ראמ"ה - המחקרים הבין-לאומיים שייערכו בישראל בשנת הלימודים התש"ף

הודעה מס' 0171

תאריך פרסום ההודעה: ז' בחשון תש"פ, 05 בנובמבר 2019

   073 - -393777
   rama@education.gov.il.

 

1.   מידע כללי: רקע וביצוע המחקרים הבין-לאומיים בישראל

מדינת ישראל משתתפת במחקרים בין-לאומיים בתחום החינוך. המחקרים נועדו להעריך את מערכת החינוך הישראלית מנקודת מבט בין-לאומית ולאפשר מעקב אחר השינויים לאורך זמן. את המחקרים עורכים הגופים הבין-לאומיים האלה: ארגון ה-OECD, העורך בין היתר את מחקרי פיזה, טאליס וטאליס בגני הילדים, וארגון ה-IEA, העורך בין היתר את המחקרים טימס ופירלס. המחקרים מתמקדים בתוצרים לימודיים בתחומי דעת שונים (שפת-אם, מתמטיקה, מדעים)  ובפרקטיקות חינוכיות. הם נערכים בקרב אוכלוסיות שונות (תלמידים, מורים, מנהלים, צוותי הוראה בגנים) ובדרגות כיתה שונות (ד', ח', ט', י').

במסגרת המחקרים הבין-לאומיים המתמקדים בתוצרים לימודיים תלמידים ניגשים למבחני הישגים שנלווים אליהם שאלונים המיועדים לתלמידים ושאלונים המיועדים לגורמים נוספים בבית הספר ומחוצה לו - מורים, מנהלים והורים. המחקרים נערכים בקרב מדגם אקראי ומייצג של בתי ספר, של כיתות ושל תלמידים ברחבי המדינה. בכל מחקר משתתפים כ-5% מכלל בתי הספר, ובכל אחד מבתי הספר נדגמת בדרך כלל כיתה אחת בשכבת הגיל הרלוונטית למחקר או קבוצת תלמידים בגיל מסוים.

מחקרים אלה אינם מכוונים להערכת הביצועים של תלמיד, כיתה או בית ספר מסוימים, אלא להערכת רמה ארצית כוללת המאפשרת גם השוואה בין קבוצות גדולות באוכלוסייה, למשל על בסיס מגדר, רקע חברתי-כלכלי ומגזר. התוצאות מאפשרות לקובעי המדיניות במשרד החינוך ללמוד על נקודות החוזק ועל נקודות החולשה של המערכת ככלל, כמו גם של קבוצות גדולות בתוכה. לפיכך במחקרים אלו לא מעובד ולא מדווח שום מידע העלול לזהות תלמידים, מורים או בתי ספר באופן פרטני, ולא ניתן משוב על תוצאות המבחן ברמת תלמידים, מורים, כיתות או בתי ספר.

המחקרים הבין-לאומיים המתמקדים בפרקטיקות חינוכיות מבוססים על שאלוני עמדות ותפיסות של צוותי הוראה (אין בהם מבחנים). השאלונים מועברים למדגם מייצג של מורים, מנהלים וצוותי חינוך בגני ילדים, והם מתמקדים בפדגוגיה ובפרקטיקות הוראה הנהוגות בבתי ספר או בגני ילדים.

בכל אחד מהמחקרים הגופים הבין-לאומיים עורכים מחקר חלוץ בשנה שלפני המחקר עצמו. מחקר החלוץ נערך במתכונת מצומצמת ונועד לבדוק את טיב הפריטים במבחנים ובשאלוני המחקר ואת התאמתם למשתתפים, הן ברמה הבין-לאומית והן ברמה הלאומית.

המחקרים הבין-לאומיים, כמו יתר הסקרים והמבחנים הנערכים על ידי ראמ"ה, הם חלק אינטגרלי מפעילות משרד החינוך; לפיכך ההשתתפות בהם היאּ חובה.

ראמ"ה מקפידה על פרטיותם של משתתפי המחקרים הבין-לאומיים. פרטי התלמידים, ההורים, המורים, המנהלים וצוותי החינוך בגני הילדים המשתתפים במחקרים חסויים, ופרסום הנתונים שלהם נעשה באופן המונע את זיהוים של המשיבים, המוסד החינוכי שבו הם עובדים ופרטים אחרים. התשובות ברמה האישית או התוצאות לפי מוסד נשמרים בראמ"ה תוך הפרדה מלאה בין הפרטים המזהים של המשתתפים במחקר לבין שאר המידע.

2.   המחקרים הבין-לאומיים שייערכו בישראל בשנת הלימודים התש"ף

2.1.       כללי

בשנת הלימודים הקרובה תשתתף מדינת ישראל בשני מחקרי חלוץ של המחקרים הבין-לאומיים: מחקר החלוץ של פיזה 2021 ומחקר החלוץ של פירלס 2021, כמפורט להלן.

2.2.       מחקר החלוץ של פיזה 2021 (PISA- Program for International Student Assessment)

מחקר פיזה, הנערך על ידי ארגון ה-OECD, נועד לבחון את האוריינות בקריאה, במתמטיקה ובמדעים בקרב מדגם מייצג של תלמידים בני 16-1 .5הוא נערך במחזוריות של פעם בשלוש שנים ומאפשר לעקוב אחר מגמות השינוי בהישגים לאורך זמן. במחקר משתתפות למעלה מ-80 מדינות מכל רחבי העולם. בכל מחזור מחקר מודגש תחום דעת אחד מהשלושה, והוא נבדק בהרחבה יחסית לשני התחומים האחרים. במחזור המחקר הנוכחי מושם דגש על תחום המתמטיקה. לצד שלושת התחומים הקבועים בכל מחזור מחקר נבחר תחום אורח.

במחקר פיזה 2021 התחום האורח הוא "חשיבה יצירתית". המבחנים והשאלונים במחקר פיזה יהיו ממוחשבים. הסברים מפורטים על תחומי הדעת הנכללים במחקר אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית "מחקרים בין-לאומיים".

בשנת התש"ף ייערך מחקר החלוץ המקדים את מחקר פיזה 202 .1במסגרת המחקר יועברו מבחנים לתלמידים, וכן יועברו שאלונים לתלמידים הנבחנים ולמנהלי בתי הספר שיידגמו, כמפורט להלן:

א.מבחן הישגים לתלמידים: המבחן יכלול שאלות בקריאה, במתמטיקה, במדעים ובחשיבה יצירתית. המבחן יימשך 120 דקות.

ב.שאלון לתלמיד: השאלון יועבר בתום המבחן. השאלון יכלול שאלות על אודות התלמיד ודעותיו, על סביבתו הלימודית בבית (כגון מספר הספרים בבית, הימצאותם של מכשירים כגון מחשב וטלוויזיה בבית), על הוריו (כגון השכלתם ועיסוקם) ועל מעורבותם בלימודיו, על אקלים הכיתה ובית הספר, על הזמן שהוא מקדיש ללימודים בבית הספר ומחוצה לו (כגון שיעורי בית ושיעורים פרטיים), על עמדותיו כלפי מתמטיקה בכלל וכלפי לימודי מתמטיקה בבית הספר בפרט. דוגמת שאלון אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בלשונית "מחקרים בין-לאומיים". מילוי השאלון יימשך כ-45 דקות.

ג.שאלון למנהל: מנהלי בתי ספר שיידגמו למחקר יתבקשו גם הם למלא שאלון. השאלון יהיה אינטרנטי ויכלול שאלות על בית הספר ועל המדיניות הבית-ספרית הנהוגה.

2.3.       מחקר החלוץ של פירלס 2021

(PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study)

מחקר פירלס נערך על ידי ארגון ה-IEA מאז שנת 2001, והוא בודק אוריינות קריאה בקרב תלמידי כיתות ד'. המחקר מאפשר מעקב אחר מגמות השינוי בהישגים לאורך זמן, ונערך במחזוריות של פעם בחמש שנים. בישראל נערך המחקר בארבעת מחזורי מחקר פירלס קודמים שנערכו בין השנים 2001 - 201 .6

במחקר פירלס 2021 ישתתפו כ-60 מדינות מכל רחבי העולם, ובשנת התש"ף ייערך מחקר החלוץ המקדים את מחקר פירלס 202 .1המחקר בודק את מיומנויות הקריאה הנדרשות בטקסטים מידעיים וסיפוריים ואת מיומנויות הקריאה בסביבה המדמה סביבה אינטרנטית בהקשר בית-ספרי.

המחקר כולל את מבחני ההישגים ואת השאלונים האלה:

א.     מבחני הישגים: במחזור הנוכחי תשתתף ישראל במחקר פירלס הדיגיטלי אשר יועבר כולו בצורה ממוחשבת. המחקר יכלול קטעי קריאה מידעיים שנועדו לבדוק קריאה לצורך רכישת מידע, קטעי קריאה סיפוריים שנועדו לבדוק קריאה לצורך התנסות ספרותית וקטעי קריאה מידעיים וחיפוש מידע בסביבה המדמה אינטרנט שנועדו לבדוק מיומנויות קריאה בסביבה דמוית אינטרנט. כל קטע קריאה מלווה בשאלות אחדות הבודקות את הבנת הנקרא של התלמידים. משך המבחן הכולל 90 דקות.

ב.     שאלון לתלמיד: השאלון מועבר בסיום המבחן באמצעות מחשב וכולל שאלות מסוגים שונים: שאלות על אודות התלמיד ודעותיו, שאלות על אודות ביתו (כגון מספר הספרים בבית, הימצאותם של מכשירים כמו מחשב או מזגן בבית), שאלות בנוגע למעורבות הוריו בלימודיו, שאלות על אקלים בית הספר (כגון תחושת המוגנות של התלמיד בבית הספר), שאלות העוסקות בפעילויות התלמיד בבית הספר ומחוצה לו (כגון שימוש במחשב ובאינטרנט) וכן שאלות על אודות עמדותיו כלפי קריאה ולמידתה. דוגמה לשאלון אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית "מחקרים בין-לאומיים".

ג.      שאלון להורה: השאלון יועבר להורי התלמידים המשתתפים במחקר. השאלון יישלח להורים בחוברת, ויכלול שאלות על הרקע של התלמידים ועל התנסויות הלמידה המוקדמות שלהם.

ד.      שאלון למורה: השאלון יועבר למורי השפה של התלמידים המשתתפים במחקר. השאלון יהיה מתוקשב ויכלול שאלות על הכשרת המורים ועל הוראת המקצוע.

ה.     שאלון למנהל בית הספר: השאלון יועבר לכל מנהל בבית ספר שתלמידיו משתתפים במחקר. השאלון יהיה מתוקשב ויכלול שאלות על בית הספר, על המדיניות הבית-ספרית ועל הוראת השפה בבית הספר.

 

2.4.       מועדי המחקרים בשנת הלימודים התש"ף וגודל המדגמים

בטבלה שלהלן מפורטים המועדים שבהם יתקיימו מחקרי החלוץ של המחקרים הבין-לאומיים במהלך שנת התש"ף ומספר בתי הספר שישתתפו בהם. בתי הספר שיעלו במדגם להשתתף במחקרי החלוץ יקבלו הודעה על כך כחודשיים לפני קיום המחקר.

למחקר החלוץ של פיזה יידגמו כ-50 בתי ספר, ובכל בית ספר שנדגם ישתתפו כ-50 תלמידים בני 16-15, שיידגמו באופן אקראי (התלמידים שיידגמו יכולים להיות משכבות גיל שונות ומכיתות-אם שונות בתוך אותן שכבות, והם יידגמו מתוך כלל התלמידים ילידי 2004).

למחקר החלוץ של פירלס יידגמו כ-40 בתי ספר, ובכל בית ספר שיידגם תידגמנה באופן אקראי שתי כיתות ד'.

טבלה: מועדי המחקרים הבין-לאומיים שייערכו בשנת הלימודים התש"ף

 

שם המחקר

מועדי המחקרים

אוכלוסיית המחקר

המדגם

חלוץ פיזה

מרס 2020 אדר-ניסן התש"ף

בני 16-15

כ-50 בתי ספר, כ-50 תלמידים בכל בית ספר שיידגם

חלוץ פירלס

אפריל-מאי 2020 אייר-סיוון התש"ף

כיתות ד'

כ-40 בתי ספר, שתי כיתות ד' בכל בית ספר שיידגם

 

2.5.       הנחיות כלליות

בתי הספר שיידגמו להשתתף באחד מהמחקרים יקבלו הודעה על כך מראמ"ה בסמיכות למועד המחקר. ההודעה תכלול מידע והסברים על אודות נוהלי ההשתתפות. בית ספר שנדגם יידרש למנות איש קשר שיסייע לראמ"ה בארגון יום המבחן בבית הספר ובארגון ההיבחנות של התלמידים.

לצורך הבהרת החשיבות של ההשתתפות במחקר ולשם היכרות עקרונית עם כלי המחקר (המבחן והשאלונים) יתקיים מפגש היערכות למנהלים ולאנשי קשר  מבתי הספר שיידגמו, וכן יוצגו באתר האינטרנט של ראמ"ה חומרים שונים המיועדים להסברה ולהנחיה לתלמידים.

בתי הספר אינם נדרשים להיערכות מיוחדת מבחינה פדגוגית, ואין צורך להכין את התלמידים למבחן מבחינה לימודית. עם זאת, חשוב להפנות את תשומת ליבם של התלמידים שיידגמו למחקר לחשיבות שבהשתתפות רצינית במחקר ולחשיבות של ייצוג נאמן של רמת הידע והשליטה שלהם במבחן. חשוב שהתלמידים יגלו מוטיבציה גבוהה במבחן כדי שידיעותיהם בנושאים הנבדקים יבואו לידי ביטוי.

מכיוון שאין במחקרים הבין-לאומיים התאמות לתלמידים עם צרכים מיוחדים, ייבחנו תלמידים שיידגמו להשתתף במחקר ואשר בדרך כלל נבחנים בתנאים מותאמים בבית ספרם בתנאים רגילים. יוצאים מכלל זה תלמידים שקשייהם והלקות שהם מתמודדים עימה היא קיצונית וחריגה במידה שאינה מאפשרת להם להיבחן כלל במבחן. תלמידים אלו יקבלו פטור מהשתתפות במבחן.

עם קבלת ההודעה על ההשתתפות במדגם יעבירו בתי הספר לראמ"ה נתונים על תלמידים עם לקות קיצונית וחריגה שאינה מאפשרת להם להיבחן במבחן. ההחלטה על מתן פטור לתלמיד מהשתתפות במחקר  תהיה של ראמ"ה.

מידע נוסף על המחקרים הבין-לאומיים אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית "מחקרים בין-לאומיים".