תשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך הרגיל: עדכון תעריפי החיוב לשנת הלימודים התש"ף

הודעה מס' 0155

תאריך פרסום ההודעה: י"ז באב תשע"ט, 18 באוגוסט 2019

  
   hadarle@education.gov.il

 

1.   כללי

רשות מקומית הקולטת תלמידים מרשות מקומית אחרת במוסדות החינוך שבתחומה, לפי הגדרתם בחוק לימוד חובה סעיף 7 א' (מוסדות חינוך רשמיים, מוסדות חינוך מוכרים בחינוך העל־יסודי, מוסדות חינוך של תאגיד מרכז החינוך העצמאי, מוסדות חינוך של תאגיד מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל), זכאית לגבות מהרשות המקומית השולחת שאליה שייך התלמיד "תשלום עבור תלמידי חוץ". התשלום מיועד לכיסוי החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד בגין רכיבים תפעוליים של המוסד החינוכי שאינם מכוסים על ידי משרד החינוך או על ידי משרדי ממשלה אחרים.

התשלום עבור תלמידי חוץ מחויב מתוקף אחריותן המשפטית של הרשויות המקומיות השולחות על תלמידים הגרים בתחומן, על פי המשתמע מסעיף 7(א) לחוק לימוד חובה, התש"ט-194 .9

ההתחשבנות עבור תלמיד חוץ היא בין הרשות הקולטת לבין הרשות השולחת, ואין לערב את ההורים בצורה כלשהי או לדרוש מהם תשלום, מלא או חלקי, עבור התעריף הבסיסי או עבור פעילות נוספת, למעט במקרים שבהם ההורים בחרו מיוזמתם במוסד אחר מזה שהוצע לילדיהם על ידי הרשות המקומית. רק במקרה זה אפשר לדרוש את התשלום מההורים.

עקרונות החיוב של התשלום עבור תלמידי החוץ, נוהל השיבוץ, נוהל התשלום ואמצעי האכיפה מפורסמים בסעיף 3.7-75 בחוזר "הוראות הקבע" עג/7(א), "תשלום עבור תלמידי חוץ".

בהודעה זאת מפורטים תעריפי החיוב בחינוך הרגיל וכללי החיוב עבור שעות לימוד נוספות ושירותים נוספים התקפים לשנת הלימודים התש"ף.

2.   תעריפי החיוב

משרד החינוך בשיתוף עם משרד האוצר, משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי, קבע תעריפים לתשלום עבור תלמיד חוץ בחינוך הרגיל. התעריפים מבוססים על שיעורי התשלום שנקבעו בתקנות לימוד חובה התשס"ה-2005, תיקון תשע"ה 2014 (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת) ולאחר שהוצמדו למדד.

התעריפים לשנת הלימודים התש"ף הם כדלקמן:

לתלמיד בגן הילדים ובבית הספר היסודי: 680 ש"ח

לתלמיד בחטיבת הביניים: 869 ₪.

לתלמיד בחטיבה העליונה: 873 ש"ח.

אין להצמיד סכומים אלו לריבית, למע"ם או למדד.

3.   תשלום עבור שעות לימוד נוספות ושירותים נוספים

הרשות השולחת והרשות הקולטת רשאיות לקבוע בהסכם שהרשות השולחת תשתתף בתשלומים נוספים על אלו שקבועים בתקנות ובחוזר המנכ"ל. התשלומים הנוספים נדרשים בשל תוספת בשעות לימוד שמשקיעה הרשות הקולטת, נוסף על שעות התקן שמוקצות למוסד על ידי משרד החינוך, וכן בשל שירותים נוספים שניתנים על ידי הרשות הקולטת (פעילות נוספת).

אין לערב את ההורים ואת התלמיד במחלוקות שבין הרשות הקולטת לבין הרשות השולחת לגבי התשלום עבור שעות לימודים נוספות ושירותים נוספים, וכן אין לדרוש את התשלום מההורים.

במקרה שבו הרשות המקומית סיפקה פתרון שיבוץ לתלמיד בתחומי הרשות, אולם הוריו מחליטים מיוזמתם לשולחו ללמוד מחוץ לתחום השיפוט של הרשות המקומית שהוא מתגורר בה, על ההורים לקבל אישור לכך מן הרשות השולחת ומן הרשות הקולטת. במקרה זה יישאו ההורים עצמם בתשלום עבור השירותים הנוספים. במסגרת הליך שיבוץ התלמיד ברשות הקולטת, על הרשות לדווח להורים בכתב על פרטי התשלום של שעות הלימוד, על השירותים הנוספים הניתנים ועל הסדרי התשלומים ולקבל את הסכמתם לכך.

תוספת השעות במימון הרשות הקולטת אינה מיועדת לפיצול כיתות האֵם במוסד החינוכי אלא להארכת יום הלימודים, או לחילופין, למימון לימודים בקבוצות קטנות בחלק מן השיעורים.

הוראה זו אינה חלה על גני הילדים.

4.   הזנה במסגרת חוק "ארוחה יומית לתלמיד"

4.1 כל תלמיד הלומד ברשות קולטת, בגן או בבית ספר, במסגרת יום חינוך ארוך שבו מתקיימת הזנה מכוח חוק "ארוחה יומית לתלמיד", זכאי להזנה גם אם מקום מגוריו ברשות אחרת (רשות שולחת).

4.2התשלום עבור ההזנה מוטל על הרשות שבה התלמיד מתגורר (הרשות השולחת).

4.3אם התלמיד זכאי להנחה בתשלום ההזנה על פי חוק, יחול התשלום העודף על הרשות השולחת.

4.4 על הרשות הקולטת ועל הרשות השולחת להגיע לסיכום בדבר התשלום עבור ההזנה בלי לערב את הוריו של התלמיד.

4.5לשאלות ולהבהרות בנושא תשלום ההזנה אפשר לפנות אל מר יורם אדלר, בטלפון 02-5602135, בדוא"ל yoramad@education.gov.il.