זכיין חדש למתן טיפולי שיניים לתלמידי מערכת החינוך שנפגעו בתאונה

הודעה מס' 0059

תאריך פרסום ההודעה: ט"ז בטבת תשע"ח, 03 בינואר 2018

   02 - 5602276
   bituach@education.gov.il

 

1.   כללי

משרד החינוך מעניק הטבה סוציאלית המאפשרת לתלמידי מערכת החינוך שנפגעו בשיניהם בתאונה לקבל טיפול ללא תמורה באמצעות הסדר עם ספק שירות אשר זכה במכרז פומבי שפרסם משרד החינוך. הספק הזוכה מספק טיפולי שיניים לתלמידים במרפאות השיניים הפרוסות ברחבי הארץ ואשר כוללות את הציוד ואת האבזרים הדרושים לשם קיומם. המרפאות הללו עומדות בהנחיות משרד הבריאות.              
על פי ההסדר תלמיד שנפגע בשיניו, בכל מקום ובכל זמן, זכאי לקבלת טיפול רפואי בהתאם לרשימת טיפולים המקיפה את מירב סוגי הטיפולים הנגרמים כתוצאה מחבלה. הטבה זו כלולה במסגרת תקציב משרד החינוך, והיא כפופה לקיומה של עתודה תקציבית מתאימה. ההטבה ניתנת רק באמצעות ספק שיש לו הסדר עם משרד החינוך, ואין אפשרות לממשה באמצעות רופאי שיניים פרטיים ולדרוש החזר הוצאות.

מודגש בזאת כי ההטבה מוגבלת בהיקפה ואינה מעוגנת בחובה חוקית כלשהי, ועל כן אין לראותה בגדר פיצוי במסגרת כיסוי ביטוחי כלשהו.

מנהלי מוסדות החינוך מתבקשים להעביר את תוכנה של הודעה זו לידיעת התלמידים והוריהם בכל אמצעי העומד לרשותם (חוזר, דוא"ל וכו').

2.   זכיין חדש למתן טיפולי שיניים לתלמידי מערכת החינוך שנפגעו בתאונה

בתקופה שבין חודש מרס 2009 לבין סיום חודש דצמבר 2017 העניק משרד החינוך את הטיפול באמצעות חטיבת הבריאות של "כלל לביטוח", אשר זכתה במכרז פומבי. בחודש אוגוסט 2017 פרסם משרד החינוך מכרז פומבי חדש למתן טיפולי שיניים לתלמידי מערכת החינוך שנפגעו בתאונה, והחל מ-1 בינואר 2018 יינתנו הטיפולים באמצעות "לאומית שירותי בריאות" אשר זכתה במכרז. הסדר זה יחול כל עוד יהיה הסכם תקף בין משרד החינוך ובין "לאומית שירותי בריאות".

3.   הזכאים לטיפולים

3.1טיפולים במסגרת ההסדר יינתנו לכלל תלמידי מערכת החינוך הלומדים במוסדות חינוך שחל עליהם חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1968, לרבות תלמידים הלומדים במוסדות החינוך האלה: מוסד מוכר רשמי, מוסד מוכר שאינו רשמי, מוסד פטור ומוסד תרבותי ייחודי. כמו כן יינתנו טיפולי השיניים לתלמידים הלומדים במוסדות החינוך המיוחד (עד גיל 21), לתלמידי תכנית היל"ה, לתלמידי פנימיות ולתלמידי בתי הספר לנערים עובדים (חניכות).

3.2הטיפולים יינתנו לתלמידים שנפגעו בשיניהם בעקבות תאונה בלבד, 24 שעות ביממה, בכל זמן ובכל מקום. הטיפולים אינם כוללים תאונות המכוסות על-פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ח-1975, ועל-פי חוק נפגעי פעולות איבה.

3.3הטיפולים  יינתנו  ללא תמורה וכהטבה בלבד, והם מוגבלים לסוגי הטיפולים המפורטים בסעיף 6.

4.   תקופת הזכאות

4.1תקופת זכאותו של תלמיד לקבלת טיפולי שיניים היא החל מגיל טרום-חובה ועד סיום שנת הלימודים בבית הספר העל-יסודי, כולל כיתות י"ג–י"ד.

4.2שנת לימודים תיחשב מ-1 בספטמבר ועד 31 באוגוסט בשנה שאחריה.

4.3תלמיד זכאי להשלמת טיפולים שהחלו בהיותו תלמיד לתקופה של עד 6 חודשים מסיום לימודיו.

5.   השלמת טיפול

5.1תלמיד שנפגע בשיניו בעבר, וטופל באמצעות אחד מספקי השירות הקודמים של משרד החינוך, או באמצעות רופאים פרטיים אחרים, ונזקק להשלמת טיפול בעודו ב"תקופת הזכאות", זכאי להשלמת הטיפול במרפאות "לאומית שירותי בריאות".

5.2אם יש צורך בביצוע טיפולים עתידיים, כגון הוספת עצם, שתלים וכתרים טיפולים שתהליך השיקום שלהם ארוך - רצוי שהטיפולים הללו יתבצעו בסיום צמיחת הלסת (בין הגילים 18-17). על התלמיד לפנות ל "לאומית שירותי בריאות"  כבר בהגיעו לגיל 17 לשם קביעת תור לצורך בדיקת מוכנותו לטיפולים (סיום גדילה).

5.3במקרה שהמטופל לא יתייצב לטיפולים במועדים שהוא הוזמן אליהם על ידי "לאומית שירותי בריאות" ותסתיים תקופת זכאותו, הוא לא יהיה זכאי להשלמת הטיפולים.

6.   רשימת הטיפולים שהתלמידים זכאים להם

 

סוג הטיפול

 

סוג הטיפול

 1.  

בדיקה/ביקורת

24.

כתר מבושל

 1.  

דה-קורונציה  Decoronation

25.

מבנה יצוק

 1.  

הארכת כותרת

26.

מבנה ישיר (מידי)

 1.  

הדבקת כתר זמני

27.

משיכת שן הבקעה מאולצת (forced eruption)

 1.  

הוספת עצם Bone Augmentation

28.

מתן חוות דעת שנייה ממומחה לרפואת שיניים לילדים

 1.  

הוצאת מוך השן ומילוי תעלת המוך במיימת הסידן

29.

סתימה לשחזור כותרת - לאחר טיפול שורש ללא שבר כותרת

 1.  

החזרה למכתשית של שן שיצאה ממקומה (replantation)

30.

סתימה עם פינים

 1.  

החזרה למקום של שן שזזה ממקומה

31.

עזרה ראשונה

 1.  

הלבנת שן כתוצאה מחבלה דנטלית, טיפול שורש או שחזור

32.

עקירה

 1.  

השלמת כותרת שבורה (שבר אמייל-דנטיל)

33.

עקירה כירורגית

 1.  

חידוש אספקת הדם למוך והחזרת חיותו (revitalization)    

34.

צילום CT

 1.  

חיוד השורש עם מיימת הסידן (apexification)

35.

צילום סגרי

 1.  

טיפול בגז צחוק

36.

צילום פנורמי

 1.  

טיפול/חידוש טיפול שורש תעלה אחת

37.

צילום פריאפיקלי

 1.  

טיפול/חידוש טיפול -  2 תעלות

38.

צילום פרק TMJ

 1.  

טיפול/חידוש טיפול -  3 תעלות

39.

קיבוע (Splint) והסרתו

 1.  

טיפול שיניים בהרדמה כללית במרכז לטיפולי שיניים להרדמה ו/או היפנוזה.

40.

קיטוע מוך חלקי (partial pulpotomy) או צווארי (cervical pulpotomy)

 1.  

ייעוץ אורתודונטי בקשר לחבלה

41.

שיוף והחלקת פינות חדות בכותרת (שבר אמייל)

 1.  

כיפוי זמני של הדנטין בשן עם שבר כותרת ללא חשיפת מוך

42.

שתל שן - Implant

 1.  

כיפוי מוך ישיר (direct pulp capping)

43.

תוספת שן לתותבת, הזזת וו בתותבת

 1.  

כריתת חוד השורש (apicoectomy)

44.

תותבת חלקית להוצאה (פליפר)

 1.  

כתר אקרילי (כתר זמני)

45.

התקן קבוע להשלמת שן לאחר אובדן שן קדמית

 1.  

כתר חרסינה

46.

תיקון תותבת

7.   פנייה לקבלת טיפול

במקרה של פגיעה בשיניים עקב תאונה יש לפנות למוקד "לאומית שירותי בריאות" שמספרו 1-800-44-33-44 לשם קבלת פרטי המרפאה הקרובה. אין לפנות למרפאות שבהסדר שלא  באמצעות פנייה למוקד.

שעות הפעילות של המוקד

-          בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 24:00-6:00

-          בימי שישי ובערבי חג, מהשעה 6:00 ועד שעה לפני כניסת השבת/החג.

שעות מתן השירות במרפאות

-          בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 20:00-8:00

-          בימי שישי ובערבי חג, בין השעות 11:00-8:00.