ראמ"ה - המחקר הבין-לאומי שייערך בישראל בשנת הלימודים התשע"ט

הודעה מס' 0116

תאריך פרסום ההודעה: ד' באלול תשע"ח, 15 באוגוסט 2018

   02 - 5205555
   rama@education.gov.il

 

1.   רקע

מדינת ישראל משתתפת במחקרים בין-לאומיים בתחום החינוך. המחקרים נועדו להעריך את מערכת החינוך הישראלית מנקודת מבט בין-לאומית ולאפשר מעקב אחר השינויים לאורך זמן. את המחקרים עורכים הגופים הבין-לאומיים האלה: ארגון ה-OECD, העורך בין היתר את מחקרי פיזה, טאליס וטאליס בגני הילדים, וארגון ה-IEA ,העורך בין היתר את המחקרים טימס ופירלס. המחקרים מתמקדים בתוצרים לימודיים בתחומי דעת שונים (שפת-אם, מתמטיקה, מדעים)  ובפרקטיקות חינוכיות. הם נערכים בקרב אוכלוסיות שונות (תלמידים, מורים, מנהלים, צוותי הוראה בגנים) ובדרגות כיתה שונות (ד', ח', ט', י').

במסגרת המחקרים הבין-לאומיים המתמקדים בתוצרים לימודיים תלמידים ניגשים למבחני הישגים שנלווים אליהם שאלונים המיועדים לתלמידים ושאלונים המיועדים לגורמים נוספים בבית הספר ומחוצה לו - מורים, מנהלים והורים. המחקרים נערכים בקרב מדגם אקראי ומייצג של בתי ספר, של כיתות ושל תלמידים ברחבי המדינה. בכל מחקר משתתפים כ-5% מכלל בתי הספר, ובכל אחד מבתי הספר נדגמת בדרך כלל כיתה אחת בשכבת הגיל הרלוונטית למחקר או קבוצת תלמידים בגיל מסוים.

מחקרים אלה אינם מכוונים להערכת הביצועים של תלמיד, כיתה או בית ספר מסוימים, אלא להערכת רמה ארצית כוללת המאפשרת גם השוואה בין קבוצות גדולות באוכלוסייה, למשל על בסיס מגדר, רקע חברתי-כלכלי ומגזר. התוצאות מאפשרות לקובעי המדיניות במשרד החינוך ללמוד על נקודות החוזק ועל נקודות החולשה של המערכת ככלל, כמו גם של קבוצות גדולות בתוכה. לפיכך במחקרים אלו לא מעובד ולא מדווח שום מידע העלול לזהות תלמידים, מורים או בתי ספר באופן פרטני, ולא ניתן משוב על תוצאות המבחן ברמת תלמידים, מורים, כיתות או בתי ספר.

המחקרים הבין-לאומיים המתמקדים בפרקטיקות חינוכיות מבוססים על שאלוני עמדות ותפיסות של צוותי הוראה (אין בהם מבחנים). השאלונים מועברים למדגם מייצג של מורים, מנהלים וצוותי חינוך בגני ילדים, והם מתמקדים בפדגוגיה ובפרקטיקות הוראה הנהוגות בבתי ספר או בגני ילדים. 

בכל אחד מהמחקרים שהוזכרו הגופים הבין-לאומיים עורכים מחקר חלוץ בשנה שלפני המחקר עצמו. מחקר החלוץ נערך במתכונת מצומצמת ונועד לבדוק את טיב הפריטים במבחנים ובשאלוני המחקר ואת התאמתם למשתתפים, הן ברמה הבין-לאומית והן ברמה הלאומית.

המחקרים הבין-לאומיים, כמו יתר הסקרים והמבחנים הנערכים על ידי ראמ"ה, הם חלק אינטגרלי מפעילות משרד החינוך; לפיכך ההשתתפות בהם היאּ חובה.

ראמ"ה מקפידה על פרטיותם של משתתפי המחקרים הבין-לאומיים. פרטי התלמידים, ההורים, המורים, המנהלים וצוותי החינוך בגני הילדים המשתתפים במחקרים חסויים, ופרסום הנתונים שלהם נעשה באופן המונע את זיהוים של המשיבים, המוסד החינוכי שבו הם עובדים ופרטים אחרים. התשובות ברמה האישית או התוצאות לפי מוסד נשמרים בראמ"ה תוך הפרדה מלאה בין הפרטים המזהים של המשתתפים במחקר לבין שאר המידע.

2.   מחקר טימס 2019

בשנה הקרובה תשתתף מדינת ישראל במחקר בין-לאומי אחד, מחקר טימס (TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study).

מחקר טימס נערך על ידי ארגון ה-IEA מאז שנת 1995, והוא בודק את רמת הידע במתמטיקה ובמדעים  בקרב תלמידי כיתות ח'. המחקר מאפשר מעקב אחר מגמות השינוי בהישגים לאורך זמן, ונערך במחזוריות של פעם בארבע שנים. בישראל המחקר נערך במתכונת מלאה בחמשת מחזורי מחקר טימס קודמים שנערכו בשנים 1999, 2003, 2007, 2011 ו-201 .5לצד ישראל משתתפות במחקר זה עשרות מדינות מכל רחבי העולם.

מחקר טימס יתקיים במהלך חודש מאי 2019 בשנת הלימודים התשע"ט. המחקר יהיה במתכונת ממוחשבת ויועבר באמצעות מחשבים בכל בתי הספר שישתתפו בו. המבחן במתכונת הממוחשבת יכלול פריטים משני סוגים עיקריים. הסוג הראשון הם פריטים דומים לפריטי מבחן רגילים, אשר יוצגו על מסך המחשב, והנבחן יסמן את תשובותיו באמצעות העכבר או יקליד אותן באמצעות המקלדת. לצד פריטים אלו ישולבו פריטים מסוג שני: פריטים אינטראקטיביים מבוססים על סימולציות המדמות מצבים אמיתיים של חקר ופתרון בעיות.

עבור המחקר יידגמו כ-200 בתי ספר, ומכל אחד מהם תידגם באופן אקראי כיתה ח' אחת שתיבחן במבחן במתכונת ממוחשבת. בשליש מבתי הספר שיעלו במדגם תידגם כיתה נוספת אשר תיבחן במתכונת מבחן בנייר ובעיפרון (מבחן מודפס). המבחן המודפס יכלול פריטים מהסוג הראשון בלבד.

הסברים נוספים על המחקר אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשוניתחקרים בין-לאומיים".

המחקר כולל את כלי המדידה האלה:

א.מבחן הישגים: המבחן כולל שאלות במתמטיקה (בתחומים מספרים, אלגברה, גיאומטריה, נתונים והסתברות) ושאלות במדעים (בתחומים ביולוגיה, כימיה, פיזיקה ומדעי כדור-הארץ). משך המבחן 90 דקות.

ב.שאלון לתלמיד: השאלון יועבר במתכונת מודפסת בלבד. השאלון כולל שאלות על אודות התלמיד ועל דעותיו; שאלות על סביבתו הלימודית בבית (כגון מספר הספרים בבית, הימצאותם של מכשירים כגון מחשב וטלוויזיה בבית), על הוריו (כגון השכלת ההורים) ועל מעורבותם בלימודיו, על אקלים הכיתה ובית הספר, וכן שאלות על לימודי מקצועות המתמטיקה והמדעים ועל עמדותיו כלפי מקצועות אלו. דוגמה של שאלון אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית "מבחנים בינלאומיים".

ג.שאלון למורי המתמטיקה ושאלון למורי המדעים: השאלון יועבר למורי המתמטיקה והמדעים של התלמידים המשתתפים במחקר. השאלון יהיה מקוון ויכלול שאלות על הכשרת המורים ועל הוראת המקצוע.

ד.שאלון למנהל בית הספר: השאלון יועבר למנהלי בתי הספר שנדגמו להשתתף במחקר. הוא יהיה מקוון ויכלול שאלות על בית הספר, על המדיניות הבית-ספרית ועל הוראת המתמטיקה והמדעים בבית הספר.

בתי הספר שיידגמו להשתתף במחקר יקבלו על כך הודעה מראמ"ה בסמוך למועד המחקר. ההודעה תכלול מידע והסברים על אודות נוהלי ההשתתפות. בית ספר שנדגם יידרש למנות איש קשר שיסייע לראמ"ה בארגון יום המבחן בבית הספר ובארגון ההיבחנות של התלמידים.

לצורך הבהרת החשיבות של ההשתתפות במחקר ולשם היכרות עקרונית עם כלי המחקר (המבחן והשאלונים) יתקיים מפגש היערכות לאנשי קשר מבתי הספר שיידגמו, וכן יוצגו באתר האינטרנט של ראמ"ה חומרים שונים המיועדים להסברה לתלמידים, למוריהם ולהוריהם.

בתי הספר אינם נדרשים להיערכות מיוחדת מבחינה פדגוגית, ואין צורך להכין את התלמידים למבחן מבחינה לימודית. עם זאת חשוב להפנות את תשומת לבם של התלמידים שיידגמו למחקר לחשיבותם של השתתפות רצינית במחקר ושל ייצוג נאמן של רמת הידע והשליטה שלהם בחומר המבחן. חשוב שהתלמידים יגלו מוטיבציה גבוהה במבחן, כדי שידיעותיהם ומיומנויותיהם בתחומים ובנושאים הנבדקים תבואנה לידי ביטוי.

מכיוון שאין במחקרים הבין-לאומיים התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ייבחנו תלמידים שיידגמו להשתתף במחקר ואשר בדרך כלל נבחנים בתנאים מותאמים בבית ספרם בתנאים רגילים. יוצאים מכלל זה תלמידים שקשייהם והלקות שהם מתמודדים עימה חריגים ואינם מאפשרים להם להיבחן כלל במבחן. תלמידים בודדים אלו יקבלו פטור מהשתתפות במבחן.

עם קבלת ההודעה על ההשתתפות במדגם יעבירו בתי הספר לראמ"ה נתונים על תלמידים בעלי לקות חריגה, שאינה מאפשרת להם להיבחן כלל. ההחלטה על מתן פטור לתלמיד מהשתתפות במחקר תהיה של ראמ"ה.

 

להלן עיקרי הפרטים של מחקר טימס 2019:

שם המחקר

מועד המחקר

אוכלוסיית המחקר

המדגם

טימס

מאי 2019, ניסן-אייר התשע"ט

כיתות ח'

כ-200 בתי"ס. בכל בי"ס תודגמנה כיתה ח' אחת או שתי כיתות, ונוסף לכך יידגמו מנהלי בתי הספר ומורים למתמטיקה ולמדעים בכיתות שנדגמו.

 

מידע נוסף על המחקרים הבין-לאומיים אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית "מחקרים בין-לאומיים".