התוכנית להכשרת מנהלים לבתי הספר בשנת הלימודים התשע"ט

הודעה מס' 0039

תאריך פרסום ההודעה: י"ב בחשון תשע"ח, 01 בנובמבר 2017

   02 - 6333209
   rishum@avneyrosha.org.il

 

1.        הרקע

משרד החינוך מפעיל תוכנית להכשרת מנהלים מזה כמה עשורים. בשנת 2007, ביוזמה משותפת של משרד החינוך וקרן יד הנדיב, הוקם מכון אבני ראשה.  אחת המטרות המרכזיות של המכון  היא לפעול למען יצירתה וביסוסה של עתודת מנהלי בתי ספר ראויה ואיכותית במדינת ישראל. המכון משמש גורם מקצועי מלווה המסייע למשרד החינוך בהיבטים של תכנון האסטרטגיה בתחום של עתודת מנהלים, ובכלל זה סיוע בבחירת המוסדות המכשירים, בהפעלת תהליכי איתור ומיון של מועמדים לתוכנית ההכשרה, בתהליכי הערכה ובקרת איכות של תוכניות ההכשרה, בתהליכי למידה והערכה הקשורים להכשרת עתודה ניהולית ובמתן תשתית ידע מבוססת נתונים למשרד וקיום תהליכי מחקר ופיתוח לשם טיוב התהליכים.

לאחרונה פרסם משרד החינוך קול קורא להפעלת תוכנית הכשרה חדשה למנהלי בתי ספר המבוססת על תפיסת למידה עדכנית בנושא של הכשרת מנהלים לתפקידם.

החל משנת הלימודים התשע"ט תפעל התוכנית החדשה להכשרת מנהלי בתי ספר במוסדות אקדמיים.

2.        מטרות התוכנית

2.1פרחי הניהול יוכשרו מעשית ועיונית לתפקידם כמנהלי בתי ספר המחויבים בשיפור החינוך, ההוראה והלמידה.

2.2פרחי הניהול יתחייבו לקבל על עצמם את התפקיד של ניהול בית ספר.

2.3בוגרי התוכניות ישמשו עתודה של מועמדים לתפקידי ניהול בית ספר כמתחייב מכישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה המפורטים בסעיף 8.4-23 בחוזר הוראות הקבע עז/8(א), "נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים" (להלן: חוזר המנכ"ל לעניין מינוי מנהלים).

החוזר מצוי בכתובת זו:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/8/8-4/HoraotKeva/K-2017-8-1-8-4-2 .3tm.

3.        משך התוכנית והיקפה

בשנת הלימודים התשע"ט תילמד התוכנית להכשרת מנהלי בתי ספר במוסדות האקדמיים שייבחרו לקיימה. רשימת מוסדות אלו תפורסם בהמשך על ידי משרד החינוך.

3.1משך התוכנית

תוכנית ההכשרה תתקיים בשנת הלימודים התשע"ט. הלימודים יחלו בחודש יולי 2018, במהלך חופשת הקיץ, ויסתיימו בחודש יוני 201 .9

3.2פריסת  ימי הלימוד במהלך שנת הלימודים

הלימודים יתקיימו יום אחד בשבוע. בחודשים יולי ואוגוסט (במהלך חופשת הקיץ של בתי הספר) יתקיימו 15-10 ימי לימוד במשך 4-3 שבועות. בחודשים ספטמבר-יוני יתקיימו כ- 20-10 ימי לימוד, ובנוסף ייתכנו ימי לימוד מרוכזים בחופשות הרשמיות של מערכת החינוך.

3.3מסגרות הלימוד בתוכנית ההכשרה

הלמידה תתבצע בשתי זירות מרכזיות: במוסד ההכשרה ובבתי הספר המכשירים. בבתי ספר אלו תתקיים ההתנסות המעשית. תהליכי הלמידה יפרו זה את זה ויעשירו את הידע המעשי של פרח הניהול.

שעות הלמידה של פרח הניהול יתחלקו באופן הזה:

 1. למידה במוסד ההכשרה 270 שעות לימוד
 2. התנסות מעשית בבית הספר המכשיר 170  שעות
 3. תהליכי חקר הפרקטיקה תהליכים של חקר הפרקטיקה הניהולית במסגרת קבוצתית ואישית:

א. 40 שעות קורס בחקר הפרקטיקה שיתקיים בבית הספר המכשיר או במוסד ההכשרה

ב.18 שעות של הדרכה אישית שתינתנה לכל פרח ניהול.

4.        אוכלוסיית היעד להרשמה לתוכנית להכשרת מנהלים

4.1לקראת שנת הלימודים התשע"ט יכולים להגיש את מועמדותם מי שעומדים בתנאים האלה:

א.עובדי הוראה המועסקים בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים (מכיתה א' עד כיתה י"ב, ועד בכלל). בעת הגשת המועמדות לתוכנית על המועמדים ללמד בבית ספר יסודי או על-יסודי (מכיתה א' עד כיתה י"ב, ועד בכלל) בהיקף של שליש משרה לפחות.

ב.בעלי ניסיון בהוראה, כמפורט להלן: 

 • בעלי ניסיון בהוראה של 4 שנים לפחות בפועל בבתי ספר יסודיים ו/או על-יסודיים (בכיתות א'-י"ב, ועד בכלל) בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה. לעניין זה לא יוכר ניסיון  בהוראה שלא במסגרות שצוינו לעיל, כגון עבודה כמרצה או כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.
 • גם בעלי ניסיון בפועל בהוראה במשך 2 שנות לימודים מלאות לפחות, במקום 4 שנים כנדרש לעיל, בתנאי שיש להם ניסיון ניהולי מוכח של 5 שנים לפחות במערכת החינוך או במערכת שבה ניהלו צוות המונה לא פחות מ-30 עובדים, וכן בתנאי שבמסגרת תפקידם כמנהלים צברו ניסיון בהדרכה/בהנחיה/בהוראה של עובדים ועבודתם הניהולית נעשתה בהיקף מלא. להוכחת הניסיון בעבודה ניהולית יש להציג אישור מהממונה על משאבי אנוש במקום העבודה

ג.בעלי השכלה אקדמית - בעלי תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבלו אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

ד.בעלי השכלה פדגוגיתבעלי תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או בעלי הסמכה על סמך בחינות מילואים או בעלי רישיון הוראה קבוע בחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ.

4.2למועמדים לניהול בבית ספר לחינוך מיוחד ולניהול מתי"א יוכרו תעודת התאמה/רישיון קבוע להוראה לעובדי הוראה ממקצועות הבריאות: קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים ומטפלים באמצעות אמנויות (אמנות חזותית, תנועה, דרמה, מוזיקה, ביבליותרפיה ופסיכודרמה).

הערה: תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

הערות

.1התוכנית אינה מיועדת למנהלי בתי ספר בעלי ותק של 3 שנים או יותר בניהול. לעניין זה ראו סעיף 8.4-21 בחוזר הוראות הקבע עז/8(א), "נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים", בנספח 1: "כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה". החוזר מצוי באתר בכתובת זו: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/8/8-4/HoraotKeva/K-2017-8-1-8-4-2 .3tm.

.2על המתקבלים לתוכניות להכשרת מנהלים להמציא אישור בכתב ליציאה ללימודים ממנהל המוסד החינוכי לעובדי הוראה וממפקח המוסד למנהל מכהן במינוי (אם הם מועסקים בבית ספר רשמי), או מטעם הבעלות על בית ספרם (אם הם מועסקים על ידי בעלות אחרת).

.3מועמד שנמצא בחל"ת מבית ספרו בעת הרישום לתוכנית ההכשרה יהיה חייב להמציא שני אישורים:

 • אישור על חל"ת
 • אישור כי הוא ילמד בבית ספר בשנת הלימודים התשע"ט בהיקף של שליש משרה לפחות. תנאי לתחילת הלימודים בתוכנית יהיה אישור ממנהל בית הספר על שיבוצו של המועמד במערכת הלימודים.

מועמד שיהיה בחל"ת בעת הלימודים בתוכנית חייב להמציא אישור על יציאה לחל"ת.

.4ועדת חריגים להגשת מועמדות לתוכנית תתקיים בראשות המשנה למנהל הכללי של משרד החינוך.

5.        תהליך המיון ונוהלי ההרשמה לתוכנית להכשרת המנהלים

5.1ההרשמה היא מקוונת. הטפסים הנדרשים להגשת מועמדות נמצאים באתר מכון אבני ראשה שכתובתו http://www.avneyrosha.org.il. הטפסים ימולאו על ידי המועמדים ויישלחו באופן ממוחשב.

5.2העמידה בכל תנאי הסף לקבלה לתוכניות ההכשרה תיבחן בהתאם לנתונים הקיימים במשרד החינוך.

נתוני תהליך המיון ותוצאותיו, לרבות הציונים, יועברו למשרד החינוך.

5.3פונים שאינם עומדים בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4 לעיל יקבלו הודעה על כך ולא ימשיכו את תהליך המיון.

5.4פונים העומדים בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4 לעיל ישתתפו בתהליך המיון הארצי. תהליך המיון כולל שני שלבים: שלב מיון ארצי ושלב מיון מחוזי, כמפורט להלן:

א.שלב המיון הארצי

שלב זה כולל את הרכיבים האלה:

.1חוות דעת של מנהל בית הספר שמשקלה 15% מהציון

.2שאלון ביוגרפי שמשקלו 25% מהציון

.3מרכז הערכה שמשקלו 60% מהציון.

בתום שלב המיון הארצי תועברנה למחוז רשימות עובדי ההוראה בעלי הציונים המסכמים הגבוהים ביותר ורשימות המנהלים המכהנים במינוי, בהתאם למכסות הלומדים המוקצות לכל מחוז ובהלימה לצורכי המחוז. בשלב המיון המחוזי תתקבל ההחלטה על המתקבלים לתוכנית.

מועמדים שלא ייכללו בתום תהליך המיון הארצי ברשימת עובדי ההוראה המועברת למחוזות לשלב המיון המחוזי יקבלו הודעה על דחיית מועמדותם.

ב.שלב המיון המחוזי

בתום תהליך המיון הארצי יתקיים שלב מיון מחוזי. ועדה מחוזית בראשות מנהל/ת המחוז תבחן את רשימת עובדי ההוראה שהועברה למחוז. הוועדה תשקול את קבלת המועמדים לתוכנית בהתאם לחוות הדעת שהוגשו לוועדה על כל מועמד על פי קריטריונים שנקבעו, בהלימה לצורכי המחוז ועל פי מכסת הלומדים המחוזית.

5.5במהלך חודש יוני 2018, בתום שלב המיון המחוזי,  תינתנה תשובות סופיות למועמדים על ידי מכון אבני ראשה.

5.6עובד הוראה המבקש להציג את מועמדותו לתוכנית להכשרת מנהלים ימלא באופן מקוון את טופס ההרשמה החל מיום ראשון, ט"ז במרחשוון התשע, 5.11.2017, ועד יום ראשון, ח' בכסלו התשע"ח, 26.11.201 .7לאחר קליטת הטפסים במערכת יקבל המועמד הודעה על קליטת טופס המועמדות בדואר האלקטרוני לכתובת שציין בטופס ההרשמה, הכוללת קישור לטופס שמילא.

5.7מנהל בית הספר יקבל ממכון אבני ראשה הודעה בדואר האלקטרוני הכוללת קישור לטופס חוות הדעת המקוון. על המנהל למלא את חוות דעתו על המועמד לא יאוחר מיום חמישי, ו' בטבת התשע"ח, 24.12.201 .7אם המנהל חדש בתפקידו, וזוהי שנתו הראשונה בניהול בית הספר, או אם המועמד חדש בבית ספרו וזוהי שנת עבודתו הראשונה בו, יעביר המכון העתק נוסף של טופס חוות הדעת למנהל שקדם למנהל הנוכחי בתפקיד ואשר מכיר את המועמד. במקרה זה תידרשנה למועמד שתי חוות דעת של שני מנהלים.

אם המועמד מכהן כמנהל, ישלח המכון את טופס חוות הדעת למפקח הכולל על המוסד. על המפקח למלא את חוות דעתו על המועמד לא יאוחר מיום חמישי, ו' בטבת התשע"ח, 24.12.201 .7

הערות

א.טופס חוות הדעת ימולא על ידי המנהל עצמו. אין לשתף את המועמד בכתיבת ההערכה או בתוכנה.

ב.מועמד שחוות דעת המנהל שלו לא תתקבל עד למועד המוזכר לעיל ייגרע מתהליך המיון.

ג.מועמד המכהן כמנהל ישלח למכון את כתב המינוי שלו.

5.8המועמדים שאושרה עמידתם בתנאי הסף להרשמה לתוכנית והתקבלה חוות דעת עליהם (למועמד המכהן כמנהל במינוי תמולא חוות הדעת על ידי  המפקח הכולל), יוזמנו למפגש ארצי שבו ימלאו שאלון העוסק בהתנסויותיהם בהוראה. מטרת השאלון הביוגרפי היא לבדוק את אופן התמודדותם עם אירועים שונים ועם דילמות בתחום עיסוקם של עובדי ההוראה. השאלון יכלול שאלות פתוחות על התנסויות בעבר ובהווה, והמועמד ימלא אותו באופן ידני.

מילוי השאלון יתקיים במועד אחד בלבד, ביום ראשון, י"ב בשבט התשע"ח, 28.1.201 .8הודעה על מקום המפגש תימסר בהמשך למועמדים.

5.9מועמד המבקש לענות על השאלון הביוגרפי בשפה הערבית יציין זאת בטופס ההרשמה, במקום המיועד לכך.

5.10מועמד בעל מגבלה פיזית חמורה או בעל לקות משמעותית בכתיבה העלולות לפגוע ביכולתו למלא את השאלון הביוגרפי כהלכה, ואשר זקוק להתאמה לשם מילוי השאלון הביוגרפי בשל מגבלתו, יפנה בכתב למכון אבני ראשה, בצירוף אישורים רלוונטיים מבעל תפקיד אשר הוסמך לכך, לא יאוחר מהמועד האחרון להרשמה לתוכניות ההכשרה. הפנייה תיבדק על ידי היחידה לבחינות מותאמות במרכז הארצי לבחינות והערכה.  התשובה לפנייה תישלח לפונה על ידי מכון אבני ראשה.

5.11המועמדים ישתתפו במרכז הערכה הבנוי מכמה תחנות שבמסגרתן יידרשו להביא לידי ביטוי יכולות וכישורים הנדרשים מפרח ניהול.

מרכזי ההערכה יתקיימו בפריסה ארצית ובמועדים שונים במהלך החודשים ינואר-מרס 201 .8הודעה על המועד ועל המיקום תימסר בהמשך למועמדים שאושרה עמידתם בתנאי הסף לקבלה לתוכנית.
מרכזי ההערכה יתקיימו בשפה העברית.

5.12מועמדים שלא ימלאו כראוי את טופסי ההרשמה ו/או ימלאו את טופסי ההרשמה באופן ידני ולא באמצעות המחשב או לא ישלחו את האישורים הנדרשים עד התאריך הנקוב ו/או לא תגיע חוות דעת מנהל עבורם ו/או לא יגיעו למועד מילוי השאלון הביוגרפי ו/או לא ישתתפו במרכז ההערכה – לא תטופל בקשתם, והם ייגרעו מתהליך המיון.

5.13מועמד שהתנהג בתהליך המיון בצורה שאינה הולמת עובד הוראה המיועד לתפקידי הנהגה חינוכית – רשאים משרד החינוך ומכון אבני ראשה לגרוע אותו מהתהליך.

5.14מועמד המבקש להגיש השגה על שלבי המיון הארצי (על השאלון הביוגרפי או על מרכז ההערכה) יהיה רשאי לפנות בכתב למכון אבני ראשה לא יאוחר משבוע מהיום שבו התקיימו השאלון הביוגרפי או מרכז ההערכה, לפי העניין. יודגש כי פנייה לאחר שבוע ימים לא תטופל.

5.15מועמד המבקש להגיש השגה על שלב המיון המחוזי יהיה רשאי לפנות בכתב למחוז  לא יאוחר משבוע מיום קבלת ההודעה על דחיית מועמדותו בעקבות השלב המחוזי. יודגש כי פנייה לאחר שבוע ימים לא תטופל.

6.        חידוש המועמדות

עובד הוראה שבקשתו נדחתה בעבר יוכל להציג שוב את מועמדותו, בתנאי שיצרף את אישורו החתום של מנהל המחוז לא יאוחר מיום ראשון, ט"ו בכסלו התשע"ח, 3.12.201 .7אם מנהל המחוז לא יאשר את הבקשה, יהיה עליו לפרט את נימוקיו לסירוב.

7.        תוכנית הלימודים ומסגרתה

7.1תוכנית הלימודים מבוססת על עקרונות הקול הקורא "הפעלת תוכנית להכשרת מנהלי בתי ספר במוסדות אקדמיים".

7.2עקרונות התוכנית המעודכנת לשנת התשע"ט

 • מנהיגות פדגוגית ושיפור בית-ספרי: מנהיגות פדגוגית תהיה ציר הלמידה המרכזי בתוכנית ההכשרה. התוכנית תספק ידע עדכני ויישומי בתחום זה, ובמיוחד בנושא הקשר שבין שיפור החינוך, ההוראה והלמידה והישגי התלמידים לבין תפקידו של מנהל בית הספר.
 • למידה התנסותית: למידה התנסותית היא ליבת תוכנית ההכשרה. התוכנית תספק הזדמנויות עשירות ללמידה המבוססות על התנסות ועל יישום בבתי הספר המכשירים, כמו גם במוסדות ההכשרה. גופי הידע העיוני יתייחסו ללמידה ההתנסותית וישלימו אותה.
 • פיתוח זהות מקצועית אישית של פרחי הניהול: תהליכי הלמידה ימוקדו בבניית הכישורים של פרח הניהול וביכולת להעריכם.
 • מכוונות לניהול: התכנים, המתודות ומסגרות הלמידה ישמשו לבניית היכולות של כל פרח ניהול באופן דינאמי ובהתאמה לצרכיו, כדי לכוונו לקחת על עצמו תפקיד של מנהל בית ספר ולהכינו לתפקיד באופן מיטבי.

7.3כישורים, ידע ותפיסות הנדרשים מפרחי ניהול בסיום ההכשרה

הכישורים, הידע והתפיסות הנדרשים מפרחי הניהול בסיום ההכשרה מתבססים על תפיסת התפקיד של מנהלי בתי הספר.

תוכנית ההכשרה תַבנה את תהליכי הלמידה של פרחי הניהול באופן שיהיו מסוגלים להדגים בזירות הלמידה השונות שלהם  את היכולות הבאות (פירוט אפשר לראות באתר של מכון אבני ראשה):

א.הובלת  תהליכי למידה בבית הספר

ב.הובלת שיפור פדגוגי בבית הספר

ג.כישורים בין-אישיים

ד.כישורים אישיים

ה.ידע ותפיסות.

7.4תכנים הנלמדים בתוכנית

-פיתוח תפיסת עולם ערכית-חינוכית

-הובלת הפיתוח המקצועי של המורים בבית הספר

-ניהול הקשר בין בית הספר לקהילה

-ניהול מבוסס נתונים

-אבחון מערכתי ובניית תוכנית עבודה

-עיצוב תפיסה פדגוגית בית-ספרית (חזון ותמונת עתיד)

-היבטים בבניית התשתית הארגונית ובהובלתה.

8.        חובות המשתתפים בעת הלימודים בתוכנית ועם סיומה

8.1על המשתתף חלה חובת נוכחות סדירה באופן רציף במהלך כל התוכנית. לא תותר היעדרות העולה על 15% מכל אחד ממרכיבי התוכנית ובמצטבר. חלה חובת נוכחות מלאה במהלך ימי הלימודים בחופשת הקיץ.

8.2על המשתתף בתוכנית למלא את כל המשימות שתוטלנה עליו במסגרת התוכנית.

8.3על המשתתף בתוכנית להשלים בהצלחה את כל חובותיו עד מועד סיום התוכנית כתנאי לקבלת תעודת הסיום.

8.4על המשתתף בתוכנית למלא בצורה תקינה את תפקידיו במוסד החינוכי שהוא עובד בו בתקופת לימודיו.

8.5במסגרת ההשתתפות בתוכנית ההכשרה יידרש פרח הניהול לבצע מגוון משימות, הן לצורך הערכה מעצבת והן לצורך הערכה מסכמת. במשימות אלה תהיה לו הזדמנות להדגים את מגוון הכישורים המצופים ממנהלים בראשית דרכם. משרד החינוך יהיה רשאי להגדיר חלק מהמשימות לצורך הערכה חיצונית שהיא תנאי לקבלת תעודת בוגר התוכנית.

8.6מוסד ההכשרה רשאי, בתיאום עם משרד החינוך ועם מכון אבני ראשה, להפסיק את לימודיו של משתתף בתוכנית אם הוא לא עמד בחובות המוטלות עליו או אם התנהג בצורה שאינה הולמת עובד הוראה המיועד לתפקידי הנהגה חינוכית.

8.7מועמד שקיבל אישור על השתתפות בתוכנית ואין באפשרותו ללמוד חייב להודיע על כך מיד בכתב למוסד ההכשרה ולמכון אבני ראשה.

8.8תוכנית ההכשרה מיועדת להכשיר עובד הוראה המייעד את עצמו למלא תפקיד של מנהל בית ספר. התוכנית אינה מיועדת לצורך העשרת הידע. בהתאם לכך, כל המתקבלים לתוכנית ההכשרה יחתמו על התחייבות כי בתום לימודיהם בתוכנית הם יהיו מחויבים להציג את מועמדותם במכרזים  לניהול בית ספר בתוך תקופה שלא תעלה על 3 שנים ממועד סיום הלימודים בתוכנית.

9.        תעודת סיום וגמולי השתלמות

9.1עם סיום לימודיו, ולאחר שעמד בכל החובות, יקבל המשתתף בתוכנית תעודה של בוגר התוכנית להכשרת מנהלים.

9.2קבלת התעודה עם סיום החובות בתוכנית עונה על הדרישות להכשרה לניהול בית ספר כחלק מתנאי הסף למכרזי ניהול, כפי שפורסמו בחוזר המנכ"ל לעניין מינוי מנהלים. למען הסר ספק, אין בתעודה כדי להקנות מעמד כלשהו למנהל מכהן או להבטיח משרת ניהול לבוגר התוכנית.

9.3ההשתתפות בתוכנית מקנה הכרה בגמול על פי ההסכמים והנהלים בעניין זה.

10.  תנאים וסיוע לתלמידים

10.1התוכניות להכשרת מנהלים תמומנה בחלקן על ידי משרד החינוך. המתקבלים לתוכנית ישלמו שכר לימוד חלקי בסך 6,000 ש"ח. כל מוסד הכשרה יפעיל מדיניות מלגות או סבסוד לימודים בהתאם לנהלים ולקריטריונים הנהוגים בו.

10.2ההשתתפות בתוכנית תהיה במסגרת היום החופשי מהוראה.

10.3הוצאות הנסיעה לצורך הלימודים תוחזרנה לתלמידים על-פי דיווח, בהתאם לנהלים המקובלים לגבי עובדי הוראה בהשתלמויות.