הרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים לשנת הלימודים התשפ"ג

הודעה מס' 0251

תאריך פרסום ההודעה: י"א בשבט תשפ"ב, 13 בינואר 2022

   073 - 3931759
   daliaco@education.gov.il

 

1.   מועד הרישום

1.1הרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים יתקיים מיום שני, א' בשבט התשפ"ב, 3 בינואר 2022, עד יום ראשון, כ"א בשבט התשפ"ב, 23 בינואר 2022, ועד בכלל.

1.2רשות החינוך המקומית רשאית לקבוע, בהתאם לצורכי המקום ובהתחשב בנוחות הקהל, כמה ימי רישום לגני ילדים ולבתי ספר בתקופת הרישום האמורה, ובלבד שלא תקבע פחות משישה ימי רישום בסך הכול, ולפחות בשניים מתוך ימים אלה יהיו משרדי הרישום פתוחים גם בשעות אחר הצוהריים.

1.3מועדי רישום אלה מחייבים לגבי כל הילדים בני 3 עד  .6

1.4הורה המבקש לרשום את ילדו לגן ילדים מוכר שאינו רשמי יבצע את הרישום במשרדי הרשות המקומית, בצירוף אישור מהבעלות.

דוגמת אישור מהבעלות נמצאת בנספח ד' להודעה זו וכן בחוברת "רישום לגני ילדים, התשפ"ג" המופיעה ב"פורטל רשויות ובעלויות חינוך" תחת הכותרת: חוברת הרישום לגני ילדים לשנההתשפ"ג.

1.5על הרשויות לפעול על פי תקנות הרישום והנחיות משרד החינוך שמפורסמות ב"פורטל רשויות ובעלויות חינוך" ולעשות את כל הסידורים הנדרשים כדי לסיים את רישום התלמידים במועד שנקבע על ידן. הורים שלא יתייצבו במועד על הרשות להפעיל לגביהם הליך תזכורת ושיבוץ כפי שמפורט בתקנות הרישום וכפי שיובא בסעיף 3 להלן.

1.6הרישום לגני הילדים מתקיים במשרדי הרשות המקומית.

1.7החל משנת תשעמתאפשר רישום באמצעות האינטרנט לגני ילדים ולכיתה א' בכל הרשויות שערוכות לרישום באינטרנט.

1.8להלן הנחיות לרישום לגני ילדים באינטרנט.

1.8.1רשות חינוך מקומית יכולה לקיים רישום לחינוך הרשמי וכן לחינוך מוכר שאינו רשמי גם באתר האינטרנט שלה, נוסף על הרישום במשרדי הרשות המקומית (הנחיות מפורטות בחוברת רישום לגנים תשפ"ג המפורסמת ב"פורטל רשויות ובעלויות חינוך").

1.8.2באתר האינטרנט של המועצה או בכל אתר המקושר אליו לא תתבצענה פעולות תעמולה, ייעוץ או הסברה שמטרתן לשכנע רושם לרשום או להימנע מלרשום תלמיד למוסד חינוך ממלכתי או למוסד חינוך ממלכתי-דתי.

1.8.3הרישום באינטרנט ברשות כאמור יהיה פתוח בכל רשות לתושביה בלבד. מי שאינו רשום ברשות יוכל להירשם רק במשרדי הרשות. על המערכת הממוחשבת של ספקי המידע של הרשות לעבוד בתיאום עם תוכנות המיפוי הבין־יישובי שנקבעו על ידי מִנהל הפיתוח, כך שההורים יוכלו לרשום את ילדיהם אך ורק על פי אזורי הרישום שאושרו על ידי הרשות המקומית.

1.8.4אם בוצע רישום שלא באמצעות האינטרנט, הוא זה שיהיה בתוקף, והוא יבטל כל רישום אחר באתר האינטרנט.

1.8.5בהמשך לרישום באינטרנט תשלח הרשות המקומית להורי התלמיד אישור על ביצוע הרישום וכן אישור על שיבוץ הילד (בסמוך למועד הרישום והשיבוץ). אם ההורים פרודים או גרושים תשלח הרשות המקומית את האישורים לשתי כתובות ההורים (ככל שלרשות יש ידיעה על הכתובת של ההורה האחר), אלא אם קיימת החלטה שיפוטית הקובעת אחרת או שמדובר בתלמיד שיש לשמור על זהותו חסויה.

1.8.6אין לבצע רישום באמצעות שליחת טופסי רישום לבתי ההורים בדואר.

2.   החייבים ברישום

2.1חייבי רישום לכיתה א'

תאריכי הלידה של החייבים ברישום לכיתה א' לשנת הלימודים התשפ"ג הם:

כ' בטבת התשע"ו, 1 בינואר 2016, עד ב' בטבת התשע"ז, 31 בדצמבר 2016.

הורים לילדים שנולדו החל מ־ג' בטבת התשע"ז, 1 בינואר 2017, ימלאו טפסים המיועדים לגני חובה.

במקרים שבהם הורים אלה ירצו לרשום את ילדם לבית ספר, עליהם למלא, נוסף על טופס הרישום לגן חובה, גם טופס העברה לבית ספר. אם יימצא כי הילד מתאים ללמוד בכיתה א' על פי הקריטריונים המקובלים (המלצת גננת, בדיקת רופא המשפחה וחוות דעת של השירות הפסיכולוגי), תשתמש הרשות המקומית בטופס ההעברה לצורך דיווח על הרישום.

2.2חייבי רישום לגנים (גילי 5, 4, 3)

תאריכי הלידה של חייבי הרישום על פי חוק לימוד חובה הם:

-גיל 5: ג' בטבת התשע"ז, 1 בינואר 2017, עד י"ג בטבת התשע"ח, 31 בדצמבר 2017.

-גיל 4: יבטבת התשע"ח, 1 בינואר 2018, עד כ"ג בטבת התשע"ט, 31 בדצמבר 2018.

-גיל 3: כ"ד בטבת התשע"ט, 1 בינואר 2019, עד ג' בטבת התש, 31 בדצמבר 2019.

2.3קריטריונים לאישור חריגים למועד הקובע לצורך רישום מפורטים בחוזר מנכ"ל 3.10 דחיית המעבר לבית הספר.

3.   תלמיד שלא נרשם במועד

3.1רשות החינוך המקומית תשלח להורי תלמיד שלא נרשם בזמן הודעה בכתב שבה הם יידרשו לרשום את התלמיד בתוך שבעה ימים מיום מסירת ההודעה.

3.2לא מילאו ההורים אחר האמור בהודעה או אם התברר שאין לתלמיד הורים – תקבע רשות החינוך המקומית את גן הילדים או את בית הספר שבו ילמד התלמיד במקום הקרוב ביותר למקום מגוריו.

3.3הגיעה רשות החינוך המקומית להסדר אחר בדבר שיבוצו עם ההורים, ישובץ התלמיד בגן הילדים או בבית הספר על פי ההסדר שנקבע.

3.4רשות החינוך המקומית תשלח להורי התלמיד הודעה בכתב בעניין גן הילדים או בית הספר שבו שובץ ילדם ובעניין חובת הלימוד הסדיר שלו באותו מוסד.

4.   מועדי ההעברה בין מוסדות חינוך לנרשמים לבתי ספר ולגני חובה (לגילי 5 ו־6 ולגילי 3 ו־4 התשנ"ט-1999)

4.1מועדי ההעברה על פי התקנות הם בין התאריכים א' באדר א' התשפ"ב, 2 בפברואר 2022, עד כ' באדר א' התשפ"ב, 21 בפברואר 2022 (20 ימים).

במועד הרישום ובמועד ההעברה הורים רשאים להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית להעביר את ילדם:

-ממוסד רשמי אחד למשנהו;

-ממוסד רשמי למוסד פרטי;

-ממוסד רשמי למוסד פטור;

-ממוסד רשמי למוסד מיוחד;

-ממוסד פרטי למוסד רשמי;

-ממוסד פטור למוסד רשמי.

4.2העברות תלמידים בין מוסדות חינוך יכולות להתבצע גם מחוץ למועד הרישום או למועד ההעברה, בתנאי שהתלמידים משובצים במוסד חינוך כלשהו ועומדים בתנאים שקבועים בתקנות, כפי שיפורט להלן.

הורים רשאים להגיש בכל עת בקשה להעביר את ילדם:

  • ממוסד רשמי למוסד מיוחד;
  • ממוסד פרטי למוסד רשמי;
  • ממוסד רשמי אחד למשנהו, מטעמים חינוכיים אלה:

-אי-התאמת התלמיד לחברת הילדים

-קשיים של הורים או של תלמידים עם מנהל המוסד או עם מוריו

-בעיות הסתגלות;

  • ממוסד רשמי אחד למשנהו, משום שהתלמיד העתיק את מקום מגוריו בתחום השיפוט של רשות החינוך המקומית;
  • ממוסד רשמי אחד למשנהו, בשל מחלת התלמיד;
  • ממוסד פרטי אחד למשנהו.

4.3העברות תלמידים לאחר מועד הרישום ומועד ההעברה ממוסדות רשמיים למוסדות מוכרים שאינם רשמיים

אפשר להעביר תלמידים גם ממוסדות רשמיים למוסדות מוכרים שאינם רשמיים, בתנאי שהבקשה להעברה היא מהטעמים החינוכיים האלה: אי-התאמת התלמיד לחברת הילדים, קשיים של ההורים או התלמידים עם מנהל המוסד או מוריו ובעיות הסתגלות. את בקשת ההעברה יש להגיש לרשות המקומית.

אם דחתה הרשות המקומית את בקשת ההורים, אפשר להגיש ערעור למנהל המחוז בתוך שבעה ימים. לא אישר מנהל המחוז את ההעברה, רשאים ההורים להגיש ערעור בכתב למנהל הכללי בתוך שבעה ימים מיום שקיבלו את ההודעה על ההחלטה. החלטת המנהל הכללי בערעור תהיה סופית.

5.   טפסים ונוהל

5.1.       לכיתות א' ולגני ילדים

5.1.1חוברת הרישום לגני ילדים וחוברת הרישום לכיתות א' פורסמו ב"פורטל רשויות ובעלויות חינוך". הקישור לחוברת הרישום לגני ילדים מופיע בסעיף 2.3 בהודעה זאת ולהלן הקישור לחוברת הרישום לכיתות א' (מופיעה גם בקישורים מימין) "רישום והעברה בחינוך היסודי - תשפ"ג".

על רשות חינוך מקומית ובכלל זה בתי הספר בתחומה להשתמש בטפסים המפורסמים בחוברות הרישום או בטפסים מאושרים שמסופקים על ידי ספקי השירות שהרשות בחרה. אין להשתמש בטפסים אחרים.

5.1.2משרד החינוך ימשיך את נוהל העבודה שהתקיים בשנים קודמות ברשויות המקומיות כלהלן:

א.טופסי הרישום בצירוף דפי ההדרכה לנרשמים יחולקו ברשויות המקומיות לקראת הרישום באמצעות ספקי השירות שהרשות בחרה לעבוד איתם.

ב.ספקי השירות יהיו בקשר עם הרשויות המקומיות החל מתחילת תקופת הרישום, ויקבעו איתן את נוהלי איסוף החומר והעברתו למשרד החינוך.

5.1.3על הרשויות המקומיות לעשות כל מאמץ כדי למנוע שיבוש בהתארגנות מוסדות החינוך לקראת שנת הלימודים הבאה.

 

הערה: בנוגע לבקשות לדחיית המעבר לכיתה א' והשארות שנה נוספת בגן יש לעיין בחוזר הוראות הקבע עג/5(ב), סעיף 3.10-14*.

"דחיית המעבר לביה"ס והישארות שנה נוספת בגן חובה".

נספח ד'

 

מצהיר בזאת כי אני ביצעתי את הרישום לגני (שם המוסד) __________________ סמל המוסד _______________ ולא רשמתי את הילד לגן אחר.

 

תאריך ________________           חתימה ההורה_____________