ביצוע מבחני קבלה לתוכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנת הלימודים התשפ"ב

הודעה מס' 0239

תאריך פרסום ההודעה: ל' בתשרי תשפ"ב, 06 באוקטובר 2021

  
   mehunanim@education.gov.il

 

1.   כללי

האגף לתלמידים מחוננים ולמצטיינים מקדם הטמעת תפיסה הרואה בתהליך האיתור לתוכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים חלק מהליך פדגוגי, רגשי וחברתי המתקיים לאורך כל שנות לימודיו של התלמיד בבית הספר היסודי.

מבחן שלב א המתבצע בבית הספר לשנתון תלמידי כיתה ב במגזר דוברי עברית ולשנתון תלמידי כיתה ג במגזר דוברי הערבית בתחילת שנת הלימודים הוא חלק ראשון בתהליך שבו מופנים לשלב ב (איתור) כ־ 15% מהתלמידים בעלי ההישגים הגבוהים במבחן שלב א או לפי חוות דעת הצוות החינוכי.

האיתור לתוכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים מתקיים גם בהמשך שנות לימודיו של תלמיד בבית הספר היסודי בשלב מאוחר יותר בנקודות זמן נוספות: בכיתות ב-ד לתלמידים הלומדים במגזר דוברי עברית, לתלמידי כיתות ג-ה במגזר דוברי ערבית ולתלמידי כיתה ו במעבר לחטיבת ביניים לצורך קבלה למסלול כיתת מחוננים. אין מתקיימים מבחני קבלה  מכל סוג (מבחן רגיל או מבחן בתנאים מותאמים או מבחן בשפה מותאמת או מבחן חוזר מכל סוג) לתלמידי כיתה ה במגזר דוברי העברית.

חשוב שמנהל בית הספר והצוות החינוכי יהיו ערניים לתפקודים חינוכיים, רגשיים וחברתיים של התלמידים בכל שכבות הגיל, הן של תלמידי שנתון הנבחן לראשונה הן של שנתונים מאוחרים יותר שייתכן שנכון ורצוי להפנות למבחן קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים. עליהם להעניק להורים ייעוץ והדרכה הן בהיבט הרגשי הכרוך בתהליך ההיבחנות הן בהיבט הטכני הכרוך בהגשת בקשה להיבחן בפורטל הורים.

היכרות מנהל בית הספר עם תהליך האיתור משמעותית ביותר בהכנת הצוות הייעוצי והצוות החינוכי לפני מבחן שלב א ולאחריו, מעקב אחר תוצאות מבחן שלב ב (איתור), מעקב אחר תפקודי תלמידים שלדעת הצוות החינוכי נכון להמליץ לרישום למבחן קבלה וכן בשים לב לכך שביצוע מבחן קבלה בשלב מאוחר יותר הוא חלק מתהליך פדגוגי בהתפתחות התלמיד לאורך שנות לימודיו בבית הספר. כל אלה חלק מתהליך פדגוגי בהתפתחות התלמיד לאורך שנות לימודיו בבית הספר. הרציונל של מדיניות זו קשור בתופעה המוכרת late bloomers.

אצל ילדים בעלי יכולות גבוהות עם פוטנציאל למחוננות אפשר לזהות כבר בגיל צעיר מאפיינים כגון ערנות גבוהה, סקרנות, טווח קשב רחב, מעורבות רבה במתרחש בסביבתם, יכולת מילולית גבוהה, מורכבות רגשית גבוהה, רגישות לסביבה, תובענות, יצירתיות וצמא לידע.

במקרים רבים היכולת האינטלקטואלית והמילולית של ילדים עם פוטנציאל למחוננות היא מעל הממוצע וההתפתחות הפיזיולוגית, הרגשית והחברתית שלהם היא ממוצעת ולעיתים אף נמוכה מהממוצע לבני גילם. לכן חשוב לזהות את הפערים הללו לאורך כל שנות לימודיו של התלמיד בבית הספר לשם פיתוח ההיבטים הרגשיים, הפיזיולוגיים והחברתיים של הילד ומתן מענים לתפקודו היעיל.

למידע על הגדרת המחוננות בישראל, על ההיבטים של המחוננות, על הגדרת הצטיינות ועוד לחץ כאן.

בבסיס ההיכרות עם תהליך האיתור לתוכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים נמצאת התובנה כי באחריות מנהל בית הספר והצוות החינוכי להכיל ולשלב את התלמידים המחוננים והמצטיינים בבית הספר ולגלות אמפתיה ואכפתיות, מתן מענים לצרכים הרגשיים, הפיזיולוגים והחברתיים של הילד, מתן מענה מותאם בדרכי ההוראה, הלמידה והייעוץ בכלל המערכת, במרכזי העשרה ותוכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים וכן לשמור על רמת קשר עם הורי התלמידים, הרשות, הרפרנט המחוזי, הפיקוח היישובי, מנהלי מרכזי העשרה למחוננים ולמצטיינים החיונית ביצירת ממשקים מעצימים ותורמים בין כל המעגלים לקידומם ולרווחתם של תלמידים מחוננים ומצטיינים בבית הספר.

האגף למחוננים ולמצטיינים מבקש להביא לידיעת ציבור המנהלים, המורים, היועצים ורכזי השתלבות בבתי הספר היסודיים, כי בקרוב יתקיימו מבחני הקבלה לתוכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים לקראת שנת הלימודים הבאה (התשפ"ג). המבחנים ייערכו אך ורק על ידי ספק חיצוני (מכון קרני) שזכה במכרז מטעם משרד החינוך ומבצע את מבחני האיתור לתלמידים מחוננים ומצטיינים בהתאם להנחיות האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך ובפיקוחו.

כל בית ספר רשמי חייב לקחת חלק במבחני האיתור כדי לאפשר לתלמידיו הזדמנות שווה להשתתף בתוכניות הטיפוח הייחודיות המופעלות על ידי משרד החינוך, האגף למחוננים ולמצטיינים.

מוסד חינוך רשמי המבקש שלא לקיים את הליכי האיתור נדרש לקבל את אישור מנהל המחוז לכך ולהציג אישור זה בפני הרפרנט המחוזי לתוכניות מחוננים ומצטיינים שבועיים לפני המועד של מבחן שלב א. בהינתן אישור מנהל המחוז לאי־קיום מבחן, באחריות מנהל בית הספר לעדכן את הורי התלמידים במידע על תהליך האיתור ומבחני הקבלה על פי המידע והמועדים בחוזר המנכ"ל ובמידעון המפורסמים בפורטל מוסדות חינוך כדי לאפשר להורים המעוניינים להגיש בקשה למבחן שלב ב ולממש את זכות ילדם להיבחן באופן שווה לתוכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים.

מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים, שהם בעלי רישיון לפי חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, המחויבים בלימודי ליבה ומבקשים לקחת חלק בתהליך האיתור, נדרשים להגיש בקשה מפורשת להיכלל בתהליך האיתור. את הבקשות להיכלל בתהליך יש להגיש לרפרנט המחוזי למחוננים ולמצטיינים עד חודש לפני מועד מבחן שלב א ובכפיפות להצגת המסמכים האלה:

  1. אישור מפקח כולל של המוסד החינוכי המעיד על הוראת תוכנית הליבה בבית הספר.
  2. הצהרה של מנהל בית הספר על מחויבותו של בית הספר לקיים את נוהלי האיתור כסדרם ולאפשר לתלמידים שיאותרו כמחוננים להשתתף בתוכנית הייחודית בסביבת מקום מגוריהם, וכן להבטיח שאנשי הצוות החינוכי יסייעו לתלמידים המאותרים לתוכניות המחוננים בהשלמת החומר הנלמד בצאתם ל"יום שליפה" (יום לימודים המתקיים פעם בשבוע בתוכניות למחוננים במרכזי העשרה).

הבקשה תובא לאישורו של מנהל האגף למחוננים ולמצטיינים. מוסדות מוכרים שאינם רשמיים שהגישו בקשה לקחת חלק בתהליך האיתור ואושרה בקשתם בעבר, אינם נדרשים להגיש בקשה חדשה.

 

שלב א של התהליך יתקיים בבית הספר עבור תלמידי השכבה הנבחנת והוא באחריות מנהל המוסד החינוכי.

 

בעת הזו ולפי הנחיות "אורחות חיים" במוסדות חינוך בשגרת קורונה, ההנחיות לגבי ההיבחנות במבחן שלב א בבית הספר הן בכפוף להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות. במקרה של ביטול לימודים במועד הבחינה תישלח הנחיה בהתאם.

 

 שלב ב (שלב האיתור) יתקיים במרכזי בחינה אזוריים והוא באחריות ספק חיצוני (מכון קרני) שזכה במכרז מטעם משרד החינוך לביצוע מבחני האיתור לתלמידים מחוננים ומצטיינים בהתאם להנחיות ובפיקוח האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך. במבחן זה נבחנים כ־15% מהתלמידים שבית  הספר הפנה למבחן שלב ב על סמך הישגיהם במבחן שלב א' בבית הספר או על סמך חוות הדעת של הצוות החינוכי וכן תלמידים שאושרה בקשתם לגשת למבחן שלב ב על ידי הרפרנט המחוזי לטיפול במבחני קבלה ולפניות הורים.

הערה: תשלום תקורה למוסדות המשמשים אתרי בחינה, תחזוקת אתר הבחינה לרבות שירותי ניקיון ואחזקה, תשלומי מיסים הנדרשים מהרשויות וביטוח המבנה, חלים על הספק החיצוני (מכון קרני) על פי זכייתם במכרז משרד החינוך 14/5.201 .9.

השתתפות במבחן שלב ב מכל סוג (ערעור על תוצאות מבחן שלב א ובקשה למבחן שלב ב מכל סוג מבחן רגיל, מבחן בתנאים מותאמים, מבחן מותאם שפה) בשלב החינוך היסודי, אינה כרוכה בתשלום.

לתוכניות הייחודיות למחוננים מומלצים תלמידים שהישגיהם במבחן שלב ב הגיעו לאחוזון הארצי של כ־97 ומעלה מכלל אוכלוסיית התלמידים בשנתון הנבחן. זהו מספר קטן מאוד של תלמידים באופן יחסי לכלל שכבת הגיל. לתוכניות למצטיינים המתקיימות במספר קטן יותר של מרכזים ברחבי הארץ, מומלצים תלמידים השייכים גאוגרפית לאותו מרכז, ואשר הישגיהם היו בטווח אחוזון ארצי של 92–97 (ולא הגיעו לאחוזון ה־97).

אין צורך להתכונן למבחן המחוננים. לדעת אנשי המקצוע באגף שלה שותפים פסיכומטריקאים מומחים, אנשי המערך המסייע, יועצים ופסיכולוגים, הכנה למבחן היא מיותרת לחלוטין ומכניסה את הילדים וההורים ללחץ מיותר.

חל איסור על מנהלי מוסדות החינוך, וכן על עובדי ההוראה, להפנות או להמליץ או לשווק מכונים או תוכניות פרטיות המכינות תלמידים לקראת מבחני איתור בתשלום או בכלל. כמו כן אין לבצע הכנה כאמור, בין אם באופן יזום בין אם בהנחיית הרשות המקומית, בתוך בתי הספר, מוסדות חינוך או מרכזי העשרה כלשהם.

להלן הנהלים, ההנחיות ולוח הזמנים לביצוע התהליך. חשוב לפעול על פיהם באופן מדויק כדי שכל התלמידים יקבלו הזדמנות הוגנת ושווה להשתתף בתהליך הקבלה לתוכניות.

2.   לוח הזמנים של מבחני הקבלה

2.1.       מבחן שלב א

מבחן שלב א נועד לשמש תבחין אובייקטיבי שיסייע לצוות בית הספר בקבלת ההחלטה אילו תלמידים יופנו למבחן שלב ב. המבחן ייערך בכל בתי הספר בכל המגזרים ביום ב, ד' בכסלו התשפ"ב, 8.11.2021 בשיעור הרביעי, בכפוף להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות. הנחיות עדכניות יפורסמו ימים אחדים לפני ביצוע הבחינה.

האוכלוסיות הנבחנות:

-במגזר דוברי העברית: תלמידי כיתות ב בלבד.

-במגזר דוברי הערבית: תלמידי כיתות ג בלבד.

אין להעביר לתלמידים מבחן זה בכל מועד אחר. יש להקפיד על טוהר הבחינות הן בשלב ההעברה בכיתה הן בטיפול במבחנים לאחר מכן.

2.1.1היערכות מנהלי בתי הספר לקראת מבחן שלב א

התקשורת עם בתי הספר מתקיימת באמצעים מקוונים בלבד. לקבלת מידע ועדכונים, על מנהל בית הספר לוודא שפרטי ההתקשרות עימו מעודכנים במערכות המשרד. על מנהל בית הספר גם לעקוב באופן קבוע אחר המידע וההנחיות על אודות המבחן שיפורסמו בדף המידע בפורטל מוסדות חינוך במהלך חודש ספטמבר, להוריד את חוזר המנכ"ל, המידעון והמכתב למנהל מדף המידע בפורטל מוסדות חינוך ולשלבם בלוח הזמנים ובתכנון הפעילות בבית הספר.

המנהלים מתבקשים לקרוא את המידעון. המידעון מכיל את כל הפרטים והנהלים הנחוצים לביצוע התהליך, החל משלב ההיערכות לבחינה ועד לשלב הדיווח על התוצאות וכן את נוסח המכתבים להורים. חומרים אלה יפורסמו בדף המידע בפורטל מוסדות חינוך.

על מנהל בית הספר לעדכן במערכת מצבת תלמידים את גורמי הקשר של כל התלמידים הנבחנים ופרטי ההתקשרות עימם לפני ביצוע מבחן שלב א (מספר טלפון נייד לשימוש משרד ודוא"ל לשימוש משרד). כמו כן יש לעדכן במנב"סנט תקופות לימוד ולוודא שהכיתות הנבחנות קיימות במנב"סנט עד יום ד', י"ד בחשוון התשפ"ב, 20.10.2021.

על מנהל בית הספר לשלוח להורים מכתב (על פי הנוסח שבמידעון) המודיע על עריכת המבחנים וכולל הסבר על התהליך, לא יאוחר מיום ד, י"ד בחשוון התשפ"ב, 20.10.2021 ולוודא את קבלת אישור ההורים על קריאתו. המכתב מבהיר, בין היתר, שההשתתפות בבחינה היא זכות וכן שההורים יודעים ומסכימים כי נטילת חלק בהליך האיתור משמעה הסכמה מצידם להעברת מידע על ילדם מבית הספר לספק החיצוני שנבחר במכרז על ידי משרד החינוך (הגוף הבוחן) לצורך המשך תהליך האיתור. בהמשך מועברות תוצאות מבחן שלב ב מהגוף הבוחן לאגף למחוננים ולמצטיינים. הורים שאינם מעוניינים כי ילדם ייבחן במבחן בשלב א ובהעברת מידע בין הגופים, יודיעו על כך מראש ובכתב להנהלת בית הספר.

כאשר הוריו של תלמיד חיים בנפרד או גרושים, יש לעדכן את המידע עבור גורמי הקשר של התלמיד במצבת התלמידים. יש לשלוח את המכתב לשני ההורים, בהתאם להוראת קבע 0178 בחוזר הוראות הקבע עד/7(א), "הקשר בין מוסדות החינוך ובין הורים פרודים או גרושים".

- תלמידים עם צרכים מיוחדים (ובכלל זה: תלמידים עם לקויות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, מוגבלות פיזית או מצב בריאותי מיוחד), ייבחנו במבחן שלב א באותו מועד בהתאם לתנאי ההיבחנות המקובלים עבורם בבית הספר. יש ליידע את ההורים על תנאי ההיבחנות הללו. למידע על אופן ההיבחנות במבחן שלב ב, ראו ס"ק 2.1.2 ובסעיף 3.

מבחן שלב א מתקיים בשפות העברית והערבית בלבד.

תלמידים עולים חדשים, תלמידים תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו באחת משתי השנים הקודמות למועד המבחן במסגרת שאינה דוברת עברית או ערבית, שטרם רכשו מיומנויות שפה, יבחרו האם לקחת חלק בבחינת שלב א, לאחר התייעצות עם הצוות החינוכי. ההחלטה על הפנייתם לשלב ב תתקבל על סמך חוות הדעת של הצוות החינוכי.

באחריות ההורים להגיש בקשה למבחן שלב ב בתנאים מותאמים או בקשה למבחן שלב ב בשפה מותאמת בצירוף המסמכים הרלוונטיים במועד, בפורטל הורים באתר משרד החינוך.

להרחבה בנושא זה ראו ס"ק 2.1.2 ובסעיף 3.

במקרים שבהם בתי ספר או תלמידים לא יוכלו לקחת חלק במבחן שלב א בשל הנחיות של אזורים מוגבלים ותחלואה, יפרסם המשרד  הנחיות מתאימות בעניינם סמוך למועד המבחן.

במקרה של ילד הנעדר ממבחן שלב א עקב בידוד או מחלה יחליט הצוות החינוכי האם לדווחו למבחן שלב ב לפי חוות דעת הצוות החינוכי ואם לאו.

מבחן שלב א, הנחיות העברת המבחן ואופן בדיקתו ייחשפו במערכת מנב"סנט ביום ב, ד' בכסלו התשפ"ב, 8.11.2021 בשעה 7:30 בבוקר. הגישה אליהם תהיה באמצעות הרשאה של מנהל או סגן מנהל ראשון בלבד. על מנהל בית הספר לשמור על חיסיון מוחלט של המבחן עד למועד ביצועו ולהנחות את הצוות החינוכי כיצד לקיים את המבחן בהתאם להנחיות העברה ובדיקה של מבחן שלב א בבית הספר. חל איסור מוחלט לצלם/להעתיק את נוסח המבחן או חלקו, להעביר את המבחן בין בתי ספר או להעביר את המבחן לגורמים מחוץ לבית הספר. שימוש במבחן למטרות שונות מאלו שלמענן נועד – אסור בתכלית. אם תתרחש הפרה כלשהי, יהיה המשרד רשאי לנקוט כל הליך על פי כל דין או נוהל.

צוותי חינוך (יועצים, מחנכים, רכזי שילוב והכלה ועוד) יוכלו להיעזר בהדרכה בנושא איתור ומבחני קבלה בהיבט פדגוגי, רגשי וחברתי ואופן הטיפול בתוצאות המבחנים בהדרכה שתועבר באמצעות שיעור מקוון על ידי המִנהלת ליישומים מתוקשבים ביום ג, כ"ז בחשון התשפ"ב, 2.11.2021 בשעות 13.00–14.00.

מנהלי בתי הספר מתבקשים להשתתף בהדרכה מקוונת בנושא איתור ומבחני קבלה כהליך פדגוגי, רגשי וחברתי בבית הספר ואופן הטיפול בתוצאות המבחנים ביום ד, כ"ח בחשוון התשפ"ב, 3.11.2021 בשעות 13.00–14.00.

ההשתתפות בהדרכה חיונית ביותר בהיכרות הרחבה של נושא האיתור וכן בהצלחת התהליך הראשוני (שלב א) ודיווח התלמידים למבחן שלב ב. הרישום להדרכה יתבצע בפורטל מוסדות חינוך. בקישור  . https://lp.vp4.me/m9sa

2.1.2היערכות בתי הספר לאחר מבחן שלב א

-המבחנים יועברו וייבדקו על ידי הצוות החינוכי של בית הספר בהתאם להוראות ההעברה והבדיקה של הגוף הבוחן המפורטות במערכת מנב"סנט. הצוות החינוכי ידווח על הציונים של כלל התלמידים שנבחנו במבחן שלב א במערכת מנב"סנט.

-על סמך תוצאות מבחני שלב א ועל סמך היכרות הצוות החינוכי עם התלמידים, ירכיב הצוות רשימה של כ־15% מתלמידי השכבה אשר יופנו לשלב ב של תהליך האיתור בתוך הקפדה על איזון מגדרי ככל האפשר. ברשימה של כ־15% תלמידים המופנים לשלב ב יש לכלול אחוז זהה של שני המגדרים לפי ציון מבחן שלב א או לפי חוות דעת הצוות החינוכי כדי להבטיח בקרב הנבחנים ייצוג הולם של שני המגדרים. מנהל בית הספר ידווח את רשימת המופנים הסופית לשלב ב במנב"סנט בפעולת אישור מנהל.

תנאי הכרחי לדיווח רשימת התלמידים לשלב ב בפעולת אישור מנהל במנב"סנט הוא קיום לפחות גורם קשר אחד לתלמיד ופרטי הקשר שלו, מספר טלפון נייד לשימוש משרד ודוא"ל לשימוש משרד במצבת תלמידים. ללא עדכון הפרטים לכל אחד מבין התלמידים המופנים למבחן שלב ב, לא יתאפשר לאשר את דיווח כל רשימת התלמידים לשלב ב בפעולת אישור מנהל ופרטי התלמידים לא יישלחו למכון הבוחן. לכן יש לסיים לעדכן מראש את הפרטים במצבת תלמידים עד יום ד', י"ד בחשוון התשפ"ב, 20.10.21.

בכל שאלה אפשר לפנות לתמיכה של המוקד למנהלת יישומים מתוקשבים בטלפון: 03-6906600

מכתבי התשובה הנוגעים לתוצאות מבחן שלב ב יישלחו אך ורק בהתאם לפרטי ההתקשרות האלה.

כשהוריו של תלמיד חיים בנפרד או גרושים, יש לעדכן את פרטי הקשר של שני ההורים במערכת מצבת תלמידים לצורך משלוח הזימון למבחן ומכתבי התשובה מהמכון הבוחן לשניהם.

-         בהתאם להדרכות המקוונות ולהנחיות המִנהלת ליישומים מתוקשבים, יבצע המנהל את פעולת אישור המנהל במערכת מנב"סנט עד ליום ו, ט"ו בכסלו התשפ"ב 19.11.2021.

המשמעות היא שמנהל בית הספר מאשר את הרשימה הכוללת את כל התלמידים שדווחו במערכת כמופנים למבחן שלב ב ובכלל זה את גורמי הקשר של התלמיד ופרטי ההתקשרות עימם וכן מאשר את פרטי ההתקשרות עימו (כתובת דוא"ל וטלפון נייד עדכניים של המנהל).

על מנהל בית הספר לוודא שאישור המנהל ודיווח רשימת התלמידים המופנים לשלב ב בוצעו בהצלחה על ידי קבלת חיווי ממערכת מנב"סנט של שעת הדיווח ושם המדווח. בהיעדר ביצוע פעולת אישור מנהל כנדרש, לא תועבר רשימת התלמידים המופנים לשלב ב למכון הבוחן, והתלמידים לא יוזמנו למבחן שלב ב.

לאחר ביצוע פעולת האישור לא יתאפשר לבצע שינויים או להוסיף דיווחים חדשים במערכת מנב"סנט.

בשאלות טכניות ובשאלות תפעוליות לגבי אופן דיווח תוצאות מבחן שלב א ודיווח התלמידים לשלב ב במנב"סנט, יש לפנות למוקד התמיכה של המִנהלת ליישומים מתוקשבים בטלפון 03-6906600.

בשאלות הנוגעות לקבלת מידע של צוותי חינוך בנושא איתור ומבחני הקבלה יש לפתוח פנייה מקוונת בדף המידע בפורטל מוסדות חינוך בלבד.

-החל מיום א, י"ז בכסלו התשפ"ב, 21.11.2021 ולא יאוחר מיום א, כ"ד בכסלו התשפ"ב, 28.11.2021 ישלח הצוות החינוכי לכל ההורים הודעה כתובה בדבר ההחלטה להפנות או לא להפנות את ילדם למבחן שלב ב. הודעות הצוות החינוכי אל ההורים תישלחנה רק לאחר אישור המנהל והעברת הרשימה במנב"סנט. נוסח ההודעה יימצא במידעון  בפורטל מוסדות חינוך.  

מטרת מכתב התשובה היא ליידע את ההורים בהחלטת הצוות החינוכי, לאפשר להם לערער על ההחלטה, לקבל מידע על אופן הגשת בקשה למבחן בתנאים מותאמים ומבחנים בשפה מותאמת, לעקוב אחר התהליך ולקבל הזמנה למבחן. בכל אחד מנוסחי המכתבים במידעון (בנוסח מכתב תשובה מופנה לשלב ב ובנוסח לא מופנה לשלב ב) קיים מידע משמעותי להורים להמשך התהליך. הודעה על החלטת הצוות החינוכי במסרון או בשיחה בעל פה אינה קבילה.

יש להשיב להורים על החלטת הצוות החינוכי באמצעות מכתב התשובה המיועד לכך במידעון בלבד.

על הצוות החינוכי ומנהל בית הספר לוודא שכל ההורים קיבלו את המכתב המודיע בדבר ההחלטה להפנות או לא להפנות את ילדם למבחן שלב ב לא יאוחר מיום ב, כ"ה בכסלו התשפ"ב, 29.11.2021, ובכלל זה הורים החיים בנפרד.

-להורים עומדת הזכות לערער על החלטת הצוות החינוכי החל מיום א, י"ז בכסלו התשפ"ב, 21.11.2021   יום ו, כ"ז בטבת התשפ"ב, 31.12.2021 בלבד, באמצעות פנייה מקוונת בפורטל הורים באתר משרד החינוך.

-תלמידים המופנים למבחני שלב ב ונמנים על אוכלוסייה מיוחדת (ראו ס"ק 2.1.1 וסעיף 3), ינחה בית הספר את הוריהם להגיש בקשה להיבחן בשלב ב בתנאים המותאמים להם. על ההורים להגיש בקשה מקוונת בצירוף המסמכים הנדרשים בפורטל הורים באתר משרד החינוך עד יום ו, כ"ז בטבת התשפ"ב, 31.12.2021 בלבד (פרטים במידעון ו בפורטל הורים באתר משרד החינוך ראו סעיף 3 בהודעה זו).

-הורים יוכלו לפנות לסיוע בכל שאלה בנושא מבחני קבלה באמצעות מוקד שירות ומידע ארצי לפניות הורים

בטלפון 073-3983960 או 6552* או להגיש פנייה מקוונת בפורטל הורים של משרד החינוך החל מחודש אוקטובר. המועד האחרון להגשת בקשה מקוונת בפורטל הורים למבחן מכל סוג (מבחן רגיל, מבחן בתנאים מותאמים, מבחן מותאם שפה, ערעור על תוצאות מבחן שלב א ובקשה למבחן שלב ב  (איתור) מכל סוג) הוא יום ו, כ"ז בטבת התשפ"ב, 31.12.2021 בלבד.

2.2.       היערכות בתי הספר לקראת מבחני שלב ב ולאחריהם

מבחני שלב ב ייערכו בחודשים ינואר-מרס 2022 בכפוף להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות.

2.2.1לקראת המבחנים ישלח הגוף הבוחן את ההזמנות למבחן שלב ב בדואר האלקטרוני בקבצים סגורים (PDF) אל מנהלי בתי הספר על פי הכתובת שהזין המנהל בעת הפניית התלמידים לשלב ב בפעולת אישור מנהל.

מנהל בית הספר יאשר במייל בפני המכון הבוחן את קבלת ההזמנות, יעבירן לכל אחד מהורי התלמידים ויוודא את קבלתן. אם הורי התלמיד חיים בנפרד, על מנהל בית הספר לשלוח את ההזמנה לכתובותיהם של שני ההורים.

2.2.2בעת קבלת ההזמנות יש לוודא כי קיימת התאמה בין מספר התלמידים ושמותיהם כפי שדֻווחו במערכת מנב"סנט כמופנים למבחן שלב ב, לבין מכתבי ההזמנה שהתקבלו בדואר האלקטרוני. אם אין התאמה בין הדיווח לבין המכתבים, ישלח מנהל בית הספר הודעה מיידית עם פרטי בית הספר למכון הבוחן באמצעות הדואר האלקטרוני.

לתשומת ליבכם, כאשר תלמיד חולה או שוהה בבידוד במועד שנקבע עבורו בזימון למבחן שלב ב, הוריו מתבקשים להודיע למכון קרני עד שבוע ממועד המבחן שנקבע לצורך שיבוץ מחדש.

2.2.3לאחר המבחנים, בתחילת חודש יוני 2022, ישלח המכון הבוחן לכל הורי הנבחנים את הודעות האגף למחוננים ולמצטיינים על קבלה או על אי־קבלה של ילדם לתוכניות.

הערה: במגזר דוברי העברית תישלחנה ההודעות אל ההורים לפי פרטי ההתקשרות שיימצאו במצבת התלמידים במועד שבו ביצע המנהל את פעולת "אישור מנהל".

במגזר דוברי הערבית תישלחנה התשובות לבתי הספר ובמקביל להורי התלמידים לפי פרטי ההתקשרות שיימצאו במצבת התלמידים במועד שבו ביצע המנהל את פעולת "אישור מנהל". באחריות מנהל בית הספר להעביר לכל הורי התלמידים הנבחנים את התשובות על קבלה או על אי־קבלה לתוכניות. מנהלי בתי הספר יוכלו לראות במערכת מצבת התלמידים את סוג תוכנית העשרה המומלצת לתלמידים במהלך חודש אוגוסט 2022.

3.   הטיפול בתלמידים הנמנים על אוכלוסיות מיוחדות: תלמידים עם צרכים מיוחדים, עולים חדשים, תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו באחת משתי השנים שקדמו למועד הבחינה במסגרת שאינה דוברת עברית או ערבית.

תלמידים העונים על הגדרות אלה זכאים להתנהלות מיוחדת הן במבחן שלב א הן במבחן שלב ב:

-תלמידים עם צרכים מיוחדים (ובכלל זה תלמידים עם לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, מוגבלות פיזית או מצב בריאותי מיוחד).

-תלמידים עולים חדשים ותלמידים אזרחים עולים – תלמידים אשר נולדו בחו"ל, עלו ארצה והחלו ללמוד במערכת החינוך בישראל לפחות מגיל טרום־חובה.

-תלמידים תושבים חוזרים – תלמידים ששהו בחו"ל לפחות ארבע שנים רצופות.

-תלמידים שלמדו באחת מהשנתיים שקדמו למועד המבחן במסגרת חינוכית שאינה דוברת עברית או ערבית. באחריות ההורים להגיש בקשה למבחן שלב ב בתנאים מותאמים או בקשה למבחן שלב ב בשפה מותאמת בצירוף המסמכים הרלוונטיים במועד בפורטל הורים באתר משרד החינוך. הנהלים הנוגעים לתלמידים אלה יתפרסמו במידעון בפורטל הורים באתר משרד החינוךבמהלך חודש ספטמבר. מנהל בית הספר והצוות החינוכי מתבקשים להנחות, לייעץ ולסייע בתיווך המידע להורים בהגשת בקשה להיבחן בשלב ב בתנאים המתאימים לילדם (מבחן בתנאים מותאמים/מבחן בשפה מותאמת) עד יום ו, כ"ז בטבת התשפ"ב, 31.12.2021. כמו כן אפשר להפנות הורים לסיוע בכל שאלה בנושא מבחני קבלה באמצעות מוקד שירות ומידע ארצי לפניות הורים בטלפון 073-3983960 או 6552* או להגיש פנייה מקוונת בפורטל הורים באתר משרד החינוך החל מחודש אוקטובר. המועד האחרון להגשת בקשה למבחן שלב ב הוא יום ו, כ"ז בטבת התשפ"ב, 31.12.2021.

4.   תלמיד שהודלג כיתה בשנה שבה מתקיימים מבחני האיתור

תלמיד שהודלג כיתה, ייבחן במבחן שלב ב המיועד לדרגת הכיתה שאליה הודלג. יש להדריך את ההורים להגיש בקשה מקוונת בפורטל הורים באתר משרד החינוך ולהבהיר להם כי הישגיו של ילדם יושוו להישגיהם של תלמידים בדרגת הכיתה שאליה הודלג ולא להישגיהם של תלמידים בגילו הכרונולוגי. פרטים מלאים בפורטל הורים באתר משרד החינוך.

5.   מבחן חוזר לאחר שלב ב

תהליך האיתור מתקיים בכמה נקודות זמן בחינוך היסודי. תלמיד זכאי להגשת בקשה למבחן חוזר (שלב ב) פעם אחת בלבד.

הורי התלמידים יוכלו להגיש בקשה למבחן חוזר לאחר היבחנות במבחן שלב ב. את הבקשה יש להגיש באופן מקוון בפורטל הורים באתר משרד החינוך החל מחודש אוקטובר ועד 31 בדצמבר בכל שנה, על פי הנהלים המפורטים בפורטל ההורים. מבחן חוזר יתקיים כשנה לאחר מבחן שלב ב. 

בשלב חינוך יסודי אפשר לבצע מבחן חוזר בכיתות ג או ד בלבד במגזר דוברי העברית, ובכיתות ד או ה בלבד במגזר דוברי הערבית.

כמו כן מתקיימים מבחני קבלה לתלמידי כיתה ו בשני המגזרים לקראת המעבר לחטיבת ביניים בכפוף להגשת בקשה למבחן בהתאם להנחיות ולמועדים בפורטל הורים באתר משרד החינוך. אין מתקיימים מבחני קבלה מכל סוג לתלמידי כיתה ה במגזר דוברי עברית.

השתתפות במבחן שלב ב מכל סוג (ערעור על תוצאות מבחן שלב ב ובקשה למבחן חוזר מכל סוג, מבחן רגיל או מבחן בתנאים מותאמים או מבחן מותאם שפה) בשלב החינוך היסודי אינה כרוכה בתשלום.

6.   תפקיד המנהלים בתהליך ההיערכות למבחנים

המנהלים נדרשים להקפיד על ביצוע הפעולות האלה:

א.עדכון פרטי מנהל בית הספר: כתובת דוא"ל ומספר טלפון נייד במערכות המשרד.

ב.מעקב קבוע אחר המידע וההנחיות בנוגע למבחן שלב א בבית הספר שיפורסמו בפורטל מוסדות חינוך. במהלך
חודש ספטמבר, אחריות מנהל בהורדת חוזר המנכ"ל, המידעון והמכתב למנהל מדף המידע בפורטל מוסדות חינוך ושילובם בלוח הזמנים ובתכנון הפעילות בבתי הספר.

ג.עדכון גורמי הקשר של כל התלמידים הנבחנים ופרטי ההתקשרות עימם במערכת מצבת התלמידים לפני ביצוע מבחן שלב א (מספר טלפון נייד לשימוש משרד ודוא"ל לשימוש משרד) וכן עדכון תקופות לימוד במנבס"נט ובדיקה שהכיתות הנבחנות קיימות במנב"סנט.

ד.משלוח מידע ודבר דואר האמור להגיע לתלמיד ולהורים על פי חוזר זה, וגם לכתובות נוספות אם ההורים גרושים או חיים בנפרד כאמור בסעיפים 2.1.1 ו־2.1.2.

ה.הפצת מכתב הסבר להורים המודיע על עריכת המבחנים והמהלך הצפוי (לפי נוסח המכתב המופיע במידעון).

ו.ביצוע המבחנים ובדיקתם על פי ההוראות וההנחיות שתצורפנה אליהם על ידי המכון הבוחן במנב"סנט.

ז.דיווח הציונים של כלל התלמידים שנבחנו במבחן שלב א במערכת מנב"סנט.

ח.דיווח על התלמידים המופנים לשלב ב על סמך תוצאות מבחן שלב א ואו חוות הדעת של הצוות החינוכי בתוך הקפדה על אי־חריגה ממכסת תלמידי השכבה המופנים למבחן שלב ב (כ־15%) במערכת מנב"סנט בתוך תשומת לב לאיזון מגדרי של התלמידים המופנים לשלב ב. ברשימת כ־15% תלמידים המופנים לשלב ב יש לכלול אחוז זהה משני המגדרים לפי ציון מבחן שלב א או לפי חוות דעת הצוות החינוכי כדי להבטיח ייצוג הולם של שני המגדרים בקרב הנבחנים.

ט.הקפדה על ביצוע פעולת "אישור מנהל" במערכת מנב"סנט לרשימת כל התלמידים שדווחו כמופנים למבחן שלב ב, לא יאוחר מיום ו, ט"ו בכסלו התשפ"ב 19.11.2021 ובכלל זה קבלת אישור לביצוע הפעולה: "הפעולה בוצעה בהצלחה". שם המאשר, תאריך ושעת הדיווח יוצגו ליד כפתור האישור לאחר ביצוע הפעולה. ללא ביצוע פעולה סופית זו, לא תועבר רשימת התלמידים המופנים לשלב ב למכון הבוחן, והתלמידים לא יוזמנו למבחן שלב ב.

י.יידוע הורי כלל הנבחנים על החלטת בית הספר האם ילדם הופנה או לא הופנה למבחן שלב ב בהתאם להישגיו במבחן שלב א או חוות דעת הצוות החינוכי (לפי נוסח המכתב המופיע במידעון).

יא.אישור קבלת הזימונים בדואר האלקטרוני למכון הבוחן, חלוקת הזימונים למבחני שלב ב להורי התלמידים וקבלת אישור מההורים על קבלתם. חלוקת הזימונים תהיה בהתאם להוראות וללוח הזמנים המפורט לעיל ובמידעון.