מסגרות התחרות הספורטיבית, האירועים הארציים והבין־לאומיים ומועדי האליפויות בשנת הלימודים התשפ"ב

הודעה מס' 0240

תאריך פרסום ההודעה: ל' בתשרי תשפ"ב, 06 באוקטובר 2021

   073 - 3936652
   gayda@education.gov.il

 

הערה: התחרויות ואירועי הספורט יתקיימו בכפוף להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות המופיעות במסמך אורחות חיים בבית הספר בתקופת הקורונה ולהנחיות החינוך הגופני המשלימות.

1.   עדכון התאריכים הקובעים להשתתפות תלמידים[1] בתחרויות הספורט של בתי הספר בשנת הלימודים התשפ

בשנת הלימודים התשפ, תאריך הלידה הקובע לגבי השתתפות תלמידים בתחרויות ספורט בתי הספר הוא 1 בדצמבר. מי שנולד מ־1 בדצמבר ואילך לא ייחשב כחריג גיל.

 

להלן תאריכי הלידה הקובעים על פי שכבות הגיל:

 

לכיתות ז'': כ"א בכסלו התשס, 01.12.2007 . מותר לשתף חריג גיל אחד יליד י' בכסלו התשס, 01.12.2006, ואילך.

לכיתות ט': י' בכסלו התשס, 01.12.2006 . מותר לשתף חריג גיל אחד יליד כ"ט בחשוון התשס, 01.12.2005, ואילך.

לכיתות י'-י"ב: ו' בכסלו התשס, 01.12.2003 . מותר לשתף חריג גיל אחד יליד כ"ו בכסלו התשס, 01.12.2002, ואילך.

2.   ההרשמה לאליפויות הארציות

ההרשמה לאליפויות הארציות לבתי הספר בשנת הלימודים התשפ תיעשה במסגרת ההרשמה הרגילה במחוזות. לא תתקיימנה הרשמות פתוחות.

ההרשמה של קבוצות בתי הספר המשתתפות בליגת התיכוניים בכדורסל ובכדורעף תיעשה ישירות מול התאחדות הספורט לבתי הספר.

3.   השתתפות בתחרויות בין־לאומיות (I.S.F.)

באליפויות העולם לבתי הספר (I.S.F.) בשנת התשפ יורשו להשתתף אך ורק תלמידים שנולדו לאחר ז' בטבת התשס"ד, 01.01.2004 . לא יורשו להשתתף חריגי גיל.

כדורסל, כדורעף, אתלטיקה, מרוצי שדה

קבוצות בתי הספר שתזכינה באליפות בתי הספר התיכוניים בענפים אלה, תלמידים לחוד ותלמידות לחוד, תהיינה מועמדות לייצג את משרד החינוך - הפיקוח על החינוך הגופני באליפות העולם לבתי הספר (I.S.F.).

הערה: השתתפותנו באליפויות העולם לבתי הספר (I.S.F.), מותנית בהנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות לעניין משבר הקורונה ולמצב משבר הקורונה בעולם ובמדינות המארחות.

כדורסל וכדורעף

יודגש כי באליפויות בתי הספר התיכוניים של משרד החינוך בכדורסל ובכדורעף יורשו להשתתף גם תלמידים חריגי גיל בהתאם לתקנון, אך הם לא יוכלו להצטרף למשלחת או להשתתף באליפות העולם לבתי הספר (I.S.F.).

אתלטיקה (במתכונת ISF)

באליפות הארצית באתלטיקה יורשו להשתתף אך ורק תלמידים שנולדו לאחר ז' בטבת התשס"ד, 01.01.2004, על פי תקנון הארגון העולמי לתחרויות ספורט לבתי הספר (ISF). חריגי גיל לא יורשו להשתתף.

מרוצי שדה

בתחרות הקבוצתית הארצית במרוצי שדה ייחשבו בניקוד הקבוצתי אך ורק תוצאות התלמידים והתלמידות שנולדו לאחר ז' בטבת התשס, 01.01.2004, על פי תקנון הארגון העולמי לתחרויות ספורט לבתי הספר (I.S.F).

4.   מסגרות התחרות הספורטיבית

הפיקוח על החינוך הגופני ימשיך לעסוק בחינוך ל"אורח חיים פעיל ובריא" של התלמידים במסגרת האירועים והכנסים המחוזיים והארציים.

4.1.       השתתפות בתחרויות הספורט של בתי הספר

א.         תחרויות הספורט בין בתי הספר יאורגנו אך ורק על ידי הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך, בהתאם לנהלים המפורטים ב"תקנון לאירועי החינוך הגופני", המפורסם באתר המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני בכתובת www.education.gov.il/pe וכן על פי ההנחיות המפורסמות מעת לעת בחוזרי המנכ"ל. מנהלי בתי הספר לא יאפשרו לתלמידים ולמורים להשתתף בתחרויות ספורט בין בתי ספר שאינן מטעם הפיקוח על החינוך הגופני. במקרים חריגים יש להפנות בקשה בכתב למפקח על החינוך הגופני במחוז ולקבל אישור בכתב לפני מועד התחרות.

ב.         התאחדות הספורט לבתי הספר משמשת זרוע ביצועית של הפיקוח על החינוך הגופני, מארגנת את אירועי הספורט הארציים, את פעילות מועדוני הספורט הבית ספריים ותוכניות נוספות והיא הגוף היחיד הרשאי לפעול בתחום זה במערכת החינוך. התחרויות המחוזיות יתבצעו בשתי מתכונות: האחת לכל בתי הספר, בהתאם למסגרות התחרות, והאחרת לבתי הספר שהקימו מועדון ספורט בית ספרי לתלמידים בענפי הספורט האלה: כדורעף, כדורעף חופים, אופני הרים, טניס שולחן, אתלטיקה קלה, ניווט תחרותי, בדמינטון, כדורסל 3X3, כדוריד וכדורגל 5X5.

ג.         חובה על כל נבחרות בתי הספר להופיע לתחרויות בתלבושת ספורט מלאה, אחידה ומסודרת, בצבעים ובדגמים אחידים. היעדר תלבושת אחידה וזהה לחלוטין יביא לפסילת הנבחרת ולמניעת השתתפותה בתחרות.

ד.         בשלב הארצי חובה על כל הנבחרות להגיע עם שתי מערכות לבוש, האחת בהירה והשנייה כהה. הופעה עם סמלי אגודות או עם פרסומות מסחריות על תלבושות הספורט או על בגדי האימון של התלמידים אסורה בהחלט.

ה.         מנהלי בתי הספר יקפידו למלא טופס "רישום קבוצתי למשתתפים" המכיל מידע על בריאות התלמידים ועל ביטוח תאונות אישיות של כל אחד מהם. אפשר לקבל טפסים אלה אצל המפקח על החינוך הגופני במחוז.

כמו כן המנהלים נדרשים להקפיד שכל התלמידים הנמנים עם נבחרת בית הספר אכן עומדים בכללי ההתנהגות החינוכית שהתפרסמו בחוזר מנכ"ל הוראת קבע 0250 מ־ 6.2.2020: "כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי הספר העל־יסודיים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט – 'האמנה החינוכית'". כרטיסי משתתף, נוסף על כרטיס הרישום הקבוצתי, יונפקו למשתתפים בתחרויות של מועדוני הספורט הבית ספריים ובתחרויות אליפות בתי הספר התיכוניים בכדורסל, בכדוריד ובכדורעף. 

ו.          מנהלי בתי הספר יוודאו כי כל מאמני הנבחרות ומדריכיהן בבית ספרם סיימו את קורס ההכשרה לאימון/הדרכה במערכת החינוך או נרשמו לקורס, בהתאם להוראות שפורסמו בחוזר מנכ הוראת קבע 0214 מ־6.5.2019, סעיף 9: "מאמני נבחרות בתי הספר - חובתם להיות בעלי תעודת הוראה או בעלי תעודת "מאמן"/"מדריך" שעברו הכשרה מיוחדת".

ז.          מנהלי בתי הספר יוודאו כי מורי החינוך הגופני מודעים לתקנונים וללוח הזמנים של האירועים להלן. מרכזי החינוך הגופני אחראים לבדוק אם חלו שינויים בתקנון ובלוח הזמנים שבועיים לפני המועד המתוכנן.

4.2.       שיתוף נבחרות בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל־יסודיים בתחרויות הספורט

א.         הנהלת בית הספר תקבע את מספר הנבחרות הרשאיות להשתתף בתחרויות בהתאם לאחת משתי האפשרויות האלה:

1)     מספר הנבחרות יהיה כמספר החטיבות בבית הספר. לדוגמה: בית ספר שיש בו חטיבה עליונה אחת ושלוש חטיבות ביניים ייוצג על ידי ארבע נבחרות נפרדות (אחת לכל חטיבה).

2)     נבחרת אחת לכל חטיבת גיל: לפי הדוגמה לעיל, נבחרת אחת לחטיבה העליונה ונבחרת אחת לשלוש חטיבות הביניים (סך הכול שתי נבחרות).

ב.         להלן הכללים לרישום הנבחרות לתחרויות:

1)     אם יש יותר מנבחרת אחת מאותו מוסד, תירשם כל נבחרת בנפרד על גבי הטופס "רישום קבוצתי למשתתפים".

2)     על טופס ההרשמה יש לציין את שם המוסד ולהדגיש את כינוי החטיבה באותו מוסד או את סימולה.

3)     באפשרות א' ס"ק 1 אין להעביר תלמיד מחטיבה אחת לחטיבה אחרת באותה שנת לימודים.

4)     הרישום בכל ענפי הספורט קבוע וסופי לאותה שנת לימודים.

5)     השתתפות הנבחרות היא בהתאם לקבוצות הגיל המפורסמות בהודעה זאת.

6)     בית ספר שבו פועלת כיתת ספורט רשאי לרשום קבוצה נוספת מתלמידי כיתה ז' שתתחרה בתחרויות אזוריות או מחוזיות בלבד, ללא אפשרות להעפיל לגמר הארצי (במשחקי הגמר הארצי יתמודדו שתי קבוצות משני בתי ספר שונים). בשלב זה הקבוצה הרשמית תהיה הקבוצה המורכבת מתלמידי כיתות ז'' בלבד.

7)     בית ספר המשתתף במסגרת התחרויות של אליפות בתי הספר התיכוניים בכדורסל או בכדורעף, יוכל לשתף, במסגרת מחוזית בלבד, נבחרת של כיתות י' לתלמידים שאינם נמנים עם סגל שחקני אליפות התיכוניים (ללא אפשרות להעפיל לאליפות הארצית).

בנבחרת זו אפשר לכלול עד שני תלמידים מכיתות י"א אשר אינם נמנים עם סגל השחקנים של קבוצת אליפות התיכוניים, כל זאת באישור המפקח על החינוך הגופני במחוז.

ג.         תלבושת

אם בתחרות משתתפות יותר מנבחרת אחת מאותו מוסד, תהיה תלבושתה של כל אחת מן הנבחרות שונה בצבע החולצה ובסמל.

5.   אירועים ארציים ובין-לאומיים

5.1מנהלי בתי הספר מתבקשים לשריין את מועדי האליפויות המתפרסמים בטבלה בהמשך.

5.2בתי הספר שיזכו באליפויות להלן יהיו מועמדים לייצג את משרדנו בתחרויות הבין־לאומיות של בתי הספר.

ההחלטה על השתתפות המשלחות בתחרויות הבין־לאומיות של בתי הספר תתקבל בפיקוח הארצי על החינוך הגופני. אין האמור בחוזר זה מחייב את הפיקוח הארצי על החינוך הגופני לשלוח את כל בתי הספר המנצחים לאליפויות הבין־לאומיות. תמיכת משרד החינוך תעמוד בשנת הלימודים התשפ על 40% ממחיר כרטיסי הטיסה והשהייה בימי התחרות הרשמיים.

5.3משלחת המייצגת את משרדנו בתחרויות הבין־לאומיות של בתי הספר במשחקי כדור חייבת לכלול מורה לחינוך גופני במסגרת הרשמית.

5.4האליפויות הבין־לאומיות בשנת התשפ:

  1. כדורסל - התחרות הבין־לאומית תתקיים בהודו בחודש אפריל 2022
  2. כדורעף – התחרות הבין־לאומית תתקיים בברזיל בימים 19–27 ביוני 2022
  3. מרוצי שדה - התחרות הבין־לאומית תתקיים בסלובקיה בימים 22–27 באפריל 2022
  4. אתלטיקה - התחרות הבין־לאומית תתקיים בטורקיה בימים 22–30 ביוני 2022

הערה: השתתפותנו באליפויות העולם לבתי הספר (I.S.F.), מותנית בהנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות לעניין משבר הקורונה ולמצב משבר הקורונה בעולם ובמדינות המארחות.

5.5באליפויות הבין־לאומיות לבתי הספר (I.S.F.) בשנת התשפ יורשו להשתתף אך ורק תלמידים מכיתות י'-י"ב שנולדו לאחר ז' בטבת התשס"ד, 1.1.2004. חריגי גיל לא יורשו להשתתף.

 

הערה

כדי לחסוך בהוצאות נסיעה ולמנוע איבוד ימי לימודים, האליפויות הארציות בכדוריד, בכדורעף, בכדורסל, בקט רגל ובכדורגל לבתי הספר העל־יסודיים בשנת הלימודים התשפ, מאורגנות בימים מרוכזים, וכל נבחרת תשחק שני משחקים ביום. מנהלי בתי הספר מתבקשים להנחות את האחראים על הנבחרות להכין את התלמידים לאינטנסיביות של משחקי האליפויות, במיוחד מבחינת הכושר הגופני.

5.6להלן מועדי האליפויות:

א.         משחקי כדור

הערה: בשל חוסר הוודאות המאפיינת את תקופת משבר הקורונה, ייתכנו שינויים מהותיים במועדי האליפויות השונות. אנא שריינו מועדים אלו ואם יהיו שינויים נפרסם אותם בהקדם האפשרי.

 

 

הענף

מועד

הדיווח המחוזי

מועד

האליפות הארצית

מועד

הגמר הארצי

הערות

1.

 

כדורגל י'-י"ב

בנים ובנות

יום שישי,

ה' בשבט התשפ"ב

7.1.2022

ימים שלישי-רביעי,
ל' בשבט-א' באדר א' התשפ"ב
1-2.2.2022

יום חמישי,
כ"ג באדר א' התשפ"ב
24.2.2022

 

 

 

 

מועד חלופי:
ימים שלישי-רביעי,
ז'-ח' באדר א' התשפ"ב
8-9.2.2022

 

 

2.

קטרגל י'-י"ב

בנים ובנות

יום שישי,
כ"ד באדר א' התשפ"ב
25.2.2022

ימים שלישי-רביעי,
י"ט-כ' באדר ב' התשפ"ב
22-23.3.2022

יום רביעי,
כ"ז באדר ב' התשפ"ב
30.3.2022

 

3.

כדורסל
י'-י"ב בנים ובנות

יום שישי,
ח' בכסלו התשפ"ב
12.11.2021

ימים רביעי-חמישי,
כ'-כ"א בכסלו התשפ"ב
24-25.11.2021

 

 

*אליפות בין־לאומית בהודו

 

4.

"חצאי גמר" כדורסל י'-י"ב בנים ובנות

 

ימים רביעי-חמישי,
י"ח-י"ט בטבת התשפ"ב
22-23.12.2021

 

 

5.

גמר אליפות התיכוניים בכדורסל
י'-י"ב
בנים ובנות

 

 

יום שני,
א' בשבט התשפ"ב
3.1.2022

 

6.

גמר ישיבות תיכוניות

י'-י"ב

 

 

יום חמישי,
כ"ח באדר ב' התשפ"ב
31.3.2022

 

7.

כדורעף

י'-י"ב

בנים ובנות

יום שישי,
ח' בכסלו התשפ"ב
12.11.2021

ימים רביעי-חמישי,
ד'-ה' בטבת התשפ"ב
8-9.12.2021

 

*אליפות בין־לאומית בברזיל

8.

גמר אליפות התיכוניים בכדורעף
י'-י"ב
בנים ובנות

 

 

יום חמישי,
ל' באדר א' התשפ"ב
3.3.2022

 

 

9.

כדורעף ט' מועדונים
בנים ובנות

 

יום שישי,
כ"ב באדר ב' התשפ
25.3.2022

 

ימים שני-שלישי,
כ"ד-כ"ה בניסן התשפ
25-26.4.2022

 

יום שלישי,
ט' באייר התשפ
10.5.2022

 

 

10.

כדורעף ז'-ח'
מועדונים
בנים ובנות

 

יום שישי,
ז' בניסן התשפ
8.4.2022

ימים שני-שלישי,
ט"ו-ט"ז באייר התשפ
16-17.5.2022

יום שני,
כ"ב באייר התשפ
23.5.2022

 

11.

אליפות ארצית בכדורעף חופים ז'-ח', ט', י'-י"ב

בנים ובנות

 

ימים שלישי-רביעי,
א'-ב' בסיוון התשפ
31.5-1.6.2022

 

 

 

 

 

מועד חלופי:
ימים שלישי-רביעי,
ח'-ט' בסיוון התשפ
7-8.6.2022

 

 

12.

כדוריד
י'-י"ב
בנים ובנות

יום שישי,
כ"ט בכסלו התשפ
3.12.2021

 

יום חמישי,
ז' באדר ב' התשפ
10.3.2022

 

 

13.

כדוריד
ז'-ח' מועדונים תלמידות

יום שישי,
כ"ח בניסן התשפ
29.4.2022

 

יום חמישי,
כ"ה באייר התשפ
26.5.2022

 

        בענפים אלה יתקיימו תחרויות בין־לאומיות (ISF).

ב.         התחרויות המסכמות בחתירה ובשיט

 

מס'

הענף

מועד

המפגש הארצי

הערות

1.

חתירה וקיאקים בנים ובנות

 

 

יום שלישי,
כ"ו באדר ב' התשפ"ב
29.3.2022

 

מועד חלופי:
יום שלישי,
ד' בניסן התשפ"ב
5.4.2022

2.

מפרשיות ואופטמיסטים

בנים ובנות

יום שלישי,
ט"ז באייר התשפ"ב
17.5.2022

 

מועד חלופי:
יום שלישי,
כ"ג באייר התשפ"ב
24.5.2022

 

ג.         אתלטיקה קלה ומרוצי שדה

מועדי התחרויות האזוריות והמחוזיות ייקבעו על ידי המפקחים במחוזות.

תחרויות הגמר הארציות תיערכנה בהתאם ללוח הזמנים שלהלן:

 

 

הענף

מועד
הדיווח המחוזי

מועד
האליפות הארצית

מועד
הגמר הארצי

הערות

1.

מרוצי שדה ז'-ח', ט',
י'-י"ב

בנים ובנות

יום שישי,
י"ג בטבת התשפ"ב
17.12.2021

 

 

יום שלישי,
כ"ג בשבט התשפ"ב
25.1.2022

*אליפות בין־לאומית בסלובקיה

 

 

 

 

 

מועד חלופי:
יום שלישי,
ל' בשבט התשפ"ב
1.2.2022

 

2.

אתלטיקה קלה
ז'-ח'
מועדונים+ בתי ספר

בנים ובנות

יום שישי,
ז' בניסן התשפ"ב
8.4.2022

 

 

יום רביעי,
י' באייר התשפ"ב
11.5.2022

 

מועד חלופי:
יום שלישי,
כ"ג באייר התשפ"ב
24.5.2022

3.

אתלטיקה קלה

ט'
מועדונים +

בתי ספר

בנים ובנות

יום שישי,
ז' בניסן התשפ"ב
8.4.2022

 

 

יום חמישי,
י"א באייר התשפ"ב
12.5.2022

 

מועד חלופי:
יום רביעי,
כ"ד באייר התשפ"ב
25.5.2022

4.

אתלטיקה קלה י'-י"ב

בנים ובנות

יום שישי,
י' באדר א' התשפ"ב
11.2.2022

 

 

יום שני,
ד' באדר ב' התשפ"ב
7.3.2022

 

מועד חלופי:
יום שני,
כ' באדר א' התשפ"ב
21.3.2022

5.

אתלטיקה ISF י'-י"ב

בנים ובנות

 

 

 

 

 

יום שני,
י"ג באדר א' התשפ"ב
14.2.2022

מועד חלופי:
יום רביעי,
כ"ב באדר א' התשפ"ב
23.2.2022

*אליפות בין־לאומית בטורקיה

 

 

 

 

 

 

 

ד.         ניווט תחרותי, אופני הרים, טניס שולחן, בדמינטון, כושר גופני, בוצ

 

מס'

הענף

מועד

הדיווח המחוזי

מועד

האליפות הארצית

מועד

הגמר הארצי

הערות

1.

אליפות אופני הרים ז'-ח', ט'

מועדונים

בנים ובנות

 

 

 

יום שני,

כ"ב באייר התשפ"ב

23.5.2022

מועד חלופי:

יום חמישי,

כ"ה באייר התשפ"ב

26.5.2022

מחזורי ליגה אזוריים יתקיימו במחוזות תל אביב, מרכז, צפון, ירושלים, חיפה ודרום.

2.

גמר ארצי בניווט תחרותי

ז'-ח', ט',

י'-י"ב

בנים ובנות

 

 

יום שני,

ח' באייר התשפ"ב

9.5.2022
 

מחזורי ליגה אזוריים יתקיימו במחוזות תל אביב, מרכז, צפון, ירושלים, חיפה ודרום.

3.

טניס שולחן

י'-י"ב בנים ובנות

יום שישי,

ט"ו בכסלו התשפ"ב
19.11.2021

 

יום רביעי,
י"א בטבת התשפ"ב
15.12.2021

 

4.

טניס שולחן

ז'-ח'

בנים ובנות

יום שישי,

ז' בניסן התשפ"ב

8.4.2022

 

יום שלישי,

כ"ג באייר התשפ"ב

24.5.2022

 

5.

אליפות ארצית בכושר גופני י'-י"ב

בנים ובנות

 

 

יום שלישי,

י"ד באדר א' התשפ"ב

15.2.2022

מועד חלופי:

יום שני,

כ"ז באדר א' התשפ"ב

28.2.2022

 

 

 

 

 

יום שלישי,

כ"א באדר א' התשפ"ב

22.2.2022

מועד חלופי:

יום רביעי,

כ"ט באדר א' התשפ"ב

2.3.2022

 

 

 

 

 

יום שלישי,

ה' באדר ב' התשפ"ב

8.3.2022

מועד חלופי:

יום שני,

כ"ה באדר ב' התשפ"ב

28.3.2022

 

6.

בדמינטון

ז'-ח', ט' מועדונים בנים ובנות

 

 

יום רביעי,

י"ז באייר התשפ"ב

18.5.2022

 

7.

בוצ'ה

 

 

יום שלישי,

ט"ז בשבט התשפ"ב

18.1.2022

אליפות חורף

יום שלישי,

ט"ז באייר התשפ"ב

17.5.21

אליפות ארצית

6.   כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי הספר העל־ יסודיים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט

בית ספר על־יסודי (חטיבת ביניים או חטיבה עליונה) שייטול חלק בתחרויות הספורט של בתי הספר מחויב לכללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל הוראת קבע 0250 מ־6.2.2020: "כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי ספר על־יסודיים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט – 'האמנה החינוכית'".

בעת ההרשמה לתחרויות יצרף מנהל בית הספר טופס של כללי ההתנהגות חתום אישית על ידו. חתימה על טופס אחד מספיקה, והיא מקיפה את כל התלמידים הספורטאים והנבחרות של בית הספר לאותה שנת לימודים. את האמנה החינוכית אפשר להוריד מהתקנון לאירועי החינוך הגופני, המפורסם באתר המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני בכתובת www.education.gov.il/pe.

 

[1] לשון זכר מייצגת את כל המגדרים.