קליטה ושילוב של תלמידים עולים ושל תלמידים תושבים חוזרים בשנת הלימודים התשפ"א

הודעה מס' 0203

תאריך פרסום ההודעה: כ"א באלול תש"פ, 10 בספטמבר 2020

   073 - 3931543
   tiragl@education.gov.il

בתקופה של חירום רפואי כל האמור בחוזר זה כפוף להנחיות משרדי הבריאות והחינוך הייחודיות לימים אלה.

1.        רקע

תלמידים עולים חדשים ותלמידים תושבים חוזרים בכל טווח הגילים מגיעים לישראל ממגוון גדול של מדינות במהלך כל שנת הלימודים. מערכת החינוך היא מקום המפגש של התלמידים העולים ושל משפחותיהם עם החברה הישראלית.

היערכות נכונה של בתי הספר לקליטת העולים והתושבים החוזרים תשפר את תהליכי הקליטה והשילוב שלהם בהיבטים הלימודיים והחברתיים ובפיתוח זהותם היהודית-ישראלית וביסוסה.

2.        הגדרות

  • תלמיד עולה – תלמיד שנולד בחו"ל ועלה לישראל (לפי חוק השבות או חוק הכניסה)
  • תלמיד אזרח עולה – תלמיד שנולד בחו"ל להורים ישראלים ועלה לישראל
  • תלמיד תושב חוזר – תלמיד ששהה בחו"ל לפחות ארבע שנות לימוד רצופות (הספירה החל מכיתה א').

3.        הנחיות וכלים להיערכות בתי הספר לקליטת תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים

3.1מנהל בית הספר אחראי על תהליך הקליטה וההשתלבות של התלמידים העולים ושל התלמידים התושבים החוזרים בהיבט הלימודי, החברתי-תרבותי והרגשי.

3.2לרשותו של בית הספר עומדים כלים לקליטה ראויה של תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים. ה"סטנדרטים לתהליכי קליטה של תלמידים עולים" הם כלים משמעותיים בתהליך זה. הצוות החינוכי יכיר היטב את הסטנדרטים וייערך על פיהם לקליטת התלמידים העולים. הסטנדרטים נמצאים באתר האגף לקליטת תלמידים עולים בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/authorities-schools/Pages/standards.aspx.

3.3על מחנכי הכיתות לנהל מעקב אחר השתלבותם של התלמידים העולים באמצעות "תיק תלמיד עולה" הנמצא באתר האגף לקליטת תלמידים עולים בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/authorities-schools/Pages/Immigrant-student-portfolio.aspx.

3.4על המחנכים לנהל מעקב אחר השתלבותם של התלמידים התושבים החוזרים באמצעות "תיק תלמיד תושב חוזר" הנמצא גם הוא באתר האגף בכתובת

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/authorities-schools/Pages/Returning_residents_students.aspx

3.5המסמך "המלצות פדגוגיות לעבודה עם תלמידים עולים" נועד לסייע לבתי הספר בהתמודדות עם האתגרים הפדגוגיים בעבודתם עם התלמידים העולים. המסמך נמצא באתר האגף בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/authorities-schools/Pages/pedagogies_recommendation.aspx.

3.6כלים וחומרים נוספים לעבודה עם תלמידים עולים אפשר למצוא באתר האגף בכתובת www.education.gov.il/olim.

3.7לרשות בתי הספר עומד צוות מקצועי שכולל:

-רפרנטים לקליטת תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים – אפשר למצוא את רשימת הרפרנטים במחוזות באתר האגף.

-מדריכים בית ספריים

-מגשרים חינוכיים בין־תרבותיים דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, ספרדית, פורטוגזית, אמהרית, וכן מגשרים מבני מנשה – לפרטים יש לפנות לרפרנטים לקליטת תלמידים עולים במחוזות.

-מורות חיילות/בנות שירות לאומי – בשיבוץ המורות ובנות השירות הלאומי תינתן עדיפות לבתי ספר שבהם לומדים לפחות עשרה תלמידים עולים חדשים.  

3.8בתי ספר שעומדים בקריטריונים לקבלת שעות עבור תוכניות האגף, כמפורט בחוזר זה יפנו לרפרנטים המחוזיים לקבלת המשאב בכפוף לקיומו של תקציב.  

4.        הוראת העברית כשפה שנייה לתלמידים עולים חדשים

4.1שיבוץ עובדי הוראה להוראת השפה העברית כשפה שנייה לתלמידים עולים, יהיה בהתאם להנחיות משרד החינוך.

4.2הקניית השפה העברית לתלמידים עולים אשר לא נולדו בישראל ועברית אינה שפת אימם, תיעשה בהתאם לתוכנית הלימודים לתלמידים עולים (התשס"ט) הנמצאת באתר האגף בכתובת

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Hebrew/Pages/curriculum.aspx.

4.3הקניית השפה תיעשה על פי העקרונות של הוראת עברית כשפה שנייה ובעזרת חומרי למידה מתאימים הנמצאים באתר האגף בכתובת

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Hebrew/Pages/Teaching_Hebrew_as_a_second_language.aspx.

4.4הערכת רמת הידע של כל תלמיד עולה בעברית ויכולתו להשתלב במקצועות הלימוד בכיתות תיעשה באמצעות "מבדקי שפה" שיתקיימו לקראת סוף השנת הלימודים.

5.        הקצאת שעות להוראת עברית כשפה שנייה לתלמידים עולים חדשים

5.1לימוד השפה הוא שלב ראשוני ובָסיס עבור תלמידים עולים שאינם דוברים עברית. על מנהל בית הספר להקפיד שכל תלמיד עולה חדש ילמד לא פחות מ־6 שעות שבועיות עברית כשפה שנייה (לימוד מיטבי של שפה מתקיים בקבוצה ולא באופן פרטני) ויעמוד בהצלחה במבדקי השפה (ראו סעיף 4.4 לעיל).

5.2הקצאת שעות לתלמידים עולים נעשית באופן אוטומטי. לשם כך על מנהל בית הספר לוודא שפרטי התלמידים העולים מעודכנים במצבת התלמידים בהתאם להגדרה המתאימה. במקרים של אזרח עולה נדרש לעיתים עדכון המערכת על ידי הרפרנטים לקליטת תלמידים עולים במחוזות.

5.3השעות במלואן מיועדות אך ורק לתלמידים העולים הזכאים להן. הן נועדו להקניית השפה העברית לתלמידים עולים ואין לנצלן למטרות אחרות. השעות אינן שעות רוחב ואינן מיועדות להקבצות, לפיצול כיתות או למילוי מקום של מורה חסר.

5.4למורים, בבתי ספר שבהם יש שש שעות שבועיות ויותר ללימוד עברית כשפה שנייה, תינתן השתלמות מקצועית מחוזית.

5.5להלן הנחיות לאופן ניצול השעות המוקצות לתלמידים העולים:

א.מנהל בית הספר ימנה מורה בעל רקע אקדמי ומיומנות בתחום הוראת השפה העברית להוראת התלמידים העולים.

ב.יש להקצות את השעות למורה אחד. במקרים חריגים ובאישור הרפרנט המחוזי ניתן יהיה לחלק את השעות בין שני מורים.

ג.אין למנות בעלי תפקידים כמו מנהל, סגן מנהל, מרכז שכבה, יועץ וכדומה להוראה בשעות האלה.

ד.מנהל בית הספר או מי מטעמו שהוגדר לכך על ידי המנהל יוודא שלכל תלמיד שובצו שיעורים קבועים במערכת השעות לשם רכישת השפה ושהוכנה לו תוכנית עבודה אישית. המערכת והתוכנית יוגשו לתלמידים העולים ולהוריהם בתחילת שנת הלימודים. על מערכת השעות להיות מעודכנת בתיק "תלמיד עולה" ויש ליידע את צוות המורים על אודותיה.

חשוב להקפיד שהתלמידים לא יצאו משיעורים שבהם הם יכולים להשתלב, כמו חינוך גופני, אנגלית וכדומה.

ה.יש לשלוח לרפרנטים לקליטת תלמידים עולים במחוז את מערכת השעות, את תוכנית העבודה של כל תלמיד ואת שם המורה המלמד אותו. רשימת הרפרנטים האחראים על קליטת תלמידים נמצאת באתר האגף לקליטת תלמידים עולים בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/about/Pages/Districtguides.aspx.

הרפרנטים במחוזות ינחו וידריכו את המורים.

5.6הקצאת השעות לרכישת העברית כשפה שנייה תיעשה בהתאם לפירוט בטבלה זו:

 

שלב החינוך

עולים חדשים מאתיופיה

עולים ותיקים מאתיופיה

עולים חדשים משאר המדינות

עולים ותיקים משאר המדינות

החינוך הקדם־ יסודי

מי שהוא או הוריו עלו מאתיופיה לאחר 1.1.2016 – לפי הטבלה בנספח א'

 

מי שהוא או הוריו עלו לאחר  1.1.2020 – לפי הטבלה בנספח א'

 

 

החינוך היסודי

מי שעלה לאחר 1.1.2017 – לפי הטבלה בנספח ב'

מי שעלה לאחר 1.1.2010 ועד 31.12.2016 – הקצאה של חצי שעה שבועית

מי שעלה לאחר    1.1.2020 – לפי הטבלה בנספח ב'

 

 

חטיבת הביניים

מי שעלה לאחר 1.1.2016– לפי הטבלה בנספח ב'

מי שעלה לאחר 1.1.2010ועד 31.12.2015 – הקצאה של חצי שעה שבועית

מי שעלה לאחר 1.1.2019 – לפי הטבלה בנספח ב'

 

החטיבה העליונה

מי שעלה לאחר 1.1.2019 – לפי הטבלה בנספח ב' (נושא 452)

מי שעלה לאחר 1.1.2008 ועד 31.12.2018 – שעתיים שבועיות (נושא 09)

מי שעלה לאחר 1.1.2019 – לפי הטבלה בנספח ב' (נושא 452)

מי שעלה לאחר 1.1.2016 ועד 31.12.2018 –שעה שבועית אחת (נושא 09)

 

5.7תלמידי נעל"ה הלומדים בחינוך ההתיישבותי: השעות במלואן מיועדות לתלמידים הזכאים להן בהתאם לסעיף 5.1 תלמידים אלו לומדים בקבוצות ייעודיות ומקבלים שתי שעות שבועיות לתלמיד (בכיתות ט' עד י"ב) ולא על פי הטבלה בסעיף  .5.6בשנה הראשונה בתוכנית נעל"ה, חלוקת התלמידים לקבוצות לימוד והקצאת שעות הלימוד בעברית לכל קבוצה, ייקבעו באישור היחידה להנחלת הלשון במִנהל לחינוך התיישבותי.

5.8תלמידי "התוכנית הצרפתית" בחינוך ההתיישבותי ילמדו בקבוצות ייעודיות ויקבלו 1 שעה שבועית עבור כל תלמיד בכיתות ט'-י' ו־1.5 שעות שבועיות לכל תלמיד בכיתות י"א-י"ב. הקצאת השעות היא באחריות היחידה להנחלת הלשון בחינוך ההתיישבותי. על מנהל בית ספר להקפיד שכל תלמיד בתוכנית הצרפתית ילמד לא פחות משמונה שעות שבועיות להנחלת השפה העברית, להוציא בית ספר הקולט שבעה תלמידים ופחות.

6.        תלמידים תושבים חוזרים

6.1הקצאת שעות לתלמידים תושבים חוזרים אינה נעשית באופן אוטומטי. מנהל בית הספר נדרש לבקש את השעות עבור התלמידים התושבים החוזרים. יש לשלוח לרפרנטים לקליטת תלמידים עולים במחוזות את "תעודת בירור פרטים על נוסע" ממשרד הפנים המעידה על תקופת שהייתם בחו"ל, בהתאם להגדרת תלמיד תושב חוזר.

6.2הרפרנטים לקליטת תלמידים עולים במחוזות יבדקו את תעודת פרטי הנוסע ויאשרו את הקצאת השעות לאחר קבלת מערכת השעות של התלמיד ממנהל בית הספר.

6.3מנהל בית הספר ימנה מורה מתחום הוראת השפה העברית או ממקצועות הלימוד שבהם התלמיד זקוק לתגבור לשם עבודה עימו.

6.4בהתאם לצורך, מנהל בית הספר יוסיף שעות לתגבור התלמידים מסל השעות הפרטניות.

6.5"מבדקי השפה" ישמשו לבדיקת הידע של התלמידים התושבים החוזרים בשפה העברית. מחנכי הכיתות יכינו תוכנית עבודה אישית לכל אחד מהתלמידים בהתאם לתוצאות המבדקים.

6.6מחנך הכיתה יעקוב אחר התקדמותם הלימודית של התלמידים התושבים החוזרים בעזרת "תיק תושב חוזר" הנמצא באתר האגף בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/authorities-schools/Pages/Returning_residents_students.aspx.

6.7הקצאת שעות לתלמידים תושבים חוזרים תיעשה בהתאם לפירוט בטבלה זו:

 

שלב החינוך

התבחין להקצאת השעות

הקצאת שעות

החינוך היסודי

מי ששב לישראל מיום 1.1.2020 לאחר היעדרות של ארבע שנות לימוד.

(הספירה החל מכיתה א')

שעה שבועית

 

חטיבת הביניים

מי ששב לישראל מיום 1.1.2019 לאחר היעדרות של ארבע שנות לימוד.

(הספירה החל מכיתה א')

שעה שבועית

 

 

החטיבה העליונה

מי ששב לישראל מיום 1.1.2019 לאחר היעדרות של ארבע שנות לימוד.

(הספירה החל מכיתה א')

שעה שבועית

 

7.        שיפור השפה והשלמת פערים במקצועות הלימוד

7.1תלמידים עולים שסיימו את שלב רכישת השפה העברית כשפה שנייה ברמת הבסיס ועברו בהצלחה את "מבדקי השפה", עדיין זקוקים פעמים רבות לתגבור ולהעשרת השפה וכן להשלמת פערים במקצועות הלימוד. חשוב להיערך להמשך תמיכה דרך מענים קיימים כגון שעות פרטניות וכולי.

7.2תוכניות לשיפור השפה ולהשלמת פערים במקצועות הלימוד השונים נמצאות בטבלה, באתר האגף ובמאגר התוכניות הממוחשב של המשרד.

 

שם התוכנית וקבוצת הגיל

מטרת התוכנית

מספר השעות

אוכלוסיית היעד

משעולים ** ***

החינוך יסודי

כיתות א'-ו'

שיפור השפה ויכולת ההתמודדות עם טקסטים במקצועות הלימוד

שתי שעות בשבוע, לאחר שעות הלימודים

* קבוצה של לפחות חמישה תלמידים שעלו לאחר 1.1.2011 ואינם זכאים לשעות תגבור לעולים. אפשר לצרף גם תלמידים תושבים חוזרים ששבו לארץ לאחר 1.1.2011

יע"ל – "ילדים עולים לומדים", תוכנית תוספתית לאחר שעות הלימודים

בחינוך היסודי לכיתות א'-ו' (בשיתוף משרד העלייה והקליטה)

שיפור השפה, השלמת פערים במקצועות הלימוד ולמידה מטרימה

שש שעות בשבוע, לאחר שעות הלימודים

ילדים שעלו במהלך עשר השנים האחרונות ולומדים בחינוך היסודי

ותושבים חוזרים אשר טרם חלפו שנתיים ממועד חזרתם

שע"ל ** *** "שיפור עברית לעולים"

חטיבת הביניים

שיפור השפה והעשרתה ושיפור יכולת ההתמודדות עם טקסטים במקצועות הלימוד

שתי שעות בשבוע, לאחר שעות הלימודים

* קבוצה של לפחות חמישה תלמידים שעלו לאחר 1.1.2011 ואינם זכאים לשעות תגבור לעולים. אפשר לצרף גם תלמידים תושבים חוזרים ששבו לארץ לאחר 1.1.2011

פל"א – "פעילות לימודית אחרת" תוכנית תוספתית לאחר שעות הלימודים בחינוך העל־יסודי (חטיבת הביניים וחטיבות עליונות)

 

שיפור השפה, השלמת פערים במקצועות הלימוד ולמידה מטרימה

תקצוב התכנית והפעלתה הם בהתאם למכרז אשר באחריות משרד העלייה והקליטה

 

 

*בתי ספר שבהם לומדים פחות ממספר התלמידים הנדרש לפתיחת קבוצה ומעוניינים בהפעלת התוכנית, יפנו לרפרנטים לקליטת תלמידים עולים במחוזות.

**בתי ספר שמקבלים שעות עבור תוכניות משעולים ושע"ל, מתבקשים למלא דוח אינטרנטי ובו ציוני התלמידים המשתתפים בתוכנית, בשפה העברית, מסוף השנה שלפני תחילת התוכנית. וכן ציונים ממועד מתן התעודות במחצית ומסוף השנה שבה מתקיימת התוכנית, לצורך מדידה והערכה של התוכניות.

***למורים בבתי ספר שבהם יש שש שעות שבועיות ויותר לתוכנית משעולים או שע"ל תינתן השתלמות מחוזית שתהיה מקוונת בחלקה.

 

7.3לקבלת מידע מפורט על התוכניות והמלצות להתאמתן אפשר לפנות לרפרנטים לקליטת תלמידים עולים במחוזות.

8.        היבחנות בבחינות בגרות

8.1התלמידים העולים והתלמידים התושבים החוזרים זכאים להיבחן בבחינות הבגרות עם התאמות.

8.2צוות המורים המלמד בחטיבות העליונות ייערך לקראת מבחני הבגרות של התלמידים העולים בהתאם לסעיף 0045 בחוזר הוראות הקבע 45 מיום 1.1.2018 "התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: זכויות של תלמידים עולים הנבחנים בבחינות הבגרות". https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=83

כך גם לגבי בחינות בגרות של תלמידים תושבים חוזרים https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=339

9.        שילוב חברתי של תלמידים עולים

9.1השילוב החברתי הוא חלק משמעותי בתהליכי הקליטה וההסתגלות של העולים. בתהליכי הקליטה החברתיים יש מקום מרכזי גם לקולטים: צוותי החינוך, התלמידים וההורים כאחד. חינוך בגישה רב־תרבותית מקנה מקום של כבוד לכל תרבות ויוצר פסיפס ישראלי רב־תרבותי.

9.2הצעות לפעילויות לשילובם החברתי של העולים

    פרסום בואם של התלמידים העולים באמצעי התקשורת של בית הספר: עלון, דפי מידע, לוח מודעות, רדיו בית הספר

    הצמדת תלמידים מלווים/חונכים לתלמיד העולה החדש או באמצעות התוכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית

  • קיום השתלמויות לצוות בית הספר העוסקות בכשירות תרבותית וברב־ תרבותיות

    פעילויות חינוכיות שמטרתן לחשוף את התלמידים לתרבויות השונות של תלמידי בית הספר ומתן ביטוי לתרבויות השונות של התלמידים העולים באירועים בית ספריים.

9.3תוכניות ויחידות הוראה לשילוב חברתי

 

שלב החינוך

התוכנית/יחידת ההוראה

אוכלוסיית היעד

המשאב

החינוך היסודי

מפתח הל"ב *

בהתאם לבחירת מחנכי הכיתות

יחידות הוראה לדוגמה

החינוך היסודי

סיפורי עלייה **

 

בהתאם לבחירת מחנכי הכיתות

יחידות הוראה לדוגמה

חטיבת הביניים

עוגן ****

ליווי תלמידים וסיוע בהתמודדותם עם קשיי המעבר הבין־ תרבותי; מניעת נשירה סמויה של תלמידים עולים

קבוצה של שבעה תלמידים לפחות שעלו לאחר 1.1.2010

שעתיים שבועיות לקבוצה בשעות קצה, לא על חשבון שעות הלימודים: שעה לפעילות קבוצתית ושעה לשיחות אישיות עם התלמידים

חטיבת הביניים

חברי"ם ***– חברה ישראלית משלבת

בהתאם לבחירת מחנכי הכיתות

חוברת הצעות לפעילויות בכיתה

 

*יחידות הוראה במפתח הל"ב באתר בכתובת

http://meyda.education.gov.il/files/olim/MafteachHalev.pdf

**אסופת "סיפורי עלייה" נמצאת באתר בכתובת

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Socialandculturalintegration/identity/Pages/identity.aspx.

***התוכנית "חברי"ם" נמצאת באתר בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Socialandculturalintegration/immigration-absorption/Pages/friends.aspx

****למורים בבתי ספר שמקבלים שש שעות שבועיות ומעלה עבור תוכנית "עוגן" תינתן השתלמות מקצועית מחוזית.

10.  שילוב תרבותי - פיתוח וביסוס זהות יהודית-ישראלית ותחושת שייכות לעם ולמדינה

10.1כדי לבסס את תחושת השייכות של התלמידים העולים, על בית הספר לחשוף אותם למורשת היהודית, לארון הספרים היהודי, לחגי ישראל ולמועדיו וכן למורשת המדינה, להיסטוריה שלה, לאירועים המכוננים ולאישים שתרמו לייסודה.

10.2תכנים ותוכניות לפיתוח ולביסוס זהות יהודית-ישראלית

 

שלב החינוך

התוכנית

אוכלוסיית היעד

המשאב

חטיבת הביניים

זהות ישראלית

מורים לתלמידים עולים

קורס מתוקשב

חטיבת הביניים

זהות יהודית

מורים לתלמידים עולים

קורס מתוקשב

 

התוכניות נמצאות באתר האגף בכתובת

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Socialandculturalintegration/identity/Pages/identity.aspx

11.  עבודה עם המשפחות והקהילה

11.1שיתוף ההורים הוא חלק בלתי נפרד מתהליך הקליטה וההשתלבות של התלמידים העולים בבית הספר. במקרים רבים, ההורים אינם דוברי עברית. לשם כך פועלים מגשרים חינוכיים בין־תרבותיים שתפקידם לסייע לצוותי בתי הספר, למשפחות ולתלמידים העולים לגשר על הפער בין תרבות הלמידה והמנהגים בארץ המוצא לבין מערכת החינוך בישראל.

11.2הפעלת מגשרים חינוכיים בין־תרבותיים בשלבי החינוך השונים

 

שלב החינוך

מהות עבודת המגשרים

אוכלוסיית היעד

המשאב

החינוך היסודי, החינוך העל־יסודי

גישור חינוכי בין־ תרבותי, עבודה עם ההורים, התלמידים וצוותי בתי הספר ועם מנהלי אגפי החינוך והקליטה ברשויות

עולים חדשים דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, ספרדית, פורטוגזית וכן עולים מבני מנשה

 

מגשרים דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, ספרדית, פורטוגזית ומגשרים מבני מנשה

החינוך הקדם־יסודי, החינוך היסודי, החינוך העל־יסודי

גישור חינוכי בין־ תרבותי, עבודה עם ההורים, התלמידים וצוותי בתי הספר

עולים חדשים מאתיופיה

מגשרים דוברי אמהרית

12.  תוכניות ייחודיות לתלמידים עולים הלומדים בחינוך הממלכתי-דתי

 

שלב החינוך

התוכנית

מספר השעות

אוכלוסיית היעד

חטיבת הביניים

תלי"ה – תגבור לימודי יהדות

שעתיים שבועיות + שעה אחת מסל בית הספר

תלמידים שעלו לאחר 1.1.2011 – לפחות עשרה תלמידים בקבוצה

החינוך היסודי – כיתות א'-ב' וכיתות ה'-ו'

על"ה –לאחר המעבר לבית הספר-כיתות א'-ב'-.

לקראת המעבר לחטיבת הביניים בחמ"ד -כיתות ה'-ו'.

 

 שעתיים שבועיות + שעה אחת מסל בית הספר

כיתות א'-ב', תלמידים עלו לאחר 1.1.2016 – לפחות חמישה תלמידים בקבוצה. כיתות ה'-ו', תלמידים שעלו לאחר 1.1.2011– לפחות עשרה תלמידים בקבוצה.

 

13.  אגרת חינוך "סל קליטה" לתלמידים עולים

השתלבותם של התלמידים העולים במערכת החינוך היא צעד ראשון לקראת השתלבותם בחברה הישראלית. אולם הלימודים בבית הספר כרוכים בהוצאות רבות שהעולים החדשים מתקשים לעיתים לממן.

13.1כדי לאפשר השתלבות ראויה בבתי הספר, יקבלו התלמידים העולים סיוע במימון חלק מהוצאות החינוך, כגון רכישת/השאלת ספרי לימוד, רכישת ציוד לימודי וכן מימון "סל תרבות", טיולים ואירועים שונים הממומנים בדרך כלל על ידי ההורים, והכול בכפוף לקיומו של תקציב.

13.2משרד החינוך ומשרד העלייה והקליטה המממנים את אגרת החינוך "סל הקליטה" מבקשים להדגיש שהמטרה העיקרית של המימון היא לאפשר לתלמידים לקבל את ספרי הלימוד בתחילת שנת הלימודים.

13.3הסיוע הוא פרטני לתלמידים הזכאים לו על פי התבחינים שנקבעו, ויש לוודא את השימוש בו אך ורק לצרכים שלמענם ניתן (ראו פירוט בסעיף 12.1) הסיוע ניתן לפי שנת לידה, תאריך עלייה וארץ מוצא.

13.4 סל קליטה יועבר לרשויות ולבעלויות עבור תלמידים עולים באמצעות מית"ר (מערכת תשלומים רשותית).

13.5בתי הספר יקבלו את הכסף עבור התלמידים העולים הזכאים באמצעות הרשויות המקומיות. בתי הספר שבבעלויות אחרות יקבלו את הכסף דרכן. סכום התשלומים שיועברו למוסדות החינוך נקבע על פי נתוני התלמידים הנמצאים במאגר המידע המרכזי שבמשרד החינוך. מנהלי בתי הספר מתבקשים להקפיד על דיווח מעודכן במצבת התלמידים.

13.6בידי הרפרנטים האחראים על קליטת תלמידים עולים במחוזות תימצאנה רשימות שמיות של התלמידים הזכאים שעבורם הועברו הכספים לבתי הספר. המנהלים יוכלו להיעזר בהן לשם בירור פרטים. סכום סל הקליטה המדויק וקוד הזכאות עבור כל תלמיד יופיעו בפורטל מוסדות חינוך.

13.7מנהלי בתי הספר אחראים על ניהול מעקב קפדני באמצעות כרטיס מעקב על כל תלמיד שעבורו התקבלה אגרת החינוך "סל קליטה" (נספח ג'). כל הוצאה תאושר ותירשם על ידי הגורם המתאים בבית הספר.

13.8המשרד יבצע ביקורות בנושא זה במהלך השנה. כרטיס המעקב יישאר במזכירות בית הספר.

13.9מנהלי בתי הספר יְיַדעו בכתב את הורי התלמידים הזכאים על האגרה ויעדיה ויפרטו את השימושים שעבורם הוצאו הכספים. ההורים יחתמו על קבלת האגרה. מומלץ לכתוב את המכתב בשפתם של ההורים כדי להבטיח את הבנתו.

13.10אם בית הספר גבה תשלומים מן ההורים לפני קבלת אגרת החינוך "סל קליטה" עבור התלמיד, ובסוף שנת הלימודים נותרה יתרה לזכותו של התלמיד, יעביר מנהל בית הספר את סכום היתרה להורי התלמיד באמצעות המחאה או העברה בנקאית (על מנהל בית ספר לתייק את האסמכתאות המעידות על ביצוע פעולות אלה).

13.11רשויות שיעכבו או לא יעבירו את מלוא הסכום למוסדות הזכאים, המשרד יהיה רשאי לקזז את הסכום מכל תקצוב אחר.

13.12להלן פירוט הסכומים המועברים עבור התלמידים העולים מאתיופיה:

400 ש"ח עבור תלמידים עולים ותיקים שעלו לישראל בתאריכים 1.1.2005–31.12.2016

800 ש"ח עבור תלמידים עולים חדשים שעלו לישראל בתאריכים 1.1.2017–31.8.202 .0

תלמידים שיגיעו לישראל במהלך שנת הלימודים התשפ"א יקבלו סך של 800 ש"ח כל אחד.

13.13תלמידים עולים חדשים ממדינות אחרות (חוץ מאתיופיה) זכאים לסל קליטה בחינוך היסודי לשנתיים ובחינוך העל־יסודי לשלוש שנים. להלן פירוט סכומי האגרה המועברים:

 

תאריך העלייה

החינוך היסודי

חטיבת הביניים

החטיבה העליונה

מ־1 בספטמבר 2020

עד 1 במאי 2021 

בחלקיות לפי חודש העלייה

בחלקיות לפי חודש העלייה

בחלקיות לפי חודש העלייה

מ־1 בספטמבר 2019

עד 31 באוגוסט 2020

626 ש"ח

907 ש"ח

1,125 ש"ח

 

מ־1 בספטמבר 2018

עד 31 באוגוסט 2019

498 ש"ח

728 ש"ח

896 ש"ח

 

מ־1 בספטמבר 2017

עד 31 באוגוסט 2018

_______

448 ש"ח

562                       ש"ח

 

 

רשימת התלמידים הזכאים לסל קליטה/אגרת חינוך נמצאת בפורטל שער למנהל בלשונית "סל קליטה".

 

מידע נוסף אפשר למצוא באתר האגף לקליטת תלמידים עולים בכתובת http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Pages/hp.aspx

בשאלות אפשר לפנות לרפרנטים המחוזיים של קליטת תלמידים עולים במחוזות.

גורם אחראי: מנהלת אגף (קליטת תלמידים עולים), המנהל הפדגוגי

טלפון:073-3931543


נספח א': מפתח להקצאת שעות לתלמידים עולים בחינוך הקדם־יסודי

 

מספר הילדים בגן

מספר השעות

3–6

2

7–10

3

11–15

4

16–20

5

21–25

6

26–31

7

32–35

8

נספח ב': מפתח להקצאת שעות לתלמידים עולים בבתי הספר

 

מספר התלמידים העולים

מספר השעות

1–3

6

4–9

10

10–14

15

15–19

20

20–24

29

25–29

32

30–39

34

40–44

36

45–49

38

50–54

40

55–59

42

60–64

45

65–69

50

70–74

53

75–79

55

80–84

60

85–89

63

90–94

66

95–99

70

100–104

73

105–109

76

110–114

80

115–119

83

120–124

86

125–129

90

130–134

93

135–139

96

140–144

100

145–149

103

150–154

106

155–159

110

160–164

113

165–169

116

170–174

120

175–179

123

180–184

126

185–189

130

190–194

133

195–300

136

 


נספח ג': כרטיס מעקב - תשלומי אגרת החינוך "סל קליטה" לתלמידים עולים

 

בית הספר___________________ סמל המוסד _________________

 

כרטיס מעקב – תשלומי אגרת החינוך "סל קליטה" לתלמידים עולים

 

שם התלמיד _____________________ ת"ז ___________________

תאריך העלייה ___________________ הכיתה _________________

 

התאריך

ההכנסה

ההוצאה

מטרת ההוצאה

היתרה

חתימת ההורים

חתימת המאשר

תאריך ההוצאה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שונה מ-15 תלמידים ל-10