מלגת פולברייט למצטיינים בהוראה

הודעה מס' 0253

תאריך פרסום ההודעה: י"ג באדר תשפ"ב, 14 בפברואר 2022

   050 - 6283741
   shoshanashr@education.gov.il

 

1.   רקע

משרד החינוך מבקש לשלב בתוכנית של מלגת פולברייט מורים מצטיינים המלמדים בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל־יסודיים. מורים הפועלים לקידום למידה משמעותית, מטפחים מצוינות ומקדמים יוזמות, מובילים את תלמידיהם למימוש עצמי ונותנים מענה לשונה, מוזמנים להגיש בקשות לקבלת המלגה.

 

מלגת פולברייט למצטיינים בהוראה היא תוכנית הממומנת על ידי ממשלת ארצות הברית לשם זיהוי ועידוד מצוינות בהוראה בארצות הברית ומחוצה לה. במסגרת התוכנית מוענקות מלגות לאנשי הוראה מצטיינים כדי לאפשר להם לבקר במהלך סמסטר אחד בתוכנית לתואר שני בפקולטה לחינוך בארצות הברית, שם יכין כל אחד מהם מיזם חינוכי מחקרי על פי תכנונו. בסוף התוכנית, על כל משתתף להגיש את המיזם בהתאם למתכונת ולתכנים שהציע בעת הגשת המועמדות. כל אחד ממשתתפי התוכנית ישלים במהלכה בניית מיזם חינוכי בתחום ההוראה שלו. האוניברסיטה המארחת תמנה לכל משתתף חונך שיסייע לו בליטוש הרעיונות למיזם. במסגרת התוכנית, המשתתפים נדרשים לגלות יצירתיות בפיתוח פעילויות שיקדמו וישפרו את המיזם שלהם ויתרמו להצלחת יישומו. כל מורה אורח יתבקש להגיש מצגות לגבי פעילויותיו במסגרת המיזם ולתעד בכתב, בצילום או באמצעים אחרים את מחשבותיו ואת חוויותיו בעת שהייתו בארצות הברית. מלבד העבודה על המיזמים הפרטניים יוכלו עמיתי התוכנית להשתתף בשני קורסים של האוניברסיטה המארחת, לערוך תצפיות וללמד בבתי הספר המקומיים וכן לעסוק בפעילויות נוספות הקשורות בהוראה.

 

התוכנית תתקיים מאוגוסט 2023 עד דצמבר 2023.

2.   הטבות לעמיתי התוכנית

עמיתי התוכנית זוכים למימון נסיעות, שכר לימוד, דמי מחיה, מגורים (ליד האוניברסיטה) וביטוח רפואי בסיסי. בני משפחה רשאים להצטרף לעמיתי התוכנית, אולם התוכנית אינה מספקת תמיכה כספית לנסיעותיהם, להוצאות הכרוכות בשהייתם בארצות הברית או לכל הוצאה אחרת שלהם. אם יצטרפו בני משפחה אל עמיתי התוכנית, תסייע האוניברסיטה המארחת במציאת דיור חלופי לעמיתים ולמשפחותיהם.

3.   התבחינים לזכאות

על מגישי הבקשות למלגת פולברייט לעמוד בתבחינים האלה:

  • מורה במשרה מלאה (מומחי מדיה, ספרנים, יועצים, רכזי חינוך מיוחד ומנהלים אדמיניסטרטיביים אשר מלמדים לפחות 50% מהזמן רשאים גם הם להגיש את מועמדותם).
  • ניסיון מקצועי במשרה מלאה במשך חמש שנים לפחות.
  • יכולת מנהיגות.
  • ניסיון בהנחיית סדנאות או בהובלת פעילויות לפיתוח מקצועי.
  • אזרחות ישראלית.
  • שליטה בשפה האנגלית בדיבור ובכתיבה ברמה המאפשרת למועמד להשתתף בקורסים אקדמיים, ללמד, להנחות סמינרים ולהציג מצגות בבתי ספר בארצות הברית.

4.   הנחיות להכנת הבקשה למלגה

מועמדים המעוניינים להשתתף בתוכנית פולברייט למצטיינים בהוראה ועומדים בתבחינים לזכאות, מתבקשים להגיש את הבקשה ל"פולברייט ישראל" האחראית על ניהול תוכנית פולברייט בישראל. הבקשות ייבדקו על ידי ועדה מקצועית של הקרן, שתבחר כשמונה מועמדים אשר יומלצו לפני האחראים על התוכנית בארצות הברית, שבידיהם ההחלטה הסופית לגבי הזוכים.

 

על הבקשה לכלול את המסמכים האלה:

-          טופס בקשה מלא.

-          אישור חל"ת (שנת שבתון).

-          הערכה או המלצה של מנהל בית הספר על המועמד על פי תבחינים אלה: הליכי הוראה וגישה חינוכית ברוח למידה משמעותית, הכלה, מימוש עצמי וקידום מצוינות.

-          קורות חיים באנגלית המוכיחים שהמועמד עומד בתבחינים לזכאות.

-          גיליונות ציונים באנגלית של לימודים אקדמיים.

-          שני מכתבי המלצה.

-          הצעה למיזם חינוכי.

 

עם שובם ארצה, יזכו המורים המשתתפים בתוכנית להכרה של 30 שעות לגמול השתלמות.

בכל שאלה ניתן לפנות לגב' גילי ליבנה או לגב' ביסאן אבו עסבה בפולברייט ישראל, בטלפון 03-5172131, או בדוא"ל:  gilil@fulbright.org.il; besan@fulbright.org.il.

את טופס הבקשה ואת המסמכים הנלווים יש למלא בקישור הנמצא בכתובת www.fulbright.org.il לא יאוחר מיום שלישי, ד' בניסן התשפ"ב, 5 באפריל 2022.