התוכנית להכשרת מנהלים לבתי הספר בשנת הלימודים התשפ"ג

הודעה מס' 0246

תאריך פרסום ההודעה: כ"ח בכסלו תשפ"ב, 02 בדצמבר 2021

   02 - 6333209
   rishum@avneyrosha.org.il

 

1.        הרקע

זה כמה עשורים מפעיל משרד החינוך תוכנית להכשרת מנהלים. בשנת 2007 ביוזמה משותפת של משרד החינוך וקרן יד הנדיב, הוקם מכון אבני ראשה. אחת המטרות המרכזיות של המכון היא לפעול למען יצירתה וביסוסה של עתודת מנהלי בתי ספר ראויה ואיכותית במדינת ישראל. המכון משמש גורם מקצועי מלווה המסייע למשרד החינוך בהיבטים של תכנון האסטרטגיה בתחום של עתודת מנהלים, ובכלל זה סיוע בבחירת המוסדות המכשירים, בהפעלת תהליכי איתור ומיון של מועמדים לתוכנית ההכשרה, בתהליכי הערכה ובקרת איכות של תוכניות ההכשרה, בתהליכי למידה והערכה הקשורים להכשרת עתודה ניהולית ובמתן תשתית ידע מבוססת נתונים למשרד וקיום תהליכי מחקר ופיתוח לשם טיוב התהליכים. התוכנית להכשרת מנהלי בתי ספר פועלת במוסדות אקדמיים החל משנת הלימודים התשע"ט, והיא מבוססת על תפיסת למידה עדכנית בנושא של הכשרת מנהלים לתפקידם.

2.        מטרות התוכנית

2.1פרחי הניהול יקבלו הכשרה מעשית ועיונית כדי לשמש בתפקידם כמנהלי בתי ספר המחויבים בשיפור החינוך, ההוראה והלמידה.

2.2פרחי הניהול יתחייבו לקבל על עצמם את התפקיד של ניהול בית ספר.

2.3בוגרי התוכניות ישמשו עתודה של מועמדים לתפקידי ניהול בית ספר כמתחייב מכישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה המפורטים בהודעה 0249 בחוזר הוראות הקבע " "נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים" (להלן: חוזר המנכ"ל לעניין מינוי מנהלים).

3.        פרטים על התוכנית והיקפה

3.1להלן רשימת המוסדות האקדמיים המיועדים לקיים את תוכנית ההכשרה בשנת הלימודים התשפ"ג:

א.מוסדות לעובדי הוראה המלמדים בחינוך הממלכתי

 • מכללת אורנים – המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית, דואר טבעון 36003 . תיפתחנה שתי קבוצות לימוד. במהלך השנה יתקיימו הלימודים בימי רביעי. בשאלות ובבירורים ניתן לפנות אל מר איתן שטיינפלד בטלפון 052-2268283 או בדוא"ל eitanst@gmail.com.
  • האוניברסיטה הפתוחהתיפתחנה שתי קבוצות לימוד:  קבוצה אחת בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה, רח' קלאוזנר 16, רמת אביב, תל אביב.  הלימודים בקבוצה זו יתקיימו בימי שלישי.  קבוצה נוספת בירושלים, בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה בגן הטכנולוגי בירושלים.  הלימודים בקבוצה זו יתקיימו בימי חמישי. בשאלות ובבירורים ניתן לפנות אל מר נתן רייכמן בטלפון 050-9502415 או בדוא"ל natanrie@gmail.com.
  • מכללת סמינר הקיבוצים, דרך נמיר 149, תל אביב 62507 .  תיפתחנה שתי קבוצות לימוד: קבוצה אחת תלמד במהלך השנה ביום שלישי וקבוצה שניה ביום רביעי. בשאלות ובבירורים ניתן לפנות אל ד"ר קובי גוטרמן בטלפון 03-6902374, או בדוא"ל Koby.Gutterman@smkb.ac.il.
  • מכללת לוינסקי לחינוך, רחוב שושנה פרסיץ 15, תל אביב. תיפתח קבוצת לימוד אחת. במהלך השנה יתקיימו הלימודים בימי שני. בשאלות ובבירורים ניתן לפנות אל גב' הילה חיו בטלפון 03-6901537 או בדוא"ל hilach1@levinski.ac.il.
  • המכללה האקדמית אחווה, ד"נ שקמים 7980400 . תיפתחנה שתי קבוצות לימוד. במהלך השנה יתקיימו הלימודים בימי שלישי. בשאלות ובבירורים ניתן לפנות אל הגב' ליאה שחר בטלפון 08-8588045 או בדוא"ל shahar31@achva.ac.il.
  • המכללה האקדמית בית ברל, דואר בית ברל 4490500 . תיפתח קבוצת לימוד אחת. במהלך השנה יתקיימו הלימודים בימי שני. בשאלות ובבירורים ניתן לפנות אל גב' יעל בן דוד בטאט בטלפון 09-7476331 או בדוא"ל yaelbd@beitberl.ac.il.

 ב.מוסדות לעובדי הוראה המלמדים בחינוך הממלכתי-דתי

 • המכללה ירושלים, ת"ד 16078, ירושלים 91160 . תיפתח קבוצת לימוד אחת, לנשים בלבד. במהלך השנה יתקיימו הלימודים בימי רביעי. בשאלות ובבירורים ניתן לפנות אל הגב' שרי וינגולד בטלפון 02-6750736, או בדוא"ל:   Sarimnal11@gmail.com.
 • מכללת שאנן, המכללה האקדמית הדתית לחינוך, רחוב הים התיכון 7, קריית שמואל, חיפה 26109 . תיפתח קבוצת לימוד אחת מעורבת של נשים וגברים. במהלך השנה יתקיימו הלימודים בימי רביעי. בשאלות ובבירורים ניתן לפנות אל גב' טלי פריד בטלפון 054-7545012 או בדוא"ל tali.fried1@gmail.com.
 • המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום, ת"ד 412, נתיבות 76110 . תיפתח קבוצת לימוד אחת לגברים בלבד. במהלך השנה יתקיימו הלימודים בימי רביעי. בשאלות ובבירורים ניתן לפנות אל גב' הילה מדר בטלפון 08-9937676 או בדוא"ל hila@hemdat.ac.il.

 

לימודי הקיץ בתוכנית בכל מוסדות ההכשרה יתקיימו במהלך חודש יולי 2022 . נוסף על כך יתקיימו כמה ימי התנסות מעשית במחצית השנייה של חודש אוגוסט 2022 . ההחלטה על פתיחת התוכניות במוסדות הנזכרים תיקבע סופית בתום תהליכי המיון.

3.2משך התוכנית

תוכנית ההכשרה תתקיים בשנת הלימודים התשפ"ג. הלימודים יחלו בחודש יולי 2022, במהלך חופשת הקיץ, ויסתיימו בחודש יוני 2023 .

3.3פריסת ימי הלימוד במהלך שנת הלימודים

הלימודים יתקיימו יום אחד בשבוע. בחודשים יולי ואוגוסט (במהלך חופשת הקיץ של בתי הספר) יתקיימו 1015 ימי לימוד במשך 3–4 שבועות. בחודשים ספטמבר-יוני יתקיימו כ־10–20 ימי לימוד. ייתכנו גם ימי לימוד מרוכזים בחופשות הרשמיות של מערכת החינוך.

3.4מסגרות הלימוד בתוכנית ההכשרה

הלמידה תתבצע בשתי זירות מרכזיות: במוסד ההכשרה ובבתי הספר המכשירים. בבתי ספר אלו תתקיים ההתנסות המעשית. תהליכי הלמידה יפרו זה את זה ויעשירו את הידע המעשי של פרח הניהול.

שעות הלמידה של פרח הניהול יתחלקו באופן הזה:

 1. למידה במוסד ההכשרה – 270 שעות לימוד
 2. התנסות מעשית בבית הספר המכשיר – 170 שעות
 3. תהליכי חקר הפרקטיקה – תהליכים של חקר הפרקטיקה הניהולית במסגרת קבוצתית ואישית:

א.40 שעות – קורס בחקר הפרקטיקה שיתקיים בבית הספר המכשיר או במוסד ההכשרה

ב.18 שעות - הדרכה אישית לכל פרח ניהול.

4.        אוכלוסיית היעד להרשמה לתוכנית להכשרת מנהלים

4.1לקראת שנת הלימודים התשפ"ג יכולים להגיש את מועמדותם מי שעומדים בתנאים האלה:

א.         עובדי[1] הוראה המועסקים בבתי ספר יסודיים ועל־יסודיים (א'-י"ב), המפוקחים על ידי משרד החינוך. בעת הגשת המועמדות לתוכנית, על המועמדים ללמד בבית ספר יסודי או על־יסודי (א'-י"ב) בהיקף של שליש משרה לפחות. למען הסר ספק, עובד הוראה אשר אין דיווח על העסקתו בשנה"ל תשפ"ב במערכות משרד החינוך, לא יוכל להגיש מועמדות לתוכנית.

ב.         בעלי ניסיון בהוראה, כמפורט להלן:

 • בעלי ניסיון של ארבע שנים לפחות בפועל בהוראה בבתי ספר יסודיים או על־יסודיים (א'-י"ב) בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה. לעניין זה לא יוכר ניסיון בהוראה שלא במסגרות שצוינו לעיל, כגון עבודה כמרצה או כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיוצא באלה.
 • גם בעלי ניסיון בפועל בהוראה במשך שתי שנות לימודים מלאות לפחות, במקום ארבע שנים כנדרש לעיל, בתנאי שיש להם ניסיון ניהולי מוכח של חמש שנים לפחות במערכת החינוך או במערכת שבה ניהלו צוות המונה לא פחות מ־30 עובדים, וכן בתנאי שבמסגרת תפקידם כמנהלים צברו ניסיון בהדרכה/בהנחיה/בהוראה של עובדים ועבודתם הניהולית נעשתה בהיקף מלא. להוכחת הניסיון בעבודה ניהולית יש להציג אישור מהממונה על משאבי אנוש במקום העבודה.

ג.         בעלי השכלה אקדמית - בעלי תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבלו אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

ד.         בעלי השכלה פדגוגית – בעלי תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או בעלי הסמכה על סמך בחינות מילואים או בעלי רישיון הוראה קבוע בחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ.

4.2למועמדים לניהול בבית ספר לחינוך מיוחד ולניהול מתי"א יוכרו תעודת התאמה/רישיון קבוע להוראה לעובדי הוראה ממקצועות הבריאות: קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים ומטפלים באמצעות אומנויות (אומנות חזותית, תנועה, דרמה, מוזיקה, ביבליותרפיה ופסיכו־דרמה).

תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

הערות

א.התוכנית אינה מיועדת למנהלי בתי ספר בעלי ותק של שלוש שנים או יותר בניהול. לעניין זה ראו סעיף 4.4 בחוזר הוראות הקבע 0264 "נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים" בנספח 1: "כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה".

ב.על עובדי הוראה המתקבלים לתוכניות להכשרת מנהלים להמציא אישור בכתב ליציאה ללימודים ממנהל המוסד החינוכי; מנהלים מכהנים במינוי (אם הם מועסקים בבית ספר רשמי) ימציאו אישור ממפקח המוסד, ואם הם מועסקים על ידי בעלות אחרת, מטעם הבעלות על בית ספרם.

ג.מועמד שנמצא בחל"ת (חופשה ללא תשלום) מבית ספרו בעת הרישום לתוכנית ההכשרה יהיה חייב להמציא שני אישורים:

 1. אישור על יציאה לחל"ת
 2. אישור כי הוא ילַמד בבית ספר בשנת הלימודים התשפ"ג בהיקף של שליש משרה לפחות. תנאי לתחילת הלימודים בתוכנית יהיה אישור ממנהל בית הספר על שיבוצו של המועמד במערכת הלימודים.

ד.מועמד שיהיה בחל"ת בעת הלימודים בתוכנית חייב להמציא אישור על יציאה לחל"ת עם תחילת לימודיו.

ה.מועמד אשר בעת ההרשמה נמצא בשנת חל"ת שנייה, או מועמד שבשנת התשפ"ג יהיה בחל"ת בשנתו השנייה, אינו יכול להירשם לתוכנית.

ו.עובד ההוראה חייב להמשיך ולשרת במערכת החינוך, במשך שלוש שנים לפחות מתום תקופת ההכשרה.

4.3מנהלים המכהנים במינוי לשנת לימודים אחת, בשנה הראשונה או השנייה לניהול, נדרשים להגיש מועמדות בפורטל עובדי הוראה.

באשר למנהלים מכהנים כאמור, במסגרת שלב המיון השני, תינתן חוות דעת המפקח הכולל על בית הספר שבו מכהן המנהל בתפקידו, וכן חוות דעת ועדת ההיגוי בראשות מנהל/ת המחוז ביחס לתפקודו כמנהל בית ספר. אם חוות הדעת יהיו חיוביות, יתקבל המנהל המכהן לתוכנית להכשרת מנהלים.

מכיוון שמנהל חטיבה עליונה בבית ספר שש שנתי הינו סגן של מנהל בית הספר השש שנתי, הוא אינו נכלל בקטגוריה הזאת ולא חלות עליו ההוראות המפורטות בסעיף זה.

5.        תהליך המיון

5.1ההרשמה היא מקוונת. הטפסים הנדרשים להגשת מועמדות נמצאים בפורטל עובדי הוראה. הטפסים ימולאו על ידי המועמדים ויישלחו באופן ממוחשב.

5.2העמידה בכל תנאי הסף לקבלה לתוכניות ההכשרה תיבחן בהתאם לנתונים הקיימים במשרד החינוך. רק לאחר מכן יועברו נתוני הנרשמים למכון אבני ראשה לשם המשך תהליך המיון לתוכנית ההכשרה לשנת הלימודים התשפ"ג.

נתוני תהליך המיון ותוצאותיו, לרבות הציונים, יועברו למשרד החינוך.

5.3פונים שלא יעמדו בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4 לעיל יקבלו הודעה על כך ולא יועברו למכון אבני ראשה להמשך תהליך המיון.

5.4רשימת הפונים העומדים בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4 לעיל תועבר למכון אבני ראשה לשם המשך תהליך המיון. תהליך המיון כולל שני שלבים:

א.שלב המיון הראשון

שלב זה כולל את הרכיבים האלה:

 1. חוות דעת של מנהל בית הספר (מהווה 15% מהציון של השלב הראשון)
 2. מרכז הערכה (מהווה 60% מהציון של השלב הראשון)
 3. שאלון אישיותי מקוון (מהווה 25% מהציון של השלב הראשון).

שלב המיון הראשון הוא שלב מיון מסנן. מי שיעבור בהצלחה שלב מיון זה (בהתאם לציון הנדרש), יעבור לשלב המיון השני. מועמדים שציונם הסופי בתום שלב המיון הראשון אינו עומד ברף הנדרש, לא יעברו לשלב המיון השני ויקבלו הודעה על דחיית מועמדותם.

ב.שלב המיון השני

בשלב המיון השני ישתתפו מועמדים שעברו לשלב זה, ובסיומו ייבחרו הלומדים אשר עמדו בציון הנדרש לשלב זה. שלב זה מהווה שלב מסנן נוסף. דהיינו מספר המועמדים אשר יועברו להמשך תהליך המיון בשלב השני גדול ממספר מקומות הלימוד במוסדות ההכשרה.

שלב זה כולל את הרכיבים האלה:

 1. ציון כולל של המרכיבים בשלב המיון הראשון (מהווה 35% מהציון של השלב השני)
 2. חוות דעת של המפקח הכולל (מהווה 25% מהציון של השלב השני)
 3. תפקיד ריכוזי או מערכתי שממלא המועמד (מהווה 15% מהציון של השלב השני)
 4. צרכים ושיקולי דעת מחוזיים, אשר יגובשו בוועדה מחוזית בראשות מנהל המחוז (מהווה 25% מהציון של השלב השני).

5.5במהלך חודש יוני 2022, בתום שלב המיון השני, תינתנה למועמדים תשובות סופיות על ידי מכון אבני ראשה.

6.        נוהלי ההרשמה לתוכנית להכשרת המנהלים

6.1עובד הוראה המבקש להציג את מועמדותו לתוכנית להכשרת מנהלים ימלא באופן מקוון את טופס ההרשמה בפורטל עובדי הוראה מיום חמישי, ה' בטבת תשפ"ב, 9.12.2021   עד יום חמישי, כ"ו בטבת תשפ"ב, 30.12.2021 . לאחר קליטת טופסי ההרשמה ובדיקת העמידה בתנאי הסף להגשת מועמדות על ידי משרד החינוך, תועבר רשימת המועמדים למכון אבני ראשה לתהליך המיון לתוכנית ההכשרה לשנת הלימודים התשפ"ג.

מועמד שמילא טופס הרשמה בפורטל וקיבל חיווי על כך שאינו עומד בכל תנאי הסף לקבלה לתוכנית, יוכל להסדיר זאת מול תחום כוח האדם במחוז שבו הוא מועסק, לא יאוחר מיום חמישי, ד' בשבט התשפ"ב, 6.1.2022 פניות שיוגשו לאחר מועד זה לא תטופלנה.

6.2מנהל בית הספר של המועמד יקבל ממכון אבני ראשה הודעה בדואר האלקטרוני הכוללת קישור לטופס חוות הדעת המקוון. על המנהל למלא את חוות דעתו על המועמד לא יאוחר מיום ראשון, כ"א בשבט תשפ"ב, 23.1.2022 . אם המנהל חדש בתפקידו, וזוהי שנתו הראשונה בניהול בית הספר, או אם המועמד חדש בבית ספרו וזוהי שנת עבודתו הראשונה בו, יעביר המכון עותק נוסף של טופס חוות הדעת למנהל הקודם אשר מכיר את המועמד. במקרה זה תידרשנה למועמד שתי חוות דעת של שני מנהלים, אשר תשוקללנה.

הערות

א.טופס חוות הדעת ימולא על ידי המנהל עצמו. אין לשתף את המועמד בכתיבת ההערכה או בתוכנה.

ב.מועמד שחוות דעת הממונה/הממונים עליו לא תתקבל עד למועד המוזכר לעיל, ייגרע מתהליך המיון.

6.3המועמדים שאושרה עמידתם בתנאי הסף להרשמה לתוכנית והתקבלה חוות דעת המנהל/ים שלהם, יוזמנו להשתתף במרכז הערכה מקוון. המרכז בנוי מארבעה ראיונות אישיים, בהם יידרשו להביא לידי ביטוי יכולות וכישורים הנדרשים מפרח ניהול, וכן למלא שאלון אישיותי מקוון, שמטרתו היא להעריך מאפיינים של אישיות והתנהגות.

מרכזי ההערכה יתקיימו במועדים שונים במהלך החודשים ינואר -אפריל 2022 . הודעה על המועד המדויק תימסר בהמשך. מועמדים שלא ישתתפו במרכז ההערכה ייגרעו מתהליך המיון.

הראיונות האישיים יתקיימו בשפה העברית. את השאלון ניתן יהיה למלא  בשפה העברית או בשפה הערבית.

6.4מועמד שהתנהג בתהליך המיון בצורה שאינה הולמת עובד הוראה המיועד לתפקידי הנהגה חינוכית, משרד החינוך ומכון אבני ראשה רשאים לגרוע אותו מהתהליך.

6.5מועמד המבקש להשיג על שלב המיון הראשון, רשאי לפנות בכתב למכון אבני ראשה לא יאוחר משבוע מהיום שבו התקיים מרכז ההערכה, יודגש כי פנייה לאחר שבוע ימים לא תטופל.

6.6מועמד המבקש להשיג על שלב המיון השני יהיה רשאי לפנות בכתב בדוא"ל למכון לא יאוחר משבוע מיום קבלת ההודעה על דחיית מועמדותו. יודגש כי פנייה לאחר שבוע ימים לא תטופל.

7.        חידוש המועמדות

7.1עובד הוראה שמועמדותו נדחתה בשנה שעברה (במיונים שנערכו בשנת הלימודים התשפ"א לקראת לימודים בתוכנית ההכשרה בשנה"ל התשפ"ב), יוכל להציג שוב את מועמדותו מבלי לעבור שוב את שלב המיון הראשון, ולבחור להשתמש בציון הגלם של שלב המיון הראשון (שאלון התנסויות חינוכיות ומרכז הערכה בלבד) מהמיון בשנה שעברה. ציון זה ישוקלל עם ציון חוו"ד עדכנית שנכתבה עבור המיון הנוכחי על ידי המנהל.  ציון זה יישמר לשנה העוקבת בלבד (דהיינו, למיונים הנערכים בשנה הנוכחית – תשפ"ב עבור לימודים בתשפ"ג).

מי שמועמדותו נדחתה בשלב המיון השני בשנת התשפ"א, (לקראת לימודים בתוכנית ההכשרה בשנת הלימודים התשפ"ב), יוכל להציג שוב את מועמדותו ולבחור שלא להשתתף בשלב המיון הראשון ויועבר ישירות לשלב המיון השני. הציון המסכם של השלב הראשון מהשנה שעברה (חוות דעת מנהל, שאלון התנסויות חינוכיות מרכז הערכה) ישמש גם לצורך תהליך המיון בשנה זו (תשפ"ב). הציון של שלב המיון הראשון יישמר לשנה העוקבת בלבד. דהיינו להליך המיון בשנת הלימודים תשפ"ב לקראת לימודים בתשפ"ג.

7.2עובדי הוראה שמועמדותם נדחתה שנתיים ברצף בין אם בשלב הראשון ובין אם בשלב השני, מחויבים בשנת צינון אחת עד להגשת מועמדות פעם נוספת. למען הסר ספק, עובדי הוראה שמועמדותם נדחתה בתום שתי שנות המיון האחרונות (תש ותשפ"א), לא יכולים להגיש מועמדות פעם נוספת בשנת המיון הנוכחית, תשפ"ב, לשם הרשמה ללימודים בשנת הלימודים התשפ"ג. הם יוכלו להגיש מועמדות רק בשנת הלימודים התשפ"ג לקראת הלימודים בשנת התשפ"ד.

הוראה זו איננה חלה על מנהלים מכהנים במינוי בפועל בשנה"ל תשפ"ב.

8.        תוכנית הלימודים ומסגרתה

8.1תוכנית הלימודים מבוססת על עקרונות הקול קורא "הפעלת תוכנית להכשרת מנהלי בתי ספר במוסדות אקדמיים".

8.2עקרונות התוכנית

 • מנהיגות פדגוגית ושיפור בית ספרי: מנהיגות פדגוגית תהווה את ציר הלמידה המרכזי בתוכנית ההכשרה. התוכנית תספק ידע עדכני ויישומי בתחום זה, ובמיוחד בנושא הקשר שבין שיפור החינוך, ההוראה והלמידה והישגי התלמידים לבין תפקידו של מנהל בית הספר.
 • למידה התנסותית: למידה התנסותית מהווה את ליבת תוכנית ההכשרה. התוכנית תספק הזדמנויות עשירות ללמידה המבוססות על התנסות ועל יישום בבתי הספר המכשירים, כמו גם במוסדות ההכשרה. גופי הידע העיוני יתייחסו ללמידה ההתנסותית וישלימו אותה.
 • פיתוח זהות מקצועית אישית של פרחי הניהול: תהליכי הלמידה ימוקדו בבניית הכישורים של פרח הניהול וביכולת להעריכם.
 • מכוונות לניהול: התכנים, המתודות ומסגרות הלמידה ישמשו לבניית היכולות של כל פרח ניהול באופן דינמי ובהתאמה לצרכיו, כדי לכוונו לקחת על עצמו תפקיד של מנהל בית ספר ולהכינו לתפקיד באופן מיטבי.

8.3כישורים, ידע ותפיסות הנדרשים מפרחי ניהול בסיום ההכשרה

הכישורים, הידע והתפיסות הנדרשים מפרחי הניהול בסיום ההכשרה, מתבססים על תפיסת התפקיד של מנהלי בתי הספר. תוכנית ההכשרה תבנה את תהליכי הלמידה של פרחי הניהול באופן שיהיו מסוגלים להדגים בזירות הלמידה השונות שלהם את היכולות האלה (פירוט אפשר לראות באתר של מכון אבני ראשה):

א.הובלת תהליכי למידה בבית הספר

ב.הובלת שיפור פדגוגי בבית הספר

ג.כישורים בין־אישיים

ד.כישורים אישיים

ה.ידע ותפיסות.

8.4תוכני ליבה הנלמדים בתוכנית

-פיתוח תפיסת עולם ערכית-חינוכית

-הובלת הפיתוח המקצועי של המורים בבית הספר

-ניהול הקשר בין בית הספר לקהילה

-ניהול מבוסס נתונים

-אבחון מערכתי ובניית תוכנית עבודה

-עיצוב תפיסה פדגוגית בית ספרית (חזון ותמונת עתיד)

-היבטים בבניית התשתית הארגונית ובהובלתה.

9.        חובות המשתתפים בעת הלימודים בתוכנית ועם סיומה

9.1על המשתתף חלה חובת נוכחות סדירה באופן רציף במהלך כל התוכנית. לא תותר היעדרות העולה על 15% מכל אחד ממרכיבי התוכנית ובמצטבר. חלה חובת נוכחות מלאה במהלך ימי הלימודים בחופשת הקיץ.

9.2על המשתתף בתוכנית למלא את כל המשימות שתוטלנה עליו במסגרת התוכנית.

9.3על המשתתף בתוכנית להשלים בהצלחה את כל חובותיו עד מועד סיום התוכנית כתנאי לקבלת תעודת הסיום.

9.4על המשתתף בתוכנית למלא בצורה תקינה את תפקידיו במוסד החינוכי שהוא עובד בו בתקופת לימודיו.

9.5במסגרת ההשתתפות בתוכנית ההכשרה יידרש פרח הניהול לבצע מגוון משימות, הן לצורך הערכה מעצבת והן לצורך הערכה מסכמת. במשימות אלה תהיה לו הזדמנות להדגים את מגוון הכישורים המצופים ממנהלים בראשית דרכם. משרד החינוך יהיה רשאי להגדיר חלק מהמשימות לצורך הערכה חיצונית שהיא תנאי לקבלת תעודת בוגר התוכנית.

9.6מוסד ההכשרה רשאי, בתיאום עם משרד החינוך ועם מכון אבני ראשה, להפסיק את לימודיו של משתתף בתוכנית אם הוא לא עמד בחובות המוטלות עליו או אם התנהג בצורה שאינה הולמת עובד הוראה המיועד לתפקידי הנהגה חינוכית.

9.7מועמד שקיבל אישור על השתתפות בתוכנית ואין באפשרותו ללמוד, חייב להודיע על כך מייד בכתב למוסד ההכשרה ולמכון אבני ראשה.

9.8תוכנית ההכשרה מיועדת להכשיר עובד הוראה המייעד את עצמו למלא תפקיד של מנהל בית ספר. התוכנית אינה מיועדת לצורך העשרת הידע. בהתאם לכך, כל המתקבלים לתוכנית ההכשרה יחתמו על התחייבות כי בתום לימודיהם בתוכנית הם יהיו מחויבים להציג את מועמדותם במכרזים לניהול בית ספר בתוך תקופה שלא תעלה על שלוש שנים ממועד סיום הלימודים בתוכנית.

10.  תעודת סיום וגמולי השתלמות

10.1עם סיום לימודיו, ולאחר שעמד בכל החובות, יקבל המשתתף בתוכנית תעודה של בוגר התוכנית להכשרת מנהלים.

10.2קבלת התעודה עם סיום החובות בתוכנית עונה על הדרישות להכשרה לניהול בית ספר כחלק מתנאי הסף למכרזי ניהול, כפי שפורסמו בחוזר המנכ"ל לעניין מינוי מנהלים. למען הסר ספק, אין בתעודה כדי להקנות מעמד כלשהו למנהל מכהן או להבטיח משרת ניהול לבוגר התוכנית.

10.3ההשתתפות בתוכנית מקנה הכרה בגמול על פי ההסכמים והנהלים בעניין זה.

11.  תנאים וסיוע לתלמידים

11.1התוכניות להכשרת מנהלים תמומנה בחלקן על ידי משרד החינוך. המתקבלים לתוכנית ישלמו שכר לימוד חלקי בסך 4,000 ש"ח. כל מוסד הכשרה יפעיל מדיניות מלגות או סבסוד לימודים בהתאם לנהלים ולתבחינים הנהוגים בו.

11.2ההשתתפות בתוכנית תהיה במסגרת היום החופשי מהוראה.

11.3הוצאות הנסיעה לצורך הלימודים תוחזרנה לתלמידים על פי דיווח, בהתאם לנהלים המקובלים לגבי עובדי הוראה בהשתלמויות.

 

בשאלות ובבירורים אפשר לפנות אל גב' קרן נמיר, רכזת תחום עתודת מנהלים במכון אבני ראשה, ת"ד 39137, ירושלים 9139002, טל' 02-6333209/5, פקס' 02-6544744, דוא"ל rishum@avneyrosha.org.il

 

[1] לשון זכר מייצגת את כל המגדרים.