ביצוע מבחני קבלה לתוכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנת הלימודים התש"ף

הודעה מס' 0163

תאריך פרסום ההודעה: ה' באלול תשע"ט, 05 בספטמבר 2019

  
   mehunanim@education.gov.il

 

1.   כללי

האגף למחוננים ולמצטיינים מבקש להביא לידיעת ציבור המנהלים, המורים והיועצים של בתי הספר היסודיים כי בקרוב יתקיימו מבחני הקבלה לתוכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים לקראת שנת הלימודים הבאה (התשפ"א). המבחנים ייערכו אך ורק על ידי ספק חיצוני שזכה במכרז מטעם משרד החינוך המבצע את מבחני האיתור לתלמידים מחוננים ומצטיינים בהתאם להנחיות ופיקוח האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.

כל בית ספר רשמי חייב לקחת חלק במבחני האיתור כדי לאפשר לתלמידיו הזדמנות שווה להשתתף בתוכניות הטיפוח הייחודיות המופעלות על ידי האגף.

מוסד חינוך רשמי המבקש שלא לקיים את הליכי האיתור, נדרש לקבל את אישור מנהל המחוז לכך ולהציג אישור זה בפני הרפרנט המחוזי לתוכניות מחוננים ומצטיינים שבועיים לפני המועד של מבחן הסינון (שלב א').

מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים, שהם בעלי רישיון לפי חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, המחויבים בלימודי ליבה ומבקשים לקחת חלק בתהליך האיתור, נדרשים להגיש בקשה מפורשת להיכלל בתהליך האיתור. את הבקשות להיכלל בתהליך יש להגיש לרפרנט המחוזי למחוננים ולמצטיינים עד חודש לפני מועד מבחן הסינון ובכפיפות להצגת המסמכים האלה: אישור מפקח כולל של המוסד החינוכי המעיד על הוראת תוכנית הליבה בבית הספר וכן הצהרה של מנהל בית הספר על מחויבותו של בית הספר לקיים את נוהלי האיתור כסדרם ולאפשר לתלמידים המאותרים כמחוננים להשתתף בתוכנית הייחודית בסביבת מקום מגוריהם, וכן להבטיח שאנשי הצוות החינוכי יסייעו לתלמידים המאותרים לתוכניות המחוננים בהשלמת החומר הנלמד בצאתם ל"יום שליפה" (יום לימודים המתקיים פעם בשבוע בתוכניות למחוננים במרכזי העשרה). הבקשה תובא לאישורו של מנהל האגף למחוננים ולמצטיינים.

שלב א' (מבחן הסינון) של התהליך יתקיים בבית הספר עבור תלמידי השכבה הנבחנת והוא באחריות מנהל המוסד החינוכי.

שלב ב' (שלב האיתור) יתקיים במרכזי בחינה אזוריים והוא באחריות ספק חיצוני שזכה במכרז מטעם משרד החינוך לביצוע מבחני האיתור לתלמידים מחוננים ומצטיינים בהתאם להנחיות ופיקוח האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך. במבחן זה נבחנים כ־15% מהתלמידים שהופנו על ידי בית הספר על סמך הישגיהם במבחן הסינון (שלב א') או על סמך חוות הדעת של הצוות/המנהל.

לתוכניות הייחודיות למחוננים מומלצים תלמידים שהישגיהם במבחן שלב ב' הגיעו לאחוזון הארצי של כ־97 מכלל אוכלוסיית התלמידים בשנתון הנבחן. זהו מספר קטן מאוד של תלמידים באופן יחסי לכלל שכבת הגיל.

לתוכניות למצטיינים המתקיימות במספר  קטן יותר של מרכזים ברחבי הארץ, מומלצים תלמידים השייכים גיאוגרפית לאותו מרכז, ואשר הישגיהם היו באחוזון הארצי של כ־92 ולא הגיעו לאחוזון ה־9 .7

חל איסור על מנהלי מוסדות החינוך, וכן על עובדי ההוראה, להפנות או להמליץ או לשווק מכונים או תוכניות פרטיות המכינות תלמידים לקראת מבחני איתור בתשלום או בכלל. כמו כן אין לבצע הכנה כאמור, בין אם באופן יזום ובין אם בהנחיית הרשות המקומית, בתוך בתי הספר או במרכזי ההעשרה.

להלן נהלים, הנחיות ולוח זמנים לביצוע התהליך. חשוב לפעול על פיהם באופן מדויק כדי שכל התלמידים יקבלו הזדמנות הוגנת ושווה להשתתף בתהליך הקבלה לתוכניות.

2.   לוח הזמנים של מבחני הקבלה

2.1.       מבחן שלב א'

מבחן שלב א' נועד לשמש תבחין אובייקטיבי שיסייע לצוות בית הספר בקבלת ההחלטה אילו תלמידים יופנו למבחן שלב ב'.

המבחן ייערך בכל בתי הספר בכל המגזרים ביום ג', ז' בחשוון התש"ף, 5.11.2019, בשיעור הרביעי. האוכלוסיות הנבחנות:

-במגזר דוברי העברית: תלמידי כיתות ב' בלבד, למעט בתי ספר המזינים את מרכזי ההעשרה למחוננים בעמק הירדן ובאורנים, שבהם נבחנים תלמידי שכבה ג' בלבד.

-במגזר דוברי הערבית: תלמידי כיתות ג' בלבד.

אין להעביר לתלמידים מבחן זה בכל מועד אחר. יש להקפיד על טוהר הבחינות הן בשלב ההעברה בכיתה והן בטיפול במבחנים לאחר מכן.

2.1.1היערכות מנהלי בתי הספר לקראת מבחן שלב א'

התקשורת עם בתי הספר מתקיימת באמצעים מקוונים בלבד. לקבלת מידע ועדכונים באחריות מנהל

בית הספר לעדכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו במנב"סנט. באחריות מנהל בית הספר גם לעקוב באופן

קבוע אחר המידע וההנחיות בנוגע למבחן שיפורסמו בדף המידע בפורטל מוסדות חינוך במהלך חודש

ספטמבר, להוריד את חוזר המנכ"ל, המידעון והמכתב למנהל מדף המידע בפורטל מוסדות חינוך ולשלבם

בלוח הזמנים ובתכנון הפעילות בבית הספר.

המנהלים מתבקשים לקרוא את המידעון. המידעון מכיל את כל הפרטים והנהלים הנחוצים לביצוע התהליך, החל משלב ההיערכות לבחינה ועד לשלב הדיווח על התוצאות וכן את נוסח המכתבים להורים.

חומרים אלה יפורסמו בדף המידע בפורטל מוסדות חינוך.

באחריות מנהל בית הספר לשלוח אל ההורים מכתב (על פי הנוסח שבמידעון) המודיע על עריכת המבחנים ואשר כולל הסבר על התהליך, לא יאוחר מיום ד', כ"ד בתשרי התש"ף, 23.10.2019, ולוודא את קבלת אישור ההורים על קריאתו. המכתב מבהיר, בין היתר, שההשתתפות בבחינה היא זכות וכן שההורים יודעים ומסכימים כי נטילת חלק בהליך האיתור משמעה הסכמה מצידם להעברת מידע על ילדם מבית הספר לספק החיצוני שנבחר במכרז על ידי משרד החינוך (הגוף הבוחן) לצורך המשך תהליך האיתור. בהמשך מועברות תוצאות מבחן שלב ב' מהגוף הבוחן לאגף למחוננים ולמצטיינים. הורים שאינם מעוניינים כי ילדם ייבחן במבחן בשלב א' ובהעברת מידע בין גופים, יודיעו על כך מראש ובכתב להנהלת בית הספר.

כאשר הוריו של תלמיד חיים בנפרד או גרושים, יש לעדכן את המידע עבור גורמי הקשר של התלמיד במצבת התלמידים החדשה. יש לשלוח את המכתב לשני ההורים, בהתאם להוראת קבע  0178 בחוזר הוראות הקבע עד/7(א), "הקשר בין מוסדות החינוך ובין הורים פרודים או גרושים".

-          תלמידים בעלי צרכים מיוחדים (בעלי לקויות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, בעלי לקות פיזית או מצב בריאותי מיוחד), ייבחנו במבחן שלב א' באותו מועד בהתאם לתנאי ההיבחנות המקובלים עבורם בבית הספר. יש ליידע את ההורים על תנאי ההיבחנות הללו. מידע על אופן ההיבחנות במבחן שלב ב' ראו בס"ק 2.1.2 ובסעיף 3.

מבחן שלב א' מתקיים בשפות העברית והערבית בלבד.

תלמידים עולים חדשים, תלמידים תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו באחת משתי השנים הקודמות למועד המבחן במסגרת שאינה דוברת עברית או ערבית, יבחרו האם לקחת חלק בבחינת שלב א', לאחר התייעצות עם הצוות החינוכי. ההחלטה על הפנייתם לשלב ב' תתקבל על סמך חוות הדעת של הצוות החינוכי. ראו בס"ק 2.1.2 ובסעיף 3.

-          מבחן שלב א', הנחיות העברת המבחן ואופן בדיקתו, ייחשפו במערכת המנב"סנט ביום ג', ז' בחשוון התש"ף, 5.11.2019, בשעה 7:30 בבוקר.

הגישה אליהם תהיה באמצעות הרשאה של מנהל או סגן מנהל ראשון בלבד. באחריות מנהל בית הספר לשמור על חיסיון מוחלט של המבחן עד למועד ביצועו ולהנחות את הצוות החינוכי כיצד לקיים את המבחן בהתאם להנחיות העברה ובדיקה של מבחן הסינון. חל איסור מוחלט להעביר את המבחן בין בתי ספר או להעביר את המבחן לגורמים מחוץ לבית הספר. שימוש במבחן למטרות שונות מאלו שלמענן נועד – אסור בתכלית.

אם תתרחש הפרה כאמור, יהיה המשרד רשאי לנקוט בכל הליך על פי כל דין או נוהל.

בתי הספר יוכלו להיעזר בהדרכה על אופן הטיפול בתוצאות המבחנים שתועבר באמצעות שיעור מקוון על

ידי המִנהלת ליישומים מתוקשבים ביום ג', ל' בתשרי התש"ף, 29.10.2019, בשעות 12:00-11:00, וביום

ד', א' בחשוון התש"ף, 30.10.2019, בשעות 14:00-13:00. ההשתתפות בהדרכה חיונית ביותר להצלחת

תהליך הסינון הראשוני. הרישום להדרכה יתבצע בפורטל מוסדות חינוך בקישור https://lp.vp4.me/83fq.

2.1.2היערכות בתי הספר לאחר מבחן שלב א'

-המבחנים יועברו וייבדקו על ידי הצוות החינוכי של בית הספר בהתאם להוראות ההעברה והבדיקה המפורטות במערכת מנב"סנט. הצוות החינוכי ידווח על הציונים של כלל התלמידים שנבחנו במבחן שלב א' במערכת המנב"סנט.

-על סמך תוצאות מבחני שלב א' ועל סמך היכרות הצוות החינוכי עם התלמידים, ירכיב הצוות רשימה של כ־15% מתלמידי השכבה אשר יופנו לשלב ב' של תהליך האיתור וידווח עליהם במערכת המנב"סנט.

-באחריות מנהל בית הספר לעדכן את כל פרטי ההתקשרות עם הורי התלמידים המופנים לשלב ב' במערכת מצבת תלמידים. מכתבי התשובה הנוגעים לתוצאות מבחן שלב ב' יישלחו אך ורק בהתאם לפרטי ההתקשרות האלה.

כשהוריו של תלמיד חיים בנפרד או גרושים, יש לעדכן את פרטי הקשר של שני ההורים במערכת מצבת תלמידים לצורך משלוח מכתבי התשובה מהמכון הבוחן לשניהם.

-          בהתאם להדרכות המקוונות ולהנחיות המִנהלת ליישומים מתוקשבים, יבצע המנהל את פעולת אישור המנהל במערכת המנב"סנט עד ליום א', י"ט בחשוון התש"ף, 17.11.2019. משמעות הפעולה היא שמנהל בית הספר מאשר את הרשימה הכוללת את כל התלמידים שדווחו במערכת כמופנים למבחן שלב ב', מאשר את כל פרטי ההתקשרות עימו (כתובת דוא"ל וטלפון נייד עדכניים של המנהל) וכן את פרטי ההתקשרות עם הורי התלמידים.

באחריות מנהל בית הספר לוודא שאישור המנהל ודיווח רשימת התלמידים המופנים לשלב ב' בוצעו בהצלחה. בהיעדר ביצוע פעולת אישור מנהל כנדרש, לא תועבר רשימת התלמידים המופנים לשלב ב' למכון הבוחן, והתלמידים לא יוזמנו למבחן שלב ב'.

לאחר ביצוע פעולת האישור לא ניתן יהיה לבצע שינויים או להוסיף דיווחים חדשים במערכת המנב"סנט.

בשאלות טכניות ובשאלות תפעוליות לגבי אופן דיווח תוצאות מבחן שלב א' ודיווח התלמידים לשלב ב' במנב"סנט, יש לפנות למוקד התמיכה של המִנהלת ליישומים מתוקשבים בטלפון 03-6906600.

בשאלות הנוגעות לקבלת מידע של צוותי חינוך בנושא מבחני הקבלה יש לפתוח פנייה מקוונת בפורטל מוסדות חינוך בלבד.

-          החל מיום ב', כ' בחשוון התש"ף, 18.11.2019, ולא יאוחר מיום ו', כ"ד בחשוון התש"ף, 22.11.2019, ישלח הצוות החינוכי לכל ההורים הודעה כתובה בדבר ההחלטה להפנות או לא להפנות את ילדם למבחן שלב ב'. הודעות הצוות החינוכי אל ההורים תישלחנה רק לאחר אישור המנהל והעברת הרשימה במנב"סנט. נוסח ההודעה יימצא במידעון.

באחריות הצוות החינוכי ומנהל בית הספר לוודא שכל ההורים קיבלו את ההודעות בדבר ההחלטה להפנות או לא להפנות את ילדם למבחן שלב ב' לא יאוחר מיום יום ג', כ"ח בחשוון התש"ף, 26.11.2019, ובכלל זה הורים החיים בנפרד.

-להורים עומדת הזכות לערער על החלטת הצוות החינוכי החל מיום ב', כ' בחשוון התש"ף, 18.11.2019 ועד יום ג', ג' בטבת התש"ף, 31.12.2019, זאת באמצעות פנייה מקוונת בפורטל הורים באתר משרד החינוך.

-אם תלמידים המופנים למבחני שלב ב' נמנים על אוכלוסייה מיוחדת (ראו ס"ק 2.1.1 וסעיף 3), ינחה בית הספר את הוריהם להגיש בקשה להיבחן בשלב ב' בתנאים המותאמים להם. על ההורים להגיש בקשה מקוונת בצירוף המסמכים הנדרשים בפורטל הורים באתר משרד החינוך עד יום ג', ג' בטבת התש"ף, 31.12.2019. (פרטים במידעון ובפורטל הורים באתר משרד החינוך. ראו סעיף 3 בהודעה זו).

-הורים יוכלו לפנות לסיוע בכל שאלה בנושא מבחני קבלה באמצעות מוקד שירות ומידע ארצי לפניות הורים בטלפון 073-3983960 או 6552* או להגיש פנייה מקוונת בפורטל הורים של משרד החינוך החל מחודש ספטמבר. המועד האחרון להגשת בקשה למבחן שלב ב' הוא יום ג', ג' בטבת התש"ף, 31.12.2019.

2.2.       היערכות בתי הספר לקראת מבחני שלב ב' ולאחריהם

מבחני שלב ב' ייערכו בחודשים ינואר-מרס 2020.

2.2.1לקראת המבחנים ישלח הגוף הבוחן את ההזמנות למבחן שלב ב' אל מנהלי בתי הספר בדואר האלקטרוני בקובצי PDF על פי הכתובת שהזין המנהל בעת הפניית התלמידים לשלב ב'. מנהל בית הספר יאשר במייל בפני המכון הבוחן את קבלת ההזמנות, יעבירן לכל אחד מהורי התלמידים ויוודא את קבלתן. אם הורי התלמיד חיים בנפרד, על מנהל בית הספר לשלוח את ההזמנה לכתובותיהם של שני ההורים.

2.2.2בעת קבלת ההזמנות יש לוודא כי קיימת התאמה בין מספר התלמידים ושמותיהם כפי שדווחו במערכת המנב"סנט כמופנים למבחן שלב ב', לבין מכתבי ההזמנה שהתקבלו בדואר האלקטרוני. אם אין התאמה בין הדיווח לבין המכתבים, ישלח מנהל בית הספר הודעה מיידית עם פרטי בית הספר למכון הבוחן באמצעות הדואר האלקטרוני.

2.2.3לאחר המבחנים, בתחילת חודש יוני 2020, ישלח המכון הבוחן לכל הורי הנבחנים את הודעות האגף למחוננים ולמצטיינים על קבלה או על אי־קבלה של ילדם לתוכניות.

הערה: במגזר היהודי תישלחנה ההודעות אל ההורים באמצעות הדואר האלקטרוני על פי הכתובות שתימצאנה במצבת תלמידים החדשה במועד שבו ביצע המנהל את פעולת "אישור מנהל".

במגזר הלא יהודי תישלחנה התשובות לבתי הספר ובמקביל להורי התלמידים שעבורם התקבל מידע הכולל כתובת דואר אלקטרוני. באחריות מנהל בית הספר להעביר לכל הורי התלמידים הנבחנים את התשובות על קבלה או על אי־קבלה לתוכניות.

בתי הספר יוכלו לראות במערכת מצבת תלמידים את סוג תוכנית העשרה של התלמידים המומלצים במהלך חודש יולי 2020.

3.   הטיפול בתלמידים הנמנים על אוכלוסיות מיוחדות: תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, עולים חדשים, תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו באחת משתי השנים שקדמו למועד הבחינה במסגרת שאינה דוברת עברית או ערבית

תלמידים העונים על הגדרות אלה זכאים להתנהלות מיוחדת הן במבחן שלב א' והן במבחן שלב ב':

-תלמידים בעלי צרכים מיוחדים (בעלי לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, לקות פיזית או מצב בריאותי מיוחד).

-תלמידים עולים חדשים ותלמידים אזרחים עולים – תלמידים אשר נולדו בחו"ל , עלו ארצה והחלו ללמוד במערכת החינוך בישראל לפחות מגיל טרום־חובה.

-תלמידים תושבים חוזרים – תלמידים ששהו בחו"ל לפחות ארבע שנים רצופות.

-תלמידים שלמדו באחת מהשנתיים שקדמו למועד המבחן במסגרת חינוכית שאינה דוברת עברית או ערבית. באחריות ההורים להגיש בקשה למבחן שלב ב' בתנאים מותאמים או בקשה למבחן שלב ב' בשפה מותאמת בצירוף המסמכים הרלוונטיים במועד בפורטל הורים באתר משרד החינוך. הנהלים הנוגעים לתלמידים אלה יתפרסמו במידעון ובפורטל הורים באתר משרד החינוך במהלך חודש ספטמבר.

4.   תלמיד שהוקפץ כיתה בשנה שבה מתקיימים מבחני האיתור

תלמיד שהוקפץ כיתה, ייבחן במבחן שלב ב' המיועד לדרגת הכיתה שאליה הוקפץ. יש להדריך את ההורים להגיש בקשה מקוונת בפורטל הורים באתר משרד החינוך ולהבהיר להם כי הישגיו של ילדם יושוו להישגיהם של תלמידים בדרגת הכיתה שאליה הוקפץ ולא להישגיהם של תלמידים בגילו הכרונולוגי. פרטים מלאים מצויים בפורטל הורים באתר משרד החינוך.

5.   מבחן חוזר לאחר שלב ב'

הורי התלמידים יוכלו להגיש בקשה למבחן חוזר לאחר היבחנות במבחן שלב ב'. את הבקשה יש להגיש באופן מקוון בפורטל הורים באתר משרד החינוך עד 31 בדצמבר בכל שנה, על פי הנהלים המפורטים בפורטל ההורים. פניות שתגענה לרפרנט המחוזי לאחר מועד זה תטופלנה לקראת מועד המבחנים הבא בכפיפות להגשת בקשה חדשה למבחן בפורטל הורים באתר משרד החינוך במועד. מבחן חוזר יתקיים כשנה לאחר מבחן שלב ב'. על מנהל בית הספר להדגיש סעיף זה בפני הצוות החינוכי ולהנחותו להפנות את ההורים המבקשים להגיש בקשה למבחן חוזר בפורטל הורים באתר משרד החינוך.

בשלב הגיל היסודי ניתן לבצע מבחן חוזר בכיתות ג' או ד' בלבד במגזר דובר העברית, ובכיתות ד' או ה' בלבד במגזר דובר הערבית. החל משנת הלימודים התש"ף לא יתקיימו מבחני קבלה מכל סוג לתלמידי כיתה ה' במגזר דוברי עברית.

6.   תפקיד המנהלים בתהליך ההיערכות למבחנים

המנהלים נדרשים להקפיד על ביצוע הפעולות האלה:

א.עדכון פרטי מנהל בית הספר: כתובת דוא"ל ומספר טלפון נייד במערכת המנב"סנט.

ב.מעקב קבוע אחר המידע וההנחיות בנוגע למבחן הסינון שיפורסמו בפורטל מוסדות חינוך במהלך חודש ספטמבר, הורדת חוזר המנכ"ל, המידעון והמכתב למנהל מדף המידע בפורטל מוסדות חינוך ושילובם בלוח הזמנים ובתכנון הפעילות בבתי הספר.

ג.משלוח כל דבר דואר האמור להגיע לתלמיד ולהורים על פי חוזר זה, וגם לכתובות נוספות אם ההורים גרושים או חיים בנפרד כאמור בסעיפים 2.1.1 ו-2.1.2.

ד.הפצת מכתב הסבר להורים המודיע על עריכת המבחנים והמהלך הצפוי (יצורף במידעון).

ה.ביצוע המבחנים ובדיקתם על פי ההוראות וההנחיות שתצורפנה אליהם.

ו.דיווח הציונים של כלל התלמידים שנבחנו במבחן שלב א' במערכת המנב"סנט.

ז.דיווח על התלמידים המופנים לשלב ב' על סמך תוצאות מבחן שלב א' וחוות הדעת של הצוות החינוכי תוך הקפדה על אי־חריגה ממכסת תלמידי השכבה המופנים למבחן שלב ב' ( כ־15%) במערכת המנב"סנט.

ח.עדכון הפרטים האישיים של התלמיד המופנה למבחן שלב ב' במערכת מצבת תלמידים.

ט.הקפדה על ביצוע פעולת "אישור מנהל" במערכת המנב"סנט לרשימת כל התלמידים שדווחו כמופנים למבחן שלב ב', לא יאוחר מיום א', י"ט בחשוון התש"ף, 17.11.2019, ובכלל זה קבלת אישור לביצוע הפעולה: "הפעולה בוצעה בהצלחה" ושם המאשר. תאריך ושעת הדיווח יוצגו ליד כפתור האישור לאחר ביצוע הפעולה.

י.יידוע הורי כלל הנבחנים על החלטת בית הספר האם ילדם הופנה או לא הופנה למבחן שלב ב' בהתאם להישגיו במבחן שלב א' וחוות דעת הצוות החינוכי.

יאאישור קבלת הזימונים בדואר האלקטרוני למכון הבוחן, חלוקת הזימונים למבחני שלב ב' להורי התלמידים וקבלת אישור מההורים על קבלתם. חלוקת הזימונים תהיה בהתאם להוראות וללוח הזמנים המפורט לעיל ובמידעון.