תוכנית רב־תחומית בנושא תרבותה ומורשתה של קהילת יוצאי אתיופיה

הודעה מס' 0164

תאריך פרסום ההודעה: ה' באלול תשע"ט, 05 בספטמבר 2019

   02 - 5603760
   daliafe@education.gov.il

 

1.   כללי

במסגרת התוכנית הכוללת "דרך חדשה", לקידום שילובם המיטבי של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית, אישרה הממשלה ב־29.10.2015 את תוכנית משרד החינוך לקידום שילובם של תלמידים ממוצא אתיופי במערכת החינוך ובחברה הישראלית. התוכנית החדשה גובשה לאור אבני היסוד של המדיניות הממשלתית, והיא מעצבת מחדש את אופני הפעולה של משרד החינוך בטיפול ביוצאי אתיופיה ועוסקת גם בשינויים הארגוניים הנגזרים מהם.

במסגרת תוכנית זו פותחה במזכירות הפדגוגית בשיתוף בני הקהילה תוכנית לימודים רב־תחומית ורב־גילית לכלל מערכת החינוך.

חשיבותה של הטמעת התוכנית רבה מאוד. המחאות האחרונות של בני הקהילה ממחישות את נחיצותה. אנו מאמינים שלימוד המורשת של הקהילה, ההבנה וההכרה בבניה כחלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, הם הכרחיים.

לתוכנית התווספו לאחרונה כמה יחידות הוראה בתחומי הדעת: אנגלית ליסודי ולחטיבת הביניים, ספרות לחטיבה העליונה, אומנות חזותית ליסודי, לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה וכן לימודי תקשורת וקולנוע לחטיבה העליונה.

2.   מטרת התוכנית

מטרת התוכנית היא לחזק את הקשר עם בני קהילת יוצאי אתיופיה, להעצים את הכבוד  למורשתם ולהטמיע את ערך היותם שווים בחברה הישראלית.

התוכנית חושפת את התלמידים לתרבותה העשירה

למורשתה הענפה של קהילת יוצאי אתיופיה ואלה עקרונותיה:

א.שילוב הנושא בתחומי הדעת השונים והטמעתו בתוכניות הלימודים הקיימות.

ב.פריסת הלמידה על פני כל הרצף הגילי.

ג.חשיפת הנושא בהתאם לגיל הלומדים בשלושה צירים: ציר המשפחה, ציר הקהילה וציר העם והמדינה.

ד.הדגשת החוזקות של הקהילה ומנהיגיה.

ה.התוכנית כוללת יחידות הוראה בתחומי הדעת השונים, ביניהן יחידות אינטר־אקטיביות.

ו.הנושא יילמד על פי עקרונות הלמידה הפעילה: למידה בדרך החקר, פעילות חוץ־בית ספרית ושילוב בתחומי האומנויות.

3.   מהלך ההוראה

החל משנת הלימודים התשע"ז על מנהלי בתי הספר בחינוך היסודי ובחינוך העל־יסודי לכלול לימוד של שתי יחידות הוראה ולא פחות משני שיעורים בנושא יהדות אתיופיה בכל כיתה.

מומלץ כי בתי הספר יבנו תוכנית מערכתית רב־שנתית ויטמיעו את הנושא בתחומי הדעת השונים, תוך יצירת מערך מובנה ומתפתח, המותאם לגיל הלומדים בכל שכבה.

4.   יחידות הוראה וחומרי לימוד

יחידות ההוראה ויחידות הלימוד האינטר־אקטיביות מפורסמות באתר אגף א' לפיתוח פדגוגי. בתי ספר שיפַתחו יחידות הוראה נוספות מוזמנים לשלוח אותן לאגף, כדי שמוסדות חינוך נוספים יוכלו לעשות בהן שימוש.