ראמ"ה – מערך המבחנים, המחקרים והסקרים הארציים לשנת הלימודים התשפ"ב

הודעה מס' 0242

תאריך פרסום ההודעה: כ"א בחשון תשפ"ב, 27 באוקטובר 2021

   073 - 3937777
   rama@education.gov.il

 

בהודעה זו יפורטו הנושאים האלה:

 1. הערכה בית ספרית: מודל "תמונת מצב"
  1. הערכה פנימית בית ספרית

1.1.1כלים פנימיים להערכת הישגים לימודיים

1.1.2כלים פנימיים להערכת אקלים חינוכי וסביבה פדגוגית

1.1.3      מבחן פנימי באוריינות שפה לכיתות ח

1.2הערכה חיצונית בית ספרית

1.2.1הערכת הישגים לימודיים בשפת אם עברית וערבית לכיתות ד

1.2.2      סקרי אקלים וסביבה פדגוגית

1.3מדדי הֶקְשֵׁר בית ספרי

 1. מחקרים והערכת תוכניות חינוכיות

1.   הערכה בית ספרית: מודל "תמונת מצב"

בשנת הלימודים התשע"ט בחן צוות מקצועי באופן מקיף ומעמיק את נושא ההערכה בבתי הספר. עם סיום עבודתו של הצוות המקצועי גובש ופורסם מודל הערכה בית ספרית חדש – 'תמונת מצב', שהחליף את מודל המיצ"ב שהיה נהוג במערכת החינוך. בשנת הלימודים התשפ"ב תימשך ההטמעה ההדרגתית של המודל. בבסיס המודל עומדת ההנחה כי קבלת תמונת מצב מהימנה ותקפה של בית הספר צריכה להתבסס על מגוון נתונים ממקורות שונים ולשלב בין נתוני ההערכה הפנימית והחיצונית לפי מדדי ההקשר הייחודיים של כל בית ספר, כדי לסייע לבתי הספר לבסס תרבות הערכה מיטבית.

מודל 'תמונת מצב' משלב בין: (1) הערכה פנימית: חיזוק תהליכי הערכה פנימיים כחלק מהשגרה הבית ספרית במגוון תחומי דעת ומיומנויות לשם קידום ההוראה והלמידה; (2) הערכה חיצונית של הישגים לימודיים וסקרי אקלים וסביבה פדגוגית; (3) מדדי הקשר הנוגעים למאפיינים הייחודיים שבהם פועל כל בית ספר.

1.1.       הערכה פנימית בית ספרית

ההערכה הפנימית מאפשרת לצוות בית הספר לעקוב אחר התקדמות הלמידה והאקלים החינוכי בבית הספר. במישור הלימודי היא מאפשרת לזהות את הפערים בין הביצועים המצופים לבין הביצועים בפועל, ולזהות תלמידים שאינם שולטים במיומנויות ובתכנים הנדרשים. במישור של האקלים החינוכי והסביבה הפדגוגית היא מאפשרת לנטר את תמונת המצב במגוון נושאים החל מרמת האלימות דרך מיומנויות חברתיות-רגשיות אצל התלמידים וכלה ברמת המוטיבציה והמסוגלות הלימודית של התלמידים, ולזהות פערים שבעקבותיהם אפשר לקבל החלטות ניהוליות בית ספריות, כגון פיתוח או אימוץ של תוכניות התערבות מתאימות.

1.1.1כלים פנימיים להערכת הישגים לימודיים

תהליכי הערכה פנימיים בית ספריים והנתונים העולים מהם מספקים לבית הספר תמונת מצב עדכנית על אודות הלמידה, הידע והמיומנויות של התלמידים ומאפשרים לנטר את התהליך הלימודי הבית ספרי. הטמעת תהליכי הערכה פנימיים באופן שוטף כחלק משגרת ההוראה מאפשרת למורים לעקוב אחר התקדמות הלמידה של התלמידים בכיתתם: לזהות באיזו מידה התלמידים עומדים בדרישות המצופות מהם בהתאם לתוכנית הלימודים, לזהות חוזקות ומוקדי קושי בהיבטים פדגוגיים שונים (קוגניטיביים, רגשיים, חברתיים ועוד), לנטר את התקדמות הלמידה ולאסוף מידע על כישורי למידה מורכבים של התלמידים. שימוש בנתונים ובראיות ממגוון כלי הערכה מסייע למורים ולצוות בית הספר לקבל החלטות מושכלות ומבוססות נתונים על אודות המשך ההוראה לצורך קידומם של התלמידים, הכיתה ובית הספר. נתונים פרטניים או כיתתיים הנאספים בתהליכי ההערכה הפנימית ישמשו את המורה ואת צוות בית הספר לצורך טיוב ודיוק ההוראה והלמידה בכיתה ולא לצורך דיווח חיצוני.

ראמ"ה מעמידה לרשות בתי הספר והמורים מגוון כלים פנימיים להערכת הישגים המאפשרים למורה ולבית הספר לאסוף נתונים לאורך השנה בתחומי הדעת הנבדקים ברמה פרטנית, כיתתית ושכבתית. כלי ההערכה פותחו בליווי ועדות מומחים מקצועיות ובשיתוף נציגי הפיקוח המקצועי על תחומי הדעת במשרד החינוך בהתאם לדרישות הידע והמיומנויות המוגדרות בתוכניות הלימודים. הכלים כוללים מחוונים מפורטים והנחיות בדיקה ובחלק מהמקרים ניתנים כלי עזר לניתוח הנתונים (לרבות ציוני נורמה לשם השוואה). ניתוח הממצאים מאפשר למורה לגבש תובנות פדגוגיות לקידום הלמידה ולקבל החלטות מושכלות לשם בניית תוכניות התערבות פרטניות ותוכניות עבודה כיתתיות.

כדי שהשימוש בכלים הפנימיים יהיה מיטבי, חשוב שהצוות החינוכי יבחר כלים בהתאמה למטרות ההערכה השונות, לצורכי בית הספר והתלמידים. ייתכן שחלק מהכלים אינם בהלימה מדויקת עם ההוראה והלמידה בפועל בבית הספר. לפיכך מומלץ שהצוות החינוכי יתאים את תוכן כלי ההערכה ואת אופן העברתם לצורכי בית הספר ולמאפייניו הייחודיים. נוסף על כך חשוב שצוות בית הספר, בסיוע רכז ההערכה, ישאף להשתמש במידע העולה מתהליכי ההערכה הפנימיים כדי לספק לתלמידים משוב מקדם על למידתם באופן שיסייע להם לקבל אחריות על הלמידה ויקדם הכוונה עצמית בלמידה.

ראמ"ה השיקה בשנת הלימודים תשפ"א קטלוג דיגיטלי המנגיש את מגוון הכלים המוצעים על ידה לצורך הערכה פנימית: מבחנים, יחידות מבחן, משימות ביצוע ומבדקים להערכה מעצבת. החיפוש בקטלוג מאפשר לאתר כלים לפי שכבת כיתה ותחום דעת. נוסף על כך אפשר למצוא בקטלוג מידע על אודות אופן השימוש בכלים להערכה פנימית, המלצות לבחירת הכלים והמלצות להעברה בכיתה. מוצע כי רכז ההערכה בבית הספר יסייע לצוותי ההוראה בבחירת הכלים, בהתאמתם, בבדיקת הנתונים ובניתוחם לשם קידום התלמידים. דוגמאות לתהליכים שרכזי הערכה הובילו והטמיעו בבתי הספר שלהם המדגימים שימוש בכלי הערכה פנימיים מגוונים יש באתר האינטרנט של ראמ"ה.

להלן פירוט הכלים הפנימיים:

 • כלי מיפוי לתחילת שנת הלימודים – מגוון כלי מיפוי המיועדים להעברה פנימית בתחילת שנת הלימודים. כלי המיפוי מאפשרים לקבל תמונה כיתתית ואישית ביחס לשליטה בידע ובמיומנויות היסוד לשם תכנון ההוראה. התובנות שעולות מהממצאים הן הבסיס לתכנון תוכנית העבודה לכיתה ולסיוע לכלל התלמידים.
 • מבחנים ויחידות הערכה – מבחנים ארציים משנים קודמות (עד תש"ף) וביניהם מפרטים ומחווני בדיקה המונגשים גם כיחידות הערכה קטנות המאורגנות לפי תחומי הדעת, דרגות כיתה ועוד. אפשר לשלב את יחידות ההערכה הקטנות במהלך תהליך ההוראה לצורך הערכה שוטפת של הלמידה ולהתאימן לקצב ההוראה ולמטרות ההערכה.
 • מבדקים ראמ"ה מעמידה לרשות בתי הספר ערכות מבדקים ומסייעת, בשילוב אגפי החינוך והפיקוח, בתהליכי ההטמעה של המבדקים בבתי הספר. המבדקים מתמקדים במיפוי השלב שבו התלמידים נמצאים בלמידה בתהליך רכישת מיומנויות היסוד בתחומים שפת אם, אנגלית ומתמטיקה. למבדקים זיקה הדוקה לתוכניות הלימודים ולהישגים הנדרשים בהן. הם מסייעים בזיהוי קשיים וחוזקות אצל התלמידים, לשם תכנון ההוראה והתערבות פרטנית במידת הצורך.

בשנת הלימודים התשפ"ב ראמ"ה מעמידה לרשות בתי ספר את המבדקים האלה:

 • מבדק קריאה וכתיבה בשפת אם לכיתה א בעברית ובערבית - עותקים יישלחו לבתי הספר.
 • מבדק קריאה וכתיבה בשפת אם לכיתה ב בעברית ובערבית - עותקים יישלחו לבתי הספר.
 • מבדק כתיבה לכיתות ג-ד בעברית ובערבית יונגש באתר האינטרנט של ראמ"ה.
 • מבדק עמי"ת (ערכה למיפוי תלמידים) בשפת אם לראשית כיתה ז בעברית ובערבית, המיועד לחטיבות ביניים בתוכנית אל"ה - יישלחו עותקים לבתי הספר. נוסף על כך יוצע פורמט דיגיטלי ניסיוני במערכת מודל של משרד החינוך.
 • מבדק קריאה באנגלית (ABLE-Assessing Basic Literacy in English) לראשית כיתה ה, יוצע בפורמט דיגיטלי במערכת מודל של משרד החינוך.

בשנת הלימודים התשפ"ב תחל הטמעה הדרגתית של כמה מבדקים חדשים; כולם יועברו באופן דיגיטלי:

 • מבדק איתא"י (איתור תפקודים אורייניים בכיתה י) בשפת אם לתלמידי כיתה י בעברית.
 • מבדק מוכנות במתמטיקה לתלמידי כיתה ג.
 • מבדק באנגלית לתלמידי כיתה ז (ACE-7: Assessment of Competence in English for 7th grade).
 • מבדק עמי"ת בשפת אם ערבית לראשית כיתה ז (נוסח חדש) בחטיבות ביניים בתוכנית אל"ה.
 • משימות ביצוע – באתר האינטרנט של ראמ"ה מפורסמות משימות מורכבות המייצגות היבטים שונים של תוכניות הלימודים במקצועות לימוד שונים. המשימות מיועדות להעריך תהליכים ותוצרים, כמו גם כישורי למידה מורכבים, כגון פתרון בעיות, נקיטת עמדה, חשיבה ביקורתית, הסקת מסקנות ותכנון תהליכים. המשימות מתייחסות גם לדרך ארגון הלמידה של לומדים: ביחידים, בזוגות ובקבוצות. המשימות נועדו לשימוש המורה בכיתה, לעיתים לאורך שיעורים אחדים, כשהתלמידים מסתייעים במשוב מהמורה ומעמיתיהם בתוך כדי התהליך עד להגשת התוצר הסופי.

משימות ביצוע חדשות שיעמדו בקרוב לרשות בתי ספר באתר האינטרנט של ראמ"ה ובאמצעות אתר המפמ"ר של תחומי הדעת:

 • משימות בתרבות יהודית-ישראלית לתלמידי כיתות ג-ח
 • משימות הבעה בעל פה לתלמידי כיתות ז-ט

1.1.2כלים פנימיים להערכת אקלים חינוכי וסביבה פדגוגית

במסגרת מודל ההערכה החדש יוצעו לבתי הספר לראשונה בשנת הלימודים התשפ"ב יחידות מובְנות של שאלונים לשימוש פנים בית ספרי. היחידות יעסקו בהיבטים שונים של אקלים חינוכי וסביבה פדגוגית. באמצעות שימוש בשאלונים פנימיים אלו יוכלו בתי הספר לקבל תמונה נרחבת באשר להיבטים שונים של האקלים והסביבה הפדגוגית בבית הספר. לבתי הספר ניתנת האפשרות לבחור את ההיבטים שברצונם לבדוק, כמו גם את מועד הבדיקה.

יחידות השאלונים שראמ"ה מפתחת יפורסמו באתר ראמ"ה ויעסקו בנושאים נבחרים של אקלים חינוכי וסביבה פדגוגית, כגון הלומד העצמאי, למידה רגשית-חברתית (SEL), אוריינות תקשוב מידע, תחושת מוגנות וביטחון ועוד. הנתונים שיתקבלו מהשאלונים הפנימיים יישארו בידי בית הספר וישמשו לצרכים פנימיים בלבד. בית הספר לא יידרש לדווח על הממצאים לגורמים מחוצה לו. ועוד זאת: בתי הספר יוכלו (ואף מומלץ כי יעשו כן) לשלב בין הנתונים העולים משאלונים אלו לבין מידע המתקבל בערוצים אחרים, כגון נתונים חיצוניים, שאלוני אח"ם (אקלים חינוכי מיטבי), שאלונים פנימיים שבית הספר מפתח ומעביר ועוד. מהלך זה נמצא בהתהוות ובמשך הזמן יוגדל מאגר השאלונים ויכלול נושאים נוספים.

1.1.3מבחן פנימי באוריינות שפה לתלמידי כיתות ח

במהלך חודש דצמבר 2021 יישלח לבתי הספר מבחן באוריינות שפה המיועד להעברה פנימית לתלמידי כיתות ח. המבחן יאפשר לבתי הספר להעריך את רמת השליטה של התלמידים בתחום אוריינות שפה, לאתר פערים ולמקד את המשך תכנון ההוראה והלמידה. תוצאות המבחן הפנימי תישארנה בידי בית הספר ותשמשנה לצרכים פנימיים. בית הספר אינו נדרש לדווח על הממצאים לגורמים מחוץ לבית הספר.

מבחנים מודפסים כמספר התלמידים וחומרים נלווים (מחוון, מדריך למורה וכולי) יישלחו על ידי ראמ"ה לבתי הספר המבקשים להעביר את המבחן הפנימי. מכתב ובו פירוט על אופן קבלת המבחנים הפנימיים בבתי הספר ועל ההיערכות הנדרשת יופץ למנהלי בתי הספר. בתי ספר שיש בהם כיתות של החינוך המיוחד יכולים להזמין, לפי שיקול דעתם, מבחנים גם בעבור התלמידים הלומדים בכיתות אלו (לכל תלמידי הכיתה או לחלקם).

בטבלה שלהלן מפורט המועד המומלץ להעברה של מבחן פנימי לכיתה ח בשנת הלימודים התשפ"ב. בתי הספר רשאים לבחון במועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתם, אך עליהם להביא בחשבון את האפשרות שהמבחן ייחשף לתלמידים עוד בטרם העברתו. אירועים כאלה התרחשו בשנים עברו ומנעו מבתי ספר להעביר את המבחנים במועד מאוחר מהמועד המומלץ.

 

מועד מומלץ להעברת מבחן פנימי לכיתה ח בשנת הלימודים תשפ"ב

 

תחום הדעת ודרגת הכיתה

מועד מומלץ

מבחן פנימי באוריינות שפה לכיתות ח (עברית וערבית)

21.12.2021

יום שלישי, י"ז בטבת תשפ"ב

1.2.       הערכה חיצונית בית ספרית

1.2.1הערכת הישגים לימודיים בשפת אם עברית וערבית לכיתות ד

כלל בתי הספר היסודיים ישתתפו בהערכה חיצונית של הישגים לימודיים בשפת אם לכיתות ד בחודש דצמבר 2021 (פרט לבתי הספר של החינוך המיוחד). ההערכה החיצונית בודקת ידע ומיומנויות בהתאם לתוכניות הלימודים ולמסמך "אבני דרך – מטרות, יעדים וכלים לשנה"ל תשפ"ב". ההחלטה להתמקד באוריינות שפה נובעת מחשיבותו המכרעת של תחום דעת זה, בהיותו הבסיס לרכישת מיומנויות בתחומי דעת אחרים.

הוראה מעמיקה ואיכותית של תחום הדעת היא אורח חיים בבית הספר ודרך ההיערכות הנכונה להערכה. אין לפגוע בשגרת הלימודים לשם הכנה מיוחדת; אין להסיט משאבים למקצוע שפת אם על חשבון מקצועות אחרים, ואין לעשות שימוש בחומרי למידה שאינם מאושרים ונוצרו כביכול כדי להכין את התלמידים לקראת הערכה. תרגול יֶתר לקראת ההערכה מכביד על תלמידים ומורים ומשבש אקלים למידה נעים ונוח המאפשר הצלחה.

מנהלי בתי הספר יקבלו במהלך שנת הלימודים התשפ"ב דוח המסכם את נתוני בית ספרם ויכלול מידע מגוון על תוצאות ההערכה בהתייחסות לקבוצות תלמידים שונות בבית הספר ולנתוני השוואה ארציים רלוונטיים. המידע בדוח, בשילוב נתוני ההערכה הפנימית שייאספו בבית הספר במהלך השנה, יאפשר לבתי הספר לבחון את נקודות החוזק שלהם ואת האתגרים העומדים לפניהם.

 

מועדי ההערכה החיצונית בשפת אם לכיתה ד בשנת הלימודים התשפ"ב

 

תחום הדעת ודרגת הכיתה

מועד ההערכה החיצונית

הערכה חיצונית בשפת אם ערבית כיתה ד

15.12.2021

יום רביעי, י"א טבת תשפ"ב

הערכה חיצונית בשפת אם עברית לכיתה ד בבתי ספר בפיקוח חרדי ובבתי ספר של חב"ד (כולל בתי ספר בפיקוח חמ"ד)

 

15.12.2021

יום רביעי, י"א טבת תשפ"ב

הערכה חיצונית בשפת אם עברית לכיתה ד בבתי ספר בפיקוח ממלכתי וממלכתי-דתי

21.12.2021

יום שלישי, י"ז בטבת תשפ"ב

 

דגשים:

 1. בהערכה החיצונית ישתתפו כל תלמידי כיתה ד בבית הספר (פרט לתלמידים הלומדים בכיתות של החינוך המיוחד ועולים חדשים הנמצאים בארץ פחות משנה ואינם נדרשים להשתתף בהערכה).
 2. מִפרטים המתארים את התכנים והמיומנויות שייבדקו בכלי ההערכה יפורסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה. המפרטים נשענים על תוכנית הלימודים ועל ההישגים הנדרשים, בהתאמה לשכבת הגיל.
 3. ההערכה החיצונית תתבצע על ידי משגיחים חיצוניים מטעם ראמ"ה. בכיתה יהיה נוכח גם מורה שתפקידו יהיה לסייע למשגיח בשמירה על הסדר ועל טוהר הבחינות.
 4. ההערכה החיצונית מתקיימת בו בזמן במאות בתי ספר ברחבי הארץ, ואי־אפשר לבצעה במועד אחר. אי לכך, אין לאשר במועד ההערכה פעילויות חוץ בית ספריות לתלמידים או לכיתות ד האמורות להיכלל בהערכה, ובכלל זה אין לאפשר טיולים וסיורים, לימודים במסגרות שונות (לרבות בבתי ספר ובחוגים למחוננים), חוגים, ימי כיף, תחרויות ספורט, טקסים ואירועים, הצגות וביקור במוזיאונים, חידונים ותחרויות ידע שונות ותרגילי ביטחון ובטיחות.
 5. ההערכה בכיתות תחל בשעה 10:00 (או מייד לאחר ההפסקה הנהוגה בבית הספר – מותנה בתיאום פרטני מראש), ולא יאוחר מן השעה 10:3 .0המשגיחים החיצוניים צפויים להגיע בשעות 9:00–9:3 .0
 6. משך הזמן המוקצה להעברת ההערכה בכיתות הוא כ־90 דקות. ההערכה תוכננה כך שפרק זמן זה יאפשר לכל אחד מן התלמידים לסיים את המשימה ללא לחץ זמן. תלמידים שבכל זאת יזדקקו לזמן נוסף (יותר מ־90 הדקות), יוכלו לקבל תוספת זמן של עד 20 דקות.
 7. אופן ההתארגנות בכיתות: התלמידים ישתתפו בהערכה החיצונית כאשר הם נמצאים בכיתות האם שלהם ולא בקבוצות לימוד כלשהן.
 8. חוברות השאלות יישארו בידי המשגיחים החיצוניים. אין לקחת עותק שלהן ביום ההערכה ואין לצלם או להעתיק אותן. ראמ"ה תפרסם את חוברות השאלות באתר האינטרנט שלה זמן מה לאחר מועד ההערכה.
 9. בהערכה החיצונית בשפת אם (עברית או ערבית) לא תיפתחנה כיתות מותאמות, וכל התלמידים יבצעו את ההערכה בכיתות האם משום שמטרת ההערכה החיצונית היא לבדוק את שליטתם של התלמידים בפענוח טקסט כתוב ובהבנתו, ללא כל סיוע חיצוני (כגון הקראה) וללא שימוש בעזרים אחרים. פירוט בנושא התאמות לתלמידים הזכאים לתמיכה מתוכנית השילוב ולומדים בכיתות רגילות יופיע במכתב ההיערכות שיישלח לבתי הספר.

1.2.2סקרי אקלים וסביבה פדגוגית

סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית עוסקים בטווח רחב של נושאים מחיי בית הספר המשקפים את מגוון התהליכים החינוכיים והלימודיים החיוניים לעשייה חינוכית מיטבית. הסקרים יועברו בתשפ"ב בקרב תלמידים בבתי ספר יסודיים, בחטיבות ביניים ובחטיבות עליונות.

כלל תלמידי כיתות ה-יא בכלל בתי הספר (פרט לבתי ספר וכיתות של החינוך המיוחד) ישתתפו בסקר חיצוני של אקלים וסביבה פדגוגית (ולא שליש מבתי הספר כפי שהיה נהוג בעבר). הסקר יועבר לראשונה באופן מתוקשב ולראשונה ישים דגש גם על החוסן הנפשי של התלמידים, מיומנויות רגשיות-חברתיות ואורח חיים פעיל ובריא.

הנחיות לגבי אופן העברת השאלונים המתוקשבים בבתי הספר יימסרו בתחילת שנת הלימודים. המועד להעברת השאלונים ייקבע בתיאום בטלפון ישירות עם בתי הספר ועם המנהלים.

 

מועדי הסקרים מפורטים בטבלה שלהלן.

 

טבלה 1: מועדי הביצוע של סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית

 

 

מועד הסקרים

סוג הסקר

תלמידי כיתות ה-יא

טבת-אדר התשפ"ב,

נובמבר 2021-פברואר 2022

שאלון אנונימי המועבר

באופן מתוקשב

 

הסקרים לתלמידים

 • הסקר יועבר בקרב תלמידים בכיתות ה-יא בכלל בתי הספר.
 • הסקר יאפשר לתלמידים להביע את עמדותיהם במגוון של נושאים ובכך להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות בבית ספרם ובמערכת כולה.
 • הסקר יתבצע באמצעות שאלונים אנונימיים שיועברו לתלמידים באופן מתוקשב. התלמידים יתבקשו להשיב על שאלות הנוגעות לחוסן הנפשי שלהם, למיומנויות רגשיות-חברתיות, לאקלים הבית ספרי (בנושאים כגון יחסים בין תלמידים לבין חבריהם, היחסים בין תלמידים לבין מורים, תחושת המוגנות שלהם), שאלות הנוגעות לסביבה הלימודית (בנושאים כגון פרקטיקות הוראה ולמידה בכיתות, אוריינות תקשוב מידע, אורח חיים פעיל ובריא).
 • בעת ביצוע הסקר תהיה הקפדה מלאה על פרטיות התלמידים.
 • לא תיפתח כיתה מותאמת לסקרי האקלים. במקרים שבהם יתקשה תלמיד בקריאת הסקר, בית הספר יוכל להפנות אותו לקבלת תמיכה (אופן הפעלת התמיכה יפורט במסמך נפרד).
 • רצוי לקיים את הסקר באופן כיתתי מאורגן, במסגרת שעת חינוך או שיעור אחר, אך אפשר לקיימו גם כאשר התלמידים בבתיהם.
 • אפשר לקיים את הסקר באמצעות מחשב, טבלט או סמרטפון המחובר לרשת האינטרנט.

1.3.       מדדי הקשר בית ספרי

מדדי ההקשר הבית ספרי משלימים את תמונת הנתונים המתקבלת באמצעות כלי ההערכה הפנימיים והחיצוניים ומספקים תמונה מלאה יותר על אודות התשומות, המשאבים, האתגרים והייחודיות של בית הספר. מידע זה יתייחס בין היתר לנושאים כגון מאפייני בית הספר, מאפייני סגל ההוראה, מאפייני אוכלוסיית התלמידים ומענה לאוכלוסיות מיוחדות. מנהל בית הספר יוכל להוסיף למדדי ההקשר מידע ייחודי על בית ספרו בתחומים אחרים, שיהיה בעל ערך לניתוח ולפרשנות של נתוני ההערכה הפנימיים והחיצוניים.

מדדי ההקשר ייאספו מבתי הספר באופן מקוון וממסדי נתונים מנהליים קיימים יצורפו לדיווח הנתונים ויסייעו בניתוח ובפרשנות של נתוני ההערכה הפנימיים והחיצוניים.

הרכב המדדים יעודכן בשנים הבאות בהתאם לתהליכים ולשינויים הצפויים במערכת החינוך.

 

הערה כללית: המרכיבים הנוספים של מודל הערכה בית ספרית 'תמונת מצב' (ההערכה משתנה לקראת סוף שנת הלימודים, סקרי מורים ומנהלים ועוד) יוטמעו במהלך השנים הבאות.

2.   מחקרים והערכת תוכניות חינוכיות

במהלך שנת הלימודים התשפ"ב יתבצעו מחקרי הערכה לתוכניות מרכזיות ומובילות במערכת החינוך, במטרה לסייע בידי מקבלי ההחלטות בשיפור והתאמת התוכניות לטובת בתי הספר והמערכת. להלן דוגמאות למחקרי הערכה שיבוצעו בשנה זו:

א.         תקצוב דיפרנציאלי בחטיבות העליונות בחברה הערבית: בשנת הלימודים התשפ"ב תלֻווה תוכנית זו בהערכה כמותית ואיכותנית באמצעות סקרים וראיונות בקרב מנהלים, מורים ותלמידים.

ב.         תוכנית מישרים: תוכנית מישרים (הוותיקים והחדשים) תלווה בשנת הלימודים התשפ"ב בהערכה באמצעות סקר מורים ותלמידים וכן באמצעות ראיונות עומק בקרב מורים ומנהלים וקבוצות מיקוד עם תלמידים (ראיונות העומק וקבוצות המיקוד ייערכו פנים אל פנים או באמצעות האינטרנט).

ג.         תוכנית הכלה והשתלבות: התוכנית תלווה בסקרים בקרב מורים, מנהלים ותלמידים בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים. כמו כן ייערכו ראיונות עומק בקרב מורים ומנהלים וקבוצות מיקוד עם תלמידים (ראיונות העומק וקבוצות המיקוד ייערכו פנים אל פנים או באמצעות האינטרנט).

ד.         התוכנית האסטרטגית לקידום מזרח ירושלים: בתשפ"ב תלווה התוכנית בסקרים בקרב מדגם של מנהלים, מורים ותלמידים. סקרי המורים והמנהלים ייערכו באמצעות הטלפון; סקרי התלמידים ייערכו בכיתות. כמו כן צפויים להיערך מבחני הישגים במדגם של כיתות כדי לבחון את התקדמות מערכת החינוך במזרח ירושלים לנוכח התוכנית האסטרטגית.

ה.         תוכנית מהייטק להוראה: תוכנית לשילוב אקדמאים בתחומי המדעים וההנדסה בהוראה בבתי הספר. במסגרת הערכת התוכנית ייסקרו מורים שעברו הסבה וכן מנהלים ומורים מצוות בית הספר.

ו.          תוכנית 'תרבות יהודית ישראלית': תוכנית מערכתית לקידום ההיכרות של תלמידים עם תכנים של תרבות יהודית. במסגרת ההערכה יועברו סקרים מדגמיים בקרב תלמידים וסקר בקרב מורים המלמדים את תחום הדעת הזה.

ז.          סקרים מדגמיים בנושאי אקלים וסביבה פדגוגית בקרב מנהלים ומורים: השאלונים יועברו בקרב מדגם ארצי מייצג של מנהלים ומורים ויעסקו בנושאים מגוונים על אודות האקלים והסביבה הפדגוגית בבית הספר לרבות אוטונומיה בית ספרית, שותפות הורים בבית הספר, קידום אורח חיים פעיל ובריא בבית הספר ועוד. השאלונים יהיו מתוקשבים ויועברו בחודשים מרץ-מאי 202 .2התשובות שייאספו מהמנהלים והמורים יישמרו חסויות. בדוח שתפיק ראמ"ה יינתן דיווח מסכם שלא יאפשר את זיהוי המשיב.