תשלומי הורים לשנת הלימודים התשפ"א

הודעה מס' 0197

תאריך פרסום ההודעה: י"ב באלול תש"פ, 01 בספטמבר 2020

  
   simaov@education.gov.il

 

1.   רקע

מטרת הודעה זו היא לפרסם את הסכומים המרביים שאושרו לגבייה על ידי ועדת החינוך של הכנסת לשנת הלימודים תשפ"א ולרענן את הנהלים בכל הנוגע לתשלומי הורים.

כבר בפתח הדברים נדגיש כי החוזר כולל כללים ונהלים עדכניים וספציפיים למאפייני שנת הלימודים תשפ"א. בכתיבת החוזר הובא בחשבון הצורך לקיים, ככל האפשר, שגרת פעילויות בשנת הלימודים תשפ"א בכפוף להוראות הבריאות למניעת הדבקה בנגיף הקורונה. על כן הפעילויות הממומנות באמצעות תשלומי הורים יתוכננו ויבוצעו בכפוף להוראות הבריאות.

האמור בחוזר זה נקבע לשנת הלימודים תשפ"א בלבד, וההסדרים והכללים שבו רלוונטיים לשנת הלימודים תשפ"א בלבד. כאמור, הרקע לקביעת הסדרים וכללים אלו הוא קיומה של שנת הלימודים תחת מגבלות בריאותיות.

הנהלים המחייבים את מערכת החינוך בנוגע לתשלומי הורים מתפרסמים בחוזרי המנכ"ל האלה:

-סעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), "תשלומי הורים". תיקונים לחוזר זה פורסמו בסעיף 3.11-10 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א) ובסעיף 3.11-11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א). כמו כן פורסמה השלמה בנושא תל"ן בסעיף 3.11-12 בחוזר הוראות הקבע סד/4(א).

-סעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי".

-הוראות השעה "גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תוכנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי".

א.מלגות לתלמידים

הנחיות העוסקות בהקצאת תקציב למלגות לתלמידים מתפרסמות בחוזר הוראות הקבע 0222, "הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אבזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות". המנהלים מתבקשים לפעול להקצאת תקציב המלגות בהתאם להנחיות אלה וליידע את התלמידים ואת הוריהם בנוגע אליו.

ב.חובת קבלת אישור בטרם גבייה באמצעות מערכת "אפיק"

חוזר התשלומים המוסדי מחויב באישור ועד ההורים המוסדי ובאישור הגורם המאשר מטעם המחוז, שייעשה באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק". מערכת אפיק הורחבה והותאמה לקליטת בקשות לאישור שכר לימוד בבתי ספר יסודיים מוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות פטור שאינם מתוקצבים ב־100% שכר לימוד, לאישור גבייה עבור תוכנית לימודים תורנית נוספת, לאישור גבייה עבור העשרה במקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה העליונה וכן לאישור גבייה בבתי ספר ייחודיים.

בתי ספר שאושרה להם גבייה חריגה על ידי ועדת חריגים מחוזית או ארצית, ואשר נתקלים בקשיים טכניים בהזנת הסכומים שאושרו להם על ידי הוועדות, יפנו לרפרנט תשלומי הורים במחוז.

ג.להלן נקודות מספר להדגשה מתוך הוראות הקבע הנוגעות לתשלומי הורים:

1)     התשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ולתשלומים עבור שירותי רשות. שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם. שירות החובה היחיד הוא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. כל יתר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו.

2)     אין למנוע מתלמידים להשתתף בפעילויות בשל אי־תשלום עקב קשיים כלכליים, ויש למצוא פתרונות לשיתופם באמצעות הרשות המקומית והנהלת בית הספר.

3)     על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב המלגות של משרד החינוך. יש לפרסם את דבר קיומו של תקציב המלגות בחוזר התשלומים המוסדי וכן באתר האינטרנט הבית ספרי ו/או על לוחות המודעות בבית הספר.

5)     אין להתנות מתן שירות אחד בתשלום עבור שירות אחר.

6)     התשלומים ייעודיים ואין להעבירם מסעיף לסעיף.

7)     גביית תשלומי ההורים תיעשה אך ורק על ידי המוסד החינוכי או הרשות המקומית/הבעלות על מוסד החינוך. גבייה באמצעות גוף אחר אסורה.

8)     אין להתנות את לימודי התלמיד במוסד החינוכי בחברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או בכל עמותה אחרת, אין לדרוש תשלומים מהורים באמצעות עמותה כלשהי ואין לגבות כספי תשלומי הורים באמצעות עמותה.

9)     תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים המעוניינים בתוכנית, ולתשלום עבורה. אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו בתוכנית להשתחרר לביתם. אם תוכנית לימודים נוספת שובצה באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ישתתפו בה, פעילות חינוכית אחרת. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו.

10) גבייה עבור רכישת שירותים מרצון מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים לתשלום ולשירות. אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית. אם הוחלט לקיים את השירות במהלכו של יום הלימודים, ישותפו בו כלל התלמידים.

11) גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט.

12) אין לגבות כספים מההורים בטרם אושר חוזר התשלומים המוסדי על ידי המפקח או גורם אחר מוסמך במחוז באמצעות מערכת "אפיק".

13) על בית הספר להעביר לידי ההורים את חוזר התשלומים המוסדי המאושר ובו פירוט סעיפי הגבייה על פי השירותים הניתנים במוסד החינוך.

14) בתום כל שנת לימודים ידווח בית הספר להורים על ניהול הכספים שנגבו במסגרת תשלומי ההורים על פי המתחייב מסעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי". הדיווח יימסר לנציגות ההורים המוסדית, ועותק שלו יישמר במזכירות בית הספר לעיונם של ההורים המבקשים זאת.

2.   דגשים לתשלומי ההורים בשנה"ל תשפ"א

טבלת תשלומי ההורים לשנה"ל תשפ"א גובשה תוך כוונה לאזן בין הצורך לקיים שגרת פעילויות בשנת הלימודים בכפוף להוראות הבריאות ומניעת הדבקה בנגיף הקורונה.

הפעילויות הממומנות באמצעות תשלומי הורים יתוכננו ויבוצעו בכפוף להוראות הבריאות. גביית התשלומים תתבצע בשנה זו בשני מועדים, וזאת בשל אי הוודאות באשר להיתכנות קיום חלק מהפעילויות וכדי להתאים את גביית תשלומי ההורים לקיום הפעילויות שתתאפשרנה בפועל.

בשנה זו יש לפרסם להורים חוזר תשלומים מוסדי לפני כל אחד משני מועדי הגבייה.

חוזר התשלומים מחויב באישור ועד ההורים המוסדי ובאישור הגורם המאשר מטעם המחוז שייעשה באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק", לפני כל אחד משני מועדי הגבייה.

א.     המועד הראשון לגביית תשלומי ההורים עם תחילת שנת הלימודים

במועד זה ייגבו התשלומים עבור השירותים כדלקמן:

  • תשלום מראש לשנת לימודים שלמה: ביטוח תאונות אישיות, השאלת ספרי לימוד, הנהגת הורים ארצית, ועד הורים יישובי, טיולים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים עד כיתה ו'/ח'/ט', השתתפות הורים בעלות ארוחה לפי חוק ארוחה יומית לתלמיד, תל"ן שנתי ורכישת אמצעי קצה.
  • מחצית התשלום השנתי בעד השירותים: סל תרבות, טיולים בבתי הספר העל יסודיים לכיתות ז'-י"ב, של"ח, תל"ן שיילמד במחצית אחת בלבד, רכישת שירותים מרצון, רכישת שירותים מרצון עבור בתי ספר מנגנים.

ב.     המועד השני לגביית תשלומי ההורים לקראת תחילת המחצית השנייה של שנת הלימודים תשפ"א בהתאם למועד בו יאושרו חלק מתשלומי הרשות על ידי ועדת החינוך של הכנסת.

במועד זה ייגבו התשלומים כדלקמן:

  • תשלום מלא בעד טקסי סיום
  • מחצית התשלום בעד השירותים: סל תרבות, טיולים בבתי הספר העל יסודיים בכיתות ז'-י"בשל"ח, תל"ן שיילמד במחצית אחת בלבד, רכישת שירותים מרצון, בתי ספר מנגנים.

ג.      הבהרה לגבי הגבייה בעד טיולים (שנתיים):

גני ילדים ובבתי ספר יסודיים (עד כיתה ו' או ח' או ט') אין שינוי במתכונת הגבייה והיא יכולה להיגבות בתחילת השנה עבור כל השנה כולה.

בבתי ספר על יסודיים (כיתות ז'-י"ב) ניתן לגבות רק מחצית הסכום בתחילת שנת הלימודים. שאר הסכום כפוף לאישור ועדת החינוך, ורק אם יינתן אישורה יהיה ניתן לגבות את יתרת הסכום במחצית השנייה.

ד.      התשלום שייגבה בתחילת שנת הלימודים יוכל לשמש גם עבור שירותים שיתקיימו לאורך השנה.

ה.     אפשר להזמין פעילויות ושירותים שיתקיימו במחצית השנייה של שנת הלימודים ולשלם עבורם  דמי קדימה  באמצעות התשלום שייגבה בתחילת שנת הלימודים.

ו.        יתרות כספים שנגבו במחצית הראשונה ולא נעשה בהן שימוש, יוכלו לעבור למחצית שנייה. כך לדוגמה, אם לא התאפשר לקיים פעילות מסוימת במחצית הראשונה, הפעילות יכולה להידחות למחצית השנייה, גם יתרת התשלום שנגבה עבורה ולא נעשה בו שימוש במחצית הראשונה יעבור למחצית שנייה. במקרה בו הפעילות שלא התקיימה במחצית הראשונה תתקיים במחצית השנייה של שנת הלימודים, אפשר יהיה להוסיף את יתרת התשלום מהמחצית ראשונה לתשלום המרבי לגבייה במחצית השנייה, אם גבייתו תאושר.

 .3תשלומי חובה ורשות

א.הסכומים המרביים המותרים לגבייה בשירותי החובה והרשות במחצית הראשונה של שנת הלימודים התשפ"א  (הסכומים בטבלה נקובים בש"ח):

 

 

קדם יסודי

א'-ב'

ג'-ד'

ה'

ו'

ז'-ח'

ז'- ח'*

ט'

ט'*

י'-י"א

י"ב

בי"ס א'-ח'

שש-שנתי

חט"ב עצמאית

תשלום חובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח תאונות אישיות

 

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

 

תשלומי רשות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סל תרבות (1, 2)

36

45

45

45

45

67

67

75

75

80

80

טקס  סיום (2)

----

----

----

----

----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

מסיבות כיתתיות (3)

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----