבתי הספר הנמצאים מדרום לקו צומת שדה בוקר-צומת הערבה אפשר להוסיף יום טיול בעלות גבייה נוספת של 290 ש"ח בשנה.
  3. בכיתות ח'-י' שבהן מתקיימים לימודי של"ח אפשר לגבות סכום נוסף בסך עד 150 ש"ח בשנה נוסף על הגבייה לטיולים. סכום זה מיועד לגיחות ולסיורים רכובים בהיקף של שלושה סיורים בשנה.
  4. בגני הילדים במסגרת החטיבה הצעירה ייגבה תשלום עבור סל תרבות וטיולים במתכונת של כיתות א', ולא ייגבה תשלום עבור מסיבת הסיום.

3.   תשלומי הורים עבור תל"ן

שעת לימודים במסגרת תל"ן היא שעה המאריכה את יום הלימודים ולא נועדה לפיצול כיתות אֵם לקבוצות לימוד.

 

הסכום המרבי המותר לגבייה עבור תל"ן בשנת הלימודים התש"ף:

 

שלב החינוך

גבייה מרבית מתלמיד בש"ח בשנה עבור תל"ן בכלל מוסדות החינוך

גבייה מרבית מתלמיד בש"ח בשנה בבתי ספר תורניים (1) וייחודיים(2) נוסף על הגבייה המרבית מתלמיד בכלל מוסדות החינוך

סך הכול גבייה מרבית מתלמיד בש"ח בשנה בבתי ספר תורניים(1) וייחודיים(2)

קדם־יסודי (גני ילדים)

597

0

0

היסודי

885

1770 בכיתות שאושרו

2655 בכיתות שאושרו

חטיבת הביניים

1060

2120

3180

החטיבה העליונה

1150

2300

3450

 

הערות

(1)בתי ספר תורניים – בתי ספר המקיימים תוכנית לימודים תורנית על פי חוזר הוראות הקבע 204, "גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תוכנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי".

(2)בתי ספר ייחודיים – בתי ספר שאושרו כייחודיים על ידי הוועדה הארצית לבתי ספר ייחודיים ומרחבי חינוך על פי חוזר הוראות הקבע 204 "גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תוכנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי".

(3)הגבייה מתלמיד עבור שעת תל"ן תותאם לגודלה של כיתת האם על פי הפירוט בטבלה שלהלן. המשמעות היא שבכיתות אם גדולות אפשר יהיה לקיים מספר גדול יותר של שעות תל"ן יחסית לכיתות אם קטנות, מאחר שהסכום המרבי לגבייה מתלמיד נשאר קבוע. בכל מקרה, מספר שעות התל"ן שיינתנו לא יעלה על תקרת השעות המותרת לפי חוזרי מנכ"ל. הגבייה תיעשה עבור שעות אורך שניתנות בפועל.

 

שלב החינוך

גודל כיתת האם (מספר התלמידים)

התעריף לשעת תל"ן אחת לתלמיד בש"ח

גבייה מרבית מהורים בשנה בכלל בתי הספר עבור תל"ן

גבייה מרבית מהורים בשנה בבתי ספר תורניים וייחודיים, נוסף על הגבייה המרבית המותרת בכלל בתי הספר

סך כל הגבייה המרבית מהורים בשנה בבתי ספר תורניים וייחודיים

יסודי

2024

326

עד 885 ש"ח בשנה בכלל בתי הספר

עד 1770 ש"ח בשנה בכיתות ה'-ו' בלבד

עד 2655 ש"ח בכיתות ה'-ו' בלבד

 

2528

276

 

2932

239

 

3336

211

 

3740

177

חטיבת הביניים

2024

389

עד 1060 ש"ח בשנה בכלל בתי הספר

עד 2120 ש"ח בשנה

עד 3180 ש"ח בשנה

 

2528

329

 

2932

285

 

3336

252

 

3740

212

החטיבה העליונה

2024

382

עד 1150 ש"ח בשנה בכלל בתי הספר

עד 2300 ש"ח בשנה

עד 3450 ש"ח בשנה

 

2528

324

 

2932

281

 

3336

230

 

על בית הספר לפרט להורים בחוזר התשלומים המוסדי את גובה הגבייה המבוקשת ואת מספר שעות התל"ן שהוא נותן בפועל עבור הגבייה.

4.   רכישת שירותים מרצון

נוסף על השירותים שפורטו לעיל קיימים עוד שירותים המוצעים על ידי בית הספר, שמטרתם בדרך כלל לחסוך בהוצאות על ידי רכישה מרוכזת או להעשיר ולהרחיב את תוכנית הלימודים המתבצעת בבית הספר. לעיתים השירותים מוצעים לנוחיות ההורים. מוצר או מצרך הנרכש במסגרת זאת ישמש את התלמיד ששילם עבורו ויהיה בבעלותו. השירות או המוצר/מצרך והתשלום עבורם הם במסגרת "קונה מרצון ומוכר מרצון".

 

על הגבייה עבור שירותים אלה יש לקבל את אישורו של כל אחד ואחד מהורי התלמידים המקבלים את השירות ולהיות מלווה בחתימתו וכן את אישורו של מפקח בית הספר.

 

שלב החינוך

הסכום המרבי המותר בשקלים

קדם־יסודי

125

היסודי

250

חטיבת הביניים

450

החטיבה העליונה

450

4.1.       רכישת שירותים מרצון בבתי ספר שבהם מתקיימת למידה באמצעות אמצעי קצה טכנולוגיים

בהמשך להנחיות בסעיף 3.6-12 בחוזר הוראות הקבע עז/1, "שימוש תלמידים באמצעי קצה לצורכי למידה" בבתי ספר שבהם מתקיימת למידה באמצעות אמצעי קצה טכנולוגיים הנרכשים במרוכז, אפשר לגבות עד סך של 677 ש"ח בשנה עבור אמצעי הקצה הטכנולוגי שיהיה בבעלות התלמיד ויעמוד לשימושו. לחלופין, אפשר יהיה לגבות עד סך של 300 ש"ח להשאלת אמצעי קצה טכנולוגי שיעמוד לשימושו של התלמיד. התשלומים האמורים יכללו ביטוח, עלות השימוש בפלטפורמה אם יש כזו וכן מע"ם.

 

גבייה זו מוגדרת רכישת שירותים מרצון, והיא ייעודית למטרה זו ונעשית בהתאם להוראות המפורטות שנקבעו בסעיף 3.6-12 בחוזר הוראות הקבע עז/1(א), "שימוש תלמידים באמצעי קצה לצורכי למידה"; היא נוספת על הגבייה עבור רכישת שירותים מרצון עבור כלל המטרות שלהן משמשת גבייה זו ומפורטות בסעיף זה. 

5.   שיעורי ההשתתפות של ההורים בעלות ההזנה מכוח חוק ארוחה יומית לתלמיד

הארוחות המסופקות במסגרת חוק ארוחה יומית לתלמיד הן בהתאם להנחיות משרד הבריאות לגבי איכות חומרי הגלם. עלות ממוצעת של מנה עומדת על סך של 14.94 ש"ח.

השתתפות ההורים בעלות ההזנה היא חלקית ודיפרנציאלית, בהתאם לרמת ההכנסה. תעריפי השתתפות ההורים בעלות ההזנה הם כדלקמן:

 

ההכנסה לנפש לחודש בש"ח

השתתפות ההורים בעלות ארוחה לאחר עדכון בש"ח

0–1273

0.0

1274–1378

0.0

1379–1493

0.7

1494– 1604

2.6

1605–1744

2.6

1745–1829

3.8

1830–1941

3.8

1942–2127

5.4

2128–2171

6.0

2172 ומעלה

7.0

 

לבירורים ושאלות בעניין תשלומי הורים אפשר לפנות לרפרנטים על תשלומי הורים במחוזות המשרד:

 

המחוז

שם הרפרנט המחוזי לתשלומי הורים

מספר הטלפון

כתובת הדוא"ל

מנח"י

דן גרוסמן

02-5601763

dangr@education.gov.il

ירושלים

דן גרוסמן

02-5601763

dangr@education.gov.il

צפון

עפר אידלברג

04-6500103

oferei@education.gov.il

חיפה

רמי בן גרא

04-8632428

ramibe@education.gov.il

מרכז

אביבה עטרי

03-6896599

avivaat@education.gov.il

תל אביב

חגית גוטדינר

03-6896281

hagitgot@education.gov.il

דרום

זאב אלדר

08-6263075

zeevel@education.gov.il

התיישבותי

נגה ברעם

03-6898801

nogab@mchp.gov.il

חרדי

יוסף פוליטי

02-5601654

yosefpo@education.gov.il