מסגרות התחרות הספורטיבית, האירועים הארציים והבין־לאומיים ומועדי האליפויות בשנת הלימודים התש"ף

הודעה מס' 0156

תאריך פרסום ההודעה: י"ז באב תשע"ט, 18 באוגוסט 2019

   073 - 3936652
   gayda@education.gov.il

 

1.   עדכון התאריכים הקובעים להשתתפות תלמידות ותלמידים בתחרויות הספורט של בתי הספר בשנת הלימודים התש

בשנת הלימודים התש"ף יהיו רשאים ליטול חלק בתחרויות המחוזיות והארציות תלמידות ותלמידים אשר תאריך הלידה הקובע לגביהם (לפי סעיף 11 לחוק לימוד חובה) הוא כדלהלן:

 

לכיתות ז'-ח': א' בטבת התשס"ו, 1.1.2006 . מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשס"ה, 13.12.2004, ואילך.

 

לכיתות ט': א' בטבת התשס"ה, 13.12.2004 . מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשס"ד, 26.12.2003, ואילך.

 

לכיתות י'-י"ב: א' בטבת התשס"ב, 16.12.2001 . מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשס"א, 27.12.2000, ואילך.

2.   ההרשמה לאליפויות הארציות

ההרשמה לאליפויות הארציות לבתי הספר בשנת הלימודים התשתיעשה במסגרת ההרשמה הרגילה במחוזות.

 

ההרשמה של קבוצות המשתתפות באליפויות בתי הספר התיכוניים בכדורסל ובכדורעף תיעשה ישירות בהתאחדות הספורט לבתי ספר.

 

ההרשמה של בתי הספר המעוניינים להשתתף באליפויות הארציות לבתי הספר התיכוניים בכושר גופני (כיתות י"א-י"ב) ובכדורעף חופים (כיתות ז'-ח', ט', י'-י"ב) תיעשה ישירות בהתאחדות הספורט לבתי ספר.

3.   השתתפות בתחרויות בין־לאומיות (I.S.F.)

באליפויות העולם לבתי הספר (I.S.F.) בשנת התשיורשו להשתתף אך ורק תלמידים ותלמידות שנולדו לאחר י"ז בטבת התשס, 1.1.2002 . לא יורשו להשתתף חריגי גיל.

 

  • כדורעף, כדוריד, כדורגל אולמות (קט רגל), מרוצי שדה

קבוצות בתי הספר שתזכינה באליפות בתי הספר התיכוניים בענפים הללו, תלמידים לחוד ותלמידות לחוד, תהיינה מועמדות לייצג את משרד החינוך - הפיקוח על החינוך הגופני באליפות העולם לבתי הספר ((I.S.F.

 

  • כדורעף, כדוריד, כדורגל אולמות (קט רגל)

יודגש כי באליפויות בתי הספר התיכוניים של משרד החינוך בכדורעף, כדוריד וכדורגל אולמות (קט רגל), יורשו להשתתף גם תלמידים חריגי גיל בהתאם לתקנון, אך הם לא יוכלו להצטרף למשלחת או להשתתף באליפות העולם לבתי הספר (.(I.S.F

 

  • מרוצי שדה

בתחרות הקבוצתית הארצית במרוצי שדה ייחשבו בניקוד הקבוצתי אך ורק תוצאות התלמידים והתלמידות שנולדו לאחר י"ז בטבת התשס"ב, 1.1.2002, על פי תקנון הארגון העולמי לתחרויות ספורט לבתי הספר (I.S.F).

4.   מסגרות התחרות הספורטיבית

הפיקוח על החינוך הגופני ימשיך לעסוק בחינוך ל"אורח חיים פעיל ובריא" במסגרת אירועים וכנסים מחוזיים וארציים, כדי להופכו לאורח חיים הלכה למעשה.

4.1.       השתתפות בתחרויות הספורט של בתי הספר

א.         תחרויות הספורט בין בתי הספר יאורגנו אך ורק על ידי הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך, בהתאם לנהלים המפורטים ב"תקנון לאירועי החינוך הגופני", המפורסם באתר המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני בכתובת www.education.gov.il/pe וכן על פי ההנחיות המפורסמות מעת לעת בחוזרי המנכ"ל. מנהלי בתי הספר לא יאפשרו לתלמידים ולמורים להשתתף בתחרויות ספורט בין בתי ספר שאינן מטעם הפיקוח על החינוך הגופני. במקרים חריגים יש להפנות בקשה בכתב למפקח על החינוך הגופני ולקבל אישור בכתב לפני מועד התחרות.

ב.         התאחדות הספורט לבתי הספר משמשת זרוע ביצועית של הפיקוח על החינוך הגופני, מארגנת את אירועי הספורט הארציים, את פעילות מועדוני הספורט הבית ספריים ותוכניות נוספות והיא הגוף היחיד הרשאי לפעול בתחום זה במערכת החינוך. התחרויות המחוזיות יתבצעו בשתי מתכונות: האחת לכל בתי הספר, בהתאם למסגרות התחרות, והאחרת לבתי הספר שהקימו מועדון ספורט בית ספרי לתלמידות ולתלמידים בענפי הספורט האלה: כדורעף, כדורעף חופים, אופני הרים, טניס שולחן, אתלטיקה קלה, ניווט תחרותי, בדמינטון, כדורסל 3X3, כדוריד וכדורגל 5X5.

ג.         חובה על כל נבחרות בתי הספר להופיע לתחרויות בתלבושת ספורט מלאה, אחידה ומסודרת, בצבעים ובדגמים אחידים. היעדר תלבושת אחידה וזהה לחלוטין יביא לפסילת הנבחרת ולמניעת השתתפותה בתחרות.

ד.         בשלב הארצי חובה על כל הנבחרות להגיע עם שתי מערכות לבוש, אחת בהירה ואחת כהה. הופעה עם סמלי אגודות או עם פרסומות מסחריות על תלבושות הספורט או על בגדי האימון של התלמידים אסורה בהחלט.

ה.         מנהלי בתי הספר יקפידו למלא טופס "רישום קבוצתי למשתתפים" המכיל מידע על בריאות התלמידים ועל ביטוח תאונות אישיות של כל אחד מהם. אפשר לקבל טפסים אלה אצל המפקח על החינוך הגופני במחוז.

המנהלים גם נדרשים להקפיד שכל התלמידים הנמנים עם נבחרת בית הספר אכן עומדים בכללי ההתנהגות החינוכית שהתפרסמו בחוזר מנכ"ל הוראת קבע 0212 מ־6.5.2019: "כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי הספר העל־יסודיים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט – 'האמנה החינוכית'".

כרטיסי משתתף, נוסף על כרטיס הרישום הקבוצתי, יונפקו למשתתפים בתחרויות של מועדוני הספורט הבית ספריים ובתחרויות אליפות בתי הספר התיכוניים בכדורסל, בכדוריד ובכדורעף. 

ו.          מנהלי בתי הספר יוודאו כי כל מאמני הנבחרות ומדריכיהן בבית ספרם סיימו את קורס ההכשרה לאימון/הדרכה במערכת החינוך או נרשמו לו, בהתאם להוראות שפורסמו בחוזר מנכ"ל הוראת קבע 0214 מ־6.5.2019, סעיף 9: "מאמני נבחרות בתי הספר - חובתם להיות בעלי תעודת הוראה או בעלי תעודת "מאמן"/"מדריך" שעברו הכשרה מיוחדת".

ז.          מנהלי בתי הספר יוודאו כי מורי החינוך הגופני מודעים לתקנונים וללוח הזמנים של האירועים להלן. מרכזי החינוך הגופני אחראים לבדוק אם חלו שינויים בתקנון ובלוח הזמנים שבועיים לפני המועד המתוכנן.

4.2.       שיתוף נבחרות בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל־יסודיים בתחרויות הספורט

א.         הנהלת בית הספר תקבע את מספר הנבחרות הרשאיות להשתתף בתחרויות בהתאם לאחת משתי האפשרויות האלה:

1)מספר הנבחרות יהיה כמספר החטיבות בבית הספר. לדוגמה: בית ספר שיש בו חטיבה עליונה אחת ושלוש חטיבות ביניים ייוצג על ידי ארבע נבחרות נפרדות (אחת לכל חטיבה).

2)נבחרת אחת לכל חטיבת גיל: לפי הדוגמה לעיל, נבחרת אחת לחטיבה העליונה ונבחרת אחת לשלוש חטיבות הביניים (סך הכול שתי נבחרות).

ב.         להלן הכללים לרישום הנבחרות לתחרויות:

1)אם יש יותר מנבחרת אחת, תירשם כל נבחרת בנפרד על גבי הטופס "רישום קבוצתי למשתתפים".

2)על טופס ההרשמה יש לציין את שם המוסד ולהדגיש את כינוי החטיבה באותו מוסד או את סימולה.

3)באפשרות א' ס"ק 1 אין להעביר תלמיד מחטיבה אחת לחטיבה אחרת באותה שנת לימודים.

4)הרישום בכל ענפי הספורט קבוע וסופי לאותה שנת לימודים.

5)השתתפות הנבחרות היא בהתאם לקבוצות הגיל המפורסמות בהודעה זאת.

6)בית ספר שבו פועלת כיתת ספורט רשאי לרשום קבוצה נוספת מתלמידי כיתה ז' שתתחרה בתחרויות אזוריות או מחוזיות בלבד, ללא אפשרות להעפיל לגמר הארצי (במשחקי הגמר הארצי יתמודדו שתי קבוצות משני בתי ספר שונים). בשלב זה הקבוצה הרשמית תהיה הקבוצה המורכבת מתלמידי כיתות ז'-ח' בלבד.

7)בית ספר המשתתף במסגרת התחרויות של אליפות בתי הספר התיכוניים בכדורסל או בכדורעף, יוכל לשתף, במסגרת מחוזית בלבד, נבחרת של כיתות י' לתלמידים שאינם נמנים עם סגל שחקני אליפות התיכונים (ללא אפשרות להעפיל לאליפות הארצית).

בנבחרת זו אפשר לכלול עד שני תלמידים מכיתות י"א אשר אינם נמנים עם סגל השחקנים של קבוצת אליפות התיכונים, באישור המפקח על החינוך הגופני במחוז.

ג.          תלבושת

אם בתחרות משתתפת יותר מנבחרת אחת מאותו מוסד, תהיה תלבושתה של כל אחת מן הנבחרות שונה בצבע החולצה ובסמל.

5.   אירועים ארציים ובין־לאומיים

5.1מנהלי בתי הספר מתבקשים לשריין את מועדי האליפויות המתפרסמים בטבלה בהמשך.

5.2בתי הספר שיזכו באליפויות להלן יהיו מועמדים לייצג את משרדנו בתחרויות הבין־לאומיות של בתי הספר. ההחלטה על השתתפות המשלחות בתחרויות הבין־לאומיות של בתי הספר תתקבל בפיקוח הארצי על החינוך הגופני. אין האמור בחוזר זה מחייב את הפיקוח הארצי על החינוך הגופני לשלוח את כל בתי הספר המנצחים לאליפויות הבין־לאומיות. תמיכת משרד החינוך תעמוד בשנת הלימודים התש"ף על 40% ממחיר כרטיסי הטיסה והשהייה בימי התחרות הרשמיים.

5.3משלחת המייצגת את משרדנו בתחרויות הבין־לאומיות של בתי הספר במשחקי כדור חייבת לכלול מורה לחינוך גופני במסגרת הרשמית.

5.4האליפויות הבין־לאומיות בשנת התש:

  1. כדורעף           ברזיל 22.5.202030.5.2020
  2. כדוריד          סרביה 27.6.20204.7.2020
  3. כדורגל אולמות (קט רגל)   צרפת 1.6.20208.6.2020
  4. מרוצי שדה                      סלובקיה 18.4.202023.4.2020

 

5.5באליפויות הבין־לאומיות לבתי הספר (I.S.F.) בשנת התשיורשו להשתתף אך ורק תלמידים ותלמידות מכיתות י'-י"ב שנולדו לאחר י"ז בטבת התשס"ב, 1.1.2002. לא יורשו להשתתף חריגי גיל.

 

הערה

כדי לחסוך בהוצאות נסיעה ולמנוע איבוד ימי לימודים, האליפויות הארציות בכדוריד, בכדורעף, בכדורסל, בקט רגל ובכדורגל לבתי הספר העל־יסודיים בשנת הלימודים התש"ף, מאורגנות בימים מרוכזים, כאשר כל נבחרת תשחק שני משחקים ביום. מנהלי בתי הספר מתבקשים להנחות את האחראים לנבחרות להכין את התלמידים לאינטנסיביות של משחקי האליפויות, במיוחד מבחינת הכושר הגופני.

5.6להלן מועדי האליפויות:

א.     משחקי כדור

 

מס'

הענף

מועד

הדיווח המחוזי

מועד

האליפות הארצית

מועד

הגמר הארצי

הערות

1.

כדורגל י'-י"ב

תלמידים ותלמידות

יום שלישי,

ג' בטבת התש"ף

31.12.2019

ימים שלישי-רביעי ,

ב'-ג' בשבט התש"ף,

28-29.1.2020

יום חמישי,

ט' באדר התש"ף 5.3.2020

 

מועד חלופי:

ימים רביעי-חמישי,

י"ז-י"ח בשבט התש"ף

12-13.2.2020

2.

קט רגל

י'-י"ב

תלמידים ותלמידות

יום שישי,

י' בחשוון התש"ף

8.11.2019

ימים שני-שלישי,

ד'-ה' בכסלו התש"ף

2-3.12.2019

יום שלישי,

י"ב בכסלו התש"ף 10.12.2019

*אליפות בין־לאומית בצרפת (1-8.6.2020)

3.

כדורסל

י'-י"ב

תלמידים ותלמידות

יום שישי,

י"ז בחשוון התש"ף

15.11.2019

ימים רביעי-חמישי,

כ"ט-ל' בחשוון התש"ף

27-28.11.2019

 

 

4.

"חצאי גמר" כדורסל י'-י"ב תלמידים ותלמידות

 

ימים רביעי-חמישי

כ'-כ"א בכסלו התש"ף

18-19.12.2019

 

 

5.

גמר אליפות התיכוניים בכדורסל

י'-י"ב

תלמידים ותלמידות

 

 

יום חמישי,

ה' בטבת התש"ף

2.1.2020

 

6.

גמר ישיבות תיכוניות

י'-י"ב

 

 

יום חמישי,

א' בניסן התש"ף

26.3.2020

 

7.

כדורעף

י'-י"ב תלמידים ותלמידות

יום שישי,

ג' בחשוון התש"ף

1.11.2019

ימים שני-שלישי,

כ'-כ"א בחשוון התש"ף

18-19.11.2019

 

*אליפות בין־לאומית בברזיל

(23-30.5.2020)

8.

גמר אליפות התיכוניים בכדורעף

י'-י"ב

תלמידים ותלמידות