"תורה, נביאים... וכותבים!" תחרות כתיבה יוצרת - ילדי ישראל כותבים על התנ"ך

הודעה מס' 0113

תאריך פרסום ההודעה: כ"ח באב תשע"ח, 09 באוגוסט 2018

   02 - 5603112
   itzikbe@education.gov.il

   052 - 6346041
   chenmalka2@gmail.com

   02 - 5604343
   sapirsh@education.gov.il

 

1.   כללי

התוכנית "תורה, נביאים... וכותבים!" לבתי הספר הממלכתיים מיועדת לתלמידים בכיתות ז'-י"ב.

מטרות התוכנית

א.חיזוק הקשר של התלמידים למורשתם ולספר התנ"ך באמצעות כתיבה הקושרת את הכתוב בו לעולמם והעמקת זיקתם למורשת ישראל בדרך חווייתית.

ב.העצמת התלמידים באמצעות תהליך של למידה משמעותית ותהליכית וביטוי אישי שנושאו הוא הטקסט המקראי

ג.העשרת השפה העברית ושיפור יכולת ההבעה של התלמידים, הן בכתב והן בעל פה.

מטרות אלו הן חלק מהיעדים שהציב לעצמו משרד החינוך: "בנייה, חיזוק והטמעת תוכניות להעמקת הזהות היהודית, הציונית והישראלית".

מוסדות בחינוך הממלכתי שיבחרו להשתתף בתוכנית ילמדו תנ"ך גם באמצעות כתיבה יוצרת, נוסף על דרכי הלימוד השגרתיות. התלמידים יביאו לידי ביטוי את פרשנותם הייחודית לסיפור בתנ"ך על פי בחירתם באמצעות שיר, סיפור, כתיבה עיתונאית, מאמר, דו־שיח בין דמויות ועוד.

במסגרת התוכנית תתקיימנה בבתי הספר העל־יסודיים תחרויות בשתי שכבות גיל:

כיתות ז'-ט' וכיתות י'-י"ב . היקף כל עבודה לא יעלה על 2,500 מילה.

עבודותיהם של תלמידי התיכון ישמשו גם להערכה חלופית במסגרת הבגרות בתנ"ך, על פי המחוון של המפמ"רים לתנ"ך ועל פי תוכנית הלימודים.

בסיום התהליך יודפס ספר שבו ירוכזו עבודות נבחרות של תלמידי בתי הספר העל־יסודיים. חשוב כי בית הספר יביא לידיעת התלמידים כי עבודותיהם עשויות להתפרסם ברבים.

דוגמאות לטקסטים אפשר למצוא בספרי היצירות הארציים:

שנת תשע"ז

שנת תשע"ח

2.   תבחינים לכתיבת העבודות במסגרת התוכנית

אקשר מובהק בין התנ"ך לבין הטקסט שכתב התלמיד

ב.העבודה עומדת בהגדרה של כתיבה יוצרת (ביטוי אומנותי שתוצאתו טקסט ספרותי. צורות הכתיבה היוצרת הנפוצות הן סיפורת, שירה, מחזה או תסריט).

ג.העבודה מהווה תוצר של תהליך למידה הכולל חקירה מעמיקה של הנושא. תהליך החקר ייעשה בליווי הדרכה ויתועד בנספחי העבודה.

ד.העבודה מבוססת על מקורות ספרותיים מגוונים.

ה.רמת העבודה מבחינה תוכנית ושפתית ראויה ומתאימה לגיל התלמיד.

3.   אופן כתיבת העבודות והגשתן

התלמיד רשאי לכתוב על כל נושא בתנ"ך. רשימת נושאים לדוגמה אפשר למצוא באתר חידוני התנ"ך בכתובת http://meyda.education.gov.il/files/noar/focused-topics-list.pdf. מגישי העבודה המבקשים שהעבודה תוכר להם במסגרת הערכה חלופית, יידרשו לכתוב על נושא במסגרת הפרקים הנלמדים בתוכנית ההערכה החלופית.

העבודות תוגשנה במסמך וורד, בגופן David, בגודל 12, כאשר הרווח בין השורות הוא 1.5, ויצוינו בהן שם התלמיד, שם בית הספר, שם המורה המנחה, שם המחוז וכותרת העבודה. על העבודה לכלול טקסט בלבד ואין להוסיף לה תמונות. עבודות שלא יעמדו בתבחינים הללו יוחזרו לבית הספר.

כל עבודה תוגש על ידי תלמיד אחד בלבד.

4.   תשתית ארגונית להפעלה ולהטמעה של התוכנית

4.1.       תהליך העבודה של הוועדה הבית ספרית

א.בית הספר ימנה רכז לתוכנית.

ב.באחריות הרכז להקים ועדה בית ספרית שתבחר את שלוש העבודות אשר יְיַצגו את בית הספר. העבודות תועברנה לוועדה המחוזית.

ג.בטרם העברת העבודות למחוז יש לבדוק את רמת העבודה מבחינת רמת הכתיבה,  שגיאות הכתיב, אמות מידה מוסריות ביחס לתנ"ך וביחס לאוכלוסיות השונות.

ד.הוועדה הבית ספרית תכלול מורה לתנ"ך, מורה לספרות ולהבעה ומורה ללשון.

ה.העבודות הנבחרות תישלחנה לכתובת הדואר האלקטרוני של רכז התוכנית במחוז.

ו.בית הספר יגיש סיכום שבו מצוינות החלטות הוועדה בצירוף חתימות חבריה לרכז התוכנית במחוז.

ז.הוועדה המחוזית רשאית לפסול עבודות שאינן עומדות בתבחינים שצוינו לעיל.

4.2.       תהליך העבודה של הוועדה המחוזית

המחוז יקים ועדת שיפוט מחוזית המורכבת מיושב ראש וארבעה נציגים, וכוללת מורה לתנ"ך, מורה לספרות וללשון, רכז התוכנית במחוז ונציג המפמ"ר לתנ"ך.

באחריות הוועדה המחוזית לקרוא בעיון את העבודות הזוכות מכל בית ספר ולבחור מתוכן שלוש עבודות של תלמידים מחטיבות הביניים ושלוש עבודות של תלמידים מבתי הספר התיכוניים.

 

הוועדה לא תדרג את העבודות.

הוועדה תגיש לרכז הארצי של התוכנית סיכום שבו מפורטות החלטותיה, בצירוף חתימות חבריה.

4.3.       תהליך העבודה של הוועדה הארצית

הוועדה הארצית תורכב מאנשי רוח, מרכז התוכנית ומהמפמ"רים לתנ"ך ולספרות. הוועדה תבחר את העבודות הזוכות בכל מחוז ובכל שכבת גיל (ז'-ט', י'-י"ב). תיבחרנה 36 עבודות שתפורסמנה בספר היצירות הארצי.

5.   פרסים ותעודות לזוכים

לכותבי העבודות הזוכות יוענקו תעודה ושי מטעם משרד החינוך בטקס ארצי, נוסף על ספר היצירות הארצי.

6.   בתי ספר מצטיינים

בתי ספר שיוכח כי ביצעו תהליך לימוד מעמיק עם התלמידים וגייסו מספר גבוה של תלמידים לתחרות, יזכו בתעודת הצטיינות בית ספרית בטקס הסיום.

7.   לוחות זמנים

 

הפעילות

החודש

התאריך העברי

התאריך הלועזי

תחילת הרשמה

ספטמבר

תשרי התשע"ט

ספטמבר 2018

סיום שלב בית ספרי

דצמבר

כ"א בכסלו התשע"ט

29.12.2018

סיום שלב מחוזי

פברואר

כ"ו בטבת התשע"ט

3.2.2019

ועדה ארצית

מרץ

כ"ו באדר א' התשע"ט

3.3.2019

טקס סיום

מאי

ט"ז באייר בתשע"ט

21.5.2019