תשלומי הורים לשנת הלימודים התשפ"א

הודעה מס' 0197

תאריך פרסום ההודעה: י"ב באלול תש"פ, 01 בספטמבר 2020

  
   simaov@education.gov.il

 

1.   רקע

מטרת הודעה זו היא לפרסם את הסכומים המרביים שאושרו לגבייה על ידי ועדת החינוך של הכנסת לשנת הלימודים תשפ"א ולרענן את הנהלים בכל הנוגע לתשלומי הורים.

כבר בפתח הדברים נדגיש כי החוזר כולל כללים ונהלים עדכניים וספציפיים למאפייני שנת הלימודים תשפ"א. בכתיבת החוזר הובא בחשבון הצורך לקיים, ככל האפשר, שגרת פעילויות בשנת הלימודים תשפ"א בכפוף להוראות הבריאות למניעת הדבקה בנגיף הקורונה. על כן הפעילויות הממומנות באמצעות תשלומי הורים יתוכננו ויבוצעו בכפוף להוראות הבריאות.

האמור בחוזר זה נקבע לשנת הלימודים תשפ"א בלבד, וההסדרים והכללים שבו רלוונטיים לשנת הלימודים תשפ"א בלבד. כאמור, הרקע לקביעת הסדרים וכללים אלו הוא קיומה של שנת הלימודים תחת מגבלות בריאותיות.

הנהלים המחייבים את מערכת החינוך בנוגע לתשלומי הורים מתפרסמים בחוזרי המנכ"ל האלה:

-סעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), "תשלומי הורים". תיקונים לחוזר זה פורסמו בסעיף 3.11-10 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א) ובסעיף 3.11-11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א). כמו כן פורסמה השלמה בנושא תל"ן בסעיף 3.11-12 בחוזר הוראות הקבע סד/4(א).

-סעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי".

-הוראות השעה "גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תוכנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי".

א.מלגות לתלמידים

הנחיות העוסקות בהקצאת תקציב למלגות לתלמידים מתפרסמות בחוזר הוראות הקבע 0222, "הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אבזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות". המנהלים מתבקשים לפעול להקצאת תקציב המלגות בהתאם להנחיות אלה וליידע את התלמידים ואת הוריהם בנוגע אליו.

ב.חובת קבלת אישור בטרם גבייה באמצעות מערכת "אפיק"

חוזר התשלומים המוסדי מחויב באישור ועד ההורים המוסדי ובאישור הגורם המאשר מטעם המחוז, שייעשה באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק". מערכת אפיק הורחבה והותאמה לקליטת בקשות לאישור שכר לימוד בבתי ספר יסודיים מוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות פטור שאינם מתוקצבים ב־100% שכר לימוד, לאישור גבייה עבור תוכנית לימודים תורנית נוספת, לאישור גבייה עבור העשרה במקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה העליונה וכן לאישור גבייה בבתי ספר ייחודיים.

בתי ספר שאושרה להם גבייה חריגה על ידי ועדת חריגים מחוזית או ארצית, ואשר נתקלים בקשיים טכניים בהזנת הסכומים שאושרו להם על ידי הוועדות, יפנו לרפרנט תשלומי הורים במחוז.

ג.להלן נקודות מספר להדגשה מתוך הוראות הקבע הנוגעות לתשלומי הורים:

1)     התשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ולתשלומים עבור שירותי רשות. שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם. שירות החובה היחיד הוא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. כל יתר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו.

2)     אין למנוע מתלמידים להשתתף בפעילויות בשל אי־תשלום עקב קשיים כלכליים, ויש למצוא פתרונות לשיתופם באמצעות הרשות המקומית והנהלת בית הספר.

3)     על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב המלגות של משרד החינוך. יש לפרסם את דבר קיומו של תקציב המלגות בחוזר התשלומים המוסדי וכן באתר האינטרנט הבית ספרי ו/או על לוחות המודעות בבית הספר.

5)     אין להתנות מתן שירות אחד בתשלום עבור שירות אחר.

6)     התשלומים ייעודיים ואין להעבירם מסעיף לסעיף.

7)     גביית תשלומי ההורים תיעשה אך ורק על ידי המוסד החינוכי או הרשות המקומית/הבעלות על מוסד החינוך. גבייה באמצעות גוף אחר אסורה.

8)     אין להתנות את לימודי התלמיד במוסד החינוכי בחברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או בכל עמותה אחרת, אין לדרוש תשלומים מהורים באמצעות עמותה כלשהי ואין לגבות כספי תשלומי הורים באמצעות עמותה.

9)     תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים המעוניינים בתוכנית, ולתשלום עבורה. אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו בתוכנית להשתחרר לביתם. אם תוכנית לימודים נוספת שובצה באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ישתתפו בה, פעילות חינוכית אחרת. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו.

10) גבייה עבור רכישת שירותים מרצון מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים לתשלום ולשירות. אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית. אם הוחלט לקיים את השירות במהלכו של יום הלימודים, ישותפו בו כלל התלמידים.

11) גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט.

12) אין לגבות כספים מההורים בטרם אושר חוזר התשלומים המוסדי על ידי המפקח או גורם אחר מוסמך במחוז באמצעות מערכת "אפיק".

13) על בית הספר להעביר לידי ההורים את חוזר התשלומים המוסדי המאושר ובו פירוט סעיפי הגבייה על פי השירותים הניתנים במוסד החינוך.

14) בתום כל שנת לימודים ידווח בית הספר להורים על ניהול הכספים שנגבו במסגרת תשלומי ההורים על פי המתחייב מסעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי". הדיווח יימסר לנציגות ההורים המוסדית, ועותק שלו יישמר במזכירות בית הספר לעיונם של ההורים המבקשים זאת.

2.   דגשים לתשלומי ההורים בשנה"ל תשפ"א

טבלת תשלומי ההורים לשנה"ל תשפ"א גובשה תוך כוונה לאזן בין הצורך לקיים שגרת פעילויות בשנת הלימודים בכפוף להוראות הבריאות ומניעת הדבקה בנגיף הקורונה.

הפעילויות הממומנות באמצעות תשלומי הורים יתוכננו ויבוצעו בכפוף להוראות הבריאות. גביית התשלומים תתבצע בשנה זו בשני מועדים, וזאת בשל אי הוודאות באשר להיתכנות קיום חלק מהפעילויות וכדי להתאים את גביית תשלומי ההורים לקיום הפעילויות שתתאפשרנה בפועל.

בשנה זו יש לפרסם להורים חוזר תשלומים מוסדי לפני כל אחד משני מועדי הגבייה.

חוזר התשלומים מחויב באישור ועד ההורים המוסדי ובאישור הגורם המאשר מטעם המחוז שייעשה באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק", לפני כל אחד משני מועדי הגבייה.

א.     המועד הראשון לגביית תשלומי ההורים עם תחילת שנת הלימודים

במועד זה ייגבו התשלומים עבור השירותים כדלקמן:

 • תשלום מראש לשנת לימודים שלמה: ביטוח תאונות אישיות, השאלת ספרי לימוד, הנהגת הורים ארצית, ועד הורים יישובי, טיולים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים עד כיתה ו'/ח'/ט', השתתפות הורים בעלות ארוחה לפי חוק ארוחה יומית לתלמיד, תל"ן שנתי ורכישת אמצעי קצה.
 • מחצית התשלום השנתי בעד השירותים: סל תרבות, טיולים בבתי הספר העל יסודיים לכיתות ז'-י"ב, של"ח, תל"ן שיילמד במחצית אחת בלבד, רכישת שירותים מרצון, רכישת שירותים מרצון עבור בתי ספר מנגנים.

ב.     המועד השני לגביית תשלומי ההורים לקראת תחילת המחצית השנייה של שנת הלימודים תשפ"א בהתאם למועד בו יאושרו חלק מתשלומי הרשות על ידי ועדת החינוך של הכנסת.

במועד זה ייגבו התשלומים כדלקמן:

 • תשלום מלא בעד טקסי סיום
 • מחצית התשלום בעד השירותים: סל תרבות, טיולים בבתי הספר העל יסודיים בכיתות ז'-י"בשל"ח, תל"ן שיילמד במחצית אחת בלבד, רכישת שירותים מרצון, בתי ספר מנגנים.

ג.      הבהרה לגבי הגבייה בעד טיולים (שנתיים):

גני ילדים ובבתי ספר יסודיים (עד כיתה ו' או ח' או ט') אין שינוי במתכונת הגבייה והיא יכולה להיגבות בתחילת השנה עבור כל השנה כולה.

בבתי ספר על יסודיים (כיתות ז'-י"ב) ניתן לגבות רק מחצית הסכום בתחילת שנת הלימודים. שאר הסכום כפוף לאישור ועדת החינוך, ורק אם יינתן אישורה יהיה ניתן לגבות את יתרת הסכום במחצית השנייה.

ד.      התשלום שייגבה בתחילת שנת הלימודים יוכל לשמש גם עבור שירותים שיתקיימו לאורך השנה.

ה.     אפשר להזמין פעילויות ושירותים שיתקיימו במחצית השנייה של שנת הלימודים ולשלם עבורם  דמי קדימה  באמצעות התשלום שייגבה בתחילת שנת הלימודים.

ו.        יתרות כספים שנגבו במחצית הראשונה ולא נעשה בהן שימוש, יוכלו לעבור למחצית שנייה. כך לדוגמה, אם לא התאפשר לקיים פעילות מסוימת במחצית הראשונה, הפעילות יכולה להידחות למחצית השנייה, גם יתרת התשלום שנגבה עבורה ולא נעשה בו שימוש במחצית הראשונה יעבור למחצית שנייה. במקרה בו הפעילות שלא התקיימה במחצית הראשונה תתקיים במחצית השנייה של שנת הלימודים, אפשר יהיה להוסיף את יתרת התשלום מהמחצית ראשונה לתשלום המרבי לגבייה במחצית השנייה, אם גבייתו תאושר.

 .3תשלומי חובה ורשות

א.הסכומים המרביים המותרים לגבייה בשירותי החובה והרשות במחצית הראשונה של שנת הלימודים התשפ"א  (הסכומים בטבלה נקובים בש"ח):

 

 

קדם יסודי

א'-ב'

ג'-ד'

ה'

ו'

ז'-ח'

ז'- ח'*

ט'

ט'*

י'-י"א

י"ב

בי"ס א'-ח'

שש-שנתי

חט"ב עצמאית

תשלום חובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח תאונות אישיות

 

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

 

תשלומי רשות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סל תרבות (1, 2)

36

45

45

45

45

67

67

75

75

80

80

טקס  סיום (2)

----

----

----

----

----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

מסיבות כיתתיות (3)

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

השאלת ספרי לימוד

-----

280

280

280

280

280

280

280

280

320

320

הנהגת הורים ארצית (4)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

ועד הורים יישובי

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

טיולים עפ"י תוכנית (1, 5, 6)

2x הקפצה

1 יום

1 יום

2 × יום

יומיים

יומיים

יומיים

יומיים

יומיים

יומיים+

3 ימים

60

101

126

252

387

194

387

194

194

1 יום

308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257

 

של"ח (7)

 

 

 

 

 

75

75

75

75

75

 

 סך הכול למחצית הראשונה

148

478

503

629

764

668

861

676

676

784

760

 

תשלומי רשות למחצית השנייה של שנת הלימודים תשפ"א (סל תרבות, טקס סיום, טיולים בבתי ספר על יסודיים, של"ח) יוגשו לאישור ועדת החינוך בחודש דצמבר 2020 ואינם מאושרים עדיין. עד אז אין לגבות תשלום עבור המחצית השנייה של שנת הלימודים. לאחר שיתקבל אישור, תימסר הודעה מתאימה.

 

הערות לטבלה:

 1. בגני הילדים שבמסגרת החטיבה הצעירה שבבתי הספר ייגבה תשלום עבור סל תרבות וטיולים במתכונת של כיתות א', ולא ייגבה תשלום עבור מסיבת הסיום.
 2. בשנה"ל תשפ"א יתקיימו טקסי סיום במקום מסיבות סיום, וזאת בכפוף להוראות הבריאות ו"אורחות החיים". הגבייה עבור טקס הסיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך: גן הילדים, כיתה ו' ביסודי שש־שנתי, כיתה ח' ביסודי שמונה־שנתי, כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית וכיתה י"ב. סעיף זה יובא לאישור ועדת החינוך בחודש דצמבר 202 .0אין לגבות תשלום בעד סעיף זה בתחילת שנת הלימודים.
 3. אין לגבות תשלום עבור מסיבות כיתתיות בכל שכבות הגיל בגני הילדים ובבתי הספר.
 4. פורום ועדי ההורים היישוביים למערכת החינוך בישראל, הנהגת ההורים הארצית, הוא עמותה רשומה (580616654) הפועלת ברמה הארצית ומייצגת הורים לתלמידים במערכת החינוך בפני הכנסת, משרד החינוך, הרשויות המקומיות ושאר גורמי המִנהל הציבורי. הפורום הוא הארגון המייצג את ההורים בפני הגורמים הללו, בהיותו הגורם שחברים בו ועדי הורים יישוביים המייצגים את מרבית התלמידים. פעילות העמותה ממומנת מגבייה בסך 1.5 ש"ח לתלמיד במסגרת תשלומי הרשות של ההורים.
 5. בתי הספר הגובים תשלום עבור פורום ועדי ההורים היישוביים הנהגת הורים ארצית, מתבקשים לפעול כדלקמן:

        להעביר את סכום הגבייה לחשבון הבנק של הנהגת ההורים הארצית המתנהל בבנק לאומי (סמל בנק 10) בסניף רמת פולג/נתניה (סמל סניף 681) בחשבון מספר 02739632.

        לשלוח אל ת"ד 25228 תל אביב, מיקוד 6125102, המחאה (שיק) או אישור בכתב על העברת הכספים לצורך בקרה. האישור יכלול את שם בית הספר, מספר התלמידים הלומדים בו, מספר התלמידים שבגינם מועבר התשלום וסך התשלום.

 1. הגבייה עבור טיולים תהיה על פי התוכנית המחייבת המפורטת. אין להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים נוספים. בית הספר רשאי להאריך את משך הטיול אם הוא עושה זאת ללא חריגת גבייה בסעיף זה וללא גבייה נוספת בכל סעיף אחר של תשלומי הורים.

 

 1. בבתי הספר הנמצאים מדרום לקו צומת שדה בוקר-צומת הערבה אפשר להוסיף יום טיול בעלות גבייה נוספת של 290 ש"ח בשנה.

 

 1. בכיתות ז'-י"א שבהן מתקיימים לימודי של"ח אפשר לגבות סכום נוסף של 75 שבמחצית הראשונה של שנת הלימודים נוסף על הגבייה לטיולים (וכאמור בטבלה שלעיל). בחודש דצמבר 2020 תובא לאישור הוועדה המחצית השנייה של התשלום למחצית השנייה של שנת הלימודים.   סכומים אלה מיועדים לגיחות ולסיורים רכובים בהיקף של שלושה סיורים בשנה.

4.תשלומי הורים עבור תל"ן (תוכנית לימודים נוספת)

א.שעת לימודים במסגרת תל"ן היא שעה המאריכה את יום הלימודים ולא נועדה לפיצול כיתות אֵם לקבוצות לימוד.

ב.ניתן לקיים  תל"ן  בהתאם למתווים המאושרים ללמידה בגני הילדים ובבתי הספר או בלמידה מרחוק ובהתאם להוראות הבריאות.

ג.למידה בקבוצות קטנות עלולה להביא לכך שתלמידים יקבלו פחות שעות תל"ן  , על כן על ביה"ס לוודא שתלמיד ילמד את מלוא השעות עבורן מבוקש תשלום.

ד.על בית הספר לוודא הסכמת כל אחד מההורים שרוצים בתל"ן, כי חתם על הסכמתו  לקיום התל"ן ולתשלום בעדה, בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל בעניין.

1)תל"ן בכלל מוסדות החינוך:

בגני הילדיםניתן לגבות תשלום עבור עד 3 שעות תל"ן.

בכלל בתי הספרניתן לגבות תשלום עבור עד 2 שעות תל"ן (להלן: "תל"ן העשרה")

בחטיבה העליונה - ניתן לגבות תשלום עבור עד 5 שעות תל"ן בחטיבה העליונה, שישמשו לצורך לימוד מקצוע שלישי מורחב ברמה של 5 י"ל לתלמיד (בנוסף על לימודי אנגלית, מתמטיקה ושני מקצועות נוספים ברמה של 5 י"ל עבורם אין לגבות תשלום), וזאת במקום תל"ן העשרה.

2)תל"ן ייחודית / תורנית בבתי הספר הממ"ד או החרדיים ובבתי הספר הייחודיים

ניתן לגבות עד 5 שעות שבועיות תל"ן תורנית / ייחודית.

שעות התלן המאושרות בבתי הספר התורניים ובבתי הספר הייחודיים כוללות את השעתיים המאושרות בכלל בתי הספר.

בחטיבות עליונות ניתן לגבות בנוסף תשלום עבור מקצוע שלישי מוגבר (בנוסף על מתמטיקה ואנגלית וכן שני מקצועות מוגברים ברמה של 5 י"ל), אך סך הגבייה עבור שעות תל"ן לא יעלה על 10 שעות תל"ן.

3)ניתן לתכנן תל"ן שתתקיים במהלך מחצית אחת בלבד של שנת הלימודים ולגבות עבורה בהתאמה מחצית התשלום, בהתאם למספר השיעורים המתוכננים להתקיים במהלך המחצית. במקרה בו גביית התשלום תתבצע במחצית השנייה של שנת הלימודים, יש לוודא כי  סך כל הגבייה לא יעלה על הסכום המרבי המותר לגבייה בשנה.

 

ה.להלן הסכומים המרביים המותרים לגבייה עבור תל"ן בשנת הלימודים התשפ"א:

 

שלב החינוך

גבייה מרבית מתלמיד בש"ח בשנה עבור תל"ן בכלל מוסדות החינוך

גבייה מרבית מתלמיד בש"ח בשנה בבתי ספר תורניים)1) וייחודיים (2) נוסף על הגבייה המרבית מתלמיד בכלל מוסדות החינוך

סך הכול גבייה מרבית מתלמיד בש"ח בשנה בבתי ספר תורניים וייחודיים (3)

קדם־יסודי (גני ילדים)

597

0

0

היסודי

354

885 בכיתות שאושרו

885 בכיתות שאושרו

חטיבת הביניים

424

1,060

1,060

החטיבה העליונה

460  (רק תל"ן העשרהאו 1150 עבור מקצוע שלישי מורחב  (במקום העשרה)

1,150

1610 כולל 5 ש' תל"ן עבור מקצוע שלישי מוגבר

 

הערות

(1)בתי ספר תורניים – בתי ספר המקיימים תוכנית לימודים תורנית על פי חוזר הוראת שעה, "גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תוכנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי".

(2)בתי ספר ייחודיים – בתי ספר שאושרו כייחודיים על ידי הוועדה הארצית לבתי ספר ייחודיים ומרחבי חינוך על פי חוזר הוראת שעה "גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תוכנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי".

(3)הגבייה מתלמיד עבור שעת תל"ן תותאם לגודלה של כיתת האם גם בעת הלמידה בהתאם להוראות הבריאות בקבוצות קבועות הקטנות יותר מכיתת האם על פי הפירוט בטבלה שלהלן. יודגש כי חישוב הסכום לגבייה ייערך בהתאם לגודלה של כיתת האם, ולא בהתאם לגודלה של הקבוצה הקטנה הקבועה. המשמעות היא שבכיתות אם גדולות אפשר יהיה לקיים מספר גדול יותר של שעות תל"ן יחסית לכיתות אם קטנות, מאחר שהסכום המרבי לגבייה מתלמיד נשאר קבוע. בכל מקרה, מספר שעות התל"ן שיינתנו לא יעלה על תקרת השעות המותרת לפי חוזרי מנכ"ל. הגבייה תיעשה עבור שעות אורך שניתנות בפועל.

 

שלב חינוך

גודל כיתת אם (מספר תלמידים)

תעריף לשעת תל"ן אחת לתלמיד ₪

גבייה מרבית מהורים בשנה בכלל בתיה"ס עבור תל"ן

גבייה מרבית מהורים בשנה בבתי"ס תורניים וייחודיים נוספת על הגבייה המרבית המותרת בכלל בתיה"ס

סה"כ גבייה מרבית מהורים בשנה בבתי"ס תורניים וייחודיים

שלב חינוך יסודי

20-24

326

354 ₪ בכלל בתי הספר

עד 885 ₪ בשנה

עד 885  בשנה

 

28-25

276

 

29-32

239

 

33-36

211

 

40-37

177

שלב חינוך חט"ב

24-20

389

424 ₪ בכלל בתי הספר

עד 1,060 ₪ בשנה

עד 1,060   ₪ בשנה

 

28-25

329

 

32-29

285

 

36-33

252

 

40-37

212

שלב חינוך חט"ע

24-20

382

460 ₪ העשרה או   1,150 למקצוע שלישי מוגבר

עד 1,150   בשנה

עד 1,150 ₪ בשנה

 

28-25

324

 

32-29

281

 

36-33

230

 

ו.        תל"ן המתקיימת במהלך מחצית אחת של שנת הלימודים:

להלן הסכומים המרביים עבור תל"ן המתוכננת להתקיים במהלך מחצית אחת, במוסד חינוך שיבחר לקיים תל"ן במחצית אחת של שנת הלימודים.

התשלום עבור תל"ן במחצית ראשונה ייגבה בתחילת שנת הלימודים.

במקרה בו התל"ן תתקיים במחצית השנייה של שנת הלימודים, גביית התשלום בעדה תתבצע בחודש ינואר 2021 . יש לוודא כי  סך כל הגבייה לא יעלה על הסכום המרבי המותר לגבייה בשנה.

 

שלב חינוך

גבייה מרבית מתלמיד בתל"ן שיארך מחצית אחת  עבור תל"ן בכלל מוסדות החינוך

 

גבייה מרבית מתלמיד במחצית בבתי ספר תורניים וייחודיים נוספת על הגבייה המרבית מתלמיד בכלל המוסדות

סה"כ גבייה מרבית מתלמיד במחצית בבתי ספר תורניים וייחודיים

קדם יסודי

299

 

0

0

יסודי

177

 

443 בכיתות שאושרו

443 ב כיתות שאושרו

חט"ב

212

 

530 

530

חט"ע

230 העשרה
 

 

575

575

 

ז.       להלן הסכומים המרביים לגבייה עבור תל"ן שתתקיים לאורך מחצית אחת של שנת הלימודים. הגבייה מתלמיד עבור שעת תל"ן תותאם לגודלה של כיתת האם, גם בעת הלמידה בהתאם להוראות הבריאות בקבוצות קטנות קבועות, וזאת על פי הפירוט בטבלה הבאה. המשמעות היא, שבכיתות אם גדולות ניתן יהיה לקיים מספר גדול יותר של שעות תל"ן יחסית לכיתות אם קטנות, היות שהסכום המרבי לגבייה מתלמיד נשאר קבוע. בכל מקרה מספר שעות התל"ן שיינתנו לא יעלה על תקרת השעות המותרת לפי חוזרי מנכ"ל, וכן הגבייה תיעשה עבור שעות אורך הניתנות בפועל.

 

שלב חינוך

גודל כיתת אם (מספר תלמידים)

תעריף  בש"ח לשעת תל"ן אחת לתלמיד

גבייה מרבית מהורים במחצית אחת בכלל בתיה"ס עבור תל"ן

גבייה מרבית מהורים במחצית שנה בבתי"ס תורניים וייחודיים נוספת על הגבייה המרבית המותרת בכלל בתיה"ס

סה"כ גבייה מרבית מהורים במחצית שנה בבתי"ס תורניים וייחודיים

שלב חינוך יסודי

24-20

163

177 ₪ בכלל בתי הספר

עד 443 ₪ במחצית

עד  443  ₪ במחצית

 

28-25

138

 

32-29

120

 

36-33

106

 

40-37

89

שלב חינוך חט"ב

24-20

195

212 ₪ בכלל בתי הספר

עד 530 ₪ במחצית

עד 530   ₪ במחצית

 

28-25

165

 

32-29

143

 

36-33

126

 

40-37

106

 

ח.     על בית הספר לפרט להורים בחוזר התשלומים המוסדי את גובה הגבייה המבוקשת ואת מספר שעות התל"ן שהוא נותן בפועל עבור הגבייה.

ט.     תוספת שעות תל"ן אישור ועדה במחוז

 1. במקרים חריגים, בהם בתי ספר סבורים שתוספת שעות תל"ן הכרחית ביותר לצורך קיום הלמידה בביה"ס, גם בשנה זו, יבקשו אישור מוועדה במחוז להוסיף עד 3 שעות תל"ן נוספות (ובסה"כ 5 שעות תל"ן).
 2. במקרים חריגים, בהם בתי ספר תורניים (ממ"ד/ חרדי) או ייחודיים סבורים שתוספת שעות תל"ן הכרחית ביותר לצורך קיום הלמידה בביה"ס, גם בשנה זו, יבקשו אישור מוועדה במחוז להוסיף עד 10 שעות תל"ן נוספות תורניות או ייחודיות (ובסה"כ 15 שעות תל"ן) ,וזאת בהתאם  להוראת שעה "גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תוכנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי".
 3. לפני שיחליט להגיש בקשה לתוספת שעות תל"ן על בית הספר להפעיל שיקול דעת מיוחד בשנה"ל תשפ"א, על רקע הקושי לתכנן את הפעילות ועל רקע המצב הבריאותי והכלכלי, ולבדוק היטב את מידת חיוניותן של שעות אלה ללמידה ובהתאם לאופי החינוכי של בית הספר. יש להקפיד ולוודא כי קיימת יכולת בבית הספר לספק את מלוא התמורה עבור שעות התל"ן עבורן ייגבה תשלום בהתאם להוראות הבריאות ובהתאם ללמידה במתווים המאושרים ובלמידה מרחוק.
 4. ועדה בראשות מנהל המחוז (או נציגו) ובהשתתפות המפקח הכולל ורפרנט תשלומי הורים במחוז ידונו בבקשות לאישור תל"ן העשרה נוספת.
 5. ועדה בראשות מנהל המחוז (או נציגו) ובהשתתפות מחמ"ד (בחרדיסגן מנהל המחוז או מי שייקבע לשם כך) ורפרנט תשלומי הורים מחוזי ידונו בבקשות לאישור תל"ן תורנית נוספת.
 6. ועדת בתי הספר הייחודיים  המחוזית ורפרנט תשלומי הורים מחוזי ידונו בבקשות לאישור תל"ן ייחודית נוספת.

 

אמות מידה להפעלת שיקול דעת על ידי הוועדה המחוזית בבואה לדון בבקשה כאמור (העשרה, תורני וייחודי):

 • צורך פדגוגי בתוספת שעות תל"ן בבית הספר המבקש (אין די להציג בקשה כללית לגבי כלל בתי הספר הדומים לו).
 • הצגת מערכת שעות והיתכנות מתן היקף שעות התל"ן המבוקש בנתוני בית הספר, בלמידה בהתאם למתווים המאושרים בבית הספר או בלמידה מרחוק ובהתאם להוראות הבריאות.
 • למידה בקבוצות קטנות עלולה להביא לכך שתלמידים יקבלו פחות שעות תל"ן , על כן על ביה"ס להוכיח מראש כיצד יוודא שתלמיד ילמד את מלוא השעות עבורן מבוקש תשלום.
 • הסכמת הורים בכתב.

5.   רכישת שירותים מרצון

א.     נוסף על השירותים שפורטו לעיל קיימים עוד שירותים המוצעים על ידי בית הספר, שמטרתם בדרך כלל לחסוך בהוצאות על ידי רכישה מרוכזת או להעשיר ולהרחיב את תוכנית הלימודים המתבצעת בבית הספר. לעיתים השירותים מוצעים לנוחיות ההורים. מוצר או מצרך הנרכש במסגרת זאת ישמש את התלמיד ששילם עבורו ויהיה בבעלותו. השירות או המוצר/מצרך והתשלום עבורם הם במסגרת "קונה מרצון ומוכר מרצון".

1)     על הגבייה עבור שירותים אלה יש לקבל את אישורו של כל אחד ואחד מהורי התלמידים המקבלים את השירות ויהיה מלווה בחתימתו וכן את אישורו של מפקח בית הספר.

2)     בתחילת שנת הלימודים ניתן לגבות מחצית הסכום השנתי המיועד לרכישה מרצון.

3)     מחציתו השנייה של הסכום תובא לידיעת ועדת החינוך של הכנסת בחודש דצמבר 2020. עד למועד זה אין לגבות עבור המחצית השנייה.

להלן הסכומים המרביים המותרים לגבייה במחצית הראשונה של שנה"ל התשפ"א עבור רכישת שירותים מרצון:

 

שלב חינוך

סכום מרבי מותר בש"ח 

קדם יסודי

53

יסודי

107

חט"ב

193

חט"ע

193

 

ב.     רכישת שירותים מרצון נוספת בבתי ספר שבהם מתקיימת למידה באמצעות אמצעי קצה טכנולוגיים

בהמשך להנחיות בחוזר הוראות הקבע 0010 "שימוש תלמידים באמצעי קצה לצורכי למידה" בבתי ספר שבהם מתקיימת למידה באמצעות אמצעי קצה טכנולוגיים הנרכשים במרוכז, אפשר לגבות עד סך של 667 ש"ח  לשנת לימודים, למשך שלוש שנים לכל היותר (כלומר, הסכום הכולל לא יעלה על 2,000 ש"ח לכל שלוש השנים) עבור אמצעי הקצה הטכנולוגי שיהיה בבעלות התלמיד ויעמוד לשימושו. לחילופין, אפשר יהיה לגבות עד סך של 300 ש"ח להשאלת אמצעי קצה טכנולוגי שיעמוד לשימושו של התלמיד. התשלומים האמורים יכללו ביטוח, עלות השימוש בפלטפורמה ,אם יש כזו, וכן מע"מ.

גבייה זו מוגדרת רכישת שירותים מרצון, והיא ייעודית למטרה זו ונעשית בהתאם להוראות המפורטות שנקבעו בהוראת קבע 0010 בסעיף "שימוש תלמידים באמצעי קצה לצורכי למידה"; היא נוספת על הגבייה עבור רכישת שירותים מרצון עבור כלל המטרות שלהן משמשת גבייה זו ומפורטות בסעיף זה. 

גביית התשלום תתבצע בתחילת שנת הלימודים.

ג.      רכישת שירותים מרצון נוספים בבתי הספר המשתתפים בתכנית "בית ספר מנגן"

בבתי ספר בהם מתקיימת תוכנית "בית ספר מנגן", התלמידים לומדים במהלך יום הלימודים נגינה בכלים תזמורתיים במטרה לפתח ולטפח את המודעות למוסיקה ולקבל השכלה מוזיקלית רחבה ומקצועית, תוך הוזלה משמעותית של עלות רכישת השכלה מעין זו. תוכנית זו מתקיימת בשיתוף הרשויות המקומיות והקונסרבטוריונים.

1)     בבתי הספר המשתתפים בתוכנית "בית ספר מנגן" ניתן לגבות מהורי התלמידים בכיתות ב'ט', בכפוף להסכמתם הכתובה, עד 325 ₪ במחצית הראשונה של שנת הלימודים אשר ישמשו לנושאים הבאים ,וזאת בכפוף להוראות הבריאות ולהנחיות המפמ"ר למוסיקה:

 • שימוש בכלי הנגינה ואחזקתם
 • פעילויות העשרה (הכוללת ,למשל: מופעים, כיתות אמן, הסעות ותשלום דמי כניסה לאירועים אלה).
 • ספר לימוד ייעודי לתוכנית

2)     המחצית השנייה של התשלום תובא לידיעת ועדת החינוך של הכנסת בחודש דצמבר 2020. עד אז אין לגבות תשלום עבור המחצית השנייה.

6.   שיעורי ההשתתפות של ההורים בעלות ההזנה מכוח חוק ארוחה יומית לתלמיד

הארוחות המסופקות במסגרת חוק ארוחה יומית לתלמיד הן בהתאם להנחיות משרד הבריאות לגבי איכות חומרי הגלם. עלות ממוצעת של מנה עומדת על סך של 14.94 ש"ח.

השתתפות ההורים בעלות ההזנה היא חלקית ודיפרנציאלית, בהתאם לרמת ההכנסה.

תעריפי השתתפות ההורים בעלות ההזנה לשנת הלימודים התשפ"א הם כדלקמן:

 

ההכנסה לנפש לחודש בש"ח

השתתפות ההורים בעלות ארוחה לאחר עדכון בש"ח

0–1273

0.0

1274–1378

0.0

1379–1493

0.7

1494– 1604

2.6

1605–1744

2.6

17451829

3.8

18301941

3.8

19422127

5.4

21282171

6.0

2172 ומעלה

7.0

7.   להלן ריכוז מועדי גביית תשלומי ההורים בשנת הלימודים התשפ"א:

 

תשלומי הורים לתשפ"א

מועד גביית התשלום

סוג השירות

שירות

גבייה בתחילת שנת הלימודים

גבייה בחודש ינואר

(תשלומי הרשות מותנים באישור ועדת החינוך של הכנסת)

חובה

ביטוח תאונות אישיות

V

 

רשות

סל תרבות

עד 50% מגובה התשלום המרבי לתשפ"א

 

עד 50% מגובה התשלום המרבי לתשפ"א

 

טקס סיום

 

V

מסיבות כיתתיות

-

-

השאלת ספרי לימוד

V

 

הנהגת הורים  ארצית

V

 

ועד הורים יישובי

V

 

טיולים

בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים: עד 100% מגובה התשלום המרבי לתשפ"א.

בבתי הספר העל-יסודיים: עד 50% מגובה התשלום המרבי לתשפ"א

בבתי הספר העל-יסודיים: עד 50% מגובה התשלום המרבי לתשפ"א

של"ח

עד 50% מגובה התשלום המרבי לתשפ"א

 

עד 50% מגובה התשלום המרבי לתשפ"א

 

חוק ארוחה יומית לתלמיד

השתתפות הורים בעלות ארוחה יומית 

V

 

תל"ן

תל"ן בגני  ילדים

תל"ן המתקיימת לאורך כל שנת הלימודים עד  100% מגובה התשלום המרבי

 

תל"ן המתקיימת במחצית הראשונה של השנה בלבד עד 50% מגובה התשלום המרבי

תל"ן המתקיימת במחצית השנייה של השנה בלבד עד 50% מגובה התשלום המרבי

תל"ן העשרה בבתי הספר (יסודי, חט"ב, חט"ע)

 

תל"ן המתקיימת לאורך כל שנת הלימודים עד  100% מגובה התשלום המרבי

 

תל"ן המתקיימת במחצית הראשונה של השנה בלבד עד 50% מגובה התשלום המרבי

 

 

 

תל"ן המתקיימת במחצית השנייה של השנה בלבד עד 50% מגובה התשלום המרבי

 

תלן בחט"ע 5 ש"ש – מקצוע מורחב שלישי לבגרות

במקום תל"ן להעשרה

 

 

V

 

 

 

 

 

תל"ן בבי"ס תורני

תל"ן המתקיימת לאורך כל שנת הלימודים עד  100% מגובה התשלום המרבי

תל"ן המתקיימת במחצית השנייה של השנה בלבד עד 50% מגובה התשלום המרבי

 

תל"ן המתקיימת במחצית הראשונה של השנה בלבד עד 50% מגובה התשלום המרבי

 

 

 

תל"ן בבי"ס ייחודי

 

תל"ן המתקיימת לאורך כל שנת הלימודים עד  100% מגובה התשלום המרבי

תל"ן המתקיימת במחצית השנייה של השנה בלבד עד 50% מגובה התשלום המרבי

 

תל"ן המתקיימת במחצית הראשונה של השנה בלבד עד 50% מגובה התשלום המרבי

 

 

 

רכישת שירותים מרצון

רכישת שירותים מרצון  כללי

עד 50% מגובה התשלום המרבי לתשפ"א