תשלומי הורים לשנת הלימודים התשפ"ב

הודעה מס' 0228

תאריך פרסום ההודעה: י"א באלול תשפ"א, 19 באוגוסט 2021

  
   simaov@education.gov.il

 

1.   רקע

מטרת הודעה זו היא לפרסם את הסכומים המרביים שאושרו לגבייה על ידי ועדת החינוך של הכנסת לשנת הלימודים התשפ"ב ולרענן את הנהלים בכל הנוגע לתשלומי הורים.

הנהלים המחייבים את מערכת החינוך בנוגע לתשלומי הורים מתפרסמים בחוזרי המנכ"ל האלה:

-סעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), "תשלומי הורים". תיקונים לחוזר זה פורסמו בסעיף 3.11-10 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א) ובסעיף 3.11-11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א). כמו כן פורסמה השלמה בנושא תל"ן בסעיף 3.11-12 בחוזר הוראות הקבע סד/4(א).

-סעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי".

-הוראות הקבע "גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תוכנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי".

א.מלגות לתלמידים

הנחיות העוסקות בהקצאת תקציב למלגות לתלמידים מתפרסמות בחוזר הוראות הקבע 0222, "הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אביזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות". המנהלים מתבקשים לפעול להקצאת תקציב המלגות בהתאם להנחיות אלה וליידע את התלמידים ואת הוריהם בנוגע אליו.

ב.חובת קבלת אישור בטרם גבייה באמצעות מערכת "אפיק":

חוזר התשלומים של בית הספר מחויב באישור ועד ההורים המוסדי ובאישור הגורם המאשר מטעם המחוז שיופק באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק". יש להזין למערכת האפיק את הסכומים המבוקשים בעד השירותים שבתשלומי הורים.

1)     בבתי הספר - אין לגבות כספים מההורים בטרם אושר חוזר התשלומים המוסדי על ידי המפקח או גורם אחר מוסמך במחוז באמצעות מערכת "אפיק".

2)     בגני הילדים – אין לגבות כספים מההורים בטרם אושר חוזר התשלומים המוסדי על ידי המפקח או גורם מוסמך אחר במחוז.

3)     בתי ספר שאושרה להם גבייה חריגה על ידי ועדת חריגים מחוזית או ארצית, ואשר נתקלים בקשיים טכניים בהזנת הסכומים שאושרו להם על ידי הוועדות, יפנו לרפרנט תשלומי הורים במחוז.

ג.להלן דגשים מתוך הוראות הקבע בעניין תשלומי הורים:

1)     התשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ולתשלומים עבור שירותי רשות. שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם. שירות החובה היחיד הוא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. כל יתר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו.

2)     אין למנוע מתלמידים להשתתף בפעילויות בשל אי־תשלום עקב קשיים כלכליים, ויש למצוא פתרונות לשיתופם באמצעות הרשות המקומית והנהלת בית הספר.

3)     על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב המלגות של משרד החינוך. יש לפרסם את דבר קיומו של תקציב המלגות בחוזר התשלומים המוסדי, באתר האינטרנט הבית ספרי או בהודעות הנשלחות אל הורי בית הספר.

4)     אין להתנות מתן שירות אחד בתשלום עבור שירות אחר.

5)     התשלומים ייעודיים ואין להעבירם מסעיף לסעיף.

6)     גביית תשלומי ההורים תיעשה אך ורק על ידי המוסד החינוכי או הרשות המקומית/הבעלות על מוסד החינוך. גבייה באמצעות גוף אחר אסורה.

7)     אין להתנות את לימודי התלמיד במוסד החינוכי בחברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או בכל עמותה אחרת, אין לדרוש תשלומים מהורים באמצעות עמותה כלשהי ואין לגבות תשלומי הורים באמצעות עמותה.

8)     תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד מההורים המעוניינים בתוכנית, ולתשלום עבורה. אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו בתוכנית להשתחרר לביתם. אם תוכנית לימודים נוספת שובצה באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ישתתפו בה, פעילות חינוכית אחרת. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו.

9)     גבייה עבור רכישת שירותים מרצון מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד מההורים לתשלום ולשירות. אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית. אם הוחלט לקיים את השירות במהלכו של יום הלימודים, ישותפו בו כלל התלמידים.

10) גביית הכספים תיעשה בתוך שמירה על צנעת הפרט. אין להעביר מידע אודות הורה ששילם או שלא שילם להורים אחרים, לוועד ההורים או לגורם אחר שאינו מוסמך.

11) על בית הספר להעביר לידי ההורים את חוזר התשלומים המוסדי המאושר ובו פירוט סעיפי הגבייה על פי השירותים הניתנים במוסד החינוך.

12) בתום כל שנת לימודים ידווח בית הספר להורים על ניהול הכספים שנגבו במסגרת תשלומי ההורים על פי המתחייב מסעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי". הדיווח יימסר לנציגות ההורים המוסדית, ועותק שלו יישמר במזכירות בית הספר ויימסר להורים המבקשים זאת.

2.   דגשים לתשלומי ההורים בשנת הלימודים התשפ"ב

טבלת תשלומי ההורים לשנת הלימודים התשפ"ב אושרה על ידי ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, וגובשה תוך כוונה לאפשר למוסדות החינוך לתכנן ולקיים את הפעילויות בשגרה בשנת הלימודים, בכפוף להוראות הבריאות ומניעת הדבקה בנגיף הקורונה.

הפעילויות הממומנות באמצעות תשלומי הורים יתוכננו ויבוצעו בכפוף להוראות הבריאות

בשל הקשיים לקיים את הפעילויות שבמימון תשלומי הורים בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה, מובאות להלן הנחיות החוזרות ומחדדות את ההוראות:

1)     יש להתאים ככל האפשר את תכנון וביצוע הפעילויות שבתשלומי ההורים לאפשרות לקיימן בפועל, בהתאם להוראות הבריאות.

2)     גביית תשלום מההורים מתבצעת אך ורק עבור שירותים שסופקו או מסופקים לתלמידים בפועל.

3)     בתום שנת הלימודים עד 31 באוגוסט יש להשיב להורים יתרות כספי ההורים אשר לא ניתן עבורם שירות. אפשר לנכות את הכספים מהתשלום לשנת הלימודים הבאה לאחר היוועצות עם ועד ההורים ולאחר קבלת אישורם של ההורים. אם יינתן אישור בכתב על ידי ההורה, אפשר יהיה לעשות שימוש ביתרה שנותרה באחד מהשירותים, לצורך זיכוי חשבון ההורים בשנת הלימודים הבאה בשירות אחר. אי־אפשר להסתפק באישור ועד הורים.

4)     יודגש בשנית כי מנהל מוסד חינוך ידווח לוועד ההורים במוסד, ואם אין ועד הורים – להורי התלמידים במוסד החינוך, בתום כל שנת לימודים, ולא יאוחר מ־30 בספטמבר, על הכנסות והוצאות בחשבון תשלומי ההורים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי". הדיווח יימסר לנציגות ההורים המוסדית, ועותק שלו יישמר במזכירות בית הספר ויימסר להורים המבקשים זאת.

3.   תשלומי חובה ורשות

א.     הסכומים המרביים המותרים לגבייה בשירותי החובה והרשות לשנת הלימודים התשפ"ב (הסכומים בטבלה נקובים בש"ח):

 

 

קדם יסודי

א'-ב'

ג'-ד'

ה'

ו'

ז'-ח'

 

ח'*

בי"ס א'-ח'

ט'

שש-שנתי

ט'*

חט"ב עצמאית

י'-י"א

י"ב

תשלום חובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח תאונות אישיות

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

תשלומי רשות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סל תרבות (1)

79

99

99

99

99

149

149

165

165

176

176

מסיבות סיום (1)

54

----

----

----

75

-----

125

-----

125

-----

200

מסיבות כיתתיות

8

 

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

השאלת ספרי לימוד (3)

-----

280

280

280

280

280

280

280

280

320

320

הנהגת הורים ארצית (4)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

ועד הורים ישובי

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

טיולים עפ"י תכנית (1,5,6)

2x הקפצה

60

1 יום

101

1 יום

126

2 × יום

252

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים+

1 יום

513

3 ימים

616

של"ח (7)

 

 

 

 

 

150

150

150

150

150

 

 

סה"כ

 

253

 

540

 

565

 

691

 

901

 

1,026

 

1,151

 

1,042

 

1,167

 

1,219

 

1,372

 

הערות לטבלה:

 

  1. בגני הילדים שבמסגרת החטיבה הצעירה שבבתי הספר ייגבה תשלום עבור סל תרבות וטיולים במתכונת של כיתות א', ולא ייגבה תשלום עבור מסיבת הסיום.
  2. הגבייה עבור מסיבות הסיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך: גן הילדים, כיתה ו' ביסודי שש־שנתי, כיתה ח' ביסודי שמונה־שנתי, כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית וכיתה י"ב.
  3. החל מ־1.1.2022 אפשר לגבות תשלום בעד תוכנית "השאלת ספרי לימוד" לשנת הלימודים התשפ, במטרה להיערך לקראת הפעלת התוכנית במועדה.

 

להלן גובה הסכומים המרביים המותרים לגבייה בסעיף השאלת ספרי לימוד לשנת הלימודים התשפ.

 

 

קדם יסודי

א'-ב'

ג'-ד'

ה'

ו'

ז'-ח'

 

ח'*

בית ספר א'-ח'

ט'

שש־שנתי

ט'*

חטיבת ביניים עצמאית

י'-י"א

י"ב

תשלומי רשות לשנת הלימודים התשפ"ג

השאלת ספרי לימוד

-----

280

280

280

280

280

280

280

280

320

320

 

 

  1. פורום ועדי ההורים היישוביים למערכת החינוך בישראל - הנהגת ההורים הארצית הוא עמותה רשומה (580616654) הפועלת ברמה הארצית ומייצגת הורים לתלמידים במערכת החינוך בפני הכנסת, משרד החינוך, הרשויות המקומיות ושאר גורמי המִנהל הציבורי. הפורום הוא הארגון המייצג את ההורים בפני הגורמים הללו, כי הוא הגורם שחברים בו ועדי הורים יישוביים המייצגים את מרבית התלמידים. פעילות העמותה ממומנת מגבייה בסך 1.5 ש"ח לתלמיד במסגרת תשלומי הרשות של ההורים.

בתי הספר הגובים תשלום עבור פורום ועדי ההורים היישוביים מתבקשים לפעול כדלקמן:

        להעביר את סכום הגבייה לחשבון הבנק של פורום ועדי ההורים היישוביים המתנהל בבנק לאומי (בנק 10) בסניף רמת פולג/נתניה (סניף 681) בחשבון 02739632.

        לשלוח אל רו"ח גיל רוזנברג, רחוב גבעתי 6, רמת גן מיקוד 5223235, המחאה (שיק) או אישור בכתב על העברת הכספים לצורך בקרה. האישור יכלול את שם בית הספר, מספר התלמידים הלומדים בו, מספר התלמידים שבגינם מועבר התשלום וסך התשלום.

        לשלוח אישור בכתב על העברת הכספים לדוא"ל pay@horim.org בתוך ציון שם בית הספר וסמל המוסד, מספר התלמידים הלומדים בו, מספר התלמידים שבגינם מועבר התשלום, סך התשלום ואת כתובת הדוא"ל למשלוח קבלה.

5.הגבייה עבור טיולים תהיה על פי התוכנית המחייבת ובהתאם להנחיות ולאישור מִנהלת הטיולים. אין להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים נוספים. בית הספר רשאי להאריך את משך הטיול אם הוא עושה זאת ללא חריגת גבייה בסעיף זה וללא גבייה נוספת בכל סעיף אחר של תשלומי הורים.

6.בבתי הספר הנמצאים מדרום לקו צומת שדה בוקר-צומת הערבה אפשר להוסיף יום טיול בעלות גבייה נוספת של 290 ש"ח בשנה.

7.בכיתות ז'-י"א שבהן מתקיימים לימודי של"ח אפשר לגבות עד 150 ש"ח בשנה, נוסף על הגבייה לטיולים. סכום זה מיועד לגיחות ולסיורים רכובים בהיקף של שלושה סיורים בשנה.

4.   תשלומי הורים עבור תל"ן (תוכנית לימודים נוספת)

א.     שעת לימודים במסגרת תל"ן היא שעה המאריכה את יום הלימודים ולא נועדה לפיצול כיתות אֵם לקבוצות לימוד.

ב.      אפשר לקיים תל"ן בהתאם למתווים המאושרים ללמידה בגני הילדים ובבתי הספר או בלמידה מרחוק ובהתאם להוראות הבריאות.

ג.       בגלל למידה בקבוצות קטנות תלמידים עלולים לקבל פחות שעות תל"ן ועל כן על בית הספר לוודא שתלמיד ילמד את מלוא השעות עבורן מבוקש תשלום.

ד.      על בית הספר לוודא הסכמת כל אחד מההורים שרוצים בתל וכי חתם על הסכמתו לקיום התל"ן ולתשלום בעדה, בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל בעניין.

ה.     אישור של תוכנית לימודים נוספת יותנה באישור ההיתכנות לביצוע כל השעות המתוקצבות להוראה באורך וברוחב, בהתאם להנחיות המשרד. אם לא בוצעו כל שעות ההוראה המתוקצבות כאמור לאורך ולרוחב, יהיה על בית הספר להשיב להורים את החלק שנגבה מהם ולא בוצע.

ו.        אישור שעות תל תורניות:

1)     בתי ספר תורניים (ממ"ד/חרדי) המבקשים לקיים שעות תל"ן תורניות, מעבר לחמש שעות התל"ן הכללית המאושרות על ידי המפקח הכולל, יבקשו אישור מוועדה במחוז להוסיף עד 10 שעות תל"ן תורניות (ובסך הכול עד 15 שעות תל"ן), בהתאם להוראת שעה "גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תוכנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי".

2)     ועדה בראשות מנהל המחוז (או נציגו) ובהשתתפות מחמ"ד (בחרדיהמפקח המרכז בחינוך היסודי/העל־יסודי או מי שייקבע לשם כך), רפרנט תשלומי הורים מחוזי ונציג הנהגת ההורים הארצית ידונו בבקשות לאישור תל"ן תורנית.

3)     לצורך קיום הוועדה, חובה לשלוח לפני כינוס הוועדה, ולפחות שבוע לפני מועד ההתכנסות, את מועדי התכנסותה, וחובה שישתתפו בה יושב ראש, רפרנט תשלומי הורים ולפחות עוד חבר אחד מבין חברי הוועדה.

4)     אמות מידה להפעלת שיקול דעת על ידי הוועדה המחוזית בבואה לדון בבקשה כאמור:

  • צורך פדגוגי בתוספת שעות תל תורניות בבית הספר המבקש.
  • הצגת מערכת שעות בתוך הדגשת שעות התל"ן בצבע, והיתכנות מתן היקף שעות התל"ן המבוקשות בנתוני בית הספר.
  • הסכמת הורים בכתב.

ז.       על בית הספר לפרט להורים בחוזר התשלומים המוסדי את גובה הגבייה המבוקשת ואת מספר שעות התל"ן שהוא נותן בפועל עבור הגבייה.

ח.     להלן הסכומים המרביים המותרים לגבייה עבור תל"ן בשנת הלימודים התשפ"ב:

 

שלב החינוך

גבייה מרבית מתלמיד בש"ח בשנה עבור תל"ן בכלל מוסדות החינוך

גבייה מרבית מתלמיד בש"ח בשנה בבתי ספר תורניים (1) וייחודיים(2) נוסף על הגבייה המרבית מתלמיד בכלל מוסדות החינוך

סך הכול גבייה מרבית מתלמיד בש"ח בשנה בבתי ספר תורניים(1) וייחודיים(2)

קדם־יסודי (גני ילדים)

597

0

0

היסודי

885

1,770 בכיתות שאושרו

2,655 בכיתות שאושרו

חטיבת הביניים

1,060

2,120

3,180

החטיבה העליונה

1,150

2,300

3,450

 

1.בתי ספר תורניים – בתי ספר המקיימים תוכנית לימודים תורנית על פי חוזר הוראות הקבע, "גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תוכנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי".

2.בתי ספר ייחודיים – בתי ספר שאושרו כייחודיים על ידי הוועדה הארצית לבתי ספר ייחודיים ומרחבי חינוך על פי חוזר הוראות הקבע "גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תוכנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי".

3.הגבייה מתלמיד עבור שעת תל"ן תותאם לגודלה של כיתת האם. חישוב הסכום לגבייה מתלמיד עבור שעת תל"ן יותאם לגודלה של כיתת האם על פי הפירוט בטבלה שלהלן. המשמעות היא שבכיתות אם גדולות אפשר יהיה לקיים מספר גדול יותר של שעות תל"ן יחסית לכיתות אם קטנות, מאחר שהסכום המרבי לגבייה מתלמיד נשאר קבוע. בכל מקרה, מספר שעות התל"ן שיינתנו לא יעלה על תקרת השעות המותרת לפי חוזרי מנכ"ל. הגבייה תיעשה עבור שעות אורך שניתנות בפועל.

 

שלב החינוך

גודל כיתת האם (מספר התלמידים)

התעריף לשעת תל"ן אחת לתלמיד בש"ח

גבייה מרבית מהורים בשנה בכלל בתי הספר עבור תל"ן

גבייה מרבית מהורים בשנה בבתי ספר תורניים וייחודיים, הנוספת על הגבייה המרבית המותרת בכלל בתי הספר

סך הכול הגבייה המרבית מהורים בשנה בבתי ספר תורניים וייחודיים

יסודי

20–24

326

עד 885 ש"ח בשנה בכלל בתי הספר

עד 1,770 ש"ח בשנה בכיתות ה'-ו' בלבד

עד 2,655 ש"ח בכיתות ה'-ו' בלבד

 

25–28

276

 

29–32

239

 

33–36

211

 

37–40

177

חטיבת הביניים

20–24

389

עד 1,060 ש"ח בשנה בכלל בתי הספר

עד 2,120 ש"ח בשנה

עד 3,180 ש"ח בשנה

 

25–28

329

 

29–32

285

 

33–36

252

 

37–40

212

החטיבה העליונה

20–24

382

עד 1,150 ש"ח בשנה בכלל בתי הספר

עד 2,300 ש"ח בשנה

עד 3,450 ש"ח בשנה

 

25-28

324

 

29–32

281

 

33–36

230

 

5.   רכישת שירותים מרצון

א.     נוסף על השירותים שפורטו לעיל קיימים עוד שירותים המוצעים על ידי בית הספר, שמטרתם בדרך כלל לחסוך בהוצאות על ידי רכישה מרוכזת או להעשיר ולהרחיב את תוכנית הלימודים המתבצעת בבית הספר. לעיתים השירותים מוצעים לנוחות ההורים. מוצר או מצרך הנרכש במסגרת זאת ישמש את התלמיד ששילם עבורו ויהיה בבעלותו. השירות או המוצר/מצרך והתשלום עבורם הם במסגרת "קונה מרצון ומוכר מרצון".

על הגבייה עבור שירותים אלה יש לקבל את אישורו של כל אחד ואחד מהורי התלמידים המקבלים את השירות ולהיות מלווה בחתימתו וכן את אישורו של מפקח בית הספר.

 

להלן הסכומים המרביים המותרים לגבייה בשנת הלימודים התשפ"ב עבור רכישת שירותים מרצון:

 

שלב חינוך

סכום מרבי מותר בש

קדם־יסודי

125

יסודי

250

חטיבת ביניים

450

חטיבה עליונה

450

 

ב.     רכישת שירותים מרצון נוספת בבתי ספר שבהם מתקיימת למידה באמצעות אמצעי קצה טכנולוגיים

בהמשך להנחיות בחוזר הוראות הקבע 0010 "שימוש תלמידים באמצעי קצה לצורכי למידה" בבתי ספר שבהם מתקיימת למידה באמצעות אמצעי קצה טכנולוגיים הנרכשים במרוכז, אפשר לגבות עד 667 ש"ח לשנת לימודים, למשך שלוש שנים לכל היותר (כלומר, הסכום הכולל לא יעלה על 2,000 ש"ח לכל שלוש השנים) עבור אמצעי הקצה הטכנולוגי שיהיה בבעלות התלמיד ויעמוד לשימושו. לחלופין, אפשר יהיה לגבות עד 300 ש"ח להשאלת אמצעי קצה טכנולוגי שיעמוד לשימושו של התלמיד. התשלומים האמורים יכללו ביטוח, עלות השימוש בפלטפורמה אם יש כזו וכן מע"מ.

גבייה זו מוגדרת רכישת שירותים מרצון, והיא ייעודית למטרה זו ונעשית בהתאם להוראות המפורטות שנקבעו בהוראת קבע 0010 בסעיף 3 "שימוש תלמידים באמצעי קצה לצורכי למידה"; היא נוספת על הגבייה עבור רכישת שירותים מרצון עבור כלל המטרות שלהן משמשת גבייה זו ומפורטות בסעיף זה. 

גביית התשלום תתבצע בתחילת שנת הלימודים.

ג.      רכישת שירותים מרצון נוספים בבתי הספר המשתתפים בתוכנית "בית ספר מנגן"

בבתי ספר שבהם מתקיימת תוכנית "בית ספר מנגן", התלמידים לומדים במהלך יום הלימודים נגינה בכלים תזמורתיים, במטרה לפתח ולטפח את המודעות למוזיקה ולקבל השכלה מוזיקלית רחבה ומקצועית, בתוך הוזלה משמעותית של עלות רכישת השכלה מעין זו. תוכנית זו מתקיימת בשיתוף הרשויות המקומיות והקונסרבטוריונים.

בבתי הספר המשתתפים בתוכנית "בית ספר מנגן" אפשר לגבות מהורי התלמידים בכיתות ב' -ט', בכפוף להסכמתם הכתובה, עד 650 ש"ח אשר ישמשו לנושאים האלה בכפוף להוראות הבריאות ולהנחיות המפמ"ר למוזיקה:

  • שימוש בכלי הנגינה ואחזקתם.
  • פעילויות העשרה (הכוללת למשל: מופעים, כיתות אומן, הסעות ותשלום דמי כניסה לאירועים אלה).
  • ספר לימוד ייעודי לתוכנית.

6.   שיעורי ההשתתפות של ההורים בעלות ההזנה מכוח חוק ארוחה יומית לתלמיד

הארוחות המסופקות במסגרת חוק ארוחה יומית לתלמיד הן בהתאם להנחיות משרד הבריאות לגבי איכות חומרי הגלם. עלות ממוצעת של מנה היא 14.94 ש"ח.

השתתפות ההורים בעלות ההזנה היא חלקית ודיפרנציאלית, בהתאם לרמת ההכנסה.

תעריפי השתתפות ההורים בעלות ההזנה לשנת הלימודים התשפ"ב הם כדלקמן:

 

ההכנסה לנפש לחודש בש"ח

השתתפות ההורים בעלות ארוחה לאחר עדכון בש

0–1,273

0.0

1,274–1,378

0.0

1,379–1,493

0.7

1,494– 1,604

2.6

1,605–1,744

2.6

1,745–1,829

3.8

1,830–1,941

3.8

1,942–2,127

5.4

2,128–2,171

6.0

2,172 ומעלה

7.0

 

7.אפשר לצפות במידע נוסף לגבי תשלומי הורים וכן באישור שניתן לבית הספר לגביית תשלומי הורים בהתאם לסעיפים בחוזר בפורטל הורים בקישור: https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/rights-obligations-regulations/parents-payments

 

8.לבירורים ושאלות בעניין תשלומי הורים אפשר לפנות לרפרנטים על תשלומי הורים במחוזות המשרד:

 

 

המחוז

שם הרפרנט המחוזי לתשלומי הורים

מספר הטלפון

כתובת הדוא"ל

מנח"י

אסנת עוזיאל

073-3934257

osnatuz@education.gov.il

ירושלים

עתניאל גלילי

073-3824527

gotniel@education.gov.il

צפון

מאיר גבאי

קרנית צדוק

073-3939206

meirgab@education.gov.il

חיפה

רמי בן גרא

073-3938138

ramibe@education.gov.il

מרכז

אביבה עטרי                

073-3937404

avivaat@education.gov.il

תל-אביב       

חגית גוטדינר

073-3936711

hagitgot@education.gov.il

דרום

אליהו אדרי

073-3935857

eliedri@education.gov.il

התיישבותי   

נוגה ברעם  

03-6898874

 nogab@mchp.gov.il 

חרדי

יוסף פוליטי

073-3934124

yosefpo@education.gov.il