פרישה לגמלאות של עובדי הוראה (פרישת חובה ופרישת רשות)

הודעה מס' 0255

תאריך פרסום ההודעה: י"ג באדר תשפ"ב, 14 בפברואר 2022

   073 - 3935154
   itaiha@education.gov.il

 

פרישה לגמלאות של עובדי הוראה (פרישת חובה ופרישת רשות)

 

  1. עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים שיגיעו לגיל 67 (גיל פרישת חובה) על פי הרישום בתעודת הזהות שלהם והועסקו בהיקף של 1/3 משרה לפחות, יפרשו לגמלאות בסוף החודש שבו ימלאו להם 67 שנים, על פי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970 וחוק גיל פרישה, תשס"ד-2004.
  2. אפשר לאשר הארכת שירות עד סוף שנת הלימודים בכפוף לתנאים אלה במצטבר:

א.         צורך של המוסד החינוכי בהמשך העסקת עובד ההוראה.

ב.         הסכמה של עובד ההוראה להמשך עבודתו עד סוף שנת הלימודים.

ג.         אישור רפואי כי העובד כשיר לעבודתו כעובד הוראה.

פרטים בלשכות המחוזות כמפורט בסעיף 9 להלן.

  1. עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים, אשר מבוטחים בפנסיה תקציבית, שחוק הגמלאות חל עליהם ואשר על פי הרישום בתעודת הזהות יגיעו לגיל 60 (גיל פרישת רשות) לפני ד' באלול התשפ"ב, 31.08.2022, רשאים לפרוש בסוף שנת הלימודים התשפ"ב, 31.08.2022, בתנאי שישלימו עד אז עשר שנות שירות בהיקף של 1/3 משרה לפחות.
  2. גננות בגני ילדים רשמיים אשר מבוטחות בפנסיה תקציבית, שחוק הגמלאות חל עליהן ועל פי הרישום בתעודת הזהות יגיעו לגיל 59 לפני ד' באלול התשפ"ב, 31.08.2022, רשאיות לפרוש לגמלאות בסוף שנת הלימודים התשפ"ב, 31.08.2022, בתנאי שישלימו עד אז עשר שנות שירות בהיקף של 1/3 משרה לפחות. 
  3. עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים המבוטחים בקרנות פנסיה צוברות, רשאים לפרוש בהתאם לתקנון קרן הפנסיה שבה הם מבוטחים.
  4. עובדי הוראה העומדים לפרוש לגמלאות בהתאם לסעיפים לעיל יגישו טופסי תביעה לגמלה ללשכת המחוז שבו הם משובצים לא יאוחר מיום כ"ח באדר ב' התשפ"ב, 31.03.2022.
  5. על עובד ההוראה לוודא העברת המסמכים במועד וכנדרש כדי למנוע עיכוב כלשהו בביצוע תשלום הקצבה לאחר פרישתו לגמלאות.
  6. על עובדי ההוראה חלות גם ההוראות האלה:

א.         "חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון 35)" - חובת העסקה אחרי גיל פרישת חובה: בהתאם לתיקון סעיף 33א' לחוק והתקנות שהותקנו מכוחו, הורים ובן/בת זוג שכולים כהגדרתם באותו סעיף לחוק, יוכלו להמשיך לעבוד עד חמש שנים רצופות מעבר לגיל פרישת חובה, אלא אם קבעה ועדת תעסוקה, כי עובד כאמור אינו כשיר לעבוד בהתאם לסייגים שנקבעו בחוק.

ב.         הוראת סעיף (א') לעיל חלה גם על מי שחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 חל עליו (סעיף 7(א') לחוק התגמולים ולענין זה הודעת נש"מ תשע"ד/12- מיום 10.06.2014) בהתאם לכך, החוק יחול על העובד, כאשר פעולת איבה גרמה למותו של ילדו או של בן/בת זוגו.

ג.         "חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), תשע"ח-2017": בהתאם להוראה זו, על אף האמור בחוק גיל פרישה-2004 ובחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, מעסיק לא יחייב עובד שהוא הורה לילד שנפטר והעובד הגיע לגיל פרישת חובה, לפרוש מעבודתו בשל גילו, בארבע השנים מיום הגיעו לגיל פרישת חובה. תחילתו של חוק זה ביום י"ד בטבת התשע"ח (01.01.2018), והוא יעמוד בתוקפו שש שנים מיום תחילתו.

  1. לקבלת מידע על הזכויות המגיעות לפורשים, על מיצוין המלא והטפסים - יש לפנות אל תחום כוח אדם בהוראה במחוז עבודתו של עובד ההוראה. בכל אחד מהמחוזות עומד לרשות הפורשים רפרנט לענייני גמלאות שתפקידו לסייע בהליך הפרישה.

 

להלן דרכי ההתקשרות אל הרפרנטים לענייני גמלאות בתחומי כוח אדם בהוראה במחוזות באמצעות דואר אלקטרוני:

 

המחוז

שם הרפרנט

הכתובת

כתובת המייל

ירושלים

מיכל אברהם

כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים

michalav@education.gov.il

תל אביב

אורי פרידמן

בניין מוסקוביץ,

רח' השלושה 2, תל אביב

 

orifr@education.gov.il

מרכז

שרה פרשי

פלורית סלומון כהן

בניין מוסקוביץ,

רח' השלושה 2, תל אביב

sarafa@education.gov.il

floritsa@education.gov.il

חיפה

חנה אמסלם

רח' פל ים 15 א', חיפה

hanaam2@education.gov.i

 

צפון

האדי קדור

ת"ד 530, נצרת עילית, 17105

hadika@education.gov.il

דרום

רחל עמיר

התקוה 4, ת"ד 610,

באר שבע

rachelam@education.gov.il

הכשרת מורים

אלונה שושלב

דבורה הנביאה 2, ירושלים

alonash@education.gov.il

חינוך התיישבותי

רחל סיביליה

בניין מוסקוביץ,

רח' השלושה 2, תל אביב

rachelsev@education.gov.il

חינוך מבוגרים חיפה ומחוז צפון

אתי וסנר

רח' פל ים 15 א', חיפה

etiva@education.gov.il