"תורה, נביאים... וכותבים!" ילדי ישראל כותבים על התנ"ך

הודעה מס' 0166

תאריך פרסום ההודעה: כ"ו באלול תשע"ט, 26 בספטמבר 2019

   052 - 6346041
   @chfhchenmalka2@gmail.com

 

1.   כללי

התוכנית "תורה, נביאים... וכותבים!" לבתי הספר הממלכתיים מיועדת לתלמידים בכיתות ז'-י"ב.

מטרות התוכנית

א.     חיזוק הקשר של התלמידים למורשתם ולספר התנ"ך באמצעות כתיבה הקושרת את הכתוב בו לעולמם, והעמקת זיקתם למורשת ישראל בדרך חווייתית.

ב.      העצמת התלמידים באמצעות תהליך של למידה משמעותית ותהליכית וביטוי אישי שנושאו הוא הטקסט המקראי.

ג.       העשרת השפה העברית ושיפור יכולת ההבעה של התלמידים, הן בכתב והן בעל פה.

מטרות אלו מהוות חלק מהיעדים שהציב לעצמו משרד החינוך: נייה, חיזוק והטמעת תוכניות להעמקת הזהות היהודית, הציונית והישראלית".

מוסדות בחינוך הממלכתי שיבחרו להשתתף בתוכנית ילמדו תנ"ך גם באמצעות כתיבה יוצרת, נוסף על דרכי הלימוד השגרתיות. התלמידים יביאו לידי ביטוי את פרשנותם הייחודית לסיפור בתנ"ך על פי בחירתם, באמצעות שיר, סיפור, כתיבה עיתונאית, מאמר, דו־שיח בין דמויות ועוד. במסגרת התוכנית תתקיימנה בבתי הספר העל־יסודיים תחרויות בשתי שכבות גיל: כיתות ז'-ט' וכיתות י'-י"ב.

החל משנת התש"ף יתאפשר לתלמידים לכתוב במסגרת התוכנית גם כתיבה עיונית-טיעונית.

היקף כל עבודה לא יעלה על 2,500 מילה.

עבודותיהם של תלמידי התיכון ישמשו גם להערכה חלופית במסגרת הבגרות בתנ"ך, על פי המחוון של המפמ"רים לתנ"ך ועל פי תוכנית הלימודים. בסיום התהליך יודפס ספר שבו ירוכזו עבודות נבחרות של תלמידי בתי הספר העל־יסודיים. חשוב כי בית הספר יביא לידיעת התלמידים כי עבודותיהם עשויות להתפרסם ברבים.

דוגמאות לטקסטים אפשר למצוא בספרי היצירות הארציים:

שנת התשע"ח: http://meyda.education.gov.il/files/noar/toranevimkotvim2018.pdf

דוגמה לכתיבה טיעונית:

https://gifted.cet.ac.il/CETHandler.ashx?n=CetEntities.FileViewer&i=7b6c26a9-ffd0-426d-b508-19d6c9d151f1&id=142655

2.   תבחינים לכתיבת העבודות במסגרת התוכנית

א.     קשר מובהק בין התנ"ך לבין הטקסט שכתב התלמיד

ב.העבודה עומדת בהגדרה של כתיבה יוצרת (ביטוי אומנותי שתוצאתו טקסט ספרותי. צורות הכתיבה היוצרת הנפוצות הן סיפורת, שירה, מחזה או תסריט) או כתיבה עיונית (התלמיד יידרש לכתוב מאמר עיוני-טיעוני, שבו יידרש להציג עמדה מנומקת ומבוססת היטב על סוגיה מקראית שבה יבחר). הכתיבה יכולה לשאת אופי מסאי, כתיבה המציגה את נקודת המבט הסובייקטיבית של הכותב בסוגיה המקראית.

ג.העבודה מהווה תוצר של תהליך למידה הכולל חקירה מעמיקה של הנושא. תהליך החקר ייעשה בליווי הדרכה ויתועד בנספחי העבודה.

ד.העבודה מבוססת על מקורות ספרותיים מגוונים.

ה.רמת העבודה מבחינה תוכנית ושפתית ראויה ומתאימה לגיל התלמיד.

3.   אופן כתיבת העבודות ואופן הגשתן

התלמיד רשאי לכתוב על כל נושא בתנ"ך. רשימת נושאים לדוגמה אפשר למצוא בכתובת http://meyda.education.gov.il/files/noar/focused -topics-list.pdf. מגישי העבודה המבקשים שהעבודה תוכר להם במסגרת הערכה חלופית, יידרשו לכתוב על נושא במסגרת הפרקים הנלמדים בתוכנית ההערכה החלופית.

העבודות תוגשנה במסמך וורד, בגופן David, בגודל 12, כאשר הרווח בין השורות הוא 1.5, ויצוינו בהן שם התלמיד, שם בית הספר, שם המורה המנחה, שם המחוז וכותרת העבודה. על העבודה לכלול טקסט בלבד ואין להוסיף לה תמונות. עבודות שלא יעמדו בתבחינים הללו יוחזרו לבית הספר. כל עבודה תוגש על ידי תלמיד אחד בלבד.

4.   תשתית ארגונית להפעלה ולהטמעה של התוכנית

4.1.       תהליך העבודה של הוועדה הבית ספרית 

א.בית הספר ימנה רכז לתוכנית.

ב.באחריות הרכז להקים ועדה בית ספרית שתבחר את שלוש העבודות הנבחרות אשר ייצגו את  בית הספר. העבודות תועברנה לוועדה המחוזית.

ג.בטרם העברת העבודות למחוז יש לבדוק את רמת העבודה מבחינת רמת הכתיבה, שגיאות הכתיב, אמות מידה מוסריות ביחס לתנ"ך וביחס לאוכלוסיות השונות.

ד.הוועדה הבית ספרית תכלול מורה לתנ"ך ומורה לעברית.

ה.העבודות הנבחרות תישלחנה לכתובת הדואר האלקטרוני של רכז התוכנית במחוז.

ו.בית הספר יגיש סיכום שבו מצוינות החלטות הוועדה בצירוף חתימות חבריה לרכז התוכנית במחוז.

ז.הוועדה המחוזית רשאית לפסול עבודות שאינן עומדות בתבחינים שצוינו לעיל.

4.2.       תהליך העבודה של הוועדה המחוזית

המחוז יקים ועדת שיפוט מחוזית המורכבת מארבעה נציגים, וכוללת את רכז התוכנית במחוז, את נציג המפמ"ר לעברית, נציג המפמ"ר לתנ"ך ונציג מרכז ההדרכה.

על הוועדה המחוזית לקרוא בעיון את העבודות הזוכות מכל בית ספר ולבחור מתוכן שלוש עבודות של תלמידים מחטיבות הביניים ושלוש עבודות של תלמידים מבתי הספר התיכוניים.

הוועדה תדרג את העבודות במקומות 3-1, בכל שכבת גיל.

הוועדה תגיש לרכז הארצי של התוכנית סיכום שבו מפורטות החלטותיה בצירוף חתימות חבריה.

4.3.       תהליך העבודה של הוועדה הארצית

הוועדה הארצית תורכב מאנשי רוח, מרכז התוכנית ומהמפמ"רים לתנ"ך, לעברית ולספרות. הוועדה תחליט אילו הן העבודות הזוכות מכל מחוז ומכל שכבת גיל (ז'-ט', י'-י"ב).

5.   פרסים ותעודות לזוכים

כותבי העבודות הזוכות יקבלו תעודה ושי מטעם משרד החינוך בטקסים מחוזיים, נוסף על ספר היצירות הארצי. ששת הזוכים הארציים יזכו בפרסים במהלך חידון התנ"ך לנוער התפוצות שיתקיים ביום העצמאות.

6.   לוחות זמנים

 

הפעילות

החודש

התאריך העברי

התאריך הלועזי

תחילת הרשמה

ספטמבר

תשרי התשע"ט

1.9.2019

סיום שלב בית ספרי

ינואר

ד' בטבת התש"ף

01.01.2020

סיום שלב מחוזי

פברואר

ו' בשבט התש"ף

02.02.2020

ועדה ארצית

מרץ

ה' באדר התש"ף

01.03.2020

טקס סיום ארצי לששת הזוכים

אפריל

ה' באייר התש"ף

29.04.2020

טקסי סיום מחוזיים

אפריל-מאי