פרסי חינוך לשנת הלימודים התש"ף

הודעה מס' 0162

תאריך פרסום ההודעה: ה' באלול תשע"ט, 05 בספטמבר 2019

   073 - 3935147
   revitalca@education.gov.il

1.   כללי

כבכל שנה, גם בשנת הלימודים התש"ף יוענקו פרסי חינוך ארציים לבתי ספר ולגני ילדים על תרומה ייחודית לחינוך. מוסדות החינוך שיאושרו לפרס חינוך יזכו בתעודות הערכה ובפרס כספי. גובה הפרס הוא 20,000 ש"ח לבית ספר, 7,500 ש"ח לגן ילדים ו־10,000 ש"ח לאשכול גנים. הסכום יועבר לרווחת בית הספר או לאנשי הצוות החינוכי וימומש עד לשנה מיום קבלתו.

2.   הגשת המלצות לקבלת פרס חינוך מוסדי

2.1כל החפץ בכך, בין אם הוא עובד המערכת, נציג הרשות המקומית, הורה, אדם פרטי או איש ציבור, יכול להגיש המלצה על בית ספר או על גן ילדים כמועמד לפרס.

2.2אפשר להמליץ על בתי ספר ועל גני ילדים מכל המגזרים.

2.3אפשר להמליץ על מוסד רק לאחר שמלאו חמש שנים להקמתו.

2.4המעוניינים להמליץ על מועמדים לפרס יפנו ללשכת מנהל המחוז שבתחומו נמצא המוסד המומלץ לקבלת טופס המלצה. את הטפסים המלאים יש להגיש ללשכת מנהל המחוז.

2.5המלצות על מוסדות חינוך מן המגזרים הערבי והדרוזי יש לשלוח גם למנהל המחוז שבתחומו נמצא המוסד המומלץ וגם ללשכות הממונים על החינוך הערבי, הדרוזי והבדואי על פי לוח הזמנים שבסעיף 6.

3.   אמות המידה להענקת פרסי החינוך

א.אמות המידה להענקת פרס החינוך לגן ילדים

1)למידה משמעותית

הגן פועל במגוון אופנים ליישום מדיניות הלמידה המשמעותית על ידי קידומה – לפיתוח סקרנות ומוטיבציה ללמידה, לעידוד יצירתיות וחשיבה, להעשרת ידע ולפיתוח נורמות התנהגות ערכית וחברתית.

2)מענה לצורכי התלמידים

ההוראה בגן אינטגרטיבית ובין־תחומית ומשלבת תכנים מכל אשכולות הליבה, תוך מתן מענה דיפרנציאלי לצורכיהם השונים של הילדים, ובכלל זה קיום מערך תמיכה לילדים בעלי צרכים ייחודיים.

3)פעילות מגוונת, יצירתית וחברתית

הלמידה בגן מתקיימת באמצעות תהליכי הוראה והערכה מגוונים וכוללת פעילות חווייתית, מעוררת סקרנות ומהנה. סביבת הגן מזמנת משחק לסוגיו השונים (סוציו־דרמטי, חברתי, לימודי, חופשי וכדומה) ומעודדת הבעה, יצירה ותנועה.

4)האקלים בגן

בגן שורר אקלים של דרך ארץ, אכפתיות וכבוד הדדי. הוא מחנך לערכים, לקידום שיח ודיאלוג, ללקיחת אחריות, לאי־אלימות, למניעת התנהגויות עתירות סיכון, למעורבות בחיי הקהילה, להגנה על איכות הסביבה ולשמירה על בריאות הילדים ועל ביטחונם הרגשי.

5)הגן מקיים הלכה למעשה את תפיסת העולם הדוגלת בשמירה על זכויות האדם ועל שוויון בין המינים, מחנך לסובלנות ולדו־קיום ומקפיד לבצע פעולות חינוכיות הנגזרות מתפיסה זו.

6)התרבות הארגונית בגן

כל צוות הגן משתתף בגיבוש החזון החינוכי, בקביעת יעדי הפעולה, בתכנון החינוכי ובביצועו. הגננת וצוות הגן מודעים להיותם דוגמה אישית לילדים ולמשפחותיהם. צוות הגן שוקד על התפתחותו המקצועית.

7)שיתוף ההורים

בגן מתקיימות פעילויות בשיתוף ההורים ומושם בו דגש על קיום קשר עקבי ורציף עימם. כמו כן מתקיימות בגן פעילויות המעודדות מעורבות ותרומה לחיי הקהילה.

8)ייחודיות

בגן מתקיימות תוכניות ופעילויות ייחודיות, פרי יוזמת הגננת והצוות.

9)בגן מופעלות תוכניות למעברים ברצף החינוכי, תוך קיום קשר רציף עם בתי הספר שאליהם מיועדים הילדים לעבור.

10)ערכי מדינת ישראל

צוות הגן פועל להנחלת העקרונות המצוינים בהכרזה על הקמת מדינת ישראל, להעמקת הערכים המבססים אותה כמדינה יהודית ודמוקרטית ולטיפוח המורשת והזיקות התרבותיות של אוכלוסיית תלמידיו.

11)יושרה ושמירה על החוק

הגן מתנהל כהלכה, על פי חוק ובהתאם לנהלים המחייבים של משרד החינוך.

ב.אמות המידה להענקת פרס החינוך למוסד החינוכי

תנאי סף: המוסד החינוכי (בית ספר, כפר נוער, גן או כל מוסד חינוכי הפועל באחריות משרד החינוך) מתנהל כהלכה, על פי חוק ובהתאם לנהלים המחייבים של משרד החינוך.

תנאים נוספים

1)     למידה משמעותית

המוסד החינוכי פועל באופנים מגוונים ליישום מדיניות הלמידה המשמעותית על ידי פיתוח תהליכי הוראה-למידה והערכה המקדמים הישגיות, חדשנות, הבנה מעמיקה, טיפוח כלי חשיבה ולמידה, יצירתיות ומצוינות לימודית. תלמידי בית הספר מגלים סקרנות ועניין בלמידה ובחיים החברתיים. המוסד החינוכי מיישם מגוון חלופות בהוראה-למידה-הערכה התורמות לפיתוח מיומנויות התלמיד וכישוריו. כמו כן הוא מקדם את הישגי התלמידים לאורך זמן ובאופן שניתן למדידה ולהערכה.

2)     מענה לצורכי תלמידים

המוסד החינוכי נותן מענה לצרכים הייחודיים של מגוון תלמידיו ופועל לשילוב ולקידום תלמידים בעלי צרכים ייחודיים בכיתת האם ובמסגרות ייעודיות, גם למניעת נשירה.

3)     הכלה והשתלבות תלמידים בחינוך הכולל

בית הספר מכיל ושוקד על מתן יחס אישי, טיפוח תחושת המסוגלות האישית של כלל הבאים בשעריו. עובדי ההוראה והתלמידים, גיוון בדרכי ההוראה והלמידה, הנגשה והסרת חסמים ללמידה ולהתפתחות, ישפרו את סיכוייו של כל תלמיד לממש את הפוטנציאל האישי ולהגיע להישגים לימודיים וחברתיים מתוך תחושת הצלחה, סיפוק אישי ומימוש עצמי.

4)     אקלים בית ספרי

המוסד החינוכי פועל לטיפוח אקלים של דרך ארץ, אכפתיות וכבוד. הוא מחנך ללקיחת אחריות, לאי־אלימות, למניעת התנהגויות עתירות סיכון, לשמירה על הבריאות הפיזית ועל הביטחון הרגשי של התלמידים ועל איכות הסביבה. כמו כן הוא מחנך לסובלנות, לדו־קיום, לשמירה על זכויות האדם, לקבלת האחר ולשוויון בין המינים.

5)     ערכי מדינת ישראל

המוסד החינוכי פועל להנחלת העקרונות המצוינים בהכרזה על הקמת מדינת ישראל, להעמקת הערכים המבססים אותה כמדינה יהודית ודמוקרטית ולטיפוח המורשת והזיקות התרבותיות של אוכלוסיית תלמידיו.

6)     שילוב ערכים בתחומי הדעת

המוסד החינוכי פועל לשילוב ערכים בהוראת תחומי הדעת, בד בבד עם קישורם לידע ולמיומנויות.

7)     מעורבות חברתית-קהילתית

המוסד החינוכי מפתח מודלים שונים של מעורבות חברתית-קהילתית בד בבד עם הבטחת ליווי לתלמידים ויצירת תנאים להעצמה ולצמיחה אישית שלהם. כמו כן הוא יוצר מסגרות המאפשרות העצמה של צוות המורים.

8)     שיתוף הורים

המוסד החינוכי משתף את ההורים בהיבטים הפדגוגיים ובעשייה החברתית-ערכית ומעודד אותם לקחת חלק פעיל בשיפור האקלים במסגרתו.

9)     תרבות ארגונית

המנהיגות הבית ספרית פועלת להשגת מטרות ויעדים הנגזרים מהחזון הבית ספרי. היא מקדמת תרבות ארגונית המעודדת עבודת צוות והתפתחות מקצועית מתמדת של כל אחד מהשותפים לעשייה החינוכית.

10) ייחודיות

למוסד החינוכי יוזמות ייחודיות ופורצות דרך בתפיסתו או בתוכניותיו ורעיונותיו.

*מוסד חינוכי משמעו בית ספר, כפר נוער, גן או כל מוסד חינוכי באחריות משרד החינוך.

4.   הליך בחירת המועמדים לפרס

4.1בכל מחוז תוקם ועדת פרס מחוזית בהרכב הזה:

א.מנהל המחוז (יושב ראש)

ב. נציג פיקוח מהחמ"ד

ג. נציג של הפיקוח הערבי או הדרוזי (במחוזות הרלוונטיים)

ד. מפקח ממחוז אחר (בתיאום עם מנהל המחוז שבו הוא עובד)

ה. מנהל מוסד חינוכי שזכה בעבר בפרס חינוך

ו. נציג מחלקת החינוך ברשות (על פי בחירת מנהל המחוז).

כל חברי הוועדה ייבחרו על ידי מנהל המחוז.

הוועדה המחוזית תדרג את מוסדות החינוך בהתאם למחוון ותעביר בקובץ, לרויטל כרמלי-סלע, הממונה על פרסי ישראל ופרסי החינוך, את כל החומרים של כל מוסדות החינוך שבהם ביקרה. הוועדה המחוזית תעביר, בקובץ נפרד, את שלושת המוסדות המצטיינים ביותר שיעלו לשלב הוועדה הארצית. מומלץ לתת ביטוי לכל אגפי הגיל בבחירת שלושת המוסדות שיעלו לשלב הארצי.

4.2יוקמו צוותי שיפוט ארציים על פי חטיבות הגיל בהרכב הזה:

א.מנהל אגף הגיל או מנהל האגף לחינוך מיוחד או מי מטעמו

ב.נציג המזכירות הפדגוגית

ג.נציג החינוך הממלכתי-דתי (בבתי הספר של הממ"ד)

ד.נציג החינוך הערבי והדרוזי (בבתי הספר מהמגזר הערבי והדרוזי).

4.3כל ועדת פרס מחוזית תגיש למרכזת ועדת הפרס הארצית, הגב' רויטל כרמלי-סלע, המלצות מנומקות על מוסד אחד עד שלושה מוסדות מומלצים מהמחוז, תוך שימת לב לייצוג של שכבות הגיל וסוג החינוך. על כל מחוז לוודא שבהמלצתו ייוצגו שלוש שכבות הגיל וכן מוסדות חינוך ממגזרים שונים.

4.4הצוות הארצי יבקר בבתי הספר המועמדים לפרס ויגיש גם הוא את המלצותיו למרכזת ועדת הפרס הארצית. 

4.5תוקם ועדה ארצית עליונה בהרכב הזה:

א.יושב ראש המזכירות הפדגוגית (יו"ר)

ב.שני נציגים מהמזכירות הפדגוגית (מרכז הפרס ונציג נוסף)

ג.ראש מִנהל החמ"ד או מי מטעמו

ד.מנהלי אגפי הגיל או מי מטעמם

ה.נציגי החינוך המיוחד

ו.ממונה על פרסי ישראל ופרסי החינוך

ז.נציג של החינוך הערבי או הדרוזי

ח.חבר סגל במוסד להשכלה גבוהה (שאינו עובד המוסד ולא היה בעבר עובד המשרד)             

ט.זוכה בפרס חינוך בעבר.

שלושת האחרונים ימונו על ידי יושב ראש המזכירות הפדגוגית על דעת המנהל הכללי של המשרד.

4.6הוועדה הארצית העליונה תקבע את דרכי ההערכה לגבי המוסדות שהומלצו לפרס ותגיש את המלצותיה לשר החינוך ולמנכ"ל המשרד על סמך ההמלצות של המחוזות, הסיורים של חבריה במוסדות המומלצים ומידע נוסף.

4.7החלטות השר והמנכ"ל לגבי הזוכים בפרס הן סופיות.

5.   אופן בחירת הבקשות

שלב 1 – פנייה לציבור

הציבור יגיש את המלצותיו למחוז.

שלב 2 – שלב מחוזי

הוועדות המחוזיות יסיירו במוסדות החינוך וידרגו אותם בהתאם למחוון. לוועדה הארצית יועברו עד שלושה מוסדות חינוך מכל מחוז.

שלב 3 – שלב ארצי

הוועדות הארציות יסיירו במוסדות החינוך וידרגו אותם בהתאם למחוון. משקל הוועדה הארצית בבחירת הזוכים יעמוד על 85%.

שלב 4 בחירת הזוכים

הוועדה הארצית העליונה תבחן את החומרים המובאים לפניה ותבחר את המוסדות הזוכים. משקל הוועדה הארצית העליונה בבחירת הזוכים יעמוד על 15%.

6.   לוח הזמנים

א.קליטת טופסי המלצה: על טופסי ההמלצה להגיע ללשכת מנהל המחוז לא יאוחר מיום חמישי, כ"ו בתשרי התש"ף, 26 בספטמבר 2019. טפסים שיגיעו לאחר המועד הזה לא יטופלו.

ב.ביקורים של ועדת השיפוט המחוזית והגשת המלצותיה: לאחר קבלת טופסי ההמלצה יתקיימו ביקורים של חברי ועדת השיפוט המחוזית במוסדות שהומלצו. הוועדות המחוזיות תסכמנה את עבודתן ותעברנה את המלצותיהן המנומקות בכתב למרכזת ועדת הפרס, הגב' רויטל כרמלי-סלע, עד יום חמישי, ז' בכסלו התש"ף, 5 בדצמבר 2019.

ג.ביקורים של ועדות השיפוט הארציות: לאחר קבלת ההמלצות של הוועדות המחוזיות ועד יום חמישי, כ"ה בשבט התש"ף, 20 בפברואר 2020, יתמנו ועדות שיפוט ארציות על פי חטיבות הגיל, והן תערוכנה ביקורים במוסדות שהומלצו על ידי הוועדות המחוזיות.

ד.המלצות הוועדה הארצית העליונה: במהלך החודשים מרס ואפריל 2020 תדון הוועדה הארצית העליונה במסמכים שהוגשו לה, תגבש את המלצותיה ותגיש אותן לשר החינוך ולמנהל הכללי.

עם החלטת השר והמנהל הכללי על מקבלי הפרס תישלחנה הודעות למוסדות הזוכים. הענקת הפרסים ותעודות ההערכה לזוכים תיערך בטקס שיתקיים בירושלים במועד שיתפרסם בהמשך.