רישיונות להוראת הפיזיקה

הוראת קבע מס' 0094 - החלפה

תאריך פרסום: כ' בסיון תשע"ח, 03 ביוני 2018 | הוראה תקפה מתאריך: 3.6.2018 | תקף ההוראה עד לתאריך: 31.8.2019
הוראה זו מפרטת את התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראת הפיזיקה, את ההשכלה הנדרשת מן המועמד לעיסוק בהוראת הפיזיקה ואת הקורסים הבסיסיים בהשכלה פיזיקלית הדרושים לשם קבלת רישיון להוראת המקצוע.
הוראה זו מתפרסמת בשל הצורך להתאים את דרישות ההשכלה של המורים בתחומי המדעים לאתגרי המאה ה-21 תוך מתן מענה למחסור במורים בתחומי המדעים.

    הוראות קודמות שהוראה זאת מבטלת:
    חוזר מיוחד ה' (התשנ"ז), "תקנון למתן רישיונות הוראה בחינוך העל-יסודי", פרק ב', סעיף 5, פסקאות י"ג ו-י"ד.

     


   02 - 5604738
   arielaba@education.gov.il
כלל מערכת החינוך.

 

 

1.   התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראת הפיזיקה

1.1.         לשם קבלת רישיון לעיסוק בהוראת הפיזיקה על המורה לעמוד בשלושה תנאים:

א.         השכלה אקדמית בתחומים המדעיים שיוגדרו להלן

ב.         השלמת לימודי תעודת הוראה בפיזיקה

ג.         השלמה בהצלחה של שנת התמחות (סטאז') בהוראת הפיזיקה.

1.2.         החל משנת הלימודים התשע"ט יחולקו הרישיונות להוראת הפיזיקה לשתי רמות, כמפורט להלן:

א.         רישיון להוראת הפיזיקה בכיתות ז' י"ב

לבעלי השכלה כמפורט בסעיפים 2.1 ו-2.2 להלן.

ב.         רישיון להוראת הפיזיקה בכיתות ז' י'

לבעלי השכלה כמפורט בסעיפים 2.3 ו- 2.4 להלן.

 

2.   השכלתו של המועמד לעיסוק בהוראת הפיזיקה

2.1מועמד שהוא בעל תואר B.Sc. לפחות, ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או מוסד להשכלה גבוהה מחו"ל, אשר קיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות פיזיקה, גיאופיזיקה ו/או בהנדסה עתירת פיזיקה-הנדסת חשמל, הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת מיקרו-אלקטרוניקה, הנדסת אלקטרו-אופטיקה, הנדסת אווירונאוטיקה - יקבל רישיון להוראת הפיזיקה ללא צורך בהשלמות כלשהן.

2.2מועמד שהוא לפחות בעל תואר B.Sc. ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל, אשר קיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות עתירי פיזיקה שאינם מצוינים בסעיף 2.1 - הנדסת מכונות, הנדסת חומרים, הנדסת בניין, הנדסה כימית או כימיה - יקבל רישיון להוראת הפיזיקה בתנאי שיעבור בהצלחה את כל הקורסים המצוינים בסעיף 3 להלן בחוג/במחלקה/בפקולטה לפיזיקה או להנדסה במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר ראשון, B.Sc., בפיזיקה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הפיזיקה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

2.3      א.מועמד שהוא בעל תוארB.Ed. לפחות ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל, אשר קיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך, ובעל תעודת הוראה בתחום הוראת הפיזיקה במסלול העל-יסודי, יקבל רישיון להוראת הפיזיקה ללא צורך בהשלמות כלשהן.

ב.מועמד שהוא בעל תוארB.Sc. לפחות ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל, אשר קיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך, במקצועות שאינם מצוינים בסעיפים 2.1 ו-2.2, אלא במקצועות מתמטיקה, מדעי המחשב, ביוטכנולוגיה, הנדסה ביו-רפאית, הנדסת תעשייה וניהול, הנדסה סביבתית, הנדסת תחבורה והנדסת מים, יידרש להשלים את כל הקורסים המצוינים בסעיף 3 להלן, בחוג/במחלקה/בפקולטה לפיזיקה או להנדסה במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר ראשון, B.Sc., בפיזיקה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הפיזיקה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

2.4מועמד שהוא בעל תואר.B.Ed לפחות ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל, אשר קיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד והוא בעל תעודת הוראה במקצועות המדעיים כימיה וביולוגיה, יידרש להשלים את כל הקורסים המצוינים בסעיף 3 שלהלן בחוג/במחלקה/בפקולטה לפיזיקה או להנדסה במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר ראשון, B.Sc., בפיזיקה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הפיזיקה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

3.   קורסים בסיסיים בהשכלה פיזיקלית

3.1.         הקורסים הנדרשים בפיזיקה

א.         פיזיקה 1 (מכניקה) + מעבדה

ב.         פיזיקה 2 (אלקטרומגנטיות) + מעבדה

ג.         גלים ואופטיקה + קורס מעבדה

ד.         יחסות פרטית (אפשרי כחלק מקורס אחר, כגון מכניקה)

ה.         קוונטים או פיזיקה מודרנית

ו.          שפת תכנות.

3.2.         הקורסים הנדרשים במתמטיקה

א.         חשבון אינפיניטיסימלי או חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי)

ב.         משוואות דיפרנציאליות

ג.         סטטיסטיקה ו/או הסתברות.

4.   הטיפול במועמדים להוראה בעלי השכלה אקדמית אשר למדו בחו"ל

  1. נוהל זה מתייחס גם למורים בעלי תואר אקדמי מחו"ל אשר קיבלו הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות עתירי פיזיקה ולמדו בארץ לתעודת הוראה בפיזיקה (באוניברסיטה או במכללה).
  2. הטיפול במורים עולים בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה מחו"ל ייעשה במסגרת הנהלים של מורים עולים.
  3. בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה מחו"ל יחויבו בקורס תגבור הלשון העברית.