הרישום לבתי הספר העל־יסודיים לשנת הלימודים התשפ"ב

הודעה מס' 0217

תאריך פרסום ההודעה: ט' באדר תשפ"א, 21 בפברואר 2021

   073 - 3931814
   dasibe@education.gov.il

 

1.   מועדי הרישום לחטיבה עליונה

הרישום לחטיבה עליונה לשנת הלימודים התשפ"ב ייערך מיום שישי, ו' בניסן התשפ"א, 19 במרץ 2021 עד יום ראשון, כ"ב בניסן התשפ"א, 4 באפריל 2021 (הרישום אינו כולל את יום שלישי, י' בניסן, 23 במרץ 2021, שהוא יום הבחירות לכנסת).

כל רשות מקומית תקבע את ימי הרישום בתוך תקופת הרישום. אין חובה לקיים רישום בחול המועד פסח. למען הסר ספק, יש לבצע את הרישום בתקופה המנויה לעיל.

ימי הרישום ושעות הרישום המדויקות יפורסמו על ידי הרשויות המקומיות כקבוע בתקנות הרישום.

2.   חטיבות ביניים

כל רשות חינוך מקומית תקבע רובע לחטיבת הביניים, באישור מנהל המחוז, שאליו ישויכו תלמידי בתי הספר היסודיים. רבעים: בכל רובע יהיה לפחות בית ספר אחד של חטיבת ביניים רשמית. באשר לקביעת רבעים למגמה הממלכתית-דתית, יתייעץ מנהל המחוז עם המפקח על החינוך הדתי במחוז.

3.   חייבי הרישום לחטיבה עליונה

3.1מסיימי כיתה ח בבית הספר היסודי ביישובים שטרם עברו חיטוב הנרשמים לכיתה ט בבית הספר ששויכו אליו.

3.2מסיימי כיתה ט בחטיבת ביניים עצמאית שאינה חטיבה בבית ספר שש־שנתי או מסיימי כיתה ט בבית ספר שאינו במסגרת הרפורמה.

3.3מסיימי כיתה ח בבית ספר יסודי שאינו רשמי הנרשמים לכיתה ט.

4.   חובת הרישום לחטיבה עליונה

4.1חובת הרישום חלה על ההורים.

4.2אפוטרופוס הבא לרשום תלמיד, יביא עמו את תעודת הזהות שלו, וכן העתק מאושר מצו בית המשפט הקובע שהוא אפוטרופוסו של התלמיד

4.3אומן הבא לרשום ילד, יצרף את תצלום האישור של מנחת האומנה הנושא את שמו, מספר הזהות של הילד, פרטי משפחת האומנה וסוג המוסד בו התלמיד רשאי ללמוד (במוסד חינוך ממלכתי/ממלכתי דתי)

4.4על אף האמור לעיל, נערים ונערות חייבי רישום כמוזכר למעלה רשאים לרשום את עצמם, אם הם מעל גיל 14, בתנאי שיביאו עימם תעודת זהות או דרכון של אחד משני ההורים ומכתב הרשאה מאחד מהם.

5.   מקום הרישום לחטיבה עליונה לתלמיד שסיים בית ספר יסודי (א-ח)

5.1  א.באין אזור רישום יירשמו נערים ונערות חייבי רישום כמוזכר למעלה בכל מוסד חינוכי מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה שבתחום הרשות המקומית, בתיאום איתה ובהתאם להנחיותיה.[1]

       ב. התלמידים יירשמו במוסד חינוכי מוכר אחר, בהתאם להנחיות   הרשות המקומית שבה מתגורר התלמיד, באחד מן המקרים האלה:

-          אם אין ברשות החינוך המקומית שהם גרים בה מוסד חינוכי מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה.

-          אם הורי התלמידים רוצים שילדיהם ילמדו במוסד חינוכי מוכר דתי, וברשות החינוך המקומית שהם גרים בה אין אלא מוסד חינוכי מוכר שאינו דתי, או להפך.

-          אם התירה רשות החינוך המקומית שהם גרים בה את רישומם במוסד חינוכי מוכר שמחוצה לה, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות תקנות חינוך ממלכתי (העברה), התשי"ט-195 .9

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות, בבואה של רשות לבחון את רישומו של תלמיד, תבחן האם המוסד המבוקש הוכר כמוסד ארצי (כגון תיכון תלמה ילין בתל אביב או התיכון למדעים ולאומנויות בירושלים), או שהוא מוסד חינוך שיש בצידו פנימייה  והתלמיד מבקש להתגורר בה.

 

בכל מקרה לא יירשם תלמיד במוסד שאינו בשטח שיפוט הרשות שבה הוא מתגורר ללא אישור לימודי חוץ מהרשות השולחת והקולטת.

 

5.2ברישום לבית ספר קיים יימסר העתק אחד לארכיון בית הספר והמקור יועבר בתוך שלושה ימים מיום הרישום, לרשות החינוך המקומית.

6.   רישום בוגרי חטיבת ביניים/כיתה ט

א.נערים ונערות שסיימו כיתות ט בחטיבת ביניים שיש בהמשכה כיתה י' או שאין בהמשכה כיתה י, או בבית ספר שאינו במסגרת הרפורמה, יירשמו בכל מוסד חינוכי מוכר בתחום הרשות המקומית בהתאם להנחיותיה.

ב.אם אין ברשות החינוך המקומית שהם גרים בה מוסד חינוכי מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, ירשמו ברשות החינוך המקומית או על פי הנחיותיה.  

7.   בקשת העברה- אישור רשות שולחת וקולטת

א.         תלמיד המעוניין לעבור לבית ספר שונה מזה שיועד לו ברשות המקומית בה הוא מתגורר או לבית ספר הנמצא מחוץ לתחום רשות החינוך המקומית שבה הוא גר - יפנה התלמיד באמצעות הוריו למחלקת החינוך כדי להגיש בקשת העברה.

ב.         לאחר דיון בבקשה שהוגשה על ידי ההורים תמציא הרשות המקומית תשובה מנומקת בכתב. האישור יאפשר לרשות המקומית לעקוב אחר תהליך הרישום ולקיים את חוק לימוד החובה.

ג.         אם בית הספר נמצא מחוץ לתחום רשות החינוך המקומית שבה הוא מתגורר, לאחר קבלת אישור ההעברה ולאחר קבלת אישור לימודי חוץ מהרשות השולחת, יפנה התלמיד באמצעות הוריו לרשות חינוך מקומית קולטת כדי לקבל אישור רשות קולטת ויבצעו רישום כדין.

ד.         אין לבצע רישום ברשות הקולטת או במוסד מוכר שאינו רשמי, בטרם ניתן אישור הרשות השולחת.

ה.         הרשות הקולטת לא תקלוט תלמיד הגר מחוץ ליישוב ללא הצגת אישור רשות שולחת בה מתגורר התלמיד  . בית ספר לא יקלוט תלמיד הגר מחוץ ליישוב ללא הצגת אישור מהרשות השולחת, ואישור בכתב מהרשות הקולטת.

ו.          במסגרת הפעלת שיקול דעתה בכפוף להוראות תקנות חינוך ממלכתי (העברה), התשי"ט-1959, תאפשר רשות החינוך המקומית, ככל האפשר, לאשר בקשת העברה אם התלמיד מבקש ללמוד במוסד חינוכי עם פנימייה בצידו, כשהתלמיד מבקש להתגורר בפנימייה או במוסד ארצי הקולט תלמידים מכל הארץ או במוסד חינוך אזורי או על־אזורי שקיבל אישור מהוועדה לבתי ספר ייחודיים.

8.   סיפקה הר לשלחו ללמוד מחוץ לתחום השיפוט של הרשות המקומית שהוא מתגורר בה, על ההורים לקבל אישור על כך מן הרשות השולחת והקולטת, וההורים יישאו בתשלום עבור תלמיד החוץ מכיסם, כמפורט בחוזר מנכ"ל 3.7-75   "תשלום עבור תלמידי חוץ", תשע"ג 7(א).

 

[1] בבואו של הרשם הראשי להיערך לרישום, יביא בחשבון, בין היתר, את ההוראות האלה: תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), התשי"ט-1959, תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), התשל"ח-1978, חוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005, הנחיות חוזרי מנכ"ל לעניין הורים גרושים ופרודים. למען הסר ספק, אין מדובר ברשימה ממצה, ועל הרשם הראשי להיוועץ ביועץ המשפטי של הרשות.