אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון

הוראת קבע מס' 0117 - החלפה

תאריך פרסום: י"ב בניסן תשע"ה, 01 באפריל 2015 | הוראה תקפה מתאריך: 1.4.2015 | תקף ההוראה עד לתאריך: 20.5.2020
החוזר המעודכן "קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך" מרחיב את היריעה ומגדיר את סמכויות הצוות החינוכי בנושאים נוספים על אלה שהופיעו בחוזרים קודמים, כמו אירועי אלימות המתרחשים מחוץ למוסד החינוכי או בהסעות, פגיעה בבעלי-חיים ויצירת שותפות עם ההורים. החוזר כולל גם פרקים נפרדים העוסקים בתלמידים בחינוך המיוחד ובגני הילדים. להלן פירוט הנושאים העיקריים שהחוזר עוסק בהם: פרק א': "היערכות חינוכית מערכתית כוללת ליצירת אקלים בית-ספרי בטוח ולצמצום האלימות" – כולל הנחיות לבניית תכנית לאקלים בטוח בבית הספר על פי סטנדרטים של אקלים. הפרק מגדיר את המרכיבים שיש לכלול בתכנית לבניית אקלים בטוח, ואלו עיקריהם: בניית חזון בית-ספרי וגיוס הצוות החינוכי למימושו, איסוף נתונים, בניית תכניות התערבות, קיום דיאלוג בין המורים לתלמידים והקשבה לצורכיהם, לרבות מתן מענה לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים, שיתוף תלמידים, הורים וגורמים בקהילה בבניית התכנית לקידום אקלים בטוח ועידוד מעורבות חברתית של תלמידים בכיתה, בבית הספר בקהילה ולמען הסביבה. פרק ב': "אורחות חיים – התנהלות בשגרה" – עוסק באורחות החיים בבית הספר ובהקפדה על כללי המשמעת, בניית תקנון, הנחיות להשעיה מבית הספר וטיפול באירועי עישון ובאירועי שתיית אלכוהול או הבאתו למסגרת החינוכית. הפרק עוסק בצורך בבניית תקנון בכל בתי הספר בהלימה לחוזר המנכ"ל. בחוזר מפורטות ההתנהגויות המצופות מבאי מוסדות החינוך וטווח התגובות האפשרי במקרה של הפרתן. הכללים עוסקים בהופעה הולמת, בהתנהגות ראויה ובהפרות סדר, בנוכחות ובעמידה בזמנים, בטוהר הבחינות, בשמירה על הרכוש הציבורי והפרטי ובאיסור המוחלט על עישון ושתיית אלכוהול בכל מסגרות הפעילות של בית הספר. בחלק זה גם מוגדרות דרכי תגובה שאסור לנקוט בבית הספר בהתאם לחוק זכויות התלמיד. פרק ג': "התמודדות עם אירועי אלימות" – מנסח הנחיות להתמודדות עם אירועי אלימות ותבחינים שיאפשרו לבית הספר להעריך את חומרת האירוע. הטבלאות בפרק זה עוסקות בסוגים שונים של פגיעות בזירות שונות, ומפורט בהן טווח התגובות הכולל פעולות חובה ופעולות לשיקול דעתו של מנהל בית הספר. הטבלאות בפרק כוללות גם הנחיות לדיווח לגורמי הפיקוח ולמשטרה או לרווחה. בפרק זה קיימת התייחסות מורחבת לאירועי אלימות שהתרחשו מחוץ לכותלי המוסד החינוכי, לפגיעה בבעלי-חיים, לכללי התנהגות בהסעות ולטיפול באירועים חריגים המתרחשים בהסעות. הפרק עוסק בשותפות עם הורים ובטיפול באירועי אלימות שהורים מעורבים בהם וכן בפגיעות שנעשו תוך שימוש בטכנולוגיה ובהיבטים של פגיעה מקוונת. כמו כן יש בפרק התייחסות נפרדת לפגיעת תלמיד במורה ולפגיעת עובדי הוראה בתלמידים ובילדי גן. בנוסף לטבלאות הכוללות הנחיות לפעולות בטווח המידי ובטווח הקצר שעל בית הספר לבצע לאחר אירוע אלימות, יש בחוזר הנחיות להתערבות בטווח הארוך בעקבות אירוע אלימות חמור וכן מצוינים בו בעלי התפקידים ואחריותם ביישום החוזר. פרק ד': "היערכות מערכתית ליצירת אקלים חינוכי בטוח ולמניעת אלימות והתנהגויות לא מותאמות בגן הילדים" – עוסק בבניית אקלים בטוח על פי סטנדרטים של אקלים וטיפול באלימות בגיל הגן. פרק ה': "תלמידים עם צרכים מיוחדים – בשילוב, בכיתות חינוך מיוחד בחינוך הרגיל ובמוסדות החינוך המיוחד" – נועד לתת מענה לאוכלוסיית ילדים בעלי צרכים מיוחדים, שהתנהגותם מושפעת ממהות לקותם ומחייבת התייחסות נבדלת המותאמת לרמת תפקודם האישי. הפרק העוסק בחינוך המיוחד נועד לתת בידי אנשי הצוות במסגרת החינוכית עקרונות מנחים ומענה מקצועי ייחודי ומותאם. הפרק חל על תלמידים הלומדים בשילוב אישי (דיפרנציאלי), תלמידים בתכנית השילוב במסגרת החינוכית, תלמידים בכיתות החינוך המיוחד בחינוך הרגיל ותלמידים בבתי ספר לחינוך מיוחד. התפוצה מנהלי בתי הספר, מפקחים, יועצים חינוכיים, רכזי בטיחות, פסיכולוגים ומורים.

   02 - 5602064
   einavlu@education.gov.il
כלל מערכת החינוך