יום הזיכרון העשרים וארבעה ליצחק רבין

הודעה מס' 0165

תאריך פרסום ההודעה: כ"ו באלול תשע"ט, 26 בספטמבר 2019

   050 - 6289268
   danielaf@education.gov.il

  
   ilanarab@education.gov.il

 

1.   כללי

1.1ביום י"ב בחשוון התשנ"ו, ב־4 בנובמבר 1995, עם סיומה של עצרת שלום, נרצח יצחק רבין, ראש הממשלה ושר הביטחון, על ידי מתנקש יהודי. הרצח הִכה בתדהמה את החברה הישראלית והטיל צל כבד על מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית.

יצחק רבין היה איש חטיבת הראל בפלמ"ח, פיקד על לוחמי תש"ח במלחמת השחרור, היה ממכונני צה"ל וממעצבי תורת הלחימה, מפקד נערץ ורמטכ"ל הניצחון במלחמת ששת הימים, ושגריר בוושינגטון, שביסס וביצר את היחסים המיוחדים עם ארצות הברית. במסגרת שירותו הציבורי כיהן פעמיים כראש ממשלה, היה המדינאי שהוביל את הסכמי הביניים עם המצרים ואת חוזה השלום עם ממלכת ירדן. על פי תפיסת עולמו היווה השלום ממד נוסף של ביטחון הקיום והעוצמה של עם ישראל במדינתו, ועל כן, משנבחר בבחירות בשנת 1992 לקדנציה שנייה כראש ממשלה, החל לקדם שיחות עם הפלסטינים. בחודש ספטמבר 1993 חתם על "הסכם אוסלו", שהניח את היסוד להסדר קבע שאמור היה לכלול בעתיד הקמת ישות פלסטינית לצד מדינת ישראל. כשנתיים לאחר מכן נרצח בעקבות התנגדות למדיניות שקידם.

בשנת הלימודים התש"ף נציין עשרים וארבע שנים להירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל. על פי "חוק יום הזיכרון ליצחק רבין התשנ"ז-1997", יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין מצוין ביום י"ב בחשוון. השנה יחול יום זה ביום ראשון, י"ב בחשוון התש"ף, 10 בנובמבר 201 .9

1.2סעיף 2 בחוק קובע כי "הדגלים במוסדות המדינה ובמחנות צה"ל יורדו לחצי התורן", והוא חל על כל המוסדות החינוכיים.

1.3סעיף 5 לחוק קובע כי "בבתי הספר יצוין יום הזיכרון: (א) בפעולות שבהן יועלו דמותו ופועלו של יצחק רבין; (ב) בפעולות שתוקדשנה לחשיבות הדמוקרטיה בישראל ולסכנת האלימות לחברה ולמדינה". סעיף זה חל על כל בתי הספר, בכל הזרמים והמגזרים.

2.   פעילויות במוסדות החינוך

2.1במהלך יום הזיכרון תתקיים פעילות חינוכית בכיתות או במסגרות אחרות.

2.2בפעילויות שתתקיימנה בבית הספר ייקחו חלק כל התלמידים.

2.3אין לקיים ביום זה טיולים או פעילויות חוץ־בית ספריות אחרות שאינם קשורים ליום הזיכרון ליצחק רבין.

2.4מומלץ לקיים במהלך היום טקס מוסדי. בטקס, כמו ביתר הפעילויות, יובאו לידי ביטוי שני הנושאים הייחודיים המוזכרים בחוק (ס"ק 1.3 לעיל), ואין להסתפק באחד מהם בלבד. במהלך היום יש לקיים שיעור חינוך. בבתי הספר הדתיים ילמדו משניות, יאמרו פרקי תהילים או תיערך תפילה לעילוי נשמתו של יצחק רבין ז"ל.

2.5נוסף על הפעילות הכיתתית, השכבתית והמוסדית, מומלץ ליזום ולקיים ביום הזיכרון ובימים הסמוכים לו פעילויות משותפות עם הורים, עם בתי ספר ממגזרים שונים, עם מתנ"סים ועם גורמים שונים בקהילה.

3.   נושאים לדיון חינוכי

3.1יום הזיכרון יוקדש לפעילויות לימודיות וחינוכיות שונות, בהתאמה לנתוניו הייחודיים ולמאפייניו של כל מוסד חינוכי, ובד בבד עם התייחסות לעקרונות האלה:

א.חובתם של כל האזרחים לכבד את חוקי המדינה ולקיימם.

ב.בחברה הישראלית. חובה על כלל האזרחים והקבוצות בחברה להכריע על פי כללי הדמוקרטיה. דיון בנושאים מעוררי מחלוקת שעל סדר היום הציבורי הוא הכרחי, ויש לאפשר למיעוט להשמיע את עמדותיו ואת מחאתו.

ג.האלימות פוגעת באופן חמור בערכי מוסר יהודיים ואוניברסליים.

ד.עיצוב חזון עתידי והטבעת חותם הם עקרונות יסוד של משטר דמוקרטי כמו גם עקרון שלטון העם המדגיש את אחריותם של האזרחים לגילוי מעורבות המעוגנת בארבעה ערכי יסוד: ייצוגיות, מעורבות, אחריות וכבוד הדדי לזולת.

3.2מעורבותו והשפעתו של כל פרט על סביבתו הקרובה או הרחוקה הן ביטוי לערכים ולעקרונות המנחים את התנהלותו ומכוננים את זהותו.

3.3הנושא המרכזי שמומלץ לעסוק בו ביום זיכרון זה הוא "מקום לכולם - מפרימה לאיחוי". הנושא נבחר מתוך הכרה בצורך של כל אחד ואחת מאיתנו לחוש שייכות וחיבור למדינת ישראל ולחברה הישראלית ולראות בהן מקום לכולם. המחויבות שלנו כאזרחים במדינה דמוקרטית היא להשפיע על המציאות הסובבת אותנו, לגלות אחריות ומעורבות אזרחית ו"לקיים את אשר ראוי לקיים, לשנות את אשר דרוש שינוי". מתוך הכרה בצורך לחזק את תחושת הסולידריות והמחויבות בחברה נעסוק בשנת התש"ף בנושא "ערבות הדדית". ערבות הדדית היא ערובה לחוסנה של חברה. עלינו לשאוף לכינון תחושות של סולידריות, אחדות וערבות הדדית באופן שיסייע להקטין תופעות של אלימות ותחושות של ניכור בחברה הישראלית מרובת התרבויות והקבוצות. השאיפה היא שכל אזרח וכל קבוצה יירתמו למען המשך בנייתה של החברה ולמען יצירת זהות ישראלית משותפת על בסיס ערכי מוסכם.

3.4בהתאם לעקרונות ולערכים שהוצגו לעיל, נכתבה ערכה חינוכית לציון יום הזיכרון העשרים וארבעה ליצחק רבין: "מקום לכולם - מפרימה לאיחוי". הערכה מכילה כרזות ומערכי פעילות המדגישים את המחויבות שלנו כאזרחים להשפיע על עיצוב המציאות ואת ההזדמנות השמורה לכל אזרח במדינה דמוקרטית להטביע את חותמו, תוך כיבוד השונות בין הקבוצות בחברה הישראלית.

3.5בשבוע שבו אנו מציינים את יום הזיכרון לרצח יצחק רבין חל גם יום הסובלנות הבין־לאומי. היום יצוין בי"ח בחשוון התש"ף, 16 בנובמבר 201 .9בסמיכות התאריכים הללו יש סמליות ואף מסר לחברה הישראלית. החינוך לסובלנות וללקיחת אחריות על אופן הביטוי בשיח הציבורי הוא אבן יסוד חינוכית. גם כאשר מתקיימת "מחלוקת לשם שמיים", יש לנהל אותה בדרכי נועם ומתוך כבוד הדדי.

לצד העיסוק בפעילויות לציון יום השנה לרצח יצחק רבין מומלץ לשלב גם פעילויות מתוך מאגר הפעילויות המגוון שפותח לקראת יום הסובלנות הבין־לאומי. הפעילויות מפורסמות באתר המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים בכתובת:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Mate/YemeiLochEzrachim/sovlanut/

4.   השתלמויות, חומרי למידה וסיורים

4.1חומרים להכנת פעולות חינוכיות ולבניית הטקסים עומדים לרשות צוותי החינוך באתרים האלה:

אתר המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים בכתובת:

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/rabin/

אתר מִנהל החברה והנוער בכתובת:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/

אתר מרכז יצחק רבין בכתובת:

http://www.rabincenter.org.il/Web/He/Default.aspx.

באתרים אלו תפורסם הערכה החינוכית בהתאם לנושא השנתי (ראו סעיף 3.2).

4.2במהלך חודש ספטמבר נשלחו לבתי הספר כרזות שהופקו על ידי המשרד בשיתוף עם מרכז יצחק רבין. באתרים השונים שפורטו בסעיף 4.1 ניתן למצוא משאבי הוראה ולמידה המותאמים לכל הגילים והמגזרים, החל מהחינוך היסודי ועד לחינוך העל־יסודי. מומלץ להיעזר גם בערכות הנמצאות בבית הספר משנים קודמות.

4.3מרכז יצחק רבין, האמון על פי חוק לשמר את מורשתו של יצחק רבין, להנציחו ולהפיק את הלקחים כדי שרצח פוליטי לא יישנה, מציע במהלך השנה ימי עיון הכוללים סיור חווייתי ב'מוזיאון הישראלי' וסדנאות חינוכיות בנושאים דמוקרטיה, החברה הישראלית ומנהיגות.

לפרטים אפשר לפנות למרכז באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת info.rabincenter.org.il, או בפנייה טלפונית אל מר אודי כץ, טלפונים 03-7453350, 054-3285818.

לפרטים על אודות עזרי הוראה ולמידה משנים קודמות, כרזות חינוכיות וחומרים ארכיוניים על אודות יצחק רבין, ניתן לפנות לארכיון מרכז יצחק רבין בכתובת dorit@rabincenter.org.il.

5.   טקסים ואירועים ממלכתיים

אירועים, טקסים ורבי־שיח יתקיימו ביוזמת הרשויות המקומיות, המתנ"סים וועדי ההורים היישוביים.

5.1טקס פתיחת יום הזיכרון ליצחק רבין, "נר יצחק", יתקיים ביום ראשון, י"ב בחשוון התש"ף, בבית הנשיא בירושלים.

הטקס יתקיים במעמד נשיא המדינה ובהשתתפות שרים, חברי כנסת, חיילים ותלמידים (ההשתתפות על פי הזמנות).

5.2טקס האזכרה הממלכתי בהר הרצל בירושלים יתקיים ביום ראשון, י"ב בחשוון התש"ף, 10 בנובמבר 2019, בשעה 15:00 במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה, יושב ראש הכנסת ונשיא בית המשפט העליון, חברי כנסת, אישי ציבור ומשפחת רבין. הטקס מאורגן ומופק על ידי מרכז ההסברה.

5.3ישיבה מיוחדת של הכנסת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה ויושב ראש הכנסת תתקיים ביום ראשון, י"ב בחשוון התש"ף, 10 בנובמבר 2019, בשעה 17:00 במשכן הכנסת בירושלים.

5.4עצרת נוער מרכזית לזכר יצחק רבין תיערך ביום חמישי, ט' בחשוון התש"ף, 7 בנובמבר 2019, בשעה 19.00 במרכז יצחק רבין בתל אביב.