תשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך המיוחד – עדכון תעריפי החיוב לשנת הלימודים התשפ"ב

הודעה מס' 0248

תאריך פרסום ההודעה: י"א בשבט תשפ"ב, 13 בינואר 2022

   073 - 3931797
   hadarle@education.gov.il

 

1.   כללי

רשות מקומית הקולטת במוסדות החינוך שבתחומה בין בחינוך הרגיל ובין בחינוך המיוחד תלמידים מרשות מקומית אחרת, וכן תאגיד המפעיל בית ספר ברישיון לפי חוק הפיקוח על בתי הספר התשכ"ט-1969 (להלן "בעלות"), הקולט תלמידים מהחינוך המיוחד, זכאים לגבות "תשלום עבור תלמידי חוץ" מהרשות המקומית השולחת שאליה שייך התלמיד. התשלום מיועד לכיסוי החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד בגין רכיבים תפעוליים של המוסד החינוכי שאינם מכוסים על ידי משרד החינוך או על ידי משרדי ממשלה אחרים.

התשלום עבור תלמידי חוץ מחויב מתוקף אחריותן המשפטית של הרשויות המקומיות השולחות על תלמידים הגרים בתחומן על פי המשתמע מסעיף 7א לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, וכן מסעיפים 4 (ב) ו-4 (ג) לחוק החינוך המיוחד, התשמ"ח-1988.

בהודעה זו מפורטים תעריפי התשלום התקפים לשנת הלימודים התשפ"ב.

2.   תעריפי החיוב בחינוך המיוחד

ועדת ההיגוי שחברים בה נציגי משרד החינוך, נציגי המרכז לשלטון מקומי ונציגי רשויות מקומיות ואזוריות, קבעה, בהתבסס על מדגם קודם של רואה חשבון חיצוני, סולם תעריפים דיפרנציאלי לתשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך המיוחד על פי אפיון החריגות הכיתתי. גובה התשלום נקבע על פי הסוג והרמה של שירותי החינוך הניתנים במוסדות החינוך אשר נבדקו והוכרו מראש על ידי המשרד ומרכז השלטון המקומי.

להלן פירוט תעריפי החיוב עבור תלמידי החוץ בחינוך המיוחד בשנת הלימודים התשפ"ב. תעריפים אלו הם סכומי החיוב הנומינליים. הרשות הקולטת רשאית להצמיד את חוב הרשות השולחת למדד המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום. הבסיס לחישוב ההצמדה יהיה מדד חודש מאי 2021 שהתפרסם ביום, 16.6.2021, העומד על 101.3 נקודות.

 

טבלת תעריפי החיוב עבור תלמיד בחינוך המיוחד בשנת הלימודים התשפ"ב

 

א.         הרמה הבסיסית

 

הקטגוריות

התעריף בגין חוק החינוך המיוחד

התעריף במסגרות שמתקיים בהן גם חוק שבוע לימודים של 41 שעות **

טופס אישור נתוני התלמיד

קטגוריה I: בכיתות מיוחדות של החינוך הרגיל, לבעלי משכל גבולי ר"ב, חשד למוגבלות שכלית התפתחותית קלה, מוגבלות שכלית התפתחותית קלה, הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות/A.D.(H).D., ללקויי למידה ר"ב/A.D.(H).D., למעוכבי התפתחות, למעוכבי שפה, ללקויי חושים. (***) .

 

 

4,937 ש"ח לתלמיד *

 

 

5,433 ש"ח לתלמיד *

 

ראו נספח 1

קטגוריה II(א): בבתי ספר של החינוך המיוחד, לבעלי משכל גבולי ר"ב, מוגבלות שכלית התפתחותית קלה, חשד למוגבלות שכלית התפתחותית קלה, הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות/A.D.(H).D., ללקויי למידה ר"ב/A.D.(H).D., למעוכבי התפתחות, למעוכבי שפה (למעט לקויי חושים).

 

6,688 ש"ח לתלמיד*

 

7,314 ש"ח לתלמיד *

 

 

 ראו נספח 2

בגני ילדים של החינוך המיוחד, לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית קלה, הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות/A.D.(H).D., ללקויי למידה ר"ב/A.D.(H).D., למעוכבי התפתחות, למעוכבי שפה.

 

 

 

 

 

3,126 ש"ח לתלמיד

 

3,876 ש"ח לתלמיד

 

________

*התעריף כולל מימון של השלמת 30% מעלות משרת הסייעת הכיתתית בהקצאה אוטומטית בכיתות שאין מתקיים בהן יום לימודים ארוך במסגרת יישום חוק החינוך המיוחד.

**אפשר לגבות תעריף בגין חוק שבוע לימודים של 41 שעות רק אם למוסד זכאות ליום חינוך ארוך בתקן המוסד.

*** התשלום עבור תלמידי חוץ שלומדים בכיתות לחינוך רגיל וקיבלו זכאות לשירותי חינוך מיוחדים יתבצע לפי כללי חוזר מנכ"ל "תשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך הרגיל - עדכון תעריפי החיוב לשנת הלימודים התשפ"ב".

 

הקטגוריות

התעריף בגין חוק החינוך המיוחד

התעריף במסגרות שמתקיים בהן גם חוק שבוע לימודים של 41 שעות **

טופס אישור נתוני התלמיד

באשכולות גנים

 

 3,602 ש"ח לתלמיד

 

4,465 ש"ח לתלמיד

 

קטגוריה II(ב): בבתי ספר ובגני ילדים של החינוך המיוחד, תלמידים לקויי חושים (מוגבלות בשמיעה/חירשות, מוגבלות בראייה/עיוורון).

6,745 ש"ח לתלמיד

 

ראו נספח 3

קטגוריה III(א): בגני ילדים ובבתי ספר של החינוך המיוחד ובכיתות מיוחדות, לבעלי נכויות פיזיות קשות ומשותקי מוחין, מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית, מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית מורכבת, מוגבלות שכלית התפתחותית קשה/עמוקה/סיעודית.

 

9,260 ש"ח לתלמיד

 

ראו נספח 4

קטגוריה III(ב): בגני ילדים ובבתי ספר של החינוך המיוחד ובכיתות מיוחדות, לתלמידים בעלי הפרעות נפשיות קשות ואוטיסטים/P.D.D..

 

8,185 ש"ח לתלמיד

 

ראו נספח 5

 

ב.         פסיכולוג

 

קטגוריה I

קטגוריה II(א)

קטגוריה II(ב)

קטגוריה III(א)

קטגוריה III(ב)

282 ש"ח לתלמיד

282 ש"ח לתלמיד

282 ש"ח לתלמיד

282 ש"ח לתלמיד

282 ש"ח לתלמיד

 

הערה: מוסדות שאינם בבעלות הרשות המקומית, ובכלל זה מוסדות במעמד מוכר שאינו רשמי, אינם רשאים לדרוש תשלום בגין פסיכולוג אלא אם הועסק במוסד פסיכולוג על ידי השירות הפסיכולוגי-חינוכי העירוני. על הבעלות לצרף לדרישת התשלום שנשלחת אל הרשות השולחת את נספח 12 "אישור הקצאת שעות פסיכולוג מטעם השירות הפסיכולוגי-חינוכי לשנת הלימודים התשפ"ב". כמו כן על הבעלות להעביר את התשלום שגבתה מהרשויות השולחות אל הרשות המקומית שסיפקה את השירות.

ג.         שמירה

 

קטגוריה

I

קטגוריה

II(א)

קטגוריה

II(ב)

קטגוריה

III(א)

קטגוריה

III(ב)

93 ש"ח לתלמיד

347 ש"ח לתלמיד

670 ש"ח לתלמיד

485 ש"ח לתלמיד

1,104 ש"ח לתלמיד

 

הערה: ההחלטה על נחיצות השמירה ועל היקפה נקבעת על ידי המשרד לביטחון פנים בתיאום עם הרשות המקומית שהמוסד החינוכי פועל בה, ובכלל זה מוסד במעמד מוכר שאינו רשמי. מוסדות שאינם בבעלות הרשות המקומית, ובכלל זה מוסדות במעמד מוכר שאינו רשמי, אינם רשאים לדרוש תשלום עבור שמירה אלא אם השמירה מתבצעת על ידי הרשות המקומית או מי מטעמה. על הבעלות לצרף לדרישת התשלום שנשלחה אל הרשות השולחת את נספח 11 "אישור תקן אבטחה לשנת הלימודים התשפ"ב". כמו כן על הבעלות להעביר את התשלום שגבתה מהרשויות השולחות לרשות המקומית שסיפקה את השירות. 

ד.         סייעת תגבור מוסדית

 

קטגוריה

I

קטגוריה

II(א)

קטגוריה

II(ב)

קטגוריה

III(א)

קטגוריה

III(ב)

מספר השעות שבהן נוכחת סייעת תגבור מוסדית, עד תקרה של 41 שעות שבועיות לכיתה, כפול 41 ש"ח

מספר השעות שבהן נוכחת סייעת תגבור מוסדית, עד תקרה של 464 שעות שבועיות למוסד, כפול 9 ש"ח לתלמיד.

מספר השעות שבהן נוכחת סייעת תגבור מוסדית, עד תקרה של 361 שעות שבועיות למוסד, כפול 16 ש"ח לתלמיד.

מספר השעות שבהן נוכחת סייעת תגבור מוסדית, עד תקרה של 474 שעות שבועיות למוסד, כפול 12 ש"ח לתלמיד.

מספר השעות שבהן נוכחת סייעת תגבור מוסדית, עד תקרה של 326 שעות שבועיות למוסד, כפול 18 ש"ח לתלמיד.

 

ה.         תוספות מיוחדות עבור תפעול מגמות לימוד

 

 

קטגוריה

I

קטגוריה

II(א)

 

קטגוריה

II(ב)

 

קטגוריה

III(א)

קטגוריה

III(ב)

קבוצה א: ספרות/תיירות

- רמה בסיסית (10-5 שעות שבועיות לכיתה) 

 

 

 

123 ש"ח לתלמיד

 

237 ש"ח לתלמיד

 

171 ש"ח לתלמיד

 

261 ש"ח לתלמיד

- רמה בינונית (14-11 שעות שבועיות לכיתה)

 

 

 

192 ש"ח לתלמיד

 

371 ש"ח לתלמיד

 

268 ש"ח לתלמיד

 

410 ש"ח לתלמיד

- רמה מתוגברת (20-15 שעות שבועיות לכיתה)

 

 

 

 

370 ש"ח לתלמיד

 

713 ש"ח לתלמיד

 

516 ש"ח לתלמיד

 

788 ש"ח לתלמיד

קבוצה ב: אופנה והנדסת טקסטיל/מדעי התזונה/אומנות הבישול והאפייה/מדעי הים/סיוע לימודי באמצעות בעלי חיים/חממה טיפולית/נגרות

- רמה בסיסית (10-5 שעות שבועיות לכיתה)

 

 

166 ש"ח לתלמיד

 

321 ש"ח לתלמיד

 

232 ש"ח לתלמיד

 

354 ש"ח לתלמיד

- רמה בינונית (14-11 שעות שבועיות לכיתה)

 

 

271 ש"ח לתלמיד

 

522 ש"ח לתלמיד

 

378 ש"ח לתלמיד

 

577 ש"ח לתלמיד

 - רמה מתוגברת (20-15 שעות שבועיות לכיתה)

 

 

450 ש"ח לתלמיד

 

868 ש"ח לתלמיד

 

629 ש"ח לתלמיד

 

959 ש"ח לתלמיד

 

 

קטגוריה

I

קטגוריה

II(א)

 

קטגוריה

II(ב)

 

קטגוריה

III(א) 

קטגוריה

III(ב)

 קבוצה ג: מערכות צילום/מכונאות רכב/אומנות שימושית

 - רמה בסיסית (10-5 שעות שבועיות לכיתה)

 

 

232 ש"ח לתלמיד

 

448 ש"ח לתלמיד

 

325 ש"ח לתלמיד

 

495 ש"ח לתלמיד

 - רמה בינונית (14-11 שעות שבועיות לכיתה)

 

 

369 ש"ח לתלמיד

 

711 ש"ח לתלמיד

 

515 ש"ח לתלמיד

 

786 ש"ח לתלמיד

 - רמה מתוגברת (20-15 שעות שבועיות לכיתה)

 

 

590 ש"ח לתלמיד

 

1,137 ש"ח לתלמיד

 

823 ש"ח לתלמיד

 

1,257 ש"ח לתלמיד

 

הערה: מספר שעות ההוראה המוקדשות למגמה או לתחום מקצועי לא יעלה על 30% ממכסת תקן שעות ההוראה הנלמדות בכיתה. שעות המגמה/התחום יתבססו על מערכת השעות הכיתתית, בתנאי שהתלמיד למד במגמה זו או בתחום זה.

ו.          בריכת שחייה טיפולית מקורה בתחומי המוסד החינוכי

 

גודל הבריכה

קטגוריה

I

קטגוריה

II(א)

קטגוריה

II(ב)

קטגוריה

III(א)

קטגוריה

III(ב)

קטנה עד בינונית

 

1,801 ש"ח לתלמיד

3,473 ש"ח לתלמיד

2,515 ש"ח לתלמיד

3,839 ש"ח לתלמיד

גדולה עד גדולה מאוד

 

2,109 ש"ח לתלמיד

4,067 ש"ח לתלמיד

2,945 ש"ח לתלמיד

4,495 ש"ח לתלמיד

 

ז.          תל"ן (תוכנית לימודית נוספת) או תל"ת (תוכנית לימודים תוספתית, במתכונת של שעות רוחב) כיתתית במימון הרשות המקומית/הבעלות*

החל משנת הלימודים התשפ גביית התשלום עבור תל/תל תתבצע על פי עלות ההפעלה של התוכניות בהן נושאת הרשות/הבעלות הקולטת ובהתאם להנחיות המובאות בסעיף 6 ב"נוהל לאישור תל"ן או תל כיתתית במימון הרשות/הבעלות לשנת הלימודים תשפ" (ראו נספח 15).

רשות מקומית שתדרוש תשלום עבור הפעלת תל/תל תהיה מחויבת לצרף לדרישת התשלום את נספח 14, "טופס פירוט התשלומים עבור פעילות תל"ן/תל"ת בשנת הלימודים התשפ"ב".

 

קטגוריה

I

קטגוריה

II(א)

קטגוריה

II(ב)

קטגוריה

III(א)

קטגוריה

III(ב)

 

לא יותר מ־5 שעות שבועיות תל"ן (ובכיתות באפיון מוגבלות שכלית התפתחותית קלה עד 2 שעות תל"ת)

לא יותר מ־5 שעות שבועיות תל"ן לכיתה מתוכן עד 2 שעות שבועיות כתל"ת.

 

לא יותר מ־2 שעות שבועיות תל"ת לכיתה

לא יותר מ־2 שעות שבועיות תל"ת לכיתה

 __________

*הפעלת תל"ן כיתתית במימון הרשות המקומית/הבעלות מחייבת אישור של מפקח החינוך המיוחד של המוסד החינוכי ואישור בכתב ממנהל המחוז, ובכפיפות להנחיות הכתובות של האגף לחינוך מיוחד לשנת הלימודים התשפ"ב ראו נספח 15.

 

ח.         משרה לספרן ברייל*

 

 

קטגוריה

I

קטגוריה

II(א)

קטגוריה

II(ב)

קטגוריה

III(א)

קטגוריה

III(ב)

0.5 משרה למוסד

 

 

915 ש"ח לתלמיד

 

 

0.75 משרה למוסד

 

 

1,373 ש"ח לתלמיד

 

 

__________

*העסקת ספרן ברייל מחייבת אישור של המפקח הממונה על חינוך תלמידים בעלי לקויות חושים מהאגף לחינוך מיוחד. ראו דוגמה לאישור זה בנספח 8.

 

ט.         משרת מתורגמן לשפת הסימנים לתלמידים חירשים ולקויי שמיעה*

 

 

קטגוריה

I

קטגוריה

II(א)

קטגוריה

II(ב)

קטגוריה

III(א)

קטגוריה

III(ב)

0.5 משרה למוסד

1,939 ש"ח לתלמיד בבית ספר יסודי

 

1,761 ש"ח לתלמיד

 

 

משרה למוסד בבית ספר על־יסודי

3,785 ש"ח לתלמיד

 

 

 

 

__________

*העסקת מתורגמן לשפת הסימנים מחייבת אישור של המפקח הממונה על חינוך תלמידים בעלי לקויות חושים מהאגף לחינוך מיוחד. דוגמה לאישור זה מובאת בנספח 9.

הערה: מילוי טופסי האישור של נתוני התלמיד וכן דרישת התשלום יבוצעו על ידי הרשות/הבעלות בהתאם להנחיות בסעיף 3.7-75 בחוזר הוראות הקבע עג/7(א), "תשלום עבור תלמידי חוץ עבור תלמידי חוץ".

3.   דגשים לשנת הלימודים התשפ"ב

הרשות המקומית השולחת תלמיד חוץ משתתפת בהוצאות התפעול השנתיות של מוסדות החינוך לפי התעריפים המפורסמים כאן. עם זאת, שגרת הלימודים בשנת הלימודים התשפ"ב תתבצע בכפוף להוראות הבריאות למניעת הדבקה בנגיף הקורונה. אם תופר שגרת הלימודים, יבחן משרד החינוך את התעריפים מחדש והוראת שעה זו תעודכן בהתאם.

4.   נוהל הגשת בקשת קיזוז

בקשות לקיזוז תשלומים עבור תלמידי חוץ לשנת הלימודים התשפ"ב יש להעביר במרוכז לכלל החובות של הרשויות השולחות, פעם אחת בשנה ובאמצעות הדואר בלבד, החל מיום ב' בתמוז התשפ"ב 1.7.2022  יום ז' בטבת התשפ"ג, 31.12.2022 .

על הבקשה לקיזוז לכלול את המסמכים האלה:

  • מכתב רשמי על גבי נייר לוגו של הרשות/הבעלות ובו מתבקש קיזוז באמצעות משרד החינוך בגין החובות של הרשויות השולחות עבור תלמידי החוץ בחינוך המיוחד בשנת הלימודים התשפ"ב. במכתב יש לפרט את שמות הרשויות החייבות ואת סכומי החוב, ולציין את כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון של מגיש הבקשה.
  • העתק של דרישת התשלום ומכתב תזכורת כפי שנשלחו לרשות השולחת על ידי הרשות/הבעלות הקולטת.
  • טופס ריכוז התשלומים לשנת הלימודים התשפ"ב לכל רשות בנפרד (נספח 10).
  • העתק של טופס אישור נתוני התלמיד בחינוך המיוחד לגביית תשלומי החוץ לשנת הלימודים התשפ"ב בחתימת מנהל המוסד והמפקח על החינוך המיוחד של המוסד (נספחים 5-1)
  • רשות/בעלות קולטת אשר דרשה תשלום בגין שמירה או פסיכולוג או תל"ן/תל"ת או העסקת מתורגמן לשפת הסימנים או העסקת ספרן ברייל, תצרף גם את האישורים מהגורמים הרלוונטיים (נספחים 8, 9, 11, 12, 14 ואישור מנהל המחוז לקיום תל"ן/תל"ת)

 

הכתובת למשלוח הבקשות לקיזוז:

גב' הדר לוי, מרכזת בכירה תלמידי חוץ, האגף ליישומי חוק ומדיניות במערכת החינוך, מִנהל פדגוגי משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים מיקוד 9100201.

לא תטופלנה בקשות קיזוז שתישלחנה בדואר האלקטרוני.

בשאלות אפשר לפנות בטלפון 073-3931797 או בדואר האלקטרוני לכתובת hadarle@education.gov.il.


5.   נספחים

 

נספח 1 – טופס אישור נתונים של תלמיד לצורך גביית תשלומי חוץ במסגרות החינוך המיוחד לשנת הלימודים התשפ"ב בקטגוריה

נספח 2: טופס אישור נתונים של תלמיד לצורך גביית תשלומי חוץ במסגרות החינוך המיוחד לשנת הלימודים התשפ"ב בקטגוריה II(א)

נספח 3: טופס אישור נתונים של תלמיד לצורך גביית תשלומי חוץ במסגרות החינוך המיוחד לשנת הלימודים התשפ"ב בקטגוריה II(ב)

נספח 4: טופס אישור נתונים של תלמיד לצורך גביית תשלומי חוץ במסגרות החינוך המיוחד לשנת הלימודים התשפ"ב קטגוריה III(א)

נספח 5: טופס אישור נתונים של תלמיד לצורך גביית תשלומי חוץ במסגרות החינוך המיוחד לשנת הלימודים התשפ"ב קטגוריה III(ב)

נספח 6: טופס אישור מוסדי לשנת הלימודים התשפ"ב עבור תלמידים בבתי ספר באשפוז פסיכיאטרי

נספח 7: טופס אישור נתונים לגביית תשלום לתלמיד חוץ באשפוז פסיכיאטרי, שנת הלימודים התשפ"ב

נספח 8: טופס אישור מוסדי להעסקת ספרן ברייל לשנת הלימודים התשפ"ב

נספח 9: טופס אישור מוסדי להעסקת מתורגמן לשפת הסימנים לשנת הלימודים התשפ"ב

נספח 10: טופס ריכוז התשלומים בגין תלמידי חוץ במסגרות החינוך המיוחד – שנת הלימודים התשפ"ב

נספח 11: אישור שמירה

נספח 12: אישור העסקת פסיכולוג על ידי השירות הפסיכולוגי-חינוכי

נספח 13: טופס אישור לימודי חוץ

נספח 14: פירוט התשלומים עבור פעילות תל"ן/תל"ת בשנת הלימודים התשפ"ב

נספח 15: נוהל לאישור תל"ן/תל"ת כיתתית במימון הרשות/הבעלות לשנת הלימודים התשפ"ב.