רישיונות להוראת הכימיה

הוראת קבע מס' 0096 - החלפה

תאריך פרסום: כ' בסיון תשע"ח, 03 ביוני 2018 | הוראה תקפה מתאריך: 3.6.2018 | תקף ההוראה עד לתאריך: 31.8.2019
הוראה זו מפרטת את התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראת הכימיה, את ההשכלה הנדרשת מן המועמד לעיסוק בהוראת הכימיה ואת הקורסים הבסיסיים בהשכלה הדרושים לשם קבלת רישיון להוראת המקצוע.
הוראה זו מתפרסמת בשל הצורך להתאים את דרישות ההשכלה של המורים בתחומי המדעים לאתגרי המאה ה-21 תוך מתן מענה למחסור במורים בתחומי המדעים.

    הוראות קודמות שהוראה זאת מבטלת:
    חוזר מיוחד ה' (התשנ"ז), "תקנון למתן רישיונות הוראה בחינוך העל-יסודי", פרק ב', סעיף 5, פסקאות י"ג ו-י"ד.

     

     


   02 - 5604738
   arielaba@education.gov.il
כלל מערכת החינוך.

 

1.   התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראת הכימיה

1.1.         לשם קבלת רישיון לעיסוק בהוראת הכימיה על המורה לעמוד בשלושה תנאים:

א.         השכלה אקדמית בתחומים המדעיים שיוגדרו בהמשך

ב.         סיום חובות הלימודים לתעודת הוראה בכימיה

ג.         השלמה בהצלחה של שנת התמחות (סטאז') בהוראת הכימיה.

1.2.         החל משנת הלימודים התשע"ט יחולקו רישיונות לעיסוק בהוראת הכימיה לשתי רמות, כמפורט להלן:

א.         רישיון להוראת הכימיה בכיתות ז'–י"ב

לבעלי תואר ראשון לפחות, כמפורט בסעיפים 2.1 ו- 2.2 להלן.

ב.         רישיון להוראת הכימיה בכיתות ז'-י'

לבעלי תואר ראשון לפחות, כמפורט בסעיפים 2.3, 2.4 ו- 2.5 להלן.

2.   השכלתו של המועמד לעיסוק בהוראת הכימיה

2.1מועמד שהוא לפחות בעל תואר B.Sc. בכימיה ממוסד אקדמי בארץ המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל או ממוסד אקדמי להשכלה גבוהה בחו"ל, אשר הוכר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות האלה: כימיה ו/או הנדסת כימיה ו/או הנדסת חומרים, יקבל רישיון להוראת הכימיה ללא צורך בהשלמות כלשהן.

2.2מועמד שהוא לפחות בעל תואר B.Sc. ממוסד אקדמי להשכלה גבוהה בארץ המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד אקדמי להשכלה גבוהה בחו"ל, אשר קיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות עתירי כימיה, כגון הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, הנדסה ביוכימית, הנדסה ביוטכנולוגית, ננוטכנולוגיה, רוקחות, פרמקולוגיה, ביוכימיה מולקולרית, ביוכימיה ומדעי המזון, גיאוכימיה, הנדסה ביורפואית, ביולוגיה, מדעי החיים, מדעי המוח וביופיזיקה, יידרש להשלים את כל הקורסים המצוינים בסעיף 3 להלן, בחוג/במחלקה/בפקולטה לכימיה או להנדסת כימיה או להנדסת חומרים במוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג המעניק תואר ראשון, B.Sc., בכימיה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הכימיה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

2.3מועמד שהוא לפחות בעל תואר B.Ed. ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד אקדמי להשכלה גבוהה בחו"ל, אשר הוכר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך, והוא בעל תעודת הוראה במקצוע הוראת הכימיה במסלול העל-יסודי, לא יידרש ללימודי השלמה.

2.4מועמד שהוא לפחות בעל תואר B.Sc. ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד אקדמי להשכלה גבוהה בחו"ל, אשר הוכר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות הנדסת מים, מדעי התזונה, רפואה, וטרינריה וסיעוד, יידרש להשלים את כל הקורסים המצוינים בסעיף 3 להלן בחוג/במחלקה/בפקולטה לכימיה או להנדסת כימיה או להנדסת חומרים במוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג המעניק תואר ראשון, B.Sc., בכימיה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הכימיה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

2.5מועמד שהוא לפחות בעל תואר B.Ed. ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד אקדמי להשכלה גבוהה מחו"ל, אשר הוכר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך והוא בעל תעודת הוראה בכימיה או באחד מהמקצועות המדעיים פיזיקה וביולוגיה, יידרש להשלים את כל הקורסים המצוינים בסעיף 3 להלן בחוג/במחלקה/בפקולטה לכימיה או להנדסת כימיה או להנדסת חומרים במוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג המעניק תואר ראשון, B.Sc., בכימיה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הכימיה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

3.   הקורסים הבסיסיים הנדרשים בכימיה ובמבואות בתחומי המדעים

3.1.         קורסים בסיסיים בכימיה

א.         כימיה כללית

ב.         כימיה פיזיקלית

ג.         כימיה אנליטית + מעבדה

ד.         כימיה אורגנית + מעבדה

ה.         כימיה אי-אורגנית או כימיה של חומרים (אין חובה להתנסות מעשית)

ו.          ביוכימיה.

3.2.         קורסים בסיסיים בתחומי המדעים

א.         מתמטיקה לכימאים

ב.         פיזיקה לכימאים מכניקה וחשמל

ג.         תכנות בסיסי.

4.   הטיפול במועמדים להוראה בעלי השכלה אקדמית אשר למדו במוסדות בחו"ל

4.1נוהל זה מתייחס גם למורים בעלי תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבלו הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות עתירי כימיה ולמדו לתעודת הוראה בכימיה בארץ (באוניברסיטה או במכללה).

4.2הטיפול במורה עולה בעל תואר אקדמי ותעודת הוראה מחו"ל ייעשה במסגרת הנהלים של מורים עולים, בשיתוף עם הפיקוח על הוראת המקצוע.

4.3 בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה מחו"ל יחויבו בקורס תגבור בלשון העברית.