ראמ"ה - מחקרים בין־לאומיים בשנת הלימודים התשפ"ב

הודעה מס' 0243

תאריך פרסום ההודעה: כ"א בחשון תשפ"ב, 27 באוקטובר 2021

   073 - 3937777
   rama@education.gov.il

 

בהודעה זו יפורטו הנושאים האלה:

.1מידע כללי: רקע המחקרים הבין־לאומיים בישראל וביצועם.

.2המחקרים הבין־לאומיים שייערכו בישראל בשנת הלימודים התשפ"ב: מידע כללי, מחקר עיקרי של פיזה 2022, מחקר עיקרי של פירלס, מחקר החלוץ של טימס 2023, גודל המדגמים ומועדי המחקרים הבין־לאומיים שייערכו בשנת הלימודים תשפ"ב, הנחיות כלליות.

1.   מידע כללי: רקע וביצוע המחקרים הבין־לאומיים בישראל

מדינת ישראל משתתפת במחקרים בין־לאומיים בתחום החינוך. המחקרים נועדו להעריך את מערכת החינוך הישראלית מנקודת מבט בין־לאומית ולאפשר מעקב אחר השינויים לאורך זמן. את המחקרים עורכים הגופים הבין־לאומיים האלה: ארגון ה־OECD, העורך בין היתר את מחקרי פיזה, טאליס וטאליס בגני הילדים, וארגון ה־IEA, העורך בין היתר את המחקרים טימס ופירלס. המחקרים מתמקדים בתוצרים לימודיים בתחומי דעת שונים (שפת אם, מתמטיקה, מדעים) ובפרקטיקות חינוכיות. הם נערכים בקרב אוכלוסיות שונות (תלמידים, מורים, מנהלים, צוותי הוראה בגנים) ובדרגות כיתה שונות (ד, ח, ט, י).

במסגרת המחקרים הבין־לאומיים המתמקדים בתוצרים לימודיים, תלמידים ניגשים למבחני הישגים שאליהם נלווים שאלונים המיועדים לתלמידים ושאלונים המיועדים לגורמים נוספים בבית הספר ומחוצה לו - מורים, מנהלים והורים. המחקרים נערכים בקרב מדגם אקראי ומייצג של בתי ספר, של כיתות ושל תלמידים ברחבי המדינה. בכל מחקר משתתפים כ־5% מכלל בתי הספר, ובכל אחד מבתי הספר נדגמת בדרך כלל כיתה אחת בשכבת הגיל הרלוונטית למחקר או קבוצת תלמידים בגיל מסוים.

מחקרים אלה אינם מכוונים להערכת הביצועים של תלמיד, כיתה או בית ספר מסוימים, אלא להערכת רמה ארצית כוללת המאפשרת גם השוואה בין קבוצות גדולות באוכלוסייה, למשל על בסיס מגדר, רקע חברתי-כלכלי ומגזר. התוצאות מאפשרות לקובעי המדיניות במשרד החינוך ללמוד על נקודות החוזק ועל נקודות החולשה של המערכת ככלל, כמו גם של קבוצות גדולות בתוכה. לפיכך במחקרים אלו לא מעובד ולא מדווח שום מידע העלול לזהות תלמידים, מורים או בתי ספר באופן פרטני, ולא ניתן משוב על תוצאות המבחן ברמת תלמידים, מורים, כיתות או בתי ספר.

המחקרים הבין־לאומיים המתמקדים בפרקטיקות חינוכיות מבוססים על שאלוני עמדות ותפיסות של צוותי הוראה (אין בהם מבחנים). השאלונים מועברים למדגם מייצג של מורים, מנהלים וצוותי חינוך בגני ילדים, והם מתמקדים בפדגוגיה ובפרקטיקות הוראה הנהוגות בבתי ספר או בגני ילדים.

בכל אחד מהמחקרים עורכים הגופים הבין־לאומיים מחקר חלוץ בשנה שלפני המחקר עצמו. מחקר החלוץ נערך במתכונת מצומצמת ונועד לבדוק את טיב הפריטים במבחנים ובשאלוני המחקר ואת התאמתם למשתתפים, הן ברמה הבין־לאומית הן ברמה הלאומית.

המחקרים הבין־לאומיים, כמו יתר הסקרים והמבחנים הנערכים על ידי ראמ"ה, הם חלק אינטגרלי מפעילות משרד החינוך וההשתתפות בהם היאּ חובה.

ראמ"ה מקפידה על פרטיותם של משתתפי המחקרים הבין־לאומיים. פרטי התלמידים, ההורים, המורים, המנהלים וצוותי החינוך בגני הילדים המשתתפים במחקרים חסויים, ופרסום הממצאים נעשה באופן המונע את זיהוים של המשיבים, המוסד החינוכי שבו הם עובדים ופרטים אחרים. התשובות ברמה האישית או התוצאות לפי מוסד נשמרות בראמ"ה בתוך הפרדה מלאה בין הפרטים המזהים של המשתתפים במחקר לבין שאר המידע.

2.   המחקרים הבין־לאומיים שייערכו בישראל בשנת הלימודים התשפ"ב

2.1.       כללי

בשנת הלימודים הקרובה תשתתף מדינת ישראל בשלושה מחקרים בין־לאומיים: מחקר עיקרי של פיזה, מחקר עיקרי של פירלס, מחקר החלוץ של טימס.

2.2.       מחקר פיזה 2022 (PISA - Program for International Student Assessment)

מחקר פיזה שתוכנן להיערך בשנת 2021 נדחה בשנה אחת בגלל מגפת הקורונה בעולם והמחקר העיקרי ייערך בכל המדינות המשתתפות בו בשנת 202 .2

מחקר פיזה הנערך על ידי ארגון ה־OECD, נועד לבחון את האוריינות בקריאה, במתמטיקה ובמדעים בקרב מדגם מייצג של תלמידים בני 15–1 .6הוא נערך במחזוריות של אחת לשלוש שנים ומאפשר לעקוב אחר מגמות השינוי בהישגים לאורך זמן. במחקר משתתפות למעלה מ־80 מדינות מכל רחבי העולם. בכל מחזור מחקר מודגש תחום דעת אחד מתוך השלושה, והוא נבדק בהרחבה לעומת שני התחומים האחרים. במחזור המחקר הנוכחי מושם דגש על תחום המתמטיקה. לצד שלושת התחומים הקבועים בכל מחזור מחקר, נבחר תחום אורח. במחקר פיזה 2022 התחום האורח הוא תחום "חשיבה יצירתית". מחקר פיזה יהיה ממוחשב (מבחנים ושאלונים). הסברים מפורטים על תחומי הדעת הנכללים במחקר אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית חקרים בין־לאומיים".

במסגרת המחקר יועברו מבחנים לתלמידים, וכן יועברו שאלונים לתלמידים הנבחנים ולמנהלי בתי הספר שיידגמו, כמפורט להלן:

א.מבחן הישגים לתלמידים: המבחן יכלול שאלות בקריאה, במתמטיקה, במדעים ובחשיבה יצירתית. המבחן יימשך 120 דקות.

ב.שאלון לתלמיד: השאלון יועבר בתום המבחן. השאלון יכלול שאלות על אודות התלמיד ודעותיו, על סביבתו הלימודית בבית (כגון מספר הספרים בבית, הימצאותם של מכשירים כגון מחשב וטלוויזיה בבית), על הוריו (כגון השכלתם ועיסוקם) ועל מעורבותם בלימודיו, על אקלים הכיתה ובית הספר, על הזמן שהוא מקדיש ללימודים בבית הספר ומחוצה לו (כגון שיעורי בית ושיעורים פרטיים), על עמדותיו כלפי מתמטיקה בכלל וכלפי לימודי מתמטיקה בבית הספר בפרט. דוגמת שאלון אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בלשונית "מחקרים בין־לאומיים". מילוי השאלון יימשך כ־45 דקות.

ג.שאלון למנהל: מנהלי בתי ספר שיידגמו למחקר יתבקשו גם הם למלא שאלון. השאלון יהיה אינטרנטי ויכלול שאלות על בית הספר ועל המדיניות הבית ספרית הנהוגה.

2.3.       מחקר פירלס 2021

(PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study)

המחקר העיקרי של פירלס 2021 התקיים ברוב המדינות המשתתפות בשנת 202 .1מדינות שלא הצליחו להשתתף במחקר במועד המקורי כתוצאה ממשבר הקורונה יכולות להשתתף בו בשנת 202 .2מדינת ישראל היא אחת מהן.

מחקר פירלס נערך על ידי ארגון ה־IEA מאז שנת 2001, והוא בודק אוריינות קריאה בקרב תלמידי כיתות ד. המחקר מאפשר מעקב אחר מגמות השינוי בהישגים לאורך זמן, והוא נערך במחזוריות של אחת לחמש שנים. בישראל נערך המחקר בארבעת מחזורי מחקר פירלס הקודמים שנערכו בשנים 2001201 .6

במחקר פירלס 2021 ישתתפו כ־60 מדינות מכל רחבי העולם. המחקר בודק את מיומנויות הקריאה הנדרשות בטקסטים מידעיים וסיפוריים, ומיומנויות הקריאה בסביבה המדמה סביבה אינטרנטית ובהקשר בית ספרי. במחקר פירלס 2016 נבדקו מיומנויות הקריאה באמצעות מבחן במתכונת נייר ועיפרון (מבחן מודפס), ומיומנויות הקריאה בסביבה המדמה סביבה אינטרנטית נבדקו באמצעות מבחן במתכונת ממוחשבת. החל מהמחקר הנוכחי ייבדקו שני סוגי המיומנויות באמצעות מבחן ממוחשב.

במסגרת המחקר יועברו לתלמידים מבחנים, וכן יועברו שאלונים לתלמידים הנבחנים, למוריהם, להוריהם ולמנהלי בתי הספר שיידגמו, כמפורט להלן:

א.     מבחני הישגים: במחזור הנוכחי ישראל תשתתף במחקר פירלס הדיגיטלי אשר יועבר כולו בצורה ממוחשבת. המחקר יכלול קטעי קריאה מידעיים שנועדו לבדוק קריאה לצורך רכישת מידע, קטעי קריאה סיפוריים שנועדו לבדוק קריאה לצורך התנסות ספרותית וקטעי קריאה מידעיים וחיפוש מידע בסביבה המדמה אינטרנט שנועדו לבדוק מיומנויות קריאה בסביבה דמויַת אינטרנט. כל קטע קריאה מלווה בשאלות אחדות שבודקות את הבנת הנקרא של התלמידים. משך המבחן הכולל 90 דקות.

ב.      שאלון לתלמיד: השאלון מועבר בסיום המבחן באמצעות המחשב וכולל שאלות מסוגים שונים: שאלות על אודות התלמיד ודעותיו; שאלות על אודות ביתו (כגון מספר הספרים בבית, הימצאותם של מכשירים כמו מחשב או גישה לאינטרנט); שאלות על אודות מעורבות הוריו בלימודיו; שאלות על אקלים בית הספר (כגון תחושת המוגנות של התלמיד בבית הספר); שאלות העוסקות בפעילויות התלמיד בבית הספר ומחוצה לו (כגון שימוש במחשב ובאינטרנט) וכן שאלות על אודות עמדותיו כלפי קריאה ולמידתה. דוגמה לשאלון אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית "מחקרים בין־לאומיים".

ג.       שאלון להורה: השאלון יועבר להורי התלמידים המשתתפים במחקר. השאלון יישלח להורים בחוברת, ויכלול שאלות על הרקע של התלמידים ועל התנסויות הלמידה המוקדמות של התלמידים.

ד.      שאלון למורה: השאלון יועבר למורי השפה של התלמידים המשתתפים במחקר. השאלון יהיה מתוקשב ויכלול שאלות על הכשרת המורים ועל הוראת המקצוע.

ה.     שאלון למנהל בית הספר: השאלון יועבר לכל מנהל בבית ספר שתלמידיו משתתפים במחקר. השאלון יהיה מתוקשב ויכלול שאלות על בית הספר, על המדיניות הבית ספרית ועל הוראת השפה בבית הספר.

2.4.       מחקר החלוץ של טימס 2023

(TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study)

מחקר טימס נערך על ידי ארגון ה־IEA מאז שנת 1995, והוא בודק את רמת הידע במתמטיקה ובמדעים בקרב תלמידי כיתות ח. המחקר מאפשר מעקב אחר מגמות השינוי בהישגים לאורך זמן, ונערך במחזוריות של אחת לארבע שנים. בישראל נערך המחקר בששת מחזורי מחקר טימס קודמים שנערכו בשנים 1999, 2003, 2007, 2011 2015 ו־201 .9לצד ישראל משתתפות במחקר זה עשרות מדינות מכל רחבי העולם.

מחקר החלוץ של טימס יתקיים בשנת הלימודים התשפ"ב. המחקר יהיה במתכונת ממוחשבת ויועבר באמצעות מחשבים לכל התלמידים המשתתפים במחקר.

במחקר החלוץ של טימס יידגמו כ־40 בתי ספר, ובכל בית ספר יידגמו באופן אקראי שתי כיתות ח.

הסברים מפורטים על המחקר אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בלשונית חקרים בין־לאומיים".

במסגרת המחקר יועברו לתלמידים מבחנים, וכן יועברו שאלונים לתלמידים הנבחנים, למוריהם ולמנהלי בתי הספר שיידגמו, כמפורט להלן:

א.מבחן הישגים: המבחן יועבר במתכונת ממוחשבת ויכלול שאלות במתמטיקה (בתחומים האלה: מספרים, אלגברה, גאומטריה, נתונים והסתברות) ושאלות במדעים (בתחומים האלה: ביולוגיה, כימיה, פיזיקה ומדעי כדור הארץ). משך המבחן 90 דקות.

ב.שאלון לתלמיד: השאלון יועבר בסיום המבחן באמצעות המחשב. השאלון כולל שאלות על אודות התלמיד ודעותיו; שאלות על סביבתו הלימודית בבית (כגון מספר הספרים בבית, הימצאותם של מכשירים כגון מחשב או גישה לאינטרנט); על הוריו (כגון השכלת ההורים) ומעורבותם בלימודיו; על אקלים הכיתה ובית הספר; שאלות על לימודי מקצועות המתמטיקה והמדעים וכן שאלות על עמדותיו כלפי מקצועות אלו. דוגמה של שאלון אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית חקרים בין־לאומיים".

ג.שאלון למורי המתמטיקה ושאלון למורי המדעים: השאלון יועבר למורי המתמטיקה והמדעים של התלמידים המשתתפים במחקר. השאלון יהיה מתוקשב ויכלול שאלות על הכשרת המורים ועל הוראת המקצוע.

ד.שאלון למנהל בית הספר: השאלון יועבר לכל מנהל בבית ספר שתלמידיו משתתפים במחקר. השאלון יהיה מתוקשב ויכלול שאלות על בית הספר, על המדיניות הבית ספרית ועל הוראת המתמטיקה והמדעים בבית הספר.

 

מועדי המחקרים בתשפ"ב וגודל המדגמים

בטבלה שלהלן מפורטים המועדים שבהם יתקיימו המחקרים הבין־לאומיים במהלך שנת תשפ"ב ומספר בתי הספר שישתתפו בהם. בתי הספר שיעלו במדגם להשתתף במחקרים יקבלו על כך הודעה כחודשיים לפני קיום המחקר.

למחקר העיקרי של פיזה יידגמו כ־170 בתי ספר; בכל בית ספר שיידגם ישתתפו כ־50 תלמידים בני 1516 שיידגמו באופן אקראי (התלמידים שיידגמו יכולים להיות משכבות גיל שונות ומכיתות אם שונות בתוך אותן שכבות; הם יידגמו מתוך כלל התלמידים ילידי 2006).

למחקר העיקרי של פירלס יידגמו כ־200 בתי ספר. בכל בית ספר שיידגם, תידגם באופן אקראי כיתה ד אחת שתיבחן במבחן ממוחשב. בשליש מבתי הספר שיעלו במדגם, תידגם כיתה ד נוספת אשר תיבחן במבחן מודפס.

למחקר החלוץ של טימס יידגמו כ־40 בתי ספר, ובכל בית ספר תידגמנה שתי כיתות ח.

 

טבלה: מועדי המחקרים הבין־לאומיים שייערכו בשנת הלימודים התשפ"ב

 

שם המחקר

מועדי המחקרים

אוכלוסיית המחקר

המדגם

המחקר העיקרי של פיזה

 

מרץ 2022

אדר א-אדר ב תשפ"ב

בני 16-15

כ־170 בתי ספר;

כ־50 תלמידים בכל בית ספר שיידגם.

המחקר העיקרי של פירלס

מאי-יוני 2022

אייר-סיוון תשפ"ב

כיתות ד

כ־200 בתי ספר;

כיתה ד אחת בכל בית ספר שיידגם תיבחן במבחן ממוחשב ובשליש מבתי הספר תידגם כיתה נוספת שתיבחן במבחן מודפס.

מחקר החלוץ של טימס

אפריל-מאי 2022

ניסן-אייר תשפ"ב

כיתות ח

כ־40 בתי ספר;

שתי כיתות ח בכל בית ספר שיידגם.

2.5.       הנחיות כלליות

בתי הספר שיידגמו להשתתף באחד מהמחקרים יקבלו על כך הודעה מראמ"ה בסמיכות למועד המחקר. ההודעה תכלול מידע והסברים על אודות נוהלי ההשתתפות. בית ספר שנדגם יידרש למנות איש קשר שיסייע לראמ"ה בארגון יום המבחן בבית הספר ובארגון היבחנות התלמידים.

לצורך הבהרת החשיבות של ההשתתפות במחקר ולשם היכרות עקרונית עם כלי המחקר (המבחן והשאלונים), יתקיים מפגש היערכות למנהלים ולאנשי קשר מבתי הספר שיידגמו, וכן יוצגו באתר האינטרנט של ראמ"ה חומרים שונים המיועדים להסברה ולהנחיה לתלמידים.

בתי הספר אינם נדרשים להיערכות מיוחדת מבחינה פדגוגית ואין צורך להכין את התלמידים למבחן מבחינה לימודית. עם זאת, חשוב להפנות את תשומת ליבם של התלמידים שיידגמו למחקר לחשיבות שבהשתתפות רצינית במחקר ולחשיבות של ייצוג נאמן של רמת הידע והשליטה שלהם במבחן. חשוב שהתלמידים יגלו ניעה (מוטיבציה) גבוהה במבחן כדי שידיעותיהם בנושאים הנבדקים יבואו לידי ביטוי.

מכיוון שאין במחקרים הבין־לאומיים התאמות לתלמידים עם צרכים מיוחדים, תלמידים שיידגמו להשתתף במחקר ואשר בדרך כלל נבחנים בתנאים מותאמים בבית ספרם, ייבחנו בתנאים רגילים. יוצאים מכלל זה תלמידים שקשייהם והלקות שעימה הם מתמודדים קיצונית וחריגה במידה שאינה מאפשרת להם להיבחן כלל במבחן. תלמידים אלו יקבלו פטור מהשתתפות במבחן.

עם קבלת ההודעה על ההשתתפות במחקר יעבירו בתי הספר לראמ"ה נתונים על תלמידים עם לקות קיצונית וחריגה שאינה מאפשרת להם להיבחן כלל במבחן. ההחלטה על מתן פטור לתלמיד מהשתתפות במחקר תהיה של ראמ"ה.

מידע נוסף על המחקרים הבין־לאומיים אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית "מחקרים בין־לאומיים".