ראמ"ה – מערך המבחנים, המחקרים והסקרים הארציים לשנת הלימודים התש"ף

הודעה מס' 0172

תאריך פרסום ההודעה: ז' בחשון תש"פ, 05 בנובמבר 2019

   073 - 3937777
   rama@education.gov.il.

 

1.   הערכה בית-ספרית

1.1.       רקע

בשנת הלימודים התשע"ט מינה משרד החינוך צוות מקצועי שתפקידו לבחון את ההערכה הבית-ספרית במערכת החינוך ולגבש תפיסה מערכתית והמלצות למודל הערכה ארצי בשלבי החינוך השונים. הצוות כלל מומחים מתחום החינוך, ההערכה והמדידה, נציגים ממשרד החינוך, מנהלי בתי ספר ונציגים מהרשויות המקומיות. במקביל קיים המשרד הליך ציבורי רחב-היקף שפנה למנהלים, למורים, לרשויות מקומיות, להורים, למפקחים, לאנשי חינוך ולאנשי אקדמיה. עם סיום הליך ההיוועצות והחשיבה גובש מודל הערכה בית-ספרית חדש. מידע אודות המודל החדש מפורט באתר האינטרנט של ראמ"ה.

בשנת הלימודים התש"ף תהיה הערכת בתי הספר במבחני המיצ"ב פנימית בלבד. לא תתקיים הערכה בית-ספרית חיצונית באמצעות מבחני ההישגים של המיצ"ב. ההשתתפות במיצ"ב הפנימי היא רשות, והיא נתונה לבחירת בית הספר. מבחני המיצ"ב הפנימי הם חלק ממגוון הכלים להערכה פנימית, שנועדו לסייע לבתי הספר לבצע ניטור של התהליך הלימודי הבית-ספרי במקצועות הליבה, והם מאפשרים גמישות בהעברתם. בתי ספר המעוניינים להעביר לתלמידיהם את מבחני המיצ"ב הפנימי יוכלו לקבלם מראמ"ה (ראו סעיף 1.3.1). סקרי אקלים וסביבה פדגוגית יועברו בהתש"ף בקרב תלמידים המשתייכים לקבוצה 3 של המיצ"ב[1] במסגרת הערכה חיצונית.

ראמ"ה תערוך בשנת הלימודים התש"ף מבחני פיילוט שמטרתם לבדוק כלֵי מבחן חדשים ואת התאמתם לתלמידים: ללמוד על מידת הבהירות של השאלות, על איכותן ועל רמת הקושי שלהן. מבחנים אלה אינם מיועדים להערכת תלמידים, כיתות או בתי ספר מסוימים. לצורך ביצוע מבחני הפיילוט יידגם מדגם אקראי מצומצם של בתי ספר ובכל בית ספר יידגמו כיתה אחת או שתיים. בתי הספר שיידגמו יקבלו הודעה על כך במהלך שנת הלימודים. המבחנים יתקיימו במהלך חודש מאי 202 .0

1.2.       הערכה חיצונית - סקרי אקלים וסביבה פדגוגית

סקרי אקלים וסביבה פדגוגית עוסקים בטווח רחב של נושאים מחיי בית הספר המשקפים את מגוון התהליכים החינוכיים והלימודיים החיוניים לעשייה חינוכית מיטבית. הסקרים מועברים במחזוריות קבועה, פעם בשלוש שנים.

בשנת הלימודים התש"ף ייערכו הסקרים בקרב תלמידים ומנהלים בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות. הסקרים ייערכו בבתי הספר המשתייכים לקבוצה 3 של המיצ"ב1 (למעט בתי הספר בחינוך החרדי). פירוט על קבוצות המיצ"ב אפשר למצוא באתר ראמ"ה.

מועדי הסקרים מפורטים בטבלה שלהלן.

טבלה 1: מועדי הביצוע של סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית

 

 

מועד הסקרים*

סוג הסקר

הפירוט

תלמידים

טבת-אדר התש"ף,

ינואר-מרס 2020

(קבוצה 3)

שאלון אנונימי המועבר בכיתה

כיתות ה'-י"א

מנהלים

ריאיון טלפוני

מנהלי בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והחטיבות העליונות

 

*המועד המדויק ייקבע בתיאום בטלפון ישירות עם בתי הספר ועם המנהלים.

הסקרים לתלמידים

 • הסקר יועבר בקרב תלמידים בכיתות ה'-י"א בבתי הספר המשתייכים לקבוצה 3 של המיצ"ב.
 • הסקר יאפשר לתלמידים להביע את עמדותיהם במגוון של נושאים ובכך להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות בבית ספרם ובמערכת כולה.
 • הסקר יתבצע באמצעות שאלונים אנונימיים שיועברו לתלמידים. התלמידים יתבקשו להשיב על שאלות הנוגעות לאקלים הבית-ספרי (בנושאים כגון התחושה הכללית כלפי בית הספר, היחסים בין תלמידים לבין חבריהם, היחסים בין תלמידים לבין מורים, תחושת המוגנות של התלמידים בבית הספר, מעורבות חברתית וכדומה) ועל שאלות הנוגעות לסביבה הלימודית (בנושאים כגון רמת המוטיבציה והסקרנות ללמידה, פרקטיקות הוראה ולמידה בכיתות, שימוש באמצעים מתוקשבים, בדיקת שיעורי הבית וכדומה).
 • בעת ביצוע הסקר תהיה בכיתות הקפדה מלאה על פרטיות התלמידים. המורה הנוכח בכיתה לא יורשה לעבור בין התלמידים בעת מילוי שאלוני הסקר, והוא יתבקש לכבד את פרטיות המידע הנרשם על ידי התלמידים.
 • לא תיפתח כיתה מותאמת לסקר האקלים. במקרים שבהם יתקשה תלמיד בקריאת הסקר יסייע בידו הבוחן בכיתה במידת האפשר.
 • באחריות בית הספר לוודא כי בעת ביצוע הסקר בקרב התלמידים יהיה נוכח בכיתה, נוסף על הסוקר, גם מורה שתפקידו יהיה לשמור על הסדר ועל המשמעת.

הסקרים למנהלים

 • ייערכו ראיונות טלפוניים למנהלי בתי הספר בנוגע לתוכנית הפעילות, לדרכי ההוראה וההערכה, לאקלים בית הספר, לסביבת העבודה בבית הספר, לסביבה הלימודית ועוד.
 • מועדי הראיונות יתואמו מראש בטלפון עם המנהלים המשתתפים בסקר.
 • התשובות שייאספו מהמנהלים יישמרו חסויות. בדוח שתפיק ראמ"ה יינתן דיווח מסכם שלא יאפשר את זיהוי המשיב.
 • השתתפותם של כל המנהלים בסקר חיונית לצורך השלמת התמונה הבית-ספרית והארצית ולפיכך היא חובה.
 • מידע נוסף על אודות סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, הכולל את הנושאים הנשאלים, אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בחלונית "הערכה בית-ספרית".

1.3.       הערכה פנימית

1.3.1מבחני המיצ"ב הפנימי בכיתות ה' ו־ח'

המיצ"ב הפנימי הוא כלי הערכה איכותי המאפשר לבתי הספר לקבל מידע על הישגי התלמידים ברמה הפרטנית, הכיתתית והשכבתית בתחומי הדעת הנבדקים. ממצאי המיצ"ב הפנימי יוכלו לסייע לבתי הספר, בשילוב עם כלי הערכה פנימיים נוספים, לזהות את הפער בין הביצועים המצופים לבין הביצועים בפועל, לזהות תלמידים שאינם שולטים במיומנויות ובתכנים הנדרשים ולקבל החלטות ברמת התלמיד, הכיתה והשכבה לצורך תכנון לימודים וגיבוש תובנות פדגוגיות לשם קידום הלמידה.

מוצע כי רכז ההערכה בבית הספר יסייע לצוותי ההוראה בתכנון העברת המבחן, בבדיקתו ובהפקת התועלת מהמבחנים.

כאמור לעיל, ההשתתפות במיצ"ב הפנימי היא רשות, והיא נתונה לבחירת בית הספר. בתי הספר משלוש קבוצות המיצ"ב המעוניינים להעביר לתלמידיהם את המבחנים יוכלו להזמינם מראמ"ה באמצעות טופס מקוון שיישלח לבתי הספר. ראמ"ה תשלח לבתי הספר המזמינים עותקים מודפסים כמספר התלמידים וכן חומרים נלווים (מחוון, מדריך למורה וכדומה).

דגשים הנוגעים למבחני המיצ"ב הפנימי

א.         מבחני המיצ"ב הפנימי נועדו לשימוש פנימי בבתי הספר. מאחר שקיימת שונוּת בין בתי הספר בתהליכי ההוראה-למידה-הערכה ובתוכניות הלימודים הבית-ספריות, ייתכן שחלק מן המבחנים אינם בהלימה עם התהליכים המיושמים בבתי הספר. מוצע כי הצוות החינוכי בבית הספר יתאים את המיצ"ב הפנימי לצורכי בית הספר ותלמידיו השונים (כגון התאמה של תוכן המבחן, אופן העברתו, אופן הערכתו וחישוב הציונים). חשוב שצוות בית הספר יעיין בשאלות המבחן, במפרט המבחן ובמחוון ויכיר אותו לפני העברתו לתלמידים.

ב.         מומלץ כי צוות בית הספר הבודק את המבחנים ינתח את תשובות התלמידים באופן מעמיק וייתן להם משוב אינטגרטיבי ובונה. מומלץ להתייחס במשוב לנקודות החוזק ולנקודות שדרוש בהן שיפור ולהמליץ על דרכים להתקדמות וללמידה.

ג.         ראמ"ה תעמיד לרשות בתי הספר כלי עזר מבוססי אקסל שיסייעו בחישוב הציונים ובקבלת תמונה כיתתית ושכבתית ("מיצבית כיתתית" ו"מיצבית שכבתית"). כלים אלה יפורסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה ימים אחדים לאחר מועדי המבחנים המצוינים בטבלה 2 להלן.

ד.         תוצאות המיצ"ב הפנימי יישארו בידי בית הספר וישמשו לצרכים פנימיים. בית הספר לא יידרש לדווח על הממצאים לגורמים מחוצה לו.

ה.         מפרטי המבחנים יפורסמו במהלך חודש נובמבר 2019 באתר ראמ"ה.

ו.          חוברות המבחנים והמחוונים לבדיקה יועברו לכל בתי הספר באמצעות שליחים לקראת המועדים המפורטים בטבלה 2 להלן.

ז.          מידע נוסף על המיצ"ב הפנימי אפשר למצוא באתר ראמ"ה, בחלונית "הערכה פנימית בית-ספרית".

נוהל הזמנת המיצ"ב הפנימי מראמ"ה

במהלך חודש דצמבר 2019 יישלח אל מנהלי בתי הספר מכתב היערכות לקראת המיצ"ב הפנימי. המכתב יכלול מידע מפורט על אופן קבלת המבחנים בבתי הספר, על ההיערכות הנדרשת, על הטופס המקוון שיש למלא וכדומה. בטופס תינתן אפשרות למנהל בית הספר להזמין עבור שכבת כיתות ה' ו־ח' חוברות מבחנים בתחומי הדעת הנבדקים.

בתי ספר שיש בהם כיתות של החינוך המיוחד יכולים להזמין, על פי שיקול דעתם, מבחני מיצ"ב פנימי גם בעבור התלמידים הלומדים בכיתות אלו (לכל תלמידי הכיתה או לחלקם).

מועדי המיצ"ב הפנימי

בטבלה 2 להלן מופיעים המועדים לתחילת ההעברה של מבחני המיצ"ב הפנימי בשנת הלימודים התש"ף. בתי הספר רשאים לבחון במועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתם, אך עליהם לקחת בחשבון את האפשרות שהמבחן ייחשף לתלמידים עוד לפני העברתו. בתי הספר מתבקשים לא לקיים את המבחנים הפנימיים לפני המועדים המצוינים בטבלה, כדי למנוע את חשיפתם.

טבלה 2: המועדים לתחילת ההעברה של מבחני המיצ"ב הפנימי

 

תחום הדעת

המועד לתחילת ההעברה של המיצ"ב הפנימי

דרגות הכיתה

שפת אם עברית וערבית

יום חמישי, כ"ג באדר התש"ף, 19 במרס 2020

ה', ח'

מדע וטכנולוגיה

יום שלישי, כ"ח באדר התש"ף, 24 במרס 2020

ח'

אנגלית

יום חמישי, כ' באייר התש"ף, 14 במאי 2020

ה', ח'

מתמטיקה

יום שלישי, כ"ה באייר התש"ף, 19 במאי 2020

ה', ח'

 

1.3.2מבחני החמ"ד לכיתות ו'

מבחני החמ"ד לתלמידי כיתות ו' מתקיימים במתכונת פנימית בכל בתי הספר המשתייכים לחינוך הממלכתי-דתי, והם מועברים ונבדקים על ידי הצוות הבית-ספרי. המבחנים מתקיימים בשני תחומי דעת: תורה (ספר דברים) ותורה שבעל-פה. המבחנים הם בהלימה לתוכניות הלימודים ובהתאם למדיניות הפדגוגית של מובילי תחום הדעת במשרד החינוך. העברת המבחנים לתלמידים היא חובה. מועדי המבחנים מפורטים בטבלה 3 להלן.

דגשים הנוגעים למבחני החמ"ד

א.         מפרטי המבחנים יפורסמו באתר ראמ"ה, בחלונית "הערכה פנימית בית- ספרית", בנושא "מבחני החמ"ד".

ב.         במהלך חודש דצמבר 2019 יישלח אל מנהלי בתי הספר מכתב היערכות לקראת מבחני החמ"ד. המכתב יכלול מידע מפורט על אופן קבלת המבחנים בבתי הספר, על ההיערכות הנדרשת, על הטופס המקוון שיש למלא ועוד.

ג.         חוברות המבחנים והמחוונים לבדיקה יועברו לכל בתי הספר באמצעות שליחים לקראת המועדים המפורטים בטבלה 3 להלן.

ד.         ההחלטה אם להעביר את המבחן ברציפות או בחלקים, תוך מתן הפסקה ביניהם, נתונה בידי בית הספר.

ה.         ראמ"ה תעמיד לרשות בתי הספר כלי עזר מבוססי אקסל המסייעים בחישוב הציונים ובקבלת תמונה כיתתית ושכבתית. כלים אלה יתפרסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה ימים אחדים לאחר המועדים הנקובים בטבלה 3 להלן.

ו.          מומלץ כי צוות בית הספר הבודק את המבחנים ינתח את התשובות הניתנות במבחנים באופן מעמיק וייתן לתלמידים משוב אינטגרטיבי ובונה. כדאי להתייחס במשוב לנקודות החוזק ולנקודות שדרוש בהן שיפור ולהמליץ על דרכים להתקדמות וללמידה.

ז.         תוצאות המבחנים יישארו בידי בית הספר וישמשו לצרכים פנימיים. בית הספר לא יידרש לדווח על הממצאים לגורם חיצוני כלשהו.

מועדי מבחני החמ"ד

בטבלה 3 להלן מופיעים המועדים לתחילת ההעברה של מבחני החמ"ד בשנת הלימודים התש"ף. בתי הספר רשאים לבחון את התלמידים במועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתם, אך במקרה כזה קיימת אפשרות של חשיפה מוקדמת של המבחן לתלמידים עוד לפני העברתו. בתי הספר מתבקשים לא לקיים את מבחני החמ"ד לפני המועדים המצוינים בטבלה, כדי למנוע את

טבלה 3: המועדים לתחילת ההעברה של מבחני החמ"ד

 

תחום הדעת

המועד לתחילת ההעברה של מבחני החמ"ד

הכיתה

תורה שבעל פה (תושב"ע)

יום שני, כ"ט באדר התש"ף,

25 במרס 2020

ו'

תורה

(ספר דברים)

יום רביעי, כ"ו באייר התש"ף,

20 במאי 2020

ו'

 

1.3.3כלים להערכה מעצבת

א.כללי

לרשות בתי הספר והמורים עומד מגוון של כלים לשם הערכת הישגים פנים־בית-ספריים. הכלים נועדו לשימוש המורה בכיתה לצורך איסוף נתונים שיאפשרו בניית תכניות עבודה פרטניות וכיתתיות לקידום הלמידה של התלמידים. הכלים העיקריים הם מבדקים בשפת-אם (עברית/ערבית) ובאנגלית וכן משימות הערכה במגוון תחומי דעת. מידע נוסף אפשר למצוא בחלונית "הערכה פנימית בית-ספרית" באתר ראמ"ה. המבדקים המופצים לבתי הספר מפורטים להלן.

במסגרת הפיתוח של כלי הערכה מעצבת תעביר ראמ"ה פיילוט של מבדקים שונים לצורך בדיקת התפקוד של המבדק והפריטים ולקביעת רמות הביצוע. בתי ספר שיידגמו להשתתף בפיילוט יקבלו הודעה על כך במהלך שנת הלימודים.

ב.     מבדק קריאה וכתיבה בשפת-אם לכיתה א'

המבדק הוא כלי לניטור השליטה במיומנויות הקריאה והכתיבה והוא כולל משימות המלוות את ההוראה לאורך שנת הלימודים. המבדק כולל משימות המיועדות להעברה פרטנית (במפגש מורה-תלמיד) ומשימות המיועדות להעברה קבוצתית.

המבדק מלווה ב"מבדקית" - כלי מבוסס אקסל לאיסוף נתוני התלמידים באופן המאפשר לחשב ציונים ורמות ביצוע בחלקים השונים של המבדק, עבור כל תלמיד בנפרד ועבור הכיתה כולה.

ג.      מבדק קריאה וכתיבה בשפת-אם לכיתה ב'

מבדק זה הוא המשך רציף למבדק הקריאה והכתיבה בשפת-אם לכיתה א', והוא נועד לספק למורים מידע על רמת השליטה של תלמידיהם בקריאה, בהבנת הנקרא ובהבנת הנשמע ביחס למצופה מתלמידים בכיתה ב'. המבדק כולל משימות המיועדות להעברה פרטנית (במפגש מורה-תלמיד) ומשימות המיועדות להעברה קבוצתית.

המבדק בקריאה מלווה ב-"מבדקית" - כלי מבוסס אקסל לאיסוף נתוני התלמידים באופן המאפשר לחשב ציונים ורמות ביצוע בחלקים השונים של המבדק, עבור כל תלמיד בנפרד ועבור הכיתה כולה.

המבדק בעברית כולל יחידה נרחבת להערכת הכתיבה. חלק זה הוא בעל אופי של תלקיט, ומטרתו לתת למורה תמונה רחבה ומעמיקה של התפתחות יכולת הכתיבה של התלמידים במשך שנת הלימודים בכיתה ב'. במבדק בערבית משולבת משימת הבעה בכתב.

ד.      מבדק קריאה באנגלית לראשית כיתה ה'

המבדק נועד לסייע באיתור תלמידים המתקשים בתחילת רכישת הקריאה ובזיהוי קשיים ספציפיים במיומנויות היסוד בשפה האנגלית. ערכת המבדק כוללת שני מבדקים: מבדק כיתתי שיש להעביר לכלל תלמידי הכיתה ומבדק פרטני שיש להעביר רק לתלמידים שיימצאו מתקשים במבדק הכיתתי.

הערכה מיועדת להעברה בתחילת כיתה ה', אך אפשר להעבירה גם בסוף כיתה ד', אם המורה המלמד בכיתה ד' ימשיך ללמד את התלמידים גם בכיתה ה'.

ה.     מבדק עמי"ת בשפת-אם לראשית כיתה ז'

מבדק עמי"ת נועד להעריך את כישורי הבנת הנקרא והפקת טקסטים של תלמידים במעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים, כדי לקדם את הידע השפתי כתשתית ללמידה של תחומי הדעת במהלך חטיבת הביניים. המבדק מאפשר למפות את היכולות של כל התלמידים במיומנויות של שפה ביחס למצופה מתלמידים בראשית כיתה ז' ולאתר תלמידים המתקשים במיומנויות אלה.

המבדק מתבצע בשני שלבים, במבנה המותאם לרמת הידע השפתי של התלמיד. השלב הראשון משמש לקביעה ראשונית של רמת הידע השפתית. תלמידים שעברו את הסף הנדרש בחלק הראשון של המבדק יופנו בשלב השני לחלק "קשה" יותר שלו, ואלה שלא עמדו בסף הנדרש ייבחנו בחלק "קל" יותר של המבדק.

המבדק מלווה ב-"עמיתית" - כלי מבוסס אקסל לאיסוף נתוני התלמידים באופן המאפשר לחשב ציונים ורמות ביצוע בחלקים השונים של המבדק, עבור כל תלמיד בנפרד, עבור הכיתה ועבור השכבה כולה.

מבדק עמי"ת יופץ בבתי ספר הלוקחים חלק בתוכנית אל"ה.

2.   הערכה ארצית מדגמית

2.1.       מדע וטכנולוגיה בכיתות ו'

בשנת הלימודים התש"ף תיערך הערכה ארצית מדגמית במדע וטכנולוגיה בכיתות ו' בחודש מאי 202 .0מטרת ההערכה היא ללמוד על רמת השליטה של בוגרי בתי הספר היסודיים בתכנים הרלוונטיים ובמיומנויות הנדרשות בהתאם לתוכנית הלימודים ולמדיניות משרד החינוך בתחום הדעת, וכן ללמוד על התנהלות לימודי המדע והטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים. בחודש נובמבר 2019 ייערך פיילוט מצומצם בקרב 50 בתי ספר.

ההערכה תכלול:

א.מבחן ממוחשב לתלמידים: מבחן המעריך ידע מצטבר, מיומנויות מדעיות ואסטרטגיות חשיבה שהתלמידים רכשו במסגרת לימודי המדע והטכנולוגיה עד סוף כיתה ו', בהתאם לתוכנית הלימודים. המבחן יועבר באמצעות מחשבים שבוחנים חיצוניים יביאו עימם ביום המבחן.

ב.שאלון לתלמיד: השאלון יכלול שאלות על עמדותיו ועל תפיסותיו של התלמיד כלפי תחום הדעת מדע וטכנולוגיה ולמידתו. השאלון יועבר אף הוא באמצעות מחשב בסמיכות למבחן.

ג.שאלון מתוקשב למורה למדע וטכנולוגיה: שאלון זה מיועד למורים המלמדים מדע וטכנולוגיה בבתי הספר שיידגמו. השאלון יעסוק בתפיסות ובעמדות של המורה כלפי תחום הדעת מדע וטכנולוגיה ועוד. השאלון יועבר באמצעות האינטרנט.

ד.שאלון מתוקשב למנהל: שאלון זה מיועד למנהלים של בתי הספר שיידגמו. השאלון יכלול שאלות על בית הספר, על המדיניות שלו בקשר לתחום המדע והטכנולוגיה, על המשאבים העומדים לרשותו לצורך זה ועוד. השאלון יועבר באמצעות האינטרנט.

בהערכה ישתתף מדגם אקראי של כ-170 בתי ספר, ומכל בית ספר שיעלה במדגם יידגמו באופן אקראי כיתה אחת או שתיים משכבת כיתות ו' בבית הספר. לא תהיה אפשרות להחליף כיתה שנדגמה בכיתה אחרת.

המורים המלמדים מדע וטכנולוגיה בבתי הספר שיידגמו יתבקשו להשיב על שאלון למורה, והמנהל יתבקש להשיב על שאלון למנהל.

מפרט המשוב במדע וטכנולוגיה בכיתה ו' יתפרסם באתר ראמ"ה. המפרט יכלול את התכנים ואת המיומנויות שיוערכו במסגרת המבחן.

בתי הספר שיידגמו לצורך השתתפות בהערכה יקבלו הודעה על כך במהלך חודש דצמבר 201 .9המועד המדויק לקיום ההערכה יתואם ישירות עם כל בית ספר.

בטבלה 4 להלן מפורטים מועדי העברת ההערכה על חלקיה השונים.

טבלה 4: מועדי העברת הערכה ארצית מדגמית במדע וטכנולוגיה בכיתה ו'

 

 

המועד

אוכלוסיית המחקר

אופן ההעברה

מבחן ההישגים

והשאלון לתלמידים

במהלך חודש מאי 2020, אייר-סיוון התש"ף

כיתות ו', אחת או שתיים, בכל בית ספר שיעלה במדגם

מבחן ממוחשב ואחריו שאלון ממוחשב המועברים בכיתה

השאלון למורים למדע וטכנולוגיה ולמנהל

במהלך חודש מאי 2020, אייר-סיוון התש"ף

כל המורים למדע ולטכנולוגיה בבית הספר שיעלה במדגם ומנהל בית הספר

שאלון אינטרנטי

[1] החל מהתשע"ה מתכונת ההערכה של המיצ"ב כללה חלוקה של בתי הספר לשלוש קבוצות ארציות. כל קבוצה מבין שלוש הקבוצות משמשת מדגם מייצג של כלל בתי הספר בארץ.