קליטה ושילוב של תלמידים עולים ושל תלמידים תושבים חוזרים בשנת הלימודים התשפ"א

הודעה מס' 0203

תאריך פרסום ההודעה: כ"א באלול תש"פ, 10 בספטמבר 2020

   073 - 3931543
   tiragl@education.gov.il

בתקופה של חירום רפואי כל האמור בחוזר זה כפוף להנחיות משרדי הבריאות והחינוך הייחודיות לימים אלה.

1.        רקע

תלמידים עולים חדשים ותלמידים תושבים חוזרים בכל טווח הגילים מגיעים לישראל ממגוון גדול של מדינות במהלך כל שנת הלימודים. מערכת החינוך היא מקום המפגש של התלמידים העולים ושל משפחותיהם עם החברה הישראלית.

היערכות נכונה של בתי הספר לקליטת העולים והתושבים החוזרים תשפר את תהליכי הקליטה והשילוב שלהם בהיבטים הלימודיים והחברתיים ובפיתוח זהותם היהודית-ישראלית וביסוסה.

2.        הגדרות

  • תלמיד עולה – תלמיד שנולד בחו"ל ועלה לישראל (לפי חוק השבות או חוק הכניסה)
  • תלמיד אזרח עולה – תלמיד שנולד בחו"ל להורים ישראלים ועלה לישראל
  • תלמיד תושב חוזר – תלמיד ששהה בחו"ל לפחות ארבע שנות לימוד רצופות (הספירה החל מכיתה א').

3.        הנחיות וכלים להיערכות בתי הספר לקליטת תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים

3.1מנהל בית הספר אחראי על תהליך הקליטה וההשתלבות של התלמידים העולים ושל התלמידים התושבים החוזרים בהיבט הלימודי, החברתי-תרבותי והרגשי.

3.2לרשותו של בית הספר עומדים כלים לקליטה ראויה של תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים. ה"סטנדרטים לתהליכי קליטה של תלמידים עולים" הם כלים משמעותיים בתהליך זה. הצוות החינוכי יכיר היטב את הסטנדרטים וייערך על פיהם לקליטת התלמידים העולים. הסטנדרטים נמצאים באתר האגף לקליטת תלמידים עולים בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/authorities-schools/Pages/standards.aspx.

3.3על מחנכי הכיתות לנהל מעקב אחר השתלבותם של התלמידים העולים באמצעות "תיק תלמיד עולה" הנמצא באתר האגף לקליטת תלמידים עולים בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/authorities-schools/Pages/Immigrant-student-portfolio.aspx.

3.4על המחנכים לנהל מעקב אחר השתלבותם של התלמידים התושבים החוזרים באמצעות "תיק תלמיד תושב חוזר" הנמצא גם הוא באתר האגף בכתובת

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/authorities-schools/Pages/Returning_residents_students.aspx

3.5המסמך "המלצות פדגוגיות לעבודה עם תלמידים עולים" נועד לסייע לבתי הספר בהתמודדות עם האתגרים הפדגוגיים בעבודתם עם התלמידים העולים. המסמך נמצא באתר האגף בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/authorities-schools/Pages/pedagogies_recommendation.aspx.

3.6כלים וחומרים נוספים לעבודה עם תלמידים עולים אפשר למצוא באתר האגף בכתובת www.education.gov.il/olim.

3.7לרשות בתי הספר עומד צוות מקצועי שכולל:

-רפרנטים לקליטת תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים – אפשר למצוא את רשימת הרפרנטים במחוזות באתר האגף.

-מדריכים בית ספריים

-מגשרים חינוכיים בין־תרבותיים דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, ספרדית, פורטוגזית, אמהרית, וכן מגשרים מבני מנשה – לפרטים יש לפנות לרפרנטים לקליטת תלמידים עולים במחוזות.

-מורות חיילות/בנות שירות לאומי – בשיבוץ המורות ובנות השירות הלאומי תינתן עדיפות לבתי ספר שבהם לומדים לפחות עשרה תלמידים עולים חדשים.  

3.8בתי ספר שעומדים בקריטריונים לקבלת שעות עבור תוכניות האגף, כמפורט בחוזר זה יפנו לרפרנטים המחוזיים לקבלת המשאב בכפוף לקיומו של תקציב.  

4.        הוראת העברית כשפה שנייה לתלמידים עולים חדשים

4.1שיבוץ עובדי הוראה להוראת השפה העברית כשפה שנייה לתלמידים עולים, יהיה בהתאם להנחיות משרד החינוך.

4.2הקניית השפה העברית לתלמידים עולים אשר לא נולדו בישראל ועברית אינה שפת אימם, תיעשה בהתאם לתוכנית הלימודים לתלמידים עולים (התשס"ט) הנמצאת באתר האגף בכתובת

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Hebrew/Pages/curriculum.aspx.

4.3הקניית השפה תיעשה על פי העקרונות של הוראת עברית כשפה שנייה ובעזרת חומרי למידה מתאימים הנמצאים באתר האגף בכתובת

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Hebrew/Pages/Teaching_Hebrew_as_a_second_language.aspx.

4.4הערכת רמת הידע של כל תלמיד עולה בעברית ויכולתו להשתלב במקצועות הלימוד בכיתות תיעשה באמצעות "מבדקי שפה" שיתקיימו לקראת סוף השנת הלימודים.

5.        הקצאת שעות להוראת עברית כשפה שנייה לתלמידים עולים חדשים

5.1לימוד השפה הוא שלב ראשוני ובָסיס עבור תלמידים עולים שאינם דוברים עברית. על מנהל בית הספר להקפיד שכל תלמיד עולה חדש ילמד לא פחות מ־6 שעות שבועיות עברית כשפה שנייה (לימוד מיטבי של שפה מתקיים בקבוצה ולא באופן פרטני) ויעמוד בהצלחה במבדקי השפה (ראו סעיף 4.4 לעיל).

5.2הקצאת שעות לתלמידים עולים נעשית באופן אוטומטי. לשם כך על מנהל בית הספר לוודא שפרטי התלמידים העולים מעודכנים במצבת התלמידים בהתאם להגדרה המתאימה. במקרים של אזרח עולה נדרש לעיתים עדכון המערכת על ידי הרפרנטים לקליטת תלמידים עולים במחוזות.

5.3השעות במלואן מיועדות אך ורק לתלמידים העולים הזכאים להן. הן נועדו להקניית השפה העברית לתלמידים עולים ואין לנצלן למטרות אחרות. השעות אינן שעות רוחב ואינן מיועדות להקבצות, לפיצול כיתות או למילוי מקום של מורה חסר.

5.4למורים, בבתי ספר שבהם יש שש שעות שבועיות ויותר ללימוד עברית כשפה שנייה, תינתן השתלמות מקצועית מחוזית.

5.5להלן הנחיות לאופן ניצול השעות המוקצות לתלמידים העולים:

א.מנהל בית הספר ימנה מורה בעל רקע אקדמי ומיומנות בתחום הוראת השפה העברית להוראת התלמידים העולים.

ב.יש להקצות את השעות למורה אחד. במקרים חריגים ובאישור הרפרנט המחוזי ניתן יהיה לחלק את השעות בין שני מורים.

ג.אין למנות בעלי תפקידים כמו מנהל, סגן מנהל, מרכז שכבה, יועץ וכדומה להוראה בשעות האלה.

ד.מנהל בית הספר או מי מטעמו שהוגדר לכך על ידי המנהל יוודא שלכל תלמיד שובצו שיעורים קבועים במערכת השעות לשם רכישת השפה ושהוכנה לו תוכנית עבודה אישית. המערכת והתוכנית יוגשו לתלמידים העולים ולהוריהם בתחילת שנת הלימודים. על מערכת השעות להיות מעודכנת בתיק "תלמיד עולה" ויש ליידע את צוות המורים על אודותיה.

חשוב להקפיד שהתלמידים לא יצאו משיעורים שבהם הם יכולים להשתלב, כמו חינוך גופני, אנגלית וכדומה.

ה.יש לשלוח לרפרנטים לקליטת תלמידים עולים במחוז את מערכת השעות, את תוכנית העבודה של כל תלמיד ואת שם המורה המלמד אותו. רשימת הרפרנטים האחראים על קליטת תלמידים נמצאת באתר האגף לקליטת תלמידים עולים בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/about/Pages/Districtguides.aspx.

הרפרנטים במחוזות ינחו וידריכו את המורים.

5.6הקצאת השעות לרכישת העברית כשפה שנייה תיעשה בהתאם לפירוט בטבלה זו:

 

שלב החינוך

עולים חדשים מאתיופיה

עולים ותיקים מאתיופיה

עולים חדשים משאר המדינות

עולים ותיקים משאר המדינות

החינוך הקדם־ יסודי

מי שהוא או הוריו עלו מאתיופיה לאחר 1.1.2016 – לפי הטבלה בנספח א'

 

מי שהוא או הוריו עלו לאחר  1.1.2020 – לפי הטבלה בנספח א'

 

 

החינוך היסודי

מי שעלה לאחר 1.1.2017 – לפי הטבלה בנספח ב'

מי שעלה לאחר 1.1.2010 ועד 31.12.2016 – הקצאה של חצי שעה שבועית

מי שעלה לאחר    1.1.2020 – לפי הטבלה בנספח ב'

 

 

חטיבת הביניים

מי שעלה לאחר 1.1.2016– לפי הטבלה בנספח ב'

מי שעלה לאחר 1.1.2010ועד 31.12.2015 – הקצאה של חצי שעה שבועית

מי שעלה לאחר 1.1.2019 – לפי הטבלה בנספח ב'

 

החטיבה העליונה

מי שעלה לאחר 1.1.2019 – לפי הטבלה בנספח ב' (נושא 452)

מי שעלה לאחר 1.1.2008 ועד 31.12.2018 – שעתיים שבועיות (נושא 09)

מי שעלה לאחר 1.1.2019 – לפי הטבלה בנספח ב' (נושא 452)

מי שעלה לאחר 1.1.2016 ועד 31.12.2018 –שעה שבועית אחת (נושא 09)

 

5.7תלמידי נעל"ה הלומדים בחינוך ההתיישבותי: השעות במלואן מיועדות לתלמידים הזכאים להן בהתאם לסעיף 5.1 תלמידים אלו לומדים בקבוצות ייעודיות ומקבלים שתי שעות שבועיות לתלמיד (בכיתות ט' עד י"ב) ולא על פי הטבלה בסעיף  .5.6בשנה הראשונה בתוכנית נעל"ה, חלוקת התלמידים לקבוצות לימוד והקצאת שעות הלימוד בעברית לכל קבוצה, ייקבעו באישור היחידה להנחלת הלשון במִנהל לחינוך התיישבותי.

5.8תלמידי "התוכנית הצרפתית" בחינוך ההתיישבותי ילמדו בקבוצות ייעודיות ויקבלו 1 שעה שבועית עבור כל תלמיד בכיתות ט'-י' ו־1.5 שעות שבועיות לכל תלמיד בכיתות י"א-י"ב. הקצאת השעות היא באחריות היחידה להנחלת הלשון בחינוך ההתיישבותי. על מנהל בית ספר להקפיד שכל תלמיד בתוכנית הצרפתית ילמד לא פחות משמונה שעות שבועיות להנחלת השפה העברית, להוציא בית ספר הקולט שבעה תלמידים ופחות.

6.        תלמידים תושבים חוזרים

6.1הקצאת שעות לתלמידים תושבים חוזרים אינה נעשית באופן אוטומטי. מנהל בית הספר נדרש לבקש את השעות עבור התלמידים התושבים החוזרים. יש לשלוח לרפרנטים לקליטת תלמידים עולים במחוזות את "תעודת בירור פרטים על נוסע" ממשרד הפנים המעידה על תקופת שהייתם בחו"ל, בהתאם להגדרת תלמיד תושב חוזר.

6.2הרפרנטים לקליטת תלמידים עולים במחוזות יבדקו את תעודת פרטי הנוסע ויאשרו את הקצאת השעות לאחר קבלת מערכת השעות של התלמיד ממנהל בית הספר.

6.3מנהל בית הספר ימנה מורה מתחום הוראת השפה העברית או ממקצועות הלימוד שבהם התלמיד זקוק לתגבור לשם עבודה עימו.

6.4בהתאם לצורך, מנהל בית הספר יוסיף שעות לתגבור התלמידים מסל השעות הפרטניות.

6.5"מבדקי השפה" ישמשו לבדיקת הידע של התלמידים התושבים החוזרים בשפה העברית. מחנכי הכיתות יכינו תוכנית עבודה אישית לכל אחד מהתלמידים בהתאם לתוצאות המבדקים.

6.6מחנך הכיתה יעקוב אחר התקדמותם הלימודית של התלמידים התושבים החוזרים בעזרת "תיק תושב חוזר" הנמצא באתר האגף בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/authorities-schools/Pages/Returning_residents_students.aspx.

6.7הקצאת שעות לתלמידים תושבים חוזרים תיעשה בהתאם לפירוט בטבלה זו:

 

שלב החינוך

התבחין להקצאת השעות

הקצאת שעות

החינוך היסודי

מי ששב לישראל מיום 1.1.2020 לאחר היעדרות של ארבע שנות לימוד.

(הספירה החל מכיתה א')

שעה שבועית

 

חטיבת הביניים

מי ששב לישראל מיום 1.1.2019 לאחר היעדרות של ארבע שנות לימוד.

(הספירה החל מכיתה א')

שעה שבועית

 

 

החטיבה העליונה

מי ששב לישראל מיום 1.1.2019 לאחר היעדרות של ארבע שנות לימוד.

(הספירה החל מכיתה א')

שעה שבועית

 

7.        שיפור השפה והשלמת פערים במקצועות הלימוד

7.1תלמידים עולים שסיימו את שלב רכישת השפה העברית כשפה שנייה ברמת הבסיס ועברו בהצלחה את "מבדקי השפה", עדיין זקוקים פעמים רבות לתגבור ולהעשרת השפה וכן להשלמת פערים במקצועות הלימוד. חשוב להיערך להמשך תמיכה דרך מענים קיימים כגון שעות פרטניות וכולי.

7.2תוכניות לשיפור השפה ולהשלמת פערים במקצועות הלימוד השונים נמצאות בטבלה, באתר האגף ובמאגר התוכניות הממוחשב של המשרד.

 

שם התוכנית וקבוצת הגיל

מטרת התוכנית

מספר השעות

אוכלוסיית היעד

משעולים ** ***

החינוך יסודי

כיתות א'-ו'

שיפור השפה ויכולת ההתמודדות עם טקסטים במקצועות הלימוד

שתי שעות בשבוע, לאחר שעות הלימודים

* קבוצה של לפחות חמישה תלמידים שעלו לאחר 1.1.2011 ואינם זכאים לשעות תגבור לעולים. אפשר לצרף גם תלמידים תושבים חוזרים ששבו לארץ לאחר 1.1.2011

יע"ל – "ילדים עולים לומדים", תוכנית תוספתית לאחר שעות הלימודים

בחינוך היסודי לכיתות א'-ו' (בשיתוף משרד העלייה והקליטה)

שיפור השפה, השלמת פערים במקצועות הלימוד ולמידה מטרימה

שש שעות בשבוע, לאחר שעות הלימודים

ילדים שעלו במהלך עשר השנים האחרונות ולומדים בחינוך היסודי

ותושבים חוזרים אשר טרם חלפו שנתיים ממועד חזרתם

שע"ל ** *** "שיפור עברית לעולים"

חטיבת הביניים

שיפור השפה והעשרתה ושיפור יכולת ההתמודדות עם טקסטים במקצועות הלימוד

שתי שעות בשבוע, לאחר שעות הלימודים

* קבוצה של לפחות חמישה תלמידים שעלו לאחר 1.1.2011 ואינם זכאים לשעות תגבור לעולים. אפשר לצרף גם תלמידים תושבים חוזרים ששבו לארץ לאחר 1.1.2011

פל"א – "פעילות לימודית אחרת" תוכנית תוספתית לאחר שעות הלימודים בחינוך העל־יסודי (חטיבת הביניים וחטיבות עליונות)

 

שיפור השפה, השלמת פערים במקצועות הלימוד ולמידה מטרימה

תקצוב התכנית והפעלתה הם בהתאם למכרז אשר באחריות משרד העלייה והקליטה

 

 

*בתי ספר שבהם לומדים פחות ממספר התלמידים הנדרש לפתיחת קבוצה ומעוניינים בהפעלת התוכנית, יפנו לרפרנטים לקליטת תלמידים עולים במחוזות.

**בתי ספר שמקבלים שעות עבור תוכניות משעולים ושע"ל, מתבקשים למלא דוח אינטרנטי ובו ציוני התלמידים המשתתפים בתוכנית, בשפה העברית, מסוף השנה שלפני תחילת התוכנית. וכן ציונים ממועד מתן התעודות במחצית ומסוף השנה שבה מתקיימת התוכנית, לצורך מדידה והערכה של התוכניות.

***למורים בבתי ספר שבהם יש שש שעות שבועיות ויותר לתוכנית משעולים או שע"ל תינתן השתלמות מחוזית שתהיה מקוונת בחלקה.

 

7.3לקבלת מידע מפורט על התוכניות והמלצות להתאמתן אפשר לפנות לרפרנטים לקליטת תלמידים עולים במחוזות.

8.        היבחנות בבחינות בגרות

8.1התלמידים העולים והתלמידים התושבים החוזרים זכאים להיבחן בבחינות הבגרות עם התאמות.

8.2צוות המורים המלמד בחטיבות העליונות ייערך לקראת מבחני הבגרות של התלמידים העולים בהתאם לסעיף 0045 בחוזר הוראות הקבע 45 מיום 1.1.2018 "התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: זכויות של תלמידים עולים הנבחנים בבחינות הבגרות". https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=83

כך גם לגבי בחינות בגרות של תלמידים תושבים חוזרים https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=339

9.        שילוב חברתי של תלמידים עולים

9.1השילוב החברתי הוא חלק משמעותי בתהליכי הקליטה וההסתגלות של העולים. בתהליכי הקליטה החברתיים יש מקום מרכזי גם לקולטים: צוותי החינוך, התלמידים וההורים כאחד. חינוך בגישה רב־תרבותית מקנה מקום של כבוד לכל תרבות ויוצר פסיפס ישראלי רב־תרבותי.

9.2הצעות לפעילויות לשילובם החברתי של העולים

    פרסום בואם של התלמידים העולים באמצעי התקשורת של בית הספר: עלון, דפי מידע, לוח מודעות, רדיו בית הספר

    הצמדת תלמידים מלווים/חונכים לתלמיד העולה החדש או באמצעות התוכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית

  • קיום השתלמויות לצוות בית הספר העוסקות בכשירות תרבותית וברב־ תרבותיות

    פעילויות חינוכיות שמטרתן לחשוף את התלמידים לתרבויות השונות של תלמידי בית הספר ומתן ביטוי לתרבויות השונות של התלמידים העולים באירועים בית ספריים.

9.3תוכניות ויחידות הוראה לשילוב חברתי

 

שלב החינוך

התוכנית/יחידת ההוראה

אוכלוסיית היעד

המשאב

החינוך היסודי

מפתח הל"ב *

בהתאם לבחירת מחנכי הכיתות

יחידות הוראה לדוגמה