יום הזיכרון ה- 26 ליצחק רבין

הודעה מס' 0238

תאריך פרסום ההודעה: ל' בתשרי תשפ"ב, 06 באוקטובר 2021

   050 - 6289268
   danielaf@education.gov.il

 

1.   כללי

1.1בשנת הלימודים התשפ"ב נציין 26 שנים להירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל. על פי "חוק יום הזיכרון ליצחק רבין התשנ"ז-1997" יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין מצוין ביום ­­­­י"ב בחשוון. השנה נציין יום זה ביום שני י"ב בחשון 18.10.2021.

1.2סעיף 2 לחוק קובע כי "הדגלים במוסדות המדינה ובמחנות צה"ל יורדו לחצי התורן".

1.3סעיף 5 לחוק קובע כי "בבתי הספר יצוין יום הזיכרון: (א) בפעולות שבהן יועלו דמותו ופועלו של יצחק רבין; (ב) בפעולות שתוקדשנה לחשיבות הדמוקרטיה בישראל ולסכנת האלימות לחברה ולמדינה".

1.4סעיף זה חל על כל בתי הספר בכל הזרמים והמגזרים.

2.   פעילויות במוסדות החינוך

2.1במהלך יום הזיכרון תתקיים פעילות חינוכית בכיתות או באופן מקוון, בהתאם להחלטת משרד הבריאות ומשרד החינוך.

2.2בפעילויות שתתקיימנה בבית הספר ישתתפו כל התלמידים.

2.3מומלץ ביותר לקיים במהלך היום טקס מוסדי. בטקס, כמו ביתר הפעילויות, יובאו לידי ביטוי שני הנושאים הייחודיים המוזכרים בחוק (ס"ק 1.3 לעיל), ואין להסתפק באחד מהם בלבד. כמו כן יתקיים במהלך היום שיעור חינוך. בבתי הספר הדתיים יאמרו תהילים וילמדו משניות. כל הפעילויות יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך.

2.4רצוי שמנהיגות התלמידים הבית ספרית תוביל מעגלי שיח בנושאים המוזכרים בסעיף 3 שלהלן בבית הספר או באופן מקוון.

2.5מומלץ לקיים מפגשים בין קבוצות שונות בחברה הישראלית. מהלך זה הוא בהלימה לנושא "לוקחים אחריות"  שנבחר לפעילויות יום הזיכרון לרצח בשנת הלימודים הנוכחית וממשיך את הגישה הכללית המנחה את  משרד החינוך ששמה  דגש על חיזוק ערכי השותפות, האחדות ותחושת השייכות והחוסן בקרב תלמידי ישראל.

3.   נושאים לדיון חינוכי

יום הזיכרון הוא הזדמנות לדיון על אודות דמותה של החברה הישראלית, על חשיבותה של לקיחת האחריות האישית של כל אחד ואחד לנעשה בכיתה, בחברה, ביישוב המגורים ובמדינה. נדגיש את חשיבותן של של מעורבות אזרחית, סולידריות ודיאלוג, ונשוחח על הדרכים להתמודדות עם משברים ומחלוקות בחברה דמוקרטית, על אהבת המדינה ועל תפקידה של חברה אזרחית. 

יום הזיכרון ה־26 יוקדש לפעילויות לימודיות וחינוכיות שונות, בתוך התאמה לנתוניו הייחודיים ולמאפייניו של כל מוסד חינוכי, בהתאם למצב ולהנחיות.

מגפת הקורונה הביאה לפתחנו את העיסוק בסוגיית אחריותו של כל פרט ופרט לשמור על שלומו וחייו כמו על שלומם של בני ביתו, יישובו ומדינתו.

כחלק מהדיון נתייחס לעקרונות ולערכים בלב ליבה של תרבות פוליטית דמוקרטית: סובלנות, כבוד לזולת, שלטון החוק ואחריות ומעורבות אזרחית.

4.   השתלמויות, חומרי למידה וסיורים

4.1אפשר למצוא משאבי הוראה ולמידה, חומרי לימוד ומערכי שיעור המותאמים לכל הגילים והמגזרים, מהקדם־יסודי ועד העל־יסודי באתרים המפורטים מטה, ואפשר  להיעזר גם בערכות הנמצאות בבית הספר משנים קודמות.

החומרים שצוינו וחומרים לבניית הטקסים עומדים לרשות צוותי החינוך באתרים האלה:

-         האתר לציון יום הזיכרון ליצחק רבין ב"אוח" בכתובת זו:

https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/hagim_yamim_meyuchadim/yom-zikaron-rabin/

-אתר המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים אתר מִנהל החברה והנוער

-אתר מרכז יצחק רבין

באתרים אלו תפורסמנה גם הכרזות החינוכיות הנלוות להצעות הפעילות בהתאם לנושא השנתי.

4.2במהלך חודש ספטמבר תגיע לבתי הספר ערכה שהופקה על ידי המשרד בשיתוף עם מרכז יצחק רבין. הערכה מכילה כרזה שהופקה לקראת יום זה.

4.3מרכז יצחק רבין, האמון על פי חוק לשמר את מורשתו של יצחק רבין, להנציחו ולהפיק את הלקחים כדי שרצח פוליטי לא יישנה, פתוח בכל ימות השנה. המרכז מציע ימי עיון הכוללים סיור חווייתי ב'מוזיאון הישראלי' וכן סדנאות חינוכיות בנושאים: דמוקרטיה, חברה ישראלית ומנהיגות. לאור המצב יקיים מרכז רבין סיורים מקוונים לתלמידים ולצוותי חינוך. לפרטים אפשר לפנות למרכז באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת udik@rabincenter.org.il, או בפנייה טלפונית אל  מר אודי כץ, טלפון 054-3285818, 03-7453350.

5.   טקסים ואירועים ממלכתיים

אירועים, טקסים ורבי־שיח יתקיימו ביוזמת הרשויות המקומיות, מתנ"סים וועדי הורים יישוביים. בשנת הלימודים התשפ"ב לא ייערכו הטקסים הממלכתיים במתכונתם הרגילה. המעוניינים מוזמנים לעקוב אחר הפרסומים בעניין זה באתר מרכז רבין.

עצרת נוער מרכזית לזכר יצחק רבין תיערך ביום ראשון 17.10.2021, י"א בחשוון התשפ"ב בשעה 18:00 במרכז יצחק רבין בתל אביב. העצרת תועבר בשידור ישיר ב"כאן חינוכית" ובערוצים הדיגיטליים.