הרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים התשע"ט

הודעה מס' 0062

תאריך פרסום ההודעה: י"ט בשבט תשע"ח, 04 בפברואר 2018

   02 - 5604001
   oritov@education.gov.il

   02 - 5604001
   daliaco@education.gov.il

 

1.   מועד הרישום

1.1הרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים יתקיים מיום רביעי, א' בשבט התשע"ח, 17 בינואר 2018, ועד יום שלישי, כ"א בשבט התשע"ח, 6 בפברואר 2018, ועד בכלל.

1.2רשות החינוך המקומית רשאית לקבוע, בהתאם לצורכי המקום ובהתחשב בנוחות הקהל, כמה ימי רישום לגני ילדים ולבתי ספר בתקופת הרישום הנ"ל, ובלבד שלא תקבע פחות משישה ימי רישום בסך הכול, ולפחות בשניים מתוך ימים אלה יהיו משרדי הרישום פתוחים גם בשעות אחר הצוהריים.

1.3מועדי רישום אלה מחייבים לגבי כל הילדים מגיל 3 עד 6 שנים.

1.4הורה המבקש לרשום את ילדו לגן ילדים מוכר שאינו רשמי יבצע את הרישום במשרדי הרשות המקומית, בצירוף אישור מהבעלות.

דוגמת אישור מהבעלות מצויה בנספח להודעה זו וכן בחוברת הרישום לגני ילדים לשנת הלימודים התשע"ט המפורסמת באתר המשרד. 

1.5על הרשויות לפעול על פי תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), התשי"ט-1959 (להלן - תקנות הרישום) והנחיות משרד החינוך, המפורסמות באתר משרד החינוך אגף א', אמח"י ולעשות את כל הסידורים הנדרשים כדי לסיים את רישום התלמידים במועד שנקבע על ידן. הורים שלא יתייצבו במועד – על הרשות להפעיל לגביהם הליך תזכורת ושיבוץ כפי שמפורט בתקנות הרישום וכפי שיובא בסעיף 3 להלן.

1.6הרישום לגני הילדים מתקיים במשרדי הרשות המקומית.

1.7החל משנת הלימודים התשע"ו מתאפשר רישום באמצעות האינטרנט לגני ילדים ולכיתות א' בכל הרשויות שערוכות לרישום באינטרנט.

1.8להלן הנחיות לרישום לגני ילדים באינטרנט:

1.8.1רשות חינוך מקומית יכולה לקיים רישום לחינוך הרשמי וכן לחינוך המוכר שאינו רשמי גם באתר האינטרנט שלה, נוסף על הרישום במשרדי הרשות המקומית (הנחיות מפורטות אפשר למצוא בחוברת ההנחיות לרישום לגני ילדים תשע"ט המפורסמת באתר משרד החינוך אגף א', אמח"י).

1.8.2באתר האינטרנט של רשות חינוך מקומית או בכל אתר המקושר אליו לא תתבצענה פעולות תעמולה, ייעוץ או הסברה שמטרתן לשכנע רושם לרשום או להימנע מלרשום תלמיד למוסד חינוך ממלכתי או למוסד חינוך ממלכתי-דתי.

1.8.3הרישום באינטרנט ברשות יהיה פתוח בכל רשות לתושביה בלבד. מי שאינו רשום ברשות יוכל להירשם רק במשרדי הרשות. על המערכת הממוחשבת של ספקי המידע של הרשות לעבוד בתיאום עם תוכנות המיפוי הבין-יישובי שנקבעו על ידי מינהל הפיתוח, וכך ההורים יוכלו לרשום את ילדיהם אך ורק על פי אזורי הרישום שאושרו על ידי הרשות המקומית.

1.8.4אם בוצע רישום שלא באמצעות האינטרנט, יהיה הוא בתוקף ויבטל כל רישום אחר באתר האינטרנט.

1.8.5בהמשך לרישום באינטרנט תשלח הרשות המקומית להורי התלמיד באמצעות הדואר אישור על ביצוע הרישום וכן אישור על שיבוץ הילד (סמוך למועד הרישום והשיבוץ). אם ההורים פרודים או גרושים תשלח הרשות המקומית את האישורים לכתובותיהם של שני ההורים, אלא אם כן קיימת החלטה שיפוטית או הנחיות שמורות אחרת.

1.8.6חל איסור לבצע רישום באמצעות שליחת טופסי רישום לבתי ההורים בדואר.

2.   החייבים ברישום

2.1חייבי רישום לכיתה א'

תאריכי הלידה של החייבים ברישום לכיתה א' לשנת הלימודים התשע"ט הם: ו' בטבת התשע"ב, 1 בינואר 2012, עד י"ח בטבת התשע"ג, 31 בדצמבר 2012.

הורים לילדים שנולדו החל מ-י"ט בטבת התשע"ג, 1 בינואר 2013, ימלאו טפסים המיועדים לגני חובה.

במקרים שבהם ירצו הורים אלה לרשום את ילדם לבית ספר עליהם למלא, נוסף לטופס הרישום לגן חובה, גם טופס העברה לבית ספר. אם יימצא כי הילד מתאים ללמוד בכיתה א' על פי התבחינים המקובלים (המלצת גננת, בדיקת רופא המשפחה וחוות דעת של השירות הפסיכולוגי) תשתמש הרשות המקומית בטופס ההעברה לצורך דיווח על הרישום.

פרטים מצויים בחוברת ההנחיות לרישום לכיתות א' המפורסמת באתר אמח"י.

2.2חייבי רישום לגנים (גילי 3, 4 ו-5 שנים)

תאריכי הלידה של חייבי הרישום על פי חוק לימוד חובה הם:

-גיל 5: י"ט בטבת התשע"ג, 1 בינואר 2013, עד כ"ח בטבת התשע"ד, 31 בדצמבר 2013.

-גיל 4: כ"ט בטבת התשע"ד, 1 בינואר 2014, עד ט' בטבת התשע"ה, 31 בדצמבר 2014.

-גיל 3: י' בטבת התשע"ה, 1 בינואר 2015, עד י"ט בטבת התשע"ו, 31 בדצמבר 2015.

2.3תבחינים לאישור חריגים למועד הקובע לצורך רישום מפורטים בסעיפים 2.1 ו-2.2 בחוברת ההנחיות לרישום לגני ילדים המפורסמת באתר אמח"י.

3.   תלמיד שלא נרשם במועד

3.1רשות החינוך המקומית תשלח להורי תלמיד שלא נרשם בזמן הודעה בכתב שבה הם יידרשו לרשום את התלמיד בתוך 7 ימים מיום מסירת ההודעה.

3.2לא מילאו ההורים אחר האמור בהודעה, או התברר שאין לתלמיד הורים – תקבע רשות החינוך המקומית את גן הילדים או את בית הספר שהתלמיד ילמד בו במקום הקרוב ביותר למקום מגוריו.

3.3הגיעה רשות החינוך המקומית להסדר אחר עם ההורים בדבר שיבוצו של התלמיד - הוא ישובץ בגן הילדים או בבית הספר על פי ההסדר שנקבע.

3.4רשות החינוך המקומית תשלח להורי התלמיד הודעה בכתב בעניין גן הילדים או בית הספר שילדם שובץ בו ובעניין חובת הלימוד הסדיר שלו באותו מוסד.

4.   מועדי ההעברה בין מוסדות חינוך לנרשמים לבתי ספר ולגני חובה (לגילי 5 ו-6 ולגילי 3 ו-4, התשנ"ט-1999)

4.1מועדי ההעברה על פי התקנות הם בין התאריכים א' באדר התשע"ח, 16 בפברואר 2018, ל-כ' באדר התשע"ח, 7 במרס  2018 (20 ימים).

במועד הרישום ובמועד ההעברה הורים רשאים להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית להעביר את בנם או את בתם -

-ממוסד רשמי אחד למשנהו;

-ממוסד רשמי למוסד פרטי;

-ממוסד רשמי למוסד פטור;

-ממוסד רשמי למוסד מיוחד;

-ממוסד פרטי למוסד רשמי;

-ממוסד פטור למוסד רשמי.

4.2העברות תלמידים בין מוסדות חינוך יכולות להתבצע גם שלא במועד הרישום או מועד ההעברה, בתנאי שהתלמידים משובצים במוסד חינוך כלשהו ועומדים בתנאים הקבועים בתקנות, כפי שיפורט להלן.

הורים רשאים להגיש בכל עת בקשה להעביר את בנם או את בתם -

  • ממוסד רשמי למוסד מיוחד;
  • ממוסד פרטי למוסד רשמי;
  • ממוסד רשמי אחד למשנהו, מטעמים חינוכיים אלה:

-אי-התאמת התלמיד לחברת הילדים

-קשיים של הורים או של תלמידים עם מנהל המוסד או עם מוריו

-בעיות הסתגלות;

  • ממוסד רשמי אחד למשנהו, משום שהתלמיד העתיק את מקום מגוריו בתחום השיפוט של רשות החינוך המקומית;
  • ממוסד רשמי אחד למשנהו, בשל מחלת התלמיד;
  • ממוסד פרטי אחד למשנהו.

4.3העברות תלמידים לאחר מועד הרישום ומועד ההעברה ממוסדות רשמיים למוסדות מוכרים שאינם רשמיים

אפשר להעביר תלמידים גם ממוסדות רשמיים למוסדות מוכרים שאינם רשמיים, בתנאי שהבקשה להעברה היא מהטעמים החינוכיים האלה: אי-התאמת התלמיד לחברת הילדים, קשיים של ההורים או התלמידים עם מנהל המוסד או מוריו ובעיות הסתגלות. את בקשת ההעברה יש להגיש לרשות המקומית.

אם הרשות המקומית דחתה את בקשת ההורים, עליה להודיע להם על זכותם  להגיש ערעור למנהל המחוז בתוך 7 ימים.

אם מנהל המחוז לא אישר את ההעברה, ההורים רשאים להגיש ערעור בכתב למנהל הכללי בתוך 7 ימים מיום שקיבלו את ההודעה על ההחלטה. החלטת המנהל הכללי בערעור תהיה סופית.

5.   טפסים ונוהל

5.1חוברת הרישום לגני ילדים וחוברת הרישום לכיתות א' פורסמו באתר משרד החינוך אגף אמח"י.

על רשות חינוך מקומית, ובכלל זה בתי הספר בתחומה, להשתמש בטפסים המפורסמים בחוברות הרישום או בטפסים מאושרים המסופקים על ידי ספקי השירות שהרשות בחרה. אין להשתמש בטפסים אחרים.

5.2משרד החינוך ימשיך את נוהל העבודה שהתקיים בשנים קודמות ברשויות המקומיות כדלהלן:

א.טופסי הרישום, בצירוף דפי ההדרכה לנרשמים, יחולקו ברשויות המקומיות לקראת הרישום באמצעות ספקי השירות שהרשות בחרה לעבוד איתם.

ב.ספקי השירות יהיו בקשר עם הרשויות המקומיות החל מתחילת תקופת הרישום ויקבעו איתן את נוהלי איסוף החומר והעברתו למשרד החינוך.

5.3על הרשויות המקומיות לעשות כל מאמץ כדי למנוע שיבוש בהתארגנות  מוסדות החינוך לקראת שנת הלימודים הבאה.

 

הערה: בנוגע לבקשות לדחיית המעבר לכיתה א' והישארות שנה נוספת בגן יש לעיין בסעיף 3.10-14 בחוזר הוראות הקבע עג/5(ב), "דחיית המעבר לביה"ס והישארות שנה נוספת בגן חובה".


6.   נספח