"עליות זה להיות" – שבוע עליות במערכת החינוך התש"ף

הודעה מס' 0161

תאריך פרסום ההודעה: ה' באלול תשע"ט, 05 בספטמבר 2019

   02 - 5602977
   revitaldo@education.gov.il

 

1.   כללי

שבוע למידה בנושא העליות לישראל שכותרתו "עליות זה להיות" יתקיים במערכת החינוך מיום ראשון, ה' במרחשוון התש, 3.11.2019, ועד יום שישי, י' במרחשוון התש"ף, 8.11.201 .9במהלך שבוע זה יילמד נושא העליות לארץ באופן מרוכז במסגרת מקצועות הלימוד השונים וכן באמצעות פעילויות חברתיות.

הנושא השנה הוא ערבות הדדית עם העולים שאיתנו, מקושר לנושא השנתי של מערכת החינוך שהוא ערבות הדדית.

מדינת ישראל נבנתה על ידי עולים שהגיעו לארץ טרם הקמתה ולאחר כינונה. מפעל העלייה הוביל לבניית החברה הישראלית המגוונת ורבת־התרבויות, והוא אחד מהמאפיינים המייחדים את עם ישראל ואת מדינת ישראל. רבים בחברה הישראלית הם עולים או צאצאים למשפחות עולים, ולהם מורשת משפחתית הנטועה בעלייה לארץ.

במגילת העצמאות נכתב:

"בארץ ישראל קם העם היהודי. בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית [...] היהודים בכל דור חתרו לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה, ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגִנים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל [...] מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות".

בניית חברה רב־תרבותית מבוססת על הכשרת הלבבות לשם קבלת השונה ועל היכרות עם המאפיינים ועם הקודים התרבותיים של קבוצות האוכלוסייה המרכיבות את החברה.

מדי שנה מצטרפים למערכת החינוך תלמידים עולים ממדינות שונות. עם עלייתם ארצה עליהם לרכוש את השפה העברית, ללמוד בעברית את מקצועות הלימוד וכן להכיר את המרחב הגיאוגרפי ואת דרכי ההתנהלות החברתיות המקובלות בישראל.

התגייסותם של הצוותים החינוכיים ושל כל באי בית הספר חיונית לשם הצלחת התהליך של קליטת התלמידים העולים ושילובם בקהילה. קליטה מוצלחת מותנית בהיכרות עם מורשת תרבות המוצא של העולים תרבות הנשמרת בקרב מהגרים שנים רבות לאחר עלייתם – ובהערכתה. על מערכת החינוך לסייע לתלמידים העולים לשמור על תרבותם ולשמר את שפת ארץ המוצא שלהם כמקורות כוח העשויים לאפשר להם את ביטוים הייחודי בד בבד עם השתלבותם בחברה הישראלית. זאת ועוד: תפיסת התלמידים העולים כנציגים של תרבויות, של שפות ושל ידע על מדינות ברחבי העולם, תאפשר להכיר בהם כמשאב בעל ערך לחברת התלמידים בבית הספר.

לימוד על אודות העליות לישראל, ובכללן העלייה המתקיימת בימים אלה, יקדם את הבנת תרומתם של העולים למדינה ואת ההכרה ביתרון של יצירת חברה רב־תרבותית. חשיבותו של הלימוד היא גם באפשרות שהוא מזמן לתלמידים למצוא נקודות חיבור עם חבריהם העולים, להתבונן בהיסטוריה המשפחתית שלהם עצמם ולעסוק בהיבטים הרגשיים של תהליך ההגירה. תהליך מורכב זה כרוך באיבוד המוכר, באובדן היכולת לתקשר בשפת האם במרחב הציבורי, בפרידה מבני משפחה ומחברים ולעיתים גם בוויתור על ערכים המאפיינים את תרבות המוצא. עם זאת, הוא תהליך ייחודי העשוי גם להעשיר ולהצמיח את העולה ואת סביבתו.

2.   שבוע עליות ויום העלייה

שבוע העליות מתקיים במערכת החינוך בכל שנה החל משנת הלימודים התשע"ז בשבוע שבו חל התאריך העברי ז' בחשוון, הוא התאריך שבו מצוין "יום העלייה". יום העלייה מצוין בכל שנה על פי חוק מיום 21 במרס 201 .6מטרת החוק לקדם את שילוב התרבויות בחברה הישראלית על ידי הוקרת תרומת העולים למדינת ישראל במהלך התקופות השונות ועד ימינו אלה, וברוח החינוך לקבלת השונה. נקבע כי יום העלייה יצוין באירועים ובפעילויות מגוונות. התאריך ז' בחשוון נבחר בשל סמיכותו ליום השבת שבו קוראים בתורה את פרשת "לֵךְ לְךָ" העוסקת בעלייתו של אברהם אבינו לארץ.

מדברי ההסבר להצעת החוק:

"העלייה לארץ ישראל הייתה ועודנה נכס צאן ברזל לשמירת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולביסוסה לעתיד. כבר מימיה הראשונים של הציונות המודרנית הוכרה העלייה כערך עליון, שאותו יש לשמר ואף לחזק, תוך העברתו מדור לדור".

3.   מטרות שבוע העליות

  • לימוד נושא העליות והכרת תרומתם של העולים למדינת ישראל
  • טיפוח ערבות הדדית וכבוד הדדי
  • חיזוק תחושת השייכות של התלמידים העולים והעצמתם
  • יצירת קשרים קרובים בין כלל באי מוסדות החינוך לבין התלמידים העולים
  • הכרה בשונות התרבותית כמשאב חינוכי ולאומי.

4.   חומרי למידה ופעילויות לשבוע העליות

לקראת שבוע העליות הוכנו חומרי למידה בידי צוות האגף לקליטת תלמידים עולים במִנהל הפדגוגי, בשיתוף המזכירות הפדגוגית, מִנהל החברה והנוער, אגפים במִנהל הפדגוגי והמפמ"רים בתחומי הדעת השונים: היסטוריה, אזרחות, מולדת, גיאוגרפיה, תנ"ך, עברית- חינוך לשוני ומקצועות האומנות השונים. כמו כן הוכנו פעילויות חברתיות בידי מִנהל החברה והנוער.

חומרי הלמידה נועדו לסייע למוסדות החינוך בתכנון הפעילויות והמהלך הלימודי בשבוע העליות. החומרים מפורסמים באתר האגף לקליטת תלמידים עולים במִנהל הפדגוגי.