יום זכויות האדם והאזרח

הודעה מס' 0176

תאריך פרסום ההודעה: ה' בכסלו תש"פ, 03 בדצמבר 2019

   02 - 5603386
   danielaf@education.gov.il

 

1.   יום זכויות האדם והאזרח

היום הבין־לאומי לזכויות האדם חל ב־10 בדצמבר, היום שבו התקבלה באו"ם בשנת 1948 "ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם". הכרזה זו מנסחת את עקרונות היסוד של זכויות האדם בעולם ומהווה תשתית לחוקותיהן של מדינות רבות. ההכרזה מהווה גם את אחד היסודות החשובים של המשפט הבין־לאומי.

השנה נציין 72 שנה ליום קבלת ההכרזה על ידי ארגון האומות המאוחדות, וכן 72 שנות מאבק על ההכרה בזכויות האדם במדינות שונות. יום זה מוקדש להעלאת הידע והמודעות לזכויות הטבעיות שיש לכל אדם מרגע לידתו. 'זכויות האדם', או 'זכויות טבעיות' הן זכויות המוקנות לאדם באשר הוא אדם מכוח טבעו וכבודו האנושי, וללא תלות בכוחו של שלטון כלשהו. מכיוון שהזכויות אינן מוקנות על ידי השלטון, אין השלטון רשאי ליטול אותן מהאדם.

המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים פועל כל השנה במגוון רחב של מיזמים לקידום אחדות וקירוב לבבות, סובלנות, סולידריות וקבלת השונה: תוכניות לקידום חיים משותפים, תוכניות מפגשים והידברות ומערכי שיעור לקידום שוויון, סובלנות ומניעת גזענות ופגיעה בזכויות אדם ואזרח.

כלל הפעילויות המוצעות ליום זכויות האדם והאזרח נמצאות בהלימה לנושא המרכזי השנה: "ערבות הדדית". המערכים השנה מעודדים דיון של התלמידים בהיקף הזכויות החברתיות (הזכות לחיים בכבוד, זכות לתנאי עבודה הולמים, זכות לחינוך, זכות לטיפול רפואי, והזכות לדיור) שהמדינה יכולה לספק לאזרחיה בהתאמה ליכולותיה הכלכליות-חברתיות.

לקראת יום זכויות האדם, המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים מציע כרזה אינטראקטיבית ושתי יחידות לימוד הבוחנות את הזכויות החברתיות לאור המציאות במדינת ישראל בשנת 201 .9ניתן יהיה למצוא את היחידות שגובשו על ידי המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים ליום זה ויחידות נוספות, משנים עברו באתר המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים.

1.1.       מטרות הלימוד בכל שכבות הגיל

א.     הכרת מגילת זכויות האדם בד בבד עם טיפוח מודעות למציאות של פגיעה בזכויות אדם.

ב.      הכרה ודיון בקשת הזכויות החברתיות הקיימות בחברה דמוקרטית.

ג.       טיפוח אחריות ועידוד יוזמות לכיבוד זכויות אדם ואזרח בבית הספר ובקהילה.

1.2.       המלצות פדגוגיות

א.     בנספח ליחידות נכללת מגילת זכויות האדם. מומלץ לקרוא את המגילה עם התלמידים, לדון בה ולהסביר אותה, ולאור בירור זה ללמוד את היחידה הרלוונטית לשכבת הגיל. חשוב לעודד את התלמידים לקשור את הנלמד למציאות החברתית בקהילה ובסביבה הקרובה: להביא דוגמאות, לספר סיפורים אישיים או מוכרים.

ב.      לעורר בתלמידים מוטיבציה ליישם את הנלמד באורחות חייהם להציע יוזמות וליישם אותן.

ג.       להתאים את חומרי הלמידה לגיל התלמידים, להרחיב ולהוסיף טקסטים, פעילויות וכדומה.

תודתנו נתונה לאגודה לזכויות האזרח, למט"ח ולמרכז מורשת בגין על השותפות בהכנת חומרי הלימוד והפעילויות ליום זכויות האדם והאזרח.

 

 

לפרטים ניתן לפנות לגב' דניאלה פרידמן, מנהלת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים בדוא

danielaf@education.gov.il.