מענקי שעות והחזרי שכר לימוד לעובדי הוראה

הוראת קבע מס' 0115 - החלפה

תאריך פרסום: י"ב בניסן תשע"ה, 01 באפריל 2015 | הוראה תקפה מתאריך: 1.4.2015
חוזר זה מפרט הנחיות, נהלים וסדרי קדימויות בהענקת מענקים לעובדי הוראה הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה לתארים אקדמיים. החוזר מחליף את סעיף 8.2-22 בחוזר הוראות הקבע עד/8(א) באותו נושא. זאת משום שעל פי הסכמי השכר חל העדכון המפורט להלן: עובדי ההוראה שברפורמת "אופק חדש" רשאים להגיש בקשה להחזר שכר לימוד. לגבי מענק שעות תפורסם הודעה במועד מאוחר יותר. בקשות למענקי שעות  לעובדי הוראה שאינם ברפורמת "אופק חדש" תוגשנה דרך מערכת אינטרנטית אשר תעלה לאתר האגף לפיתוח מקצועי בימים הקרובים בצירוף הנחיות והסברים.

   02 - 5603687
   motiro@education.gov.il
כלל עובדי ההוראה במערכת החינוך הרשמית או המפוקחת (שחל עליה חוק הפיקוח על בתי הספר, התשכ"ט) המלמדים בחינוך הקדם-יסודי והיסודי, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות, לרבות מורים במכללות ובסמינרים המפוקחים על ידי משרד החינוך.

 

1.   מבוא

1.1על פי הסכמי העבודה ניתנים מענקי שעות והחזרי שכר לימוד (להלן "מענקים") לעובדי הוראה הלומדים והמשתלמים במסגרות המתאימות, כמפורט בהוראות המובאות להלן. בהתאם לכך עובדי הוראה המלמדים בפועל והלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל רשאים לבקש מענקי שעות (בהיקף שיפורט להלן) או השתתפות בהוצאות שכר לימוד עד גובה שכר הלימוד הנדרש באוניברסיטאות בארץ.

1.2עובדי הוראה במסגרת "אופק חדש"

1.2.1עובדי הוראה המועסקים במסגרת הסכם השכר "אופק חדש" מחויבים על פי הסכם זה להיות בעלי תואר אקדמי ראשון.

1.2.2עובדי הוראה אלה זכאים לבקש החזר שכר לימוד עבור לימודיהם, לגבי מענק שעות תפורסם הודעה בהמשך.

1.2.3עובדי הוראה ב"אופק חדש" שאינם אקדמאים זכאים לקבל השתתפות בהחזר שכר לימוד עבור לימודיהם לתואר ראשון גם אם ניצלו בעבר את מלוא הזכויות לעניין זה, בין אם במענק שעות ובין אם בהחזר שכר לימוד (וראה ב-1.7 להלן).

1.3בכלל עובדי ההוראה בפועל הרשאים לבקש החזר שכר לימוד או מענק שעות כלולים מדריכים מקצועיים מוסמכים ומורים למקצועות הטכנולוגיים הלומדים לתואר טכנאי והנדסאי או לתארים המפורטים להלן.

1.4בכלל המוסדות להשכלה גבוהה הכלולים בנוהל זה מצויים האוניברסיטה הפתוחה, המכללות להכשרת עובדי הוראה במסלולים האקדמיים ומוסדות חינוך אחרים שהוכרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה או מסגרות לימוד אחרות שהוכרו לצורכי מענקים אלה על ידי האגף להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה.

1.5לימודים שבגינם ניתנת דרגת שכר אקוויוולנטית לתואר אקדמי אינם מוכרים לצורך קבלת המענקים, להוציא לימודים המוכרים לדרגה אקוויוולנטית ל-B.A. דרגה 1 ול-M.A. במכללות ובסמינרים במגזר החרדי שבפיקוח האגף להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה, שאושרו פרטנית על ידי האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה.

1.6לימודים לתואר אקדמי בשלוחה בארץ של אוניברסיטה מחו"ל (אוניברסיטה זרה) אינם מוכרים לצורכי מענקים אלה.

1.7במסגרת הסכמי השכר עובד הוראה רשאי לקבל 3 פעמים מענק מלא (היינו, ב-3 שנים נפרדות) במהלך כל שנות עבודתו בהוראה, כדלקמן:

-מענק שעות עד 12 שעות מענק (מענק מרבי בשנה אחת = 4 שעות)

-החזר שכר לימוד של 3 שנות לימוד (עד היקף שכר לימוד מלא באוניברסיטה בכל אחת מ-3 השנים.

1.8עם זאת, הלומד לתארים שני (מ"א) ושלישי (דוקטורט) רשאי לקבל יחידת מענק אחת נוספת: 4 ש"ש או עד 100% החזר שכר לימוד שנתי.

1.9לעניין זה:

-שעת מענק אחת היא שוות ערך ל-¼ שכר לימוד.

-2 שעות מענק הן שוות ערך ל-½ שכר לימוד.

-3 שעות מענק הן שוות ערך ל-¾ שכר לימוד.

-4 שעות מענק הן שוות ערך לשכר לימוד מלא.

1.10במהלך שנת לימודים אחת עובד ההוראה אינו יכול לקבל גם מענק שעות וגם החזר שכר לימוד.

1.11מודגש בזאת כי גובה המענקים שיאושרו ויחולקו בפועל ייקבע על פי גבולות התקציב של משרד החינוך ובהתאם לחוק התקציב.

1.12המענקים יינתנו לפי סדר העדיפויות המפורט ב-3 להלן וכאמור רק בגבולות התקציב המאושר לסעיף זה.

2.   הזכאות להגשת בקשה למענק, היקפו, שעות הלימוד ומסלולי הלימודים

2.1.         מענק שעות

2.1.1רשאים להגיש בקשה עובדי ההוראה הבאים (בתנאים מצטברים):

-עובדי הוראה העובדים במוסדות חינוך רשמיים, במוסדות חינוך על-יסודיים (עד כיתה י"ד ועד בכלל), בבתי מדרש ובמכללות להכשרת עובדי הוראה אשר יש להם התחשבנות עם המשרד

-עובדי הוראה קבועים במשרתם וששנת לימודיהם בעת קבלת המענק (אם יאושר) תהיה שנת עבודתם הרביעית ברציפות בהוראה באותה בעלות המעסיקה אותם באחד המוסדות המפורטים לעיל ושהיקף משרתם באותה שנה אינו פחות משליש משרה באותה בעלות (וראה להלן תוספת ב- 2.1.3).

הערה: מודגש בזאת שעובדים בדירוג עובדי הוראה במחלקות לחינוך ברשויות המקומיות, כמו מנהלי מחלקות לחינוך, קציני ביקור סדיר ומפקחים על גנים, אינם נכללים בהסכמי השכר לעניין המענקים, ועל-כן אינם רשאים להגיש בקשה לקבלת מענק. כמו כן, עובדי הוראה זמניים (עובדי הוראה שאינם ממלאים אחר ההגדרה לעיל, שזו שנת עבודתם הרביעית ברציפות באותה בעלות), או עובדי הוראה המועסקים כממלאי מקום לפי שעות, אינם זכאים למענק שעות.

2.1.2עובד הוראה הלומד ביותר מקורס אחד המזכה במענק שעות השתלמות יצרף את מספר השעות הנלמדות בכל הקורסים כמכלול אחד לעניין חישוב מספר השעות.

2.1.3עובד הוראה המועסק בחלק ממשרתו ברובד חינוכי אחד או בבעלות אחת ובחלק ממשרתו ברובד חינוכי אחר או בבעלות אחרת, יהיה מבחנו הקובע לעניין קביעת הבסיס לתשלום שעות המענק המסגרת שהוא מועסק בה בהיקף משרה גדול יותר. עם זאת, לעניין היקף משרתו, די בכך שיעבוד בשני המקומות הללו בהיקף משרה כולל שאינו קטן משליש משרה.

2.1.4הקצאת שעות המענק תבוצע לפי סדר העדיפויות כמפורט ב-3 להלן, בהתאם להיקף שעות הלימוד בשבוע, לפי פירוט זה:

א.עובד הוראה הלומד 6 ש"ש לפחות יהיה זכאי למענק של 2 ש"ש

ב.לעובד הוראה הלומד 11-9 ש"ש אפשר לאשר מענק של 3 ש"ש בכפיפות למגבלות התקציב.

ג.לעובד הוראה הלומד 12 ש"ש ויותר אפשר לאשר מענק של 4 ש"ש בכפיפות למגבלות התקציב.

הערה: קורס אקדמי המקנה 6 נקודות זכות באוניברסיטה הפתוחה בישראל הוא שווה ערך ל-4 שעות לימוד שבועיות.

2.2.         החזר שכר לימוד

2.2.1רשאים להגיש בקשה עובדי הוראה אלו:

-          עובדי הוראה העובדים במוסדות חינוך רשמיים, במוסדות חינוך על-יסודיים (עד כיתה י"ד ועד בכלל), בבתי מדרש ובמכללות להכשרת עובדי הוראה אשר יש להם התחשבנות עם המשרד.

-          עובדי הוראה קבועים במשרתם או עובדי הוראה ששנת הלימודים בעת קבלת המענק (אם יאושר) תהיה שנת עבודתם הרביעית והרצופה בהוראה באותה בעלות המשלמת את שכרם ובמוסדות המפורטים לעיל ושהיקף משרתם באותה שנה אינו פחות מחצי משרה באותה בעלות (וראה לעיל תוספת ב-2.1.3).

-          עובדי הוראה בפועל הנמצאים בחצי שנת שבתון (אם תאושר בקשתם של עובדים אלה, לא יעלה גובה ההחזר על 50% משכר הלימוד שחויבו בו).

הערה: מודגש בזאת שעובדים בדירוג עובדי הוראה במחלקות לחינוך ברשויות המקומיות, כמו מנהלי מחלקות לחינוך, קציני ביקור סדיר ומפקחים על גנים, אינם נכללים בהסכמי השכר לעניין המענקים, ועל-כן אינם רשאים להגיש בקשה לקבלת מענק. כמו כן, עובדי הוראה זמניים (עובדי הוראה שאינם ממלאים אחר ההגדרה לעיל, שזו שנת עבודתם הרביעית ברציפות באותה בעלות), או עובדי הוראה המועסקים כממלאי מקום לפי שעות, גם הם אינם רשאים להגיש בקשה לקבלת מענק.

2.2.2משרדנו יטפל אך ורק בהחזר שכר לימוד לעובדי הוראה שנדרש מהם תשלום של 15% משכר הלימוד המלא לפחות ובהחזר שכר לימוד לעובדי הוראה הלומדים לתואר השלישי שנדרש מהם תשלום של 10% משכר הלימוד המלא לפחות.

3.   מסלולי הלימוד המאושרים למענקים

כל האמור להלן מתייחס ללימודים במסלולים האקדמיים המתקיימים במוסדות להשכלה גבוהה המאושרים והמפוקחים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג), ובכלל זה מוסדות להכשרת עובדי הוראה הנמצאים בפיקוח האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך. מודגש: לימודים המתקיימים במסגרת לימודי חוץ ולימודי תעודה אינם מוכרים לצורכי מענק. עובד ההוראה יציין בגוף הבקשה את סמל הלימודים המתאים, כמפורט להלן:

 

הסמל

מסלול הלימודים

3.1

לימודים במסלול להסמכה למורה בכיר (לא כולל לימודים לדרגת שכר) במכללה או בסמינר, לקבלת תעודת מורה בכיר

3.2

לימודים לתעודת הוראה ראשונה במוסד להשכלה גבוהה

3.3

לימודים לתואר אקדמי ראשון – .B.A./B.Ed ומקביליו – בחינוך הטכנולוגי, למי שאין בידם תואר אקדמי זה

 

הסמל

מסלול הלימודים

3.4

לימודים לתואר אקדמי שני – .M.A./M.Ed ומקביליו – בחינוך הטכנולוגי, למי שאין בידם תואר אקדמי זה (כולל לימודי השלמה ולימודים לתיזה המתקיימים במסלולי הלימוד האקדמיים כדי להתקבל לתואר שני או שלישי)

3.5

לימודים לתואר אקדמי שלישי – דוקטורט –  ובכלל זה כתיבת דוקטורט, למי שאין בידם תואר אקדמי זה (לקבלת שעות מענק נדרשים לימודים פרונטאליים כמפורט ב- 2.1.4 לעיל)

3.6

לימודים לתארים אקדמיים שני (מ"א) ושלישי (דוקטורט), לעובדי הוראה שניצלו בעבר את מרב מענקי ההשתלמות, בתנאי שנותר תקציב בתקנת המענקים

הערה: מורים בעלי דרגת שכר אקוויוולנטית לתואר ראשון, שני או שלישי יכולים לבקש שעות מענק או השתתפות בהחזר שכר לימוד בגין לימודים לתארים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה בהתאם לפירוט לעיל, בלי שהדבר ייחשב להם כלימודים ל"כפל תואר". מורים אלה יצרפו לבקשתם מסמך מאגף כוח אדם בהוראה המאשר שיש להם דרגה אקוויוולנטית (ראה ב-1.5 לעיל).

4.   חובות המשתלמים וזכויותיהם (עבור עו"ה שבקשתם למענק אושרה)

4.1.         כללי

4.1.1גרירת תואר: מורה ב"אופק חדש" המקבל מענק מתחייב לסיים את לימודיו לתואר ראשון במהלך 4 שנים מיום חתימתו על ההצטרפות להסכם.

4.1.2מקבל המענק זכאי להחזר הוצאות עבור נסיעות בין-עירוניות מבעלות המוסד שהוא מועסק בו לפי תעריפי התחבורה הציבורית. אין זכאות להחזר עבור נסיעות עירוניות. עובד הוראה המועסק על ידי בעלות שאינה משרד החינוך יפנה בבקשה להחזר אל הבעלות המעסיקה אותו (הכול בכפיפות להוראות בחוזר מנכ"ל נו/1, סעיף 37, "נהלים והנחיות להגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/להשתלמויות").

4.1.3עובד הוראה שאושרה בקשתו למענק חייב להודיע למפקח על ההשתלמויות באגף להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה על כל שינוי בתכנית הלימודים ובמוסד הלימודים שאושר לצורך המענק.

4.1.4שינוי כלשהו בתכנית הלימודים מחייב בדיקה מחודשת של הזכאות. ייתכנו ביטול המענק עקב שינוי כזה והפסקת החזר הוצאות הנסיעה.

4.1.5עובד הוראה שזכותו למענק בוטלה מסיבה כלשהי לא יוכל להסתייע באותה שנה בטענה שצמצם את משרתו, להוציא ביטולים הנובעים מביטול קורסים שעובד ההוראה נשלח אליהם לפי דרישת המשרד.

4.1.6מקבל המענק יתחייב לעבוד בהוראה כמה שנים נוספות, כמניין שנות המענק שקיבל (יחידת מענק אחת – 4 שעות מענק או החזר שכר לימוד מלא לשנת לימודים אחת היא שוות ערך לעבודה של שנה אחת נוספת בהוראה).

4.2.         מענקי שעות

4.2.1מענק השעות יהיה חלק ממשרתו של עובד ההוראה.

4.2.2עובד ההוראה לא יידרש להפחית ממשרתו הקבועה מספר שעות זהה למספר שעות המענק, בתנאי שהיקף השעות הכולל את המענק לא יעלה על 140% משרה. שעות המענק שמעבר למשרתו הקבועה של עובד ההוראה אינן מקנות קביעות על שעות אלו לשנים הבאות.

4.2.3עובד הוראה שהפסיק את לימודיו במהלך שנת הלימודים יודיע על כך לגזברות המחוז או לבעלות המשלמת את שכרו, והיא תפסיק את תשלום מענק השעות ואת החזר הוצאות הנסיעה החל באחד בחודש שלאחר הפסקת הלימודים.

4.3.         ביצוע התשלום - דיווח והתחשבנות

4.3.1מענק השתלמות לעובד הוראה שהוא עובד המדינה ישולם על ידי משרד החינוך.

4.3.2מענק השתלמות לעובד הוראה שאינו עובד המדינה ישולם על ידי הבעלות על מוסד החינוך שהמבקש מועסק בו מיד עם אישור המענק על ידי משרדנו. משרדנו יחזיר לבעלות את מענק ההשתלמות בכפיפות להמצאת אישור לימודים או קבלות על תשלום שכר הלימוד. מוסדות שלמשרדנו אין קשרי התחשבנות כספית עמם אינם נכללים בהסדר זה.

4.3.3הודעה על המענקים תינתן למוסדות החינוך מיד לאחר אישורם.

4.3.4התחשבנות עם הבעלויות: בהסכמת מרכז השלטון המקומי תהיה שיטת ההתחשבנות עם הבעלויות לצורך החזרת הסכומים ששולמו על ידן כמענקי השתלמות כדלקמן:

א.הבסיס להתחשבנות יהיה פרופיל בית הספר שנקבע לצורך תשלום שכר לימוד בחינוך העל-יסודי.

ב.התשלום הראשון ישולם לא יאוחר מחודש דצמבר, ולאחר מכן ישולמו התשלומים מדי חודש בחודשו, עד חודש אוגוסט של אותה שנה.

ג.החזרים לבעלויות בחינוך העל-יסודי יינתנו על פי הפרופיל של בית הספר, ויועברו באופן שוטף עם העברות שכר הלימוד.

ד.באמצע שנת הלימודים (בחודש מאי) יועבר על ידי הבעלות דוח ביצוע שיכלול הצהרה על מספר המענקים ששולמו.

ה.ההתחשבנות הסופית תתבצע לקראת סוף שנת הלימודים (בחודש יולי). תשלומים ינוכו מבעלויות שלא הצהירו כמבוקש.

4.4.         החזרי שכ"ל: ביצוע ההחזר – דיווח והתחשבנות

4.4.1החזר שכר הלימוד יתבצע תמורת קבלות מקוריות מטעם מוסד הלימודים, כדלקמן:

א.החזר שכר הלימוד לעובד הוראה שהוא עובד מדינה ישולם על ידי גזברות משרדנו במחוז עבודתו של עובד ההוראה חודש לאחר הגשת הקבלות המקוריות.

ב.החזר שכר הלימוד לעובד הוראה שאינו עובד מדינה ישולם על ידי הבעלות של מוסד החינוך שהוא מועסק בו חודש לאחר הגשת הקבלות המקוריות.

ג.אגרת החינוך, דמי ההרשמה, תשלומים לשירותים שונים מטעם מוסדות הלימודים ותשלומי ריבית פיגורים – כל אלה לא ייכללו בהחזר שכר הלימוד. מהחזר שכר הלימוד ינוכה מס כחוק (מס הכנסה וכד').

4.4.2משרדנו יחזיר לבעלות על המוסדות המפוקחים, שיש להם קשרי התחשבנות עם המשרד, את סכומי ההחזרים שאושרו ושולמו למוריהם לאחר שידווחו על הביצוע למנהל ענף המענקים והחזרי שכר הלימוד לעובדי הוראה באגף להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה ברחוב דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911.

4.4.3הכספים שיועברו אל הבעלויות בגין מענקי שעות והחזרי שכר לימוד לעובדי הוראה זכאים במוסדותיהם הם מקדמה בלבד. על הבעלויות להגיש דוחות ביצוע כמתבקש. אי שליחת דוחות הביצוע תגרור קיזוז בהתאם.[1]

5.   הגשת הבקשות ואישורן - נהלים ומועדים

5.1.         כללי

5.1.1הבקשה למענק שעות  ולהשתתפות בהחזר שכר לימוד תוגש דרך האינטרנט באמצעות מערכת חדשה למענקי לימודים אשר תעלה ב-כ"ז בניסן התשע"ה, 16.4.2015, לפורטל עובדי ההוראה. כתובת הפורטל החדש: http://edu.gov.il/sites/pohnet/Pages/HomePage.aspx

לאחר הזדהות לפורטל ובחירה ב"פיתוח מקצועי" ואחר כך ב"מענקי שעות והחזר שכ"ל" יוצג קישור למערכת החדשה למענקי לימודים. בלחיצה על הקישור "עו"ה" ייכנס עובד ההוראה למערכת החדשה ויבחר את סוג המענק שברצונו לבקש.

המועדים להגשת הבקשה, בהתאם לסוג המענק המבוקש, יוצגו בדף הראשון של המערכת.

כמו כן אפשר למצוא את כתובת הפורטל החדש לעובדי הוראה בכל אתר חיפוש באינטרנט, כגון "גוגל", על ידי הקשת מילות מפתח כמו "פורטל עו"ה החדש", ולבצע את הפעולות הנדרשות על פי ההוראות שפורטו לעיל.

5.1.2עובד הוראה המועסק בכמה מקומות (בכמה בתי ספר, בעלויות או מחוזות) רשאי להגיש בקשה אחת בלבד, דרך המוסד שהוא עובד בו במרבית השעות.

5.2.         מענקי שעות

5.2.1המועד האחרון להגשת הבקשה מתפרסם בעוד מועד באתר האינטרנט הנ"ל (בדרך כלל באמצע חודש מאי). הטופס יוחתם כמפורט להלן:

א.מנהלי מוסדות של עובדי הוראה המועסקים במוסדות חינוך רשמיים – מורים עובדי המשרד – יאשרו את הפרטים בידיעת המפקח על המוסד ישירות במערכת האינטרנטית.

ב.מנהלי מוסדות של עובדי הוראה בבעלויות אחרות – ובכלל זה מוסדות להכשרת עובדי הוראה – יאשרו את הפרטים ישירות במערכת  האינטרנטית.

ג.המפקחים על מוסדות קדם-יסודיים שהם עובדי המשרד יאשרו את הפרטים ישירות באמצעות המערכת החדשה למענקי לימודים - המערכת הפנימית של המשרד.

ד.עובדי הוראה בבעלויות פרטיות יקבלו אישור של הבעלות על העסקתם ועל ההתחייבות לתשלום, שיתבצע ישירות במערכת האינטרנטית, באמצעות הזדהות אישית של נציג הבעלות שקיבל קוד וססמה לעניין זה.

5.2.2האגף להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה יוציא אישורים על תנאי לפונים הזכאים עד סוף חודש יוני שלאחר מועד הגשת הבקשה.

5.2.3עובד שאושר לו מענק על תנאי יידרש לצרף קובץ סרוק וגם להמציא למחוז המטפל לכל המאוחר עד אמצע חודש נובמבר שלאחר קבלת האישור על המענק – גיליון לימודים רשמי וממוחשב. הגיליון יפרט פרטים אלו: שנת הלימודים לתואר, שם התואר, מסלול התואר (תעודת הוראה או הסמכה למקצוע מסוים בהוראה), הסמסטר, שמות הקורסים וסמליהם, היקף השעות לקורס, הקרדיט, שם המרצה ודרגתו, וכן גיליון ציונים משנים קודמות לתואר. עובד הוראה שלא ימציא אישור לימודים כזה, תבוטל זכותו למענק, והכספים ששולמו לו על חשבון המענק ינוכו משכרו.

מודגש בזאת: אישורי לימודים למענק שעות שיגיעו למשרדנו לאחר סוף שבוע הלימודים השני במוסדות להשכלה גבוהה יוחזרו לשולח ללא טיפול.

5.3.         החזר שכר לימוד

5.3.1לבקשה המקוונת יש לצרף קובץ סרוק וגם להמציא למחוז המטפל גיליון לימודים ממוחשב מטעם מוסד הלימודים כמפורט ב-5.2.3 וכן את גובה שכר הלימוד המלא והסופי הנדרש. כותבי תיזה (מ"א/דוקטורט) יצרפו לבקשה אישור על היקף שכר הלימוד הנדרש מהם להשלמת חובה זו לקבלת התואר האקדמי.

5.3.2טופס הבקשה יוחתם כמפורט להלן:

א.מנהלי מוסדות של עובדי הוראה המועסקים במוסדות חינוך רשמיים – מורים עובדי המשרד – יאשרו את הפרטים, בידיעת המפקח על המוסד, ישירות במערכת האינטרנטית.

ב.מנהלי מוסדות של עובדי הוראה בבעלויות אחרות – ובכלל זה מוסדות להכשרת עובדי הוראה - יאשרו את הפרטים ישירות במערכת האינטרנטית.

ג.המפקחים על מוסדות קדם-יסודיים שהם עובדי המשרד יאשרו את הפרטים ישירות באמצעות המערכת החדשה למענקי לימודים - המערכת הפנימית של המשרד.

ד.עובדי הוראה בבעלויות פרטיות יקבלו אישור של הבעלות על העסקתם ועל ההתחייבות לתשלום, שיתבצע ישירות במערכת האינטרנטית, באמצעות הזדהות אישית של נציג הבעלות שקיבל קוד וססמה לעניין זה.

5.3.3המועד האחרון להגשת הבקשה מתפרסם בעוד מועד באתר האינטרנט של המערכת המקוונת שבאתר האגף לפיתוח מקצועי (בדרך כלל באמצע חודש נובמבר).[*]

5.3.4האגף להתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה יוציא אישורים לזכאים עד חודש ימים לאחר המועד שנקבע להגשת הבקשה.

6.   אישורים מיוחדים וחריגים וועדת ערעורים

6.1 לקידום נושאים מיוחדים ולטיפול בערעורים של מורים שבקשותיהם למענקים נדחו תפעל במשרדנו ועדה מיוחדת. ועדה זו תבחן בקשות למענקים שנדחו ושאינן במסגרת הקדימויות והקריטריונים שנקבעו בחוזר זה, בתנאי שהלימודים שבגינם יאושרו המענקים יימצאו בזיקה ישירה לעבודתם של עובדי ההוראה במסגרות החינוך שהם עובדים בהן.

6.2המועד האחרון להגשת בקשות לוועדת החריגים הוא כדלקמן:

-עבור בקשות לשעות מענק: יום ראשון הראשון של חודש אוקטובר (שלאחר קבלת המענק)

-עבור השתתפות בשכר לימוד: יום ראשון הראשון של חודש פברואר (שלאחר קבלת החזר שכר הלימוד).

6.3את הבקשה לוועדת החריגים ואת הערעורים יש להגיש באמצעות המפקח על ההשתלמות במחוז עבודתו של מגיש הבקשה.

[1] סעיף 4.4.3 נוסף בתאריך 31.5.2015.

[*] אם יתברר לאחר אישור המענקים לעובדי הוראה שהגישו את בקשתם עד למועד הנ"ל כי נותר תקציב פנוי, תפורסם הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות נוספות ובדבר דרך ההקצאה.