מסגרות התחרות הספורטיבית, האירועים הארציים והבין-לאומיים ומועדי האליפויות בשנת הלימודים התשפ"א

הודעה מס' 0205

תאריך פרסום ההודעה: כ"א באלול תש"פ, 10 בספטמבר 2020

   073 - 3936652
   gayda@education.gov.il

 

הערה: התחרויות ואירועי הספורט יתקיימו בכפוף להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות המופיעות במסמך אורחות חיים בבית הספר בתקופת הקורונה ולהנחיות החינוך הגופני המשלימות.

1.   עדכון התאריכים הקובעים להשתתפות תלמידות ותלמידים בתחרויות הספורט של בתי הספר בשנת הלימודים התשפ"א

בשנת הלימודים התשפ"א, תאריך הלידה הקובע לגבי השתתפות תלמידים ותלמידות בתחרויות ספורט בתי הספר הוא 1 בדצמבר. תלמידים ותלמידות אשר נולדו מתאריך 1 בדצמבר ואילך של השנה שקדמה לשנה בה נולדו בני שכבתם, לא יחשבו כחריגי גיל.

להלן תאריכי הלידה הקובעים על פי שכבות הגיל:

לכיתות ז'-ח': י' בכסלו התשס"ז, 1.12.2006 . מותר לשתף חריג גיל אחד יליד כ"ט בחשוון התשס"ו, 1.12.2005, ואילך.

לכיתות ט': כ"ט בחשוון התשס"ו, 1.12.2005 . מותר לשתף חריג גיל אחד יליד י"ח בכסלו התשס"ה, 1.12.2004, ואילך.

לכיתות י'-י"ב: כ"ו בכסלו התשס"ג, 1.12.2002 . מותר לשתף חריג גיל אחד יליד ט"ז בכסלו התשס"ב, 1.12.2001, ואילך.

2.   ההרשמה לאליפויות הארציות

ההרשמה לאליפויות הארציות לבתי הספר בשנת הלימודים התשפ"א תיעשה במסגרת ההרשמה הרגילה במחוזות. לא תתקיימנה הרשמות פתוחות.

ההרשמה של קבוצות בתי הספר המשתתפות בליגת התיכוניים בכדורסל ובכדורעף תיעשה ישירות בהתאחדות הספורט לבתי הספר.

3.   השתתפות בתחרויות בין-לאומיות (I.S.F.)

באליפויות העולם לבתי הספר (I.S.F.) בשנת התשפ"א יורשו להשתתף אך ורק תלמידים ותלמידות שנולדו לאחר כ"ז בטבת התשס, 1.1.2003 . לא יורשו להשתתף חריגי גיל.

כדורעף חופים (בישראל)

קבוצות בתי הספר שתזכינה באליפות בתי הספר התיכוניים תלמידים לחוד ותלמידות לחוד, תהיינה מועמדות לייצג את משרד החינוך - הפיקוח על החינוך הגופני באליפות העולם לבתי הספר (I.S.F.).

באליפות הארצית כדורעף חופים יורשו להשתתף אך ורק תלמידים ותלמידות שנולדו לאחר כ"ז בטבת התשס, 1.1.2003, על פי תקנון הארגון העולמי לתחרויות ספורט לבתי הספר (ISF). לא יורשו להשתתף חריגי גיל.

4.   מסגרות התחרות הספורטיבית

הפיקוח על החינוך הגופני ימשיך לעסוק בחינוך ל"אורח חיים פעיל ובריא" במסגרת אירועים וכנסים מחוזיים וארציים, כדי להופכו לאורח חיים הלכה למעשה.

4.1.       השתתפות בתחרויות הספורט של בתי הספר

א.     תחרויות הספורט בין בתי הספר יאורגנו אך ורק על ידי הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך, בהתאם לנהלים המפורטים ב"תקנון לאירועי החינוך הגופני", המפורסם באתר המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני בכתובת www.education.gov.il/pe וכן על פי ההנחיות המפורסמות מעת לעת בחוזרי המנכ"ל. מנהלי בתי הספר לא יאפשרו לתלמידים ולמורים להשתתף בתחרויות ספורט בין בתי ספר שאינן מטעם הפיקוח על החינוך הגופני. במקרים חריגים יש להפנות בקשה בכתב למפקח על החינוך הגופני ולקבל אישור בכתב לפני מועד התחרות.

ב.      התאחדות הספורט לבתי הספר משמשת זרוע ביצועית של הפיקוח על החינוך הגופני, מארגנת את אירועי הספורט הארציים, את פעילות מועדוני הספורט הבית ספריים ותוכניות נוספות והיא הגוף היחיד הרשאי לפעול בתחום זה במערכת החינוך. התחרויות המחוזיות יתבצעו בשתי מתכונות: האחת לכל בתי הספר, בהתאם למסגרות התחרות, והאחרת לבתי הספר שהקימו מועדון ספורט בית ספרי לתלמידות ולתלמידים בענפי הספורט האלה: כדורעף, כדורעף חופים, אופני הרים, טניס שולחן, אתלטיקה קלה, ניווט תחרותי, בדמינטון, כדורסל 3X3, כדוריד וכדורגל 5X5.

ג.       חובה על כל נבחרות בתי הספר להופיע לתחרויות בתלבושת ספורט מלאה, אחידה ומסודרת, בצבעים ובדגמים אחידים. היעדר תלבושת אחידה וזהה לחלוטין יביא לפסילת הנבחרת ולמניעת השתתפותה בתחרות.

ד.      בשלב הארצי חובה על כל הנבחרות להגיע עם שתי מערכות לבוש, האחת בהירה והשנייה כהה. הופעה עם סמלי אגודות או עם פרסומות מסחריות על תלבושות הספורט או על בגדי האימון של התלמידים אסורה בהחלט.

ה.     מנהלי בתי הספר יקפידו למלא טופס "רישום קבוצתי למשתתפים" המכיל מידע על בריאות התלמידים ועל ביטוח תאונות אישיות של כל אחד מהם. אפשר לקבל טפסים אלה אצל המפקח על החינוך הגופני במחוז.

המנהלים גם נדרשים להקפיד שכל התלמידים הנמנים עם נבחרת בית הספר אכן עומדים בכללי ההתנהגות החינוכית שהתפרסמו בחוזר מנכ"ל הוראת קבע מספר 0250 מ- 6.2.2020: "כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי הספר העל־ יסודיים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט – 'האמנה החינוכית'".

כרטיסי משתתף, נוסף על כרטיס הרישום הקבוצתי, יונפקו למשתתפים בתחרויות של מועדוני הספורט הבית ספריים ובתחרויות אליפות בתי הספר התיכוניים בכדורסל, בכדוריד ובכדורעף.

ו.        מנהלי בתי הספר יוודאו כי כל מאמני הנבחרות ומדריכיהן בבית ספרם סיימו את קורס ההכשרה לאימון/הדרכה במערכת החינוך או נרשמו לו, בהתאם להוראות שפורסמו בחוזר מנכ"ל הוראת קבע "החינוך הגופני במוסדות החינוך - היערכות להוראתו והנחיות כלליות" מתאריך 6.5.2019, בסעיף 9 כי חובה על מאמני נבחרות בתי הספר להיות בעלי תעודת הוראה או בעלי תעודת "מאמן"/"מדריך" שעברו הכשרה מיוחדת.

ז.       מנהלי בתי הספר יוודאו כי מורי החינוך הגופני מודעים לתקנונים וללוח הזמנים של האירועים להלן. מרכזי החינוך הגופני אחראים לבדוק אם חלו שינויים בתקנון ובלוח הזמנים שבועיים לפני המועד המתוכנן.

4.2.       שיתוף נבחרות בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל-יסודיים בתחרויות הספורט

א.הנהלת בית הספר תקבע את מספר הנבחרות הרשאיות להשתתף בתחרויות בהתאם לאחת משתי האפשרויות האלה:

1)מספר הנבחרות יהיה כמספר החטיבות בבית הספר. לדוגמה: בית ספר שיש בו חטיבה עליונה אחת ושלוש חטיבות ביניים ייוצג על ידי ארבע נבחרות נפרדות (אחת לכל חטיבה).

2)נבחרת אחת לכל חטיבת גיל: לפי הדוגמה לעיל, נבחרת אחת לחטיבה העליונה ונבחרת אחת לשלוש חטיבות הביניים (סך הכול שתי נבחרות).

ב.להלן הכללים לרישום הנבחרות לתחרויות:

1)אם יש יותר מנבחרת אחת, תירשם כל נבחרת בנפרד על גבי הטופס "רישום קבוצתי למשתתפים".

2)על טופס ההרשמה יש לציין את שם המוסד ולהדגיש את כינוי החטיבה באותו מוסד או את סימולה.

3)באפשרות א' ס"ק 1 אין להעביר תלמיד מחטיבה אחת לחטיבה אחרת באותה שנת לימודים.

4)הרישום בכל ענפי הספורט קבוע וסופי לאותה שנת לימודים.

5)השתתפות הנבחרות היא בהתאם לקבוצות הגיל המפורסמות בהודעה זאת.

6)בית ספר שבו פועלת כיתת ספורט רשאי לרשום קבוצה נוספת מתלמידי כיתה ז' שתתחרה בתחרויות אזוריות או מחוזיות בלבד, ללא אפשרות להעפיל לגמר הארצי (במשחקי הגמר הארצי יתמודדו שתי קבוצות משני בתי ספר שונים). בשלב זה הקבוצה הרשמית תהיה הקבוצה המורכבת מתלמידי כיתות ז'-ח' בלבד.

7)בית ספר המשתתף במסגרת התחרויות של אליפות בתי הספר התיכוניים בכדורסל או בכדורעף, יוכל לשתף, במסגרת מחוזית בלבד, נבחרת של כיתות י' לתלמידים שאינם נמנים עם סגל שחקני אליפות התיכוניים (ללא אפשרות להעפיל לאליפות הארצית).

בנבחרת זו אפשר לכלול עד שני תלמידים מכיתות י"א אשר אינם נמנים עם סגל השחקנים של קבוצת אליפות התיכוניים, כל זאת באישור המפקח על החינוך הגופני במחוז.

ג.      תלבושת

אם בתחרות משתתפת יותר מנבחרת אחת מאותו מוסד, תהיה תלבושתה של כל אחת מן הנבחרות שונה בצבע החולצה ובסמל.

5.   אירועים ארציים ובין-לאומיים

5.1מנהלי בתי הספר מתבקשים לשריין את מועדי האליפויות המתפרסמים בטבלה בהמשך.

5.2בתי הספר שיזכו באליפויות להלן יהיו מועמדים לייצג את משרדנו בתחרויות הבין-לאומיות של בתי הספר.

ההחלטה על השתתפות המשלחות בתחרויות הבין-לאומיות של בתי הספר תתקבל בפיקוח הארצי על החינוך הגופני. אין האמור בחוזר זה מחייב את הפיקוח הארצי על החינוך הגופני לשלוח את כל בתי הספר המנצחים לאליפויות הבין-לאומיות. תמיכת משרד החינוך תעמוד בשנת הלימודים התשפ"א על 40% ממחיר כרטיסי הטיסה והשהייה בימי התחרות הרשמיים.

5.3משלחת המייצגת את משרדנו בתחרויות הבין-לאומיות של בתי הספר במשחקי כדור חייבת לכלול מורה לחינוך גופני במסגרת הרשמית.

5.4האליפויות הבין-לאומיות בשנת התשפ"א:

1.כדורעף חופים - התחרות הבין-לאומית תתקיים בישראל בתאריכים:4.5.2021 -11.5.2021

5.5באליפויות הבין-לאומיות לבתי הספר (I.S.F.) בשנת התשפ"א יורשו להשתתף אך ורק ת5.5 למידים ותלמידות מכיתות י'-י"ב שנולדו לאחר התאריך כ"ז בטבת התשס"ג, 1.1.2003. לא יורשו להשתתף חריגי גיל.

הערה

כדי לחסוך בהוצאות נסיעה ולמנוע איבוד ימי לימודים, האליפויות הארציות בכדוריד, בכדורעף, בכדורסל, בקט רגל ובכדורגל לבתי הספר העל יסודיים בשנת הלימודים התשפ"א, מאורגנות בימים מרוכזים, כאשר כל נבחרת תשחק שני משחקים ביום. מנהלי בתי הספר מתבקשים להנחות את האחראים לנבחרות להכין את התלמידים לאינטנסיביות של משחקי האליפויות, במיוחד מבחינת הכושר הגופני.

5.6להלן מועדי האליפויות:

א.משחקי כדור

 

הערה: בשל חוסר הוודאות המאפיינת את תקופת משבר הקורונה, ייתכנו שינויים מהותיים במועדי האליפויות השונות. אנא שריינו מועדים אלו ואם יהיו שינויים נפרסם אותם בהקדם האפשרי.

 

מס'

הענף

מועד

הדיווח המחוזי

מועד

האליפות הארצית

מועד

הגמר הארצי

הערות

1.

כדורגל י'-י"ב

תלמידים/ות

 

יום שישי,

ב' בשבט התשפ"א

15/1/2021

 

ימים שלישי-רביעי ,

כ'-כ"א בשבט התשפ"א,

2-3/2/2021

יום חמישי,

ו' באדר התשפ"א

18/2/2021

 

2.

קטרגל

י'-י"ב

תלמידים/ות

יום שישי,

כ"ג בשבט התשפ"א

5/2/2021

ימים שני-שלישי,

י"ז-י"ח באדר התשפ"א

1-2/3/2021

יום חמישי

ה' בניסן התשפ"א

18/3/2021

 

3.

כדורסל

י'-י"ב

תלמידים/ות

יום שישי,

כ"ו בחשוון התשפ"א

13/11/2020

ימים רביעי-חמישי,

ט'-י' בכסלו התשפ"א

25-26/11/2020

 

 

4.

"חצאי גמר" כדורסל י'-י"ב תלמידים/ות

 

ימים רביעי-חמישי

ח'-ט' בטבת התשפ"א

23-24/12/2020

 

 

5.

גמר אליפות התיכוניים בכדורסל

י'-י"ב

תלמידים/ות

 

 

יום חמישי,

ט"ז בטבת התשפ"א,

31/12/2020

 

מועד חלופי:

יום חמישי,

כ"ה בשבט התשפ"א,

7/1/2021

6.

גמר ישיבות תיכוניות

י'-י"ב

 

 

יום חמישי,

כ"ז באדר התשפ"א,

11/3/2021

 

7.

כדורסל 3*3 ז'-ח'- אירוע ארצי

 

 

יום שני,

כ"ז בסיוון התשפ"א,

7/6/2021

 

8.

כדורעף

י'-י"ב תלמידים/ות

יום שישי,

י"ב בחשוון התשפ"א

30/10/2020

ימים שלישי-רביעי,

א'-ב' בכסלו התשפ"א

17-18/11/2020

 

 

9.

גמר אליפות התיכוניים בכדורעף

י'-י"ב

תלמידים/ות

 

 

יום חמישי,

כ' באדר התשפ"א

4/3/2021

 

10.

כדורעף ט' מועדונים

תלמידים/ות

יום שישי,

כ"א באדר התשפ"א

5/3/2021

ימים שלישי-רביעי,

ג'-ד' בניסן התשפ"א

16-17/3/2021

יום שלישי,

כ"ד בניסן התשפ"א

6/4/2021

 

11.

כדורעף ז'-ח'

מועדונים

תלמידים/ות

יום שישי,

כ"ז באייר התשפ"א

9/4/2021

ימים שלישי-רביעי,

ח'-ט' באייר התשפ"א

20-21/4/2021

יום רביעי,

ט"ז באייר התשפ"א

28/4/2021

 

12.

כדורעף חופים י'-י"ב

I.S.F

תלמידים/ות

 

 

יום שלישי,

ט"ז בחשוון התשפ"א,

3/11/2020

*אליפות

בינלאומית

בישראל

4-11/5/2021

מועד חלופי:

יום שני,

כ"ב בחשוון התשפ"א,

9/11/2020

13.

אליפות ארצית בכדורעף חופים ז'-ח', ט',י'-י"ב

תלמידים/ות

 

ימים שלישי-רביעי,

י"ד-ט"ו בסיוון התשפ"א

25-26/5/2021

 

 

מועד חלופי:

ימים שלישי-רביעי,

כ"א-כ"ב בסיוון התשפ"א

1-2/6/2021

14.

כדוריד

י'-י"ב

תלמידים/ות

יום שישי,

י' בטבת התשפ"א,

25/12/2020

 

יום רביעי,

כ"ו באדר התשפ"א

10/3/2021

 

 

15.

כדוריד

ז'-ח'

מועדונים תלמידות

יום שישי,

י"א באייר התשפ"א,

23/4/2021

 

יום חמישי,

ט' בסיוון התשפ"א

20/5/2021

 

*בענפים אלה יתקיימו תחרויות בינלאומיות (ISF).

ב.התחרויות המסכמות בחתירה ובשיט

 

מס'

הענף

מועד

המפגש הארצי

הערות

1.

חתירה וקיאקים תלמידים/ות

יום שלישי,

כ"ה באדר התשפ"א

9/3/2021

 

מועד חלופי:

יום שלישי,

ג' בניסן התשפ"א

16/3/2021

2.

מפרשיות ואופטמיסטים תלמידים/ות

יום שלישי,

ח' באייר התשפ"א,

20/4/2021

 

מועד חלופי:

יום שלישי,

ט"ו באייר התשפ"א

27/4/2021

 

ג.      אתלטיקה קלה ומרוצי שדה

מועדי התחרויות האזוריות והמחוזיות ייקבעו על ידי המפקחים במחוזות. תחרויות הגמר הארציות תיערכנה בהתאם ללוח הזמנים שלהלן:

 

מס'

הענף

מועד

הדיווח המחוזי

מועד

האליפות הארצית

מועד

הגמר הארצי

הערות

1.

מירוצי שדה

ז'-ח', ט',

י'-י"ב

תלמידים/ות

יום שישי,

י' בטבת התשפ"א,

25/12/2020

 

יום רביעי,

כ"ט בטבת התשפ"א,

13/1/2021

 

מועד חלופי:

יום שני,

י"ב בשבט התשפ"א

25/1/2021

2.

אתלטיקה קלה

ז'-ח'

מועדונים+

בתי ספר

תלמידים/ות

יום שישי,

כ"ח באדר התשפ"א,

12/3/2021

 

יום שני,

ז' באייר התשפ"א,

19/4/2021

 

מועד חלופי:

יום שני,

י"ד באייר התשפ"א,

26/4/2021

3.

אתלטיקה קלה

ט'

מועדונים+

בתי ספר

תלמידים/ות

יום שישי,

כ"ח באדר התשפ"א,

12/3/2021

 

יום שלישי,

ט' באייר התשפ"א,

20/4/2021

 

מועד חלופי:

יום שלישי,

ט"ו באייר התשפ"א,

27/4/2021

4.

אתלטיקה קלה י'-י"ב

תלמידים/ות

יום שישי,

ז' באדר התשפ"א,

19/2/2020

 

יום שני,

כ"ד באדר התשפ"א

8/3/2021

 

מועד חלופי:

יום שני,

ב' בניסן התשפ"א,

15/3/2021

 

ד.     ניווט תחרותי, אופני הרים, טניס שולחן, בדמינטון, כושר גופני, בוצ'ה

 

מס'

הענף

מועד

הדיווח המחוזי

מועד

האליפות הארצית

מועד

הגמר הארצי

הערות

1.

אליפות אופני הרים ז'-ח', ט'

מועדונים

תלמידים/ות

 

 

יום שני,

כ"א בסיוון התשפ"א

3/5/2021

* מחזורי ליגה אזוריים יתקיימו במחוזות ת"א, מרכז, צפון, ירושלים, חיפה ודרום.

מועד חלופי:

יום רביעי,

ח' בסיוון התשפ"א,

19/5/2021

2.

גמר ארצי בניווט תחרותי

ז'-ח', ט',

י'-י"ב

תלמידים/ות

 

 

יום חמישי,

י' באייר התשפ"א,

22/4/2021

* מחזורי ליגה אזוריים יתקיימו במחוזות ת"א, מרכז, צפון, ירושלים, חיפה ודרום.

מועד חלופי 1:
יום רביעי,
ט"ז באייר התשפ"א,
28/4/2021

מועד חלופי 2:
יום שני,
כ"ב באייר התשפ"א,
4/5/2021

3.

טניס שולחן

י-י"ב תלמידים/ות

יום שישי,

יד' בכסלו התשפ"א,

20/11/2020

 

 

יום שני,

כ"א בכסלו התשפ"א,

7/12/2020

 

4.

טניס שולחן

ז'-ח' תלמידים/ות

יום שישי,
י"א באייר התשפ"א
23/4/2021

 

יום חמישי,
ט' בסיוון התשפ"א,
20/5/2021

 

5.

אליפות ארצית בכושר גופני י'-י"ב

תלמידים/ות

 

 

יום שלישי,

כ"ז בשבט התשפ"א,

9/2/2021

מועד חלופי:

יום שני,

ג' באדר התשפ"א,

15/2/2021

 

 

 

 

 

יום רביעי,

ה' באדר התשפ"א,

17/2/2021

מועד חלופי:

יום שני,

י' באדר התשפ"א,

22/2/2021

 

 

 

 

 

יום רביעי,

י"ט באדר התשפ"א,

3/3/2021

מועד חלופי:

יום שלישי,

כ"ה באדר התשפ"א,

9/3/2021

 

6.

בדמינטון

ז'-ח' , ט' מועדונים תלמידים/ות

יום שישי,

י"א באייר התשפ"א,

23/4/2021

 

 

יום רביעי,

ח' בסיוון התשפ"א,

19/5/2021

 

7.

בוצ'ה

 

 

יום שלישי,
י"א באדר התשפ"א,
23/2/2021

 

יום שלישי,

ה' בתמוז התשע"א,

15/6/2021

6.   כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי הספר העל־ יסודיים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט

בית ספר על ־ יסודי (חטיבת ביניים או חטיבה עליונה) שייטול חלק בתחרויות הספורט של בתי הספר מחויב לכללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל הוראת קבע מספר 0250 מ- 6.2.2020: "כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי ספר על־ יסודיים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט – 'האמנה החינוכית'".

בעת ההרשמה לתחרויות יצרף מנהל בית הספר טופס של כללי ההתנהגות חתום אישית על ידו. חתימה על טופס אחד מספיקה, והיא מקיפה את כל התלמידים הספורטאים והנבחרות של בית הספר לאותה שנת לימודים. את האמנה החינוכית אפשר להוריד מהתקנון לאירועי החינוך הגופני, המפורסם באתר המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני בכתובת www.education.gov.il/pe.