איסור העישון במוסדות חינוך

הוראת קבע מס' 0087 - החלפה

תאריך פרסום: כ"ד בניסן תשע"ח, 09 באפריל 2018 | הוראה תקפה מתאריך: 9.4.2018
הוראה זאת מתפרסמת בעקבות החקיקה להגבלת העישון במקומות ציבוריים, ובכלל זה מוסדות החינוך. על פי נוסח התיקון והרחבתו של "החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים וחשיפה לעישון התשע"ו-2016" (להלן: "חוק למניעת עישון") חל איסור עישון במוסדות החינוך. וזאת לשונו של החוק: "לא יעשן אדם במקום המפורט בתוספת (להלן: 'מקום ציבורי')... איסור עישון: לא יחזיק אדם במקום ציבורי כל מוצר טבק או כלי לעישונו כשהם דלוקים; בחוק זה 'מוצר טבק' – כהגדרתו בחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג–1983 ." החוק מגדיר, בין היתר, את מוסדות החינוך כאזור שבו העישון אסור: "כל מקום במוסד חינוך, לרבות חצר המוסד, מגורי התלמידים וכן באזור הכניסה והיציאה בטווח של 10 מטרים מהכניסה ומהיציאה."
הרחבת החוק מבטלת את ההוראה בסעיף קטן 3.2.4 של סעיף 2.5-6 בחוזר הוראות הקבע סב/3(ב), "מניעת עישון סיגריות ומוצרי טבק במוסדות", שלפיה "הנהלת מוסד החינוך רשאית לאפשר עישון, למורים ולעובדים בלבד, במקום שהוקצה לכך". לפיכך ההוראה בסעיף 2.5-6 מבוטלת וההוראה שלפנינו מחליפה אותה. כמו כן מבוטלות ההנחיות העוסקות בעישון במוסדות חינוך בס"ק 2.5 ו-5.2.2 בסעיף 2.1-15 בחוזר הוראות הקבע עה/8(ב), "אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות החינוך עם אירועי אלימות וסיכון". ההנחיות העוסקות בשתיית אלכוהול תקפות.

   02 - 5603244
   karenroth@education.gov.il

   02 - 5603220
   briut@education.gov.il
כלל מוסדות החינוך.

 

1.    כללי

מערכת החינוך אחראית ליצירת סביבה בריאה, ובכלל זה סביבה נקייה מעישון. מטרת החוק להגבלת העישון במקומות ציבוריים, וביניהם מוסדות החינוך, להפחית את נזקי העישון למעשנים ולמעשנים הפסיביים ולצמצם את מספר המתבגרים המתחילים לעשן.

עישון סיגריות הוא אחד מדפוסי ההתנהגות המסוכנים ביותר לבריאות. במדינת ישראל מתים מדי שנה כ-8,000 בני אדם מנזקים ישירים של העישון, מהם כ-800 מתים מהשפעות של עישון כפוי. העישון עלול לגרום לנזקים רבים לגוף, כגון סרטן, מחלות לב וכלי דם, בעיות במערכת הנשימה ועוד. מלבד הנזק הישיר לבריאות, העישון כרוך גם בהתמכרות שקשה להיגמל ממנה. הדרך היעילה ביותר להתמודדות עם התופעה של עישון מוצרי טבק היא באמצעות חינוך ומניעה.

מהמחקרים עולה כי מרבית המעשנים החלו לעשן בגיל ההתבגרות, עוד לפני שמלאו להם 18 שנה. זאת למרות האיסור על מכירת מוצרי טבק למי שגילו מתחת ל-18 שנים. קיימת סבירות גבוהה כי הללו ימשיכו לעשן גם בבגרותם.

בשנים האחרונות מיושמת מדיניות לאומית לצמצום העישון ונזקיו, וננקטים צעדים שונים המקבעים נורמה חברתית נגד עישון. כך נקבעים חוקים האוסרים על העישון במקומות ציבוריים ומקטינים את החשיפה לעישון כפוי, וזאת בעקבות ההבנה והידע המצטבר על הנזקים הנגרמים כתוצאה מעישון ומחשיפה לעישון פסיבי וכפוי.

מחקרים מראים כי המדיניות של איסור העישון במקומות ציבוריים והגבלת הפרסומת למוצרי טבק, בצד הסברה ועבודה חינוכית למניעה, מצמצמים את שיעור ההתנסות בעישון בקרב בני נוער. התוכניות הללו אף מעבירות מסר של דאגה לבריאות התלמידים.

הסביבה שבה התלמידים נמצאים והנורמה המקובלת ביחס לעישון משפיעות גם הן על גיבוש עמדותיהם ועל החלטתם אם להתנסות בעישון. סביבה המצמצמת חשיפה לעישון ולעישון כפוי מעבירה מסר חינוכי ברור נגד העישון ומשמשת פלטפורמה מתאימה לפעילויות חינוכיות המקדמות בריאות, ובאופן זה היא מאפשרת לתוכניות חינוכיות למניעת שימוש בטבק להיות יעילות באופן משמעותי. סביבה כזאת אף מגבירה את האפקטיביות של תוכניות העוסקות במניעת השימוש באלכוהול ובסמים.

המבוגרים, ובמיוחד אנשי הצוות החינוכי, משמשים מודל לחיקוי לתלמידים, ועל כן נדרשת מהם מעורבות והקפדה על כללי ההתנהגות שקובעים החוק וההנחיות.

פעולות להקטנת ממדי העישון בקרב תלמידים אמורות לכלול

-          נקיטת מדיניות ברורה של איסור עישון על פי הנחיות משרד החינוך;

-          הפעלת תוכניות התערבות שמטרתן לסייע לתלמידים לגבש החלטה של הימנעות מעישון.

2.   הנחיות ליישום החוק במוסדות חינוך

2.1ההנחיות מתייחסות לעישון טבק ומוצריו וכן לעישון נרגילות בין כותלי המוסד החינוכי ובפעילות שהמוסד יוזם מחוצה לו.

2.2חל איסור מוחלט על עישון בכל שטח המוסד החינוכי, ובכלל זה חדרי עישון שבעבר הוקצו למטרה זו, לרבות החצר, אזור הכניסה למוסד החינוכי ואזור היציאה ממנו, בטווח של עשרה מטרים וכן במגורי תלמידים במוסדות פנימייתיים. מנהל המוסד החינוכי לא יתיר את קיומם של פינות עישון או חדרי עישון  לעובדי  הוראה, לעובדי המוסד ולאורחים. כמו כן אין להתיר פינות עישון לתלמידים.

2.3פעולות לשם יידוע: על מנהל המוסד החינוכי ליידע בדבר החוק את כל הגורמים הפועלים בו: אנשי הצוות החינוכי, העובדים, ההורים והתלמידים

2.4פעולות הסברה: יש לפעול כדי ליצור מודעות לסכנה לבריאות הכרוכה בעישון מוצרי הטבק. כמו כן יש לקדם פעילויות שמטרתן ליצור מודעות לנזקי העישון ולמנוע את התחלת העישון (ראו ס"ק 5 להלן).

2.5התערבות חינוכית: באירועים שבהם החוק מופר ותלמידים נמצאו מעשנים בתוך המוסד החינוכי או בפעילות חוץ-בית-ספרית יש להפעיל התערבות חינוכית הכוללת הן היבטים משמעתיים והן היבטים חינוכיים וטיפוליים. יש להתייחס לכך שלעיתים עישון מבטא השפעה חברתית או מצב של קושי או מצוקה שבעקבותיו נוצרת תלות בניקוטין.

2.6שילוט: יש לקבוע שילוט בשטחו של המוסד החינוכי, במקומות הנראים לעין, במעברים, במסדרונות ובשטחים הפתוחים. השילוט יוכן תוך שיתוף עם רשות החינוך המקומית, ויופיעו עליו הסמל וההוראה על איסור עישון בכניסה למבנה המוסד. יש לפעול בהתאם לתקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ"ד-198 .4עיצוב השילוט יכול להיות חלק מתהליך חינוכי להטמעת החוק.

2.7סמכות כניסה למוסד החינוכי: מנהל המוסד החינוכי יאפשר לעובד הרשות המקומית (המפקח על יישום החוק) שהוסמך בהתאם לחוק מניעת עישון להיכנס לשטח המוסד החינוכי לאחר שהדבר תואם עמו מראש.

2.8להלן ההנחיות שיש להעביר לתלמידי המוסד החינוכי, כולל תלמידי כיתה י"ב, בני 18 ומעלה, המוגדרים כבגירים:

2.8.1חל איסור עישון (לרבות תחליפי סיגריות, כגון סיגריות אלקטרוניות, נרגילות( בשטח בית הספר.

2.8.2אסור לעשן בפעילות בית-ספרית המתרחשת מחוץ לכותלי המוסד החינוכי (כגון בטיול, בימי סיור, במסיבות ועוד).

3.    דרכי אכיפה

3.1.         הנחיות לאנשי הצוות החינוכי

3.1.1על מנהל המוסד החינוכי להנחות את אנשי הצוות החינוכי ולוודא שהוראות החוק מיושמות ונאכפות על פי הנאמר בסעיפים הבאים.

3.1.2על מנהל המוסד החינוכי ו/או מי מטעמו לפנות אל הבגיר או אל הקטין במקרים שבהם הוא מעשן או מחזיק במוצר טבק או בכלי לעישונו ולהבהיר לו כי אסור לעשן ו/או להחזיק כלי עישון בשטח המוסד החינוכי.

3.2.         טווח התגובות לעישון של בגירים, ובכלל זה אנשי הצוות של המוסד החינוכי

3.2.1במקרים שבהם מנהל המוסד החינוכי או המפקח פנו אל מי מצוות בית הספר ו/או לבגיר אחר הנמצא במרחב המוסד החינוכי ואינו תלמיד (כאמור ב-3.1 לעיל) וביקשו ממנו לחדול מעישון במוסד החינוכי, אולם העישון נמשך, יזמנו מנהל המוסד החינוכי או המפקח את הבגיר לבירור ויבהירו לו כי אסור לעשן בשטח המוסד החינוכי וכן בשטח של עד עשרה מטרים משטח הגדר.

3.2.2במקרים שבהם הבגיר, איש מצוות בית הספר או בגיר אחר, יחזור על מעשיו לאחר שיחת הבירור עם המנהל או עם המפקח ישקול המנהל לערב את עובד הרשות המקומית אשר ראש הרשות הסמיכו לעניין זה (להלן "מפקח").

3.3.         טווח התגובות בעקבות עישון תלמידים במוסד החינוכי

3.3.1טווח התגובה בעקבות עישון של תלמידי בתי הספר בחינוך היסודי

תלמידים בכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי מצויים בתחילת גיל ההתבגרות, המאופיין בהתנסויות שונות, חלקן התנהגויות סיכון. יש לראות בהתנסות בעישון בשלב כה צעיר התנהגות מדאיגה וחמורה הדורשת התערבות מיידית של המערכת החינוכית בשיתוף עם הורי התלמיד, כמפורט להלן:

 

ההתנהגות

הפעולה

ההתערבות החינוכית

תלמיד המעשן בשטח בית הספר – אירוע חד פעמי

פעולות חובה

 1. על מנהל בית הספר או מי מטעמו לפנות אל התלמיד ולבקש ממנו להפסיק את העישון.
 2. יש לקיים שיחת בירור עם התלמיד.
 3. יש ליידע את ההורים.
 4. יש להטיל על התלמיד עשייה חינוכית מתקנת  (לדוגמה: כתיבת עבודה על נזקי העישון).

פעולות חובה

הפעלת תוכנית למניעת עישון על פי מתווה התוכנית "כישורי חיים", בהתאם לתוכנית בית הספר (אם התוכנית כבר בוצעה, יש לבסס אותה ולהעמיקה).

תלמיד המעשן בשטח בית הספר – מקרה של התנהגות חוזרת

פעולות חובה

יש להזמין את התלמיד בליווי הוריו לשיחה בבית הספר ולבנות  תוכנית התערבות המותאמת לתלמיד ולצרכיו. במידת הצורך יש לשתף גם גורמי טיפול בקהילה.

יש לדווח למפקח בית הספר וכן למפקח על הייעוץ

 

פעולות מומלצות בעקבות שיקול דעת ומחשבה על התאמת הפעולה לתלמיד

אפשר להשעות את התלמיד

 

מקרה של מידע שהגיע אל מנהל בית הספר או אל מורה בבית הספר על עישון של אחד התלמידים מחוץ לכותלי המוסד החינוכי

פעולות חובה

 1. יש לקיים שיחת בירור עם התלמיד.
 2. יש לקיים שיחה משותפת עם התלמיד ועם הוריו לשם יידועם.

 

פעולות מומלצות לשיקול דעת הצוות החינוכי

יש להזמין את התלמיד בליווי הוריו לשיחה בבית הספר ולבנות  תוכנית התערבות המותאמת לתלמיד ולצרכיו. במידת הצורך יש לשתף גורמים מטפלים בקהילה.

פעולות חובה

הפעלת תוכנית למניעת עישון על פי מתווה התוכנית "כישורי חיים".

 

3.3.2טווח התגובה בעקבות עישון של תלמידי בתי הספר בחינוך העל-יסודי

 

ההתנהגות

טווח התגובה

(בית הספר יבחר תגובה בהתאם לאירוע ולנסיבות)

ההתערבות החינוכית

 

תלמיד המעשן בשטח בית הספר אירוע חד פעמי

פעולות חובה

 1. על מנהל בית הספר או על מי מטעמו לפנות אל התלמיד ולבקש ממנו להפסיק את העישון ולהבהיר לו כי אין לעשן בין כותלי המוסד החינוכי.
 2. יש לקיים שיחת בירור עם התלמיד.
 3. יש ליידע את הורי התלמיד.

 

פעולות מומלצות לשיקול דעת הצוות החינוכי

 1. יש להזמין את התלמיד בליווי הוריו לשיחה בבית הספר ולבנות תוכנית התערבות בהתאם למאפייני התלמיד ולצרכיו (למשל, תוכנית אופ"י, אתגר 21, הפניה לגמילה בקופת חולים, סיוע של מורה חונך ועוד(. במידת הצורך יש לשתף גורמים מטפלים בקהילה.
 2. אפשר להטיל על התלמיד עשייה חינוכית מתקנת (לדוגמה: כתיבת עבודה על נזקי העישון, העברת שיעור חינוך לתלמידי הכיתה ו/או לתלמידי שכבה צעירה על נזקי העישון ועל הסיבות לעישון בגיל ההתבגרות).

פעולות חובה

הפעלת תוכנית למניעת עישון על פי מתווה התוכנית "כישורי חיים", בהתאם לתוכנית בית הספר. אם התוכנית כבר בוצעה יש לבסס אותה ולהעמיקה.

תלמיד מעשן בשטח בית הספר מקרה של התנהגות חוזרת

פעולת חובה

יש להזמין את התלמיד בליווי הוריו לשיחה בבית הספר ולבנות  עבורו תוכנית התערבות (למשל, תוכנית אופ"י, הפניה לגמילה מעישון בקופת חולים, סיוע של מורה חונך ועוד(. במידת הצורך יש לשתף גורמים מטפלים בקהילה.

 

פעולות מומלצות לשיקול דעת הצוות החינוכי

 1. יש לדווח לפיקוח הכולל ולפיקוח על הייעוץ.
 2. אפשר להשעות את התלמיד.
 3. במקרים של התנהגות חוזרת, ולאחר שמוצו כל ההליכים החינוכיים והטיפוליים עם התלמיד ועם הוריו, ישקול המנהל דיווח למפקח מטעם הרשות המקומית המוסמך בהתאם לחוק.

 

עישון במהלך פעילות חוץ-בית-ספרית, לרבות טיול

פעולות חובה בזמן פעילות

 1. על מנהל בית הספר או על מי מטעמו לפנות אל תלמיד המוסד החינוכי ולדרוש ממנו להפסיק את העישון במסגרת הפעילות.
 2. יש לקיים שיחת בירור עם התלמיד.
 3. יש ליידע את ההורים (הצוות החינוכי ישקול אם ליידע את ההורים במהלך הפעילות או עם החזרה למוסד החינוכי).

 

פעולות מומלצות לשיקול דעת הצוות החינוכי עם החזרה מהפעילות

 1. יש להזמין את התלמיד בליווי הוריו לשיחה בבית הספר ולבניית תוכנית התערבות (למשל תוכנית אופ"י, הפניה לגמילה מעישון בקופת חולים, סיוע של מורה חונך ועוד(. במידת הצורך אפשר לשתף גורמים מטפלים בקהילה.
 2. אפשר להטיל על התלמיד מטלה חינוכית הקשורה לעישון (לדוגמה, העברת שיעור חינוך על נזקי העישון).
 3. יש להזהיר את התלמיד שייתכן שלא יוכל להשתתף בפעילות חוץ בית-ספרית עתידית.
 4. יש לדווח לפיקוח הכולל ולמפקח על הייעוץ.
 5. אפשר להשעות את התלמיד.

לפני היציאה לטיול או לפעילות בית-ספרית יש להסביר את מדיניות בית הספר לגבי איסור עישון ולקיים שיח עם התלמידים על משמעות המדיניות ועל ההשלכות שתהיינה לאי-קיומה.

4.   צעדים מומלצים להטמעת המדיניות למניעת עישון

4.1עם פרסום החוזר יש לייחד מליאת מורים לדיון בנושא התפיסות והעמדות בנושא העישון ותפקיד המורה כמבוגר משמעותי המשמש מודל לחיקוי ומשפיע על גיבוש עמדות ועל התנהגות התלמידים.

4.2בתחילת כל שנת לימודים יש לפרסם את מדיניות איסור העישון ולקבוע בתקנון המוסד החינוכי מדרג תגובות בהתאם להנחיות חוזר זה ולהביא זאת לידיעת התלמידים, הצוות החינוכי וההורים.

4.3יש להפעיל תוכנית התערבות על פי עקרונות העבודה של התוכנית לכישורי חיים. על התוכנית להיות מהלך מתפתח בעל כמה שלבים, לכוון לכלל התלמידים ולהתאים לייחודה התרבותי ולמאפייניה החברתיים של כל קהילת תלמידים. כמו כן עליה לשלב בין תהליכים אישיים לתהליכים קבוצתיים וכן לשתף את ההורים וגורמים נוספים בקהילה. מומלץ לשתף את התלמידים בתהליך בניית התוכנית. בעת הפעלת התוכנית יש לאפשר שיח פתוח עם התלמידים הכולל התייחסות לערכים, למידע ולהנחלת כישורי התמודדות העשויים לסייע לתלמידים לגבש החלטה על הימנעות מעישון.

4.4יש לפעול להפיכת בית ספר למוסד מקדם בריאות, שכן אחד התבחינים לקבלת ההכרה בבית ספר כמקדם בריאות הוא הפיכתו למוסד נקי מעישון.

5.   תוכניות חינוכיות למניעת שימוש בחומרים מסכנים ומניעת עישון

5.1משרד החינוך שותף לגורמים שונים, הן ממלכתיים והן וולונטריים, במאמץ לקדם את בריאות החברה בישראל ולהביא להפחתה בשיעורי העישון. לצורך יישום המדיניות בתחום זה המשרד פועל בשיתוף עם גופים שונים, ובהם המחלקה לחינוך ולקידום בריאות במשרד הבריאות, האגודה למלחמה בסרטן, הליגה למחלות ריאה ושחפת, קופות החולים ועוד.

בתי הספר מפעילים את התוכניות באמצעות מב"סים (מובילים בית-ספריים), יועצים ומחנכים שהוכשרו לכך על ידי מערך הדרכה של היחידה למניעת השימוש בסמים. לעיתים התוכניות משלבות מרצים אורחים, סרטים, הצגות וכדומה. התלמידים נחשפים לנושאים השונים בסדנאות המאפשרות חיבור אישי לנושא בדרך חווייתית, באמצעות חשיבה רפלקטיבית על החוויה, המשגת הנושא, למידה ויישום.

כחלק בלתי נפרד מהתוכניות מתקיימות גם פעילויות להורים ולעיתים פעילויות המשותפות להורים ולתלמידים. מטרתן של הפעילויות היא להגביר את מודעותם של ההורים לתפקידם המשמעותי בגיבוש עמדות בנושא השימוש בחומרים שונים, וביניהם טבק, לאפשר תקשורת בין ההורים לילדיהם על תרבות הפנאי, להדגיש את חשיבותן של הנוכחות ההורית ושל תקשורת מיטיבה כתשתית משמעותית לליווי הילדים בעת תהליכי קבלת החלטות להפחתת התנהגויות סיכון בכלל ושימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בפרט.

5.2בתי ספר מקדמי בריאות

בתי ספר מקדמי בריאות הם מוסדות חינוך המתאפיינים בתפיסה ייחודית המדגישה את המבנה הארגוני של בית הספר במטרה לטפח את הפרט, לקדם את איכות חייו ואת מצב בריאותו ולתרום לאורח החיים של קהילת בית הספר.

בית ספר מקדם בריאות משמש תשתית בתהליך חינוכי שמטרתו להטמיע את תחום הבריאות כחלק מהותי המשולב בהוויה הבית-ספרית. בית הספר נדרש להתחייב לאגד את צוות בית ספר, יחד עם ההורים ועם הקהילה, במטרה לפתח ולטפח את בית הספר כמקדם בריאות.

אחד התנאים לקבלת הכרה בבתי ספר כמקדמי בריאות הוא הפיכתם לנקיים מעישון.

5.3התוכנית "כישורי חיים"

התוכנית "כישורי חיים" מתנהלת במערכת החינוך החל מהחינוך הקדם-יסודי ועד כיתה י"ב. מטרתה לפתח את הכשירות הרגשית והחברתית של התלמידים ולחזק את יכולתם להתמודד עם מצבי חיים שונים. התוכנית מציעה מערכים מובנים לשיחה בכיתה על מגוון נושאים המותאמים לשלב ההתפתחותי וכן על מצבים מורכבים שהתלמידים נחשפים אליהם, וביניהם גם הצורך לקבל החלטה הנוגעת לעישון הסיגריות והנרגילות. מטרת התוכנית היא לטפח בצעירים כישורים וערכים שיסייעו להם להתמודד באופן עצמאי עם נושא העישון ולקבל החלטה שקולה ומבוססת לחיות חיים בריאים ולהימנע משימוש בחומרים מזיקים.

פריסת התוכנית "כישורי חיים" בנושא מניעת שימוש בחומרים מסכנים ומניעת עישון על-פי שכבות הגיל

א.בחינוך הקדם-יסודי

התלמידים יעסקו בתוכנית "יום של תכלת", תוכנית משותפת למשרד החינוך ולרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול. מטרותיה העיקריות הן פיתוח כישורי חיים תוך מודעות ועירנות לשמירה על הגוף ולמניעת השימוש בחומרים מסוכנים. התוכנית מזמנת שיח על אחריות אישית, על תהליך קבלת החלטות, על עמידה בפיתוי ועל פנייה לעזרה.

ב.בבתי הספר היסודיים

בכיתה ב' יעסקו התלמידים בנושאים האלה:

-שימוש נבון בחומרים

-חומרים מועילים וחומרים מזיקים לגוף

-שימוש לטובה ושימוש לרעה בתרופות.

בכיתה ג' יעסקו התלמידים בנושאים האלה:

-חומרים מסוכנים – היכרות עם חומרים מסוכנים המזיקים לגוף

-עישון כפוי

-חומרים נדיפים מסוכנים שיש בבית.

בכיתה ו' יעסקו התלמידים במניעת עישון טבק, בין היתר בעזרת מרכז הלמידה "מפזרים את מסך העשן", העוסק במניעת עישון. המרכז הופק בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות ועם האגודה למלחמה בסרטן. מרכז הלמידה מאפשר להרחיב את השיח בין המורים לתלמידים על ההשפעה המזיקה של העישון תוך פיתוח כישורי התמודדות מול פיתויים והשפעות חברתיות בדרך של למידה חווייתית.

ג.בחטיבות הביניים

בכיתה ז' יעסקו התלמידים בתוכניות אלו:

-"זהירות נרגילה" – תוכנית העוסקת בנושאים אלה: תופעת עישון הנרגילות, בירור עמדות, מיתוסים ומסרים מסולפים הקשורים בעישון, עמידה בלחץ חברתי ונזקי העישון לכושר הגופני, למערכת הנשימה, למערכת כלי הדם ולהתפתחות המינית

-מניעת עישון – מפגשים שמטרתם לספק מידע אמין ורלוונטי על נזקי העישון ולפתח כישורי התמודדות עם הפיתוי לעשן.

בכיתה ט' יעסקו התלמידים בהשפעות ובנזקים של העישון ובחיבור שבין העישון למקובלות חברתית.

ד.בחטיבה העליונה תתקיימנה סדנאות כגון "אני והסיגריה", "הסיכון שבעישון" ו"רייצ'ל מעשנת - עישון חברתי", שמטרתן אימוץ השקפת עולם המקדמת אורח חיים בריא ומחזקת עמדות השוללות שימוש בטבק, בירור תפקידו של העישון בצורך בשייכות כאחד ממאפייני גיל ההתבגרות, הקניית מידע בנושא נזקי העישון וסיוע בשיפור יכולתם של התלמידים להתמודד עם מצבי חיים מורכבים.

5.4תוכניות נוספות

 • התוכנית "עמיתים ומשפיעים" למניעת עישון – תוכנית לפיתוח מנהיגות נוער שמטרתה חיזוק נורמה של בחירה בחיים ערכיים ובריאים ללא שימוש בחומרים פסיכו אקטיביים. הרציונל העומד בבסיס התוכנית הוא שהאחריות לקבלת החלטות מוטלת על התלמידים וביכולתם להסתייע במבוגרים משמעותיים. התלמידים המשתתפים בתוכנית נבחרים על ידי חבריהם לכיתה, עוברים הכשרה בסמינר יישובי או בית-ספרי, ובמהלכו הם מקבלים ידע, מחזקים עמדות ורוכשים כלים וחומרי עבודה לשם הכנת תוכניות בבתי הספר והפעלתן יחד עם הצוות החינוכי. היועצים החינוכיים והמב"סים (מובילים בית-ספרים למניעת השימוש בסמים, באלכוהול ובטבק) מובילים את התוכנית בשיתוף מחנכי הכיתות והמורים המקצועיים.
 • התוכנית אופ"י – אימון ופיתוח יכולות התמודדות – תוכנית התערבות המיועדת לתלמידים בחטיבה העליונה ובכיתות הגבוהות בחטיבת הביניים העושים שימוש בטבק, באלכוהול ובסמים ואשר מבקשים לעשות שינוי בהתנהגות לא רצויה. התוכנית מועברת על ידי הצוות הטיפולי בבית הספר (יועץ חינוכי או פסיכולוג או עובד סוציאלי).

5.5היום הבין-לאומי ללא עישון

לקראת היום הבין-לאומי למניעת עישון, המצוין מדי שנה ב-31 במאי, המנהלים נקראים להפעיל תוכניות למניעת עישון ולהקדיש שיעורים לנושא. משרד החינוך שותף ליוזמות יישוביות המתקיימות לציון מועד זה ברחבי הארץ.

במסגרת הפעילויות המיוחדות בתי ספר מוזמנים להשתתף בתחרות ארצית נושאת פרסים, בשיתוף הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת, האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות, המיועדת לבתי ספר המפעילים תוכניות התערבות מצטיינות למניעת עישון. בתי הספר המצטיינים בעשייה הם אלה הפועלים באופן תהליכי, מכשירים עמיתים, משתפים הורים, פועלים בשיתוף עם גורמים בקהילה ומרחיבים את העיסוק בנושא לתחומי דעת שונים. ההנחיות לקראת היום הבין-לאומי והתבחינים להשתתפות בתחרות מתפרסמים מדי שנה בחוזר המנכ"ל.

6.   גמילה מעישון

6.1.         כללי

קיימות סיבות רבות לרצון להפסיק לעשן, בעיקר סיבות כלכליות ובריאותיות. הצלחת הגמילה מעישון תלויה במוטיבציה וברצון להפסיק לעשן, באמונה ביכולת האישית להצליח ובתמיכה של הסביבה: בני המשפחה, מקום העבודה והחברים. מעשנים המבקשים להיגמל זקוקים לייעוץ מקצועי.

6.2.         גמילה מעישון למורים

מורים המעוניינים לקבל מידע על גמילה מעישון מוזמנים לפנות אל קופות החולים שהם מבוטחים בהן.

בתי ספר המעוניינים להקים קבוצת גמילה למורים מוזמנים לפנות אל המפקחת הרפרנטית במחוז (ראו בנספח ג) או אל היחידה למניעת שימוש בסמים, באלכוהול ובטבק בשפ"י, בטל' 02-5603233 ו-02-5603244, או באמצעות הדואר האלקטרוני, בכתובת karenroth@education.gov.il.

6.3.         גמילה מעישון לתלמידים

יועצים, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים המעוניינים להפעיל קבוצה לתלמידים המעוניינים להפסיק לעשן מוזמנים לפנות אל השירות הפסיכולוגי-הייעוצי, היחידה למניעת השימוש בסמים, באלכוהול ובטבק להפעלת קבוצות אופ"י (אימון ופיתוח יכולות התמודדות להפחתת עישון ושימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בקרב תלמידים).

6.4.         הדרכה וליווי בהפעלת תוכניות התערבות

להדרכה ולליווי של בית הספר בהפעלת תוכניות התערבות בחדר המורים ותוכניות לתלמידים במסגרת התוכנית "כישורי חיים" אפשר לפנות אל המפקחים הרפרנטים במחוז ואל היחידה למניעת השימוש בסמים, באלכוהול ובטבק בשפ"י.

כדי להצטרף לתהליך של בית ספר מקדם בריאות אפשר לפנות אל הרפרנטים המחוזיים בנושא קידום בריאות (ראו בנספח ג).

7.   נספחים

נספח א: מגמות עישון בקרב ילדים ובני נוער

 

נתונים מתוך סקר HBSC, "נוער בישראל, בריאות, רווחה נפשית וחברתית והתנהגויות סיכון בישראל לשנת 2014" (פרופ' יוסי הראל פיש), העוסקים בשיעורי עישון סיגריות ונרגילות בקרב בני נוער בקרב תלמידים בכיתות ו', ח' ו-י'  מלמדים  כי 11.6% מהתלמידים מדווחים כי התנסו בעישון, לעומת 19.6% שדיווחו על כך בשנת 201 .1

4.6% מהתלמידים בכיתות ו' ו-ח' דיווחו על עישון פעם אחת ביום לפחות. נתון זה דומה לנתון משנת 201 .1

7.4% מתלמידי כיתות י' מדווחים על עישון פעם ביום בהשוואה ל-3.2% בקרב תלמידי כיתות ח'. נתון זה מעיד על עלייה בכמות הנערים המעשנים ככל שעולים בגיל.

מהנתונים גם עולה כי שיעור העישון לפחות פעם אחת ביום בקרב תלמידים יהודים הוא 3.7%, לעומת 7.8% בקרב תלמידים דוברי ערבית. מתוכם 9% מהבנים בכיתה י' במגזר היהודי לעומת 19.5% מהבנים בכיתה י' דוברי ערבית. ניכר כי אחוז התלמידים המעשנים לפחות פעם אחת ביום גבוה יותר בחברה הערבית.

19.9% מהתלמידים דיווחו כי התנסו לפחות פעם אחת בעישון נרגילה. 17.1% מהתלמידים במגזר היהודי התנסו בכך, לעומת 30.3% בקרב תלמידים דוברי ערבית. 8.1% מהתלמידים דיווחו כי הם מעשנים נרגילה לפחות פעם בשבוע, בהשוואה ל-6.2%   מהתלמידים בשנת 201 .1

בסקר שנערך בקרב תלמידי י"א-י"ב בנושא תדירות ההתנסות בעישון סיגריות או מוצרי טבק נמצא כי 74% לא עישנו מעולם. 7.3% דיווחו על עישון במהלך יום אחד עד חמישה ימים.

4.7% מהתלמידים בכיתות י"א-י"ב דיווחו כי הם מעשנים נרגילה מדי יום.

הסיבות להתחלת עישון בקרב מתבגרים הן רבות. העישון נתפס כסמל לבגרות ולעצמאות וכן כפתרון לבעיות גיל ההתבגרות וכדרך להתמודד עם הקשיים במעבר לחטיבת הביניים. מתבגרים מעשנים גם בגלל סקרנות, חיפוש אחר ריגושים, הצורך בהתנסות בסיכונים וכן בשל השפעות חברתיות הגורמות לחקות חברים ומבוגרים.

זמינות הסיגריות, בצד פרסום של חברות הטבק הפונות אל צעירים ומעבירות מסר ישיר או עקיף על הקשר שבין עישון להצלחה, למראה חיצוני נאה ולמקובלות חברתית, משפיעים על כניסת מתבגרים למעגל העישון ומחזקים את הצורך בעבודה חינוכית שתסייע למתבגרים בקבלת החלטה לא להיכנס אל מעגל המעשנים.

נספח ב: רשימת המפקחים הרפרנטים במחוזות בנושא מניעת השימוש בסמים, באלכוהול ובטבק

 

המחוז

השם

הדוא"ל

מס' הטלפון

ירושלים ומנח"י

יהודית אפרמן

judithap@education.gov.il

0506282838

צפון

צביה זמיר

zviaza@education.gov.il

0506282756

חיפה

תמר שיפוני

tamarshi@education.gov.il

0547207460

מרכז

חגית בן זוהר

hagitbz@education.gov.il

0507440238

תל אביב

אירית מור

iritmo@education.gov.il

0506283179

דרום

מיכל בן זאב שאול

michalbz@education.gov.il

0506482781

מינהל לחינוך התיישבותי

חרמונה פרלמוטר

chermonap@kfar-olami.org.il

0506225259

מינהל לחינוך התיישבותי

בליינש מקונן

belayneshm@ kfar-olami.org.il

0506111522

חרדי

יהודית כהן

udithco@education.gov.il

0506282403


נספח ג: רשימת הרפרנטים המחוזיים לקידום הבריאות

 

המחוז

השם

הדוא"ל

מס' הטלפון

צפון

נורית ברגר גיל

nuritbe@education.gov.il

0503073264

חיפה

יהודית סיני

yehuditsi@education.gov.il

0544442623

מרכז

ריבי גבע

rivige@education.gov.il

0507890622

תל אביב

טלי קשתי

talika@education.gov.il

0508283588

דרום

דניאלה מורם

Danielamo2@education.gov.il

0538392945

ירושלים

אתי דבש

etidv@education.gov.il

0528895098

חרדי

יוכבד לוין

yochile@education.gov.il

0506282605

מנהל לחינוך התיישבותי

ריטה סולברג

ritas@kfar-olami.org.il

0506221524


נספח ד: רשימת מוסדות וארגונים הקשורים לנושא עישון

 

 1. משרד הבריאות, המחלקה לחינוך וקידום בריאות,

פקס' 02-6474834

 1. האגודה למלחמה בסרטן, מחלקת ההדרכה וההסברה,

פקס' 03-7322780, דוא"ל hasbaradep@cancer.org.il.