תשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך הרגיל -עדכון תעריפי החיוב לשנת הלימודים התשפ"ב

הודעה מס' 0237

תאריך פרסום ההודעה: ל' בתשרי תשפ"ב, 06 באוקטובר 2021

  
   hadarle@education.gov.il

 

1.   כללי

רשות מקומית הקולטת תלמידים מרשות מקומית אחרת במוסדות החינוך שבתחומה, לפי הגדרתם בחוק לימוד חובה סעיף 7 א' (מוסדות חינוך רשמיים, מוסדות חינוך מוכרים בחינוך העל־יסודי, מוסדות חינוך של תאגיד מרכז החינוך העצמאי, מוסדות חינוך של תאגיד מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל), זכאית לגבות מהרשות המקומית השולחת שאליה שייך התלמיד "תשלום עבור תלמידי חוץ". התשלום מיועד לכיסוי החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד בגין רכיבים תפעוליים של המוסד החינוכי שאינם מכוסים על ידי משרד החינוך או על ידי משרדי ממשלה אחרים.

התשלום עבור תלמידי חוץ מחויב מתוקף אחריותן המשפטית של הרשויות המקומיות השולחות, על תלמידים הגרים בתחומן, על פי המשתמע מסעיף 7 א' לחוק לימוד חובה, התש"ט-194 .9

ההתחשבנות עבור תלמיד חוץ היא בין הרשות הקולטת לבין הרשות השולחת, ואין לערב את ההורים בצורה כלשהי או לדרוש מהם תשלום, מלא או חלקי, למעט מקרים שבהם ההורים בחרו מיוזמתם במוסד אחר מזה שהוצע לילדיהם על ידי הרשות המקומית. רק במקרה זה אפשר לדרוש מההורים, מראש ובכתב, את התשלום לפי הסכומים המפורטים בסעיף 3.

עקרונות החיוב של התשלום עבור תלמידי החוץ, נוהל השיבוץ, נוהל התשלום ואמצעי האכיפה מפורסמים בסעיף 3.7-75 בחוזר "הוראות הקבע" עג/7(א), "תשלום עבור תלמידי חוץ".

בהודעה זאת מפורטים תעריפי החיוב בחינוך הרגיל וכללי החיוב עבור תוספת בשעות ושירותים נוספים התקפים לשנת הלימודים התשפ"ב.

2.   דגשים לשנת הלימודים התשפ"ב

רשות מקומית השולחת תלמיד חוץ תשתתף בהוצאות התפעול השנתיות של מוסדות החינוך לפי התעריפים המפורסמים כאן. עם זאת, שגרת הלימודים בשנת הלימודים התשפ"ב תתבצע בכפוף להוראות הבריאות למניעת הדבקה בנגיף הקורונה. ככל שתופר שגרת הלימודים, יבחן משרד החינוך את גובה התעריפים ובמקרה הצורך יפרסם עדכון לתעריפים בסוף שנת הלימודים.

3.   תעריפי החיוב

משרד החינוך בשיתוף עם משרד האוצר, משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי, קבע תעריפים לתשלום עבור תלמיד חוץ בחינוך הרגיל. התעריפים מבוססים על שיעורי התשלום שנקבעו בתקנות לימוד חובה התשס"ה-2005, תיקון תשע"ה-2014 (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת) ולאחר שהוצמדו למדד.

התעריפים לשנת הלימודים התשפ"ב הם כדלקמן:

לתלמיד בגן הילדים ובבית הספר היסודי: 679 ש"ח

לתלמיד בחטיבת הביניים: 868 ש"ח 

לתלמיד בחטיבה העליונה: 872 ש"ח.

אין להצמיד סכומים אלו לריבית, למע"ם או למדד.

4.   תשלום תוספתי עבור שעות לימוד נוספות ושירותים נוספים

הרשות השולחת והרשות הקולטת רשאיות לקבוע בהסכם שהרשות השולחת תשתתף בתשלומים נוספים על אלו שקבועים בתקנות ובחוזר המנכ"ל כמפורט בסעיף קודם.

במסגרת ההסכם הרשות הקולטת תוכל לדרוש מהרשות השולחת את התשלום התוספתי בשל שעות לימוד נוספות שהיא משקיעה מעבר לשעות התקן שמוקצות לבית הספר על ידי משרד החינוך, וכן בשל פעילויות ייחודיות או יוזמות חינוכיות שמתקיימות בבית הספר. במסגרת התשלום התוספתי לא תוכל הרשות הקולטת לדרוש תשלום עבור שירותים נוספים מלבד אלו המצוינים לעיל.

אין לערב את התלמיד והוריו במחלוקות שבין הרשות הקולטת לבין הרשות השולחת לגבי התשלום התוספתי ואין לדרוש את התשלום מההורים.

5.   הזנה במסגרת חוק "ארוחה יומית לתלמיד"

כל תלמיד הלומד ברשות קולטת, בגן או בבית ספר, במסגרת יום חינוך ארוך שבו מתקיימת הזנה מכוח חוק "ארוחה יומית לתלמיד", זכאי להזנה גם אם מקום מגוריו ברשות אחרת (רשות שולחת). התשלום עבור ההזנה מוטל על הרשות שבה התלמיד מתגורר (הרשות השולחת). אם התלמיד זכאי להנחה בתשלום ההזנה על פי חוק, יחול התשלום העודף על הרשות השולחת. על הרשות הקולטת ועל הרשות השולחת להגיע לסיכום בדבר התשלום עבור ההזנה בלי לערב את הוריו של התלמיד.

לשאלות ולהבהרות בנושא תשלום ההזנה אפשר לפנות אל מר יורם אדלר, בדוא"ל yoramad@education.gov.il