כתיבה בספרי לימוד

הוראת קבע מס' 0120 - החלפה

תאריך פרסום: י"ד באייר תשע"ה, 03 במאי 2015 | הוראה תקפה מתאריך: 3.5.2015
ככלל חל איסור לכתוב בספרי לימוד או בחוברות עבודה. עם זאת, במקרים מסוימים יש יתרון חינוכי ודידקטי דווקא בכתיבה בספר הלימוד או בחוברת עבודה נלווית. כתיבה בספרי לימוד ובחוברות אושרה גם במקרים שבהם נדרשת התאמה של ההנחיות לצרכים של אוכלוסיות תלמידים מיוחדות. הוראה זו מפרטת את ההיתרים לכתיבה בספר או בחוברת עבודה נלווית.

   02 - 5603534
   Learning_Books_Reply@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

 

1.   כללי

ככלל חל איסור לכתוב בספרי לימוד או בחוברות עבודה. הנחיה זו נועדה לאפשר העברה של ספרי לימוד מתלמיד לתלמיד, אם במסגרת תכנית ההשאלה ואם באופן פרטי, מטעמים חינוכיים ומטעמי חיסכון בכסף ובמשאבים סביבתיים. כמו כן לכתיבה במחברות יש ערך לימודי: הכתיבה כשלעצמה היא מיומנות חיונית שיש לטפחה, והמחברת מזמנת כתיבה נרחבת יותר מאשר ספר או חוברת ותרומתה רבה יותר לפיתוח החשיבה ויכולת ההבעה, להטמעת סדר וארגון ועוד.

עם זאת, במקרים מסוימים יש יתרון חינוכי ודידקטי דווקא בכתיבה בספר הלימוד או בחוברת עבודה, ובמיוחד בשלבים הראשונים של רכישת מיומנויות, כגון בלימוד שפות. בנוסף, בתחומי דעת מסוימים, כגון מתמטיקה בחינוך היסודי, הכתיבה בספרי הלימוד מונעת העתקה שלא לצורך. כתיבה בספרי לימוד אושרה גם במקרים שבהם נדרשת התאמה לצרכים של אוכלוסיות תלמידים מיוחדות, כמפורט להלן בטבלה המצ"ב: פירוט ההיתרים לכתיבה בספר או בחוברת עבודה בתחומי דעת ובאוכלוסיות מיוחדות.

יש להקפיד על כתיבה בספרים מודפסים או בחוברות עבודה אך ורק בהתאם להיתרים אלה, בין אם הספרים נרכשו במסגרת תכנית ההשאלה ובין אם לא.

2.   הגדרות

2.1ספר ללא כתיבה: ספר לימוד הכולל את התכנים, את המיומנויות ואת ההדגשים המותאמים לתכנית הלימודים השנתית, לשכבת גיל מסוימת ולמספר שעות ההוראה. בספר זה אין אפשרות לכתוב.

2.2 ספר עם כתיבה: ספר לימוד מודפס הכולל את התכנים, את המיומנויות ואת ההדגשים המותאמים לתכנית הלימודים השנתית, לשכבת גיל מסוימת ולמספר שעות ההוראה. הספר כולל גם דפי עבודה לתלמיד בנושא הקשור לתכנית הלימודים העדכנית. התלמיד יכול לכתוב במקומות המיועדים לכך, ולכן אין אפשרות לעשות בו שימוש חוזר.

2.3 חוברת עבודה: חוברת הכוללת אך ורק דפי עבודה לתלמיד בנושא הקשור לתכנית הלימודים העדכנית. החוברת נלווית לספר לימוד ללא כתיבה. התלמיד יכול לכתוב במקומות המיועדים לכך, ולכן אין אפשרות לעשות בחוברת שימוש חוזר.

2.4 ספר מקור: ספר שהנו יצירה ספרותית או תעודה כמות שהיא.

3.   פירוט ההיתרים לכתיבה בספר או בחוברת עבודה בתחומי דעת ובאוכלוסיות מיוחדות

 

תחומי הדעת

היתר כתיבה

בכל תחומי הדעת

כיתות א'-ב' – ספר עם כתיבה

מתמטיקה

כיתות ג'-ו' – ספר עם כתיבה

אנגלית

כיתות ג'-ד' – ספר עם כתיבה

כיתות ה'-ט' – ספר ללא כתיבה וחוברת עבודה אחת בכל שנת לימודים

ערבית לדוברי עברית

בשנתיים הראשונות להוראת השפה על פי תכנית הלימודים – ספר עם כתיבה

כיתות ז'-י"ב – ספר ללא כתיבה וחוברת עבודה

עברית לדוברי ערבית

  1. כיתות ג'-ד' ספר עם כתיבה
  2. כיתות ה'-ז' ספר ללא כתיבה וחוברת עבודה

תנ"ך

כיתות ג' ספר מקור וחוברת עבודה

מולדת, חברה ואזרחות

כיתות ג'-ד' ספר עם כתיבה וחוברת עבודה

גיאוגרפיה

כיתות ה'   ספר ללא כתיבה וחוברת עבודה

צרפתית, ספרדית, רוסית, אמהרית

בשנתיים הראשונות ללימוד השפה – ספר ללא כתיבה וחוברת עבודה או ספר עם כתיבה בלבד

 

 

אוכלוסיות מיוחדות

היתר כתיבה

תלמידים עולים

בחוברות ייעודיות להוראת עברית כשפה שנייה, המיועדות לתלמידים בכיתות ב'-ו' – עד שלוש חוברות עבודה במהלך השנתיים הראשונות ללימוד העברית.

בספרי הלימוד הרגילים של הכיתה, בכל שכבות הגיל – בשנה הראשונה לעלייה תותר הכתיבה בספרי הלימוד הרגילים שבהם מתאפשרת כתיבה. בשנה השנייה לעלייה תותר הכתיבה בספרי הלימוד הרגילים שבהם מתאפשרת הכתיבה, לפי שיקול הדעת של המורה ובכפיפות לתוצאות מבחני המדף של התלמיד.

חינוך מיוחד

ספר עם כתיבה לפי הצורך, בכפיפות למסמך הנחיות שמתפרסם  באתר האגף לחינוך מיוחד, בכתובת זו:

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/pedagogy/study-design/Pages/books.aspx

לקויי למידה מאובחנים

בכל תחומי הדעת, בכל הכיתות  – חוברות מותאמות לפי הצורך 

תלמידים במסגרות שח"ר או לקויי למידה או תלמידים חלשים עקב חסכים סביבתיים

בכל תחומי הדעת :

  1. תאושר כתיבה לכל היותר ל-25% מכלל התלמידים בבית הספר, שלהם חסכים סביבתיים (לא כולל תלמידים מאובחנים).
  2. המלצה לאישור הכתיבה  תינתן על ידי הצוות המקצועי הבית ספרי ותאושר על ידי המפקח. האישור ייבחן בכל שנה מחדש מתוך מטרה לצמצם ככל האפשר את מספר התלמידים שיקבלו אותו.
  3. ככלל יש להעדיף כתיבה לצורך תרגול או העשרה באמצעים דיגיטאליים.
  4. בכל מקרה המחייב כתיבה – תועדף חוברת עבודה שנלווית לספר על פני ספר עם כתיבה.
  5. יש להתאים את חומר הלימוד לאוכלוסייה (כולל התאמה תרבותית).
  6. במקרים חריגים שיאושרו על ידי מפקח אפשר להתיר כתיבה עד כיתה י"ב.

אוכלוסיות מרכזי חינוך, מרכזי נוער ומפתנים

תותר כתיבה בכל תחומי הדעת, בהתאמה פדגוגית ותרבותית שתיעשה על ידי הצוות החינוכי של מוסדות אלה.

יש לעודד  הכנת חומרים דיגיטליים לצורכי למידה, תרגול ושימוש בהם.

 

הערה: ברשימת ספרי הלימוד המאושרים עדיין כלולים ספרים וחוברות עבודה שיש בהם מקום לכתיבה, שלא בהתאם להיתרים שבטבלה לעיל. אפשר עדיין לכלול את הספרים (ולא את החוברות) ברשימת הספרים הכיתתית ואפשר לרכוש אותם, אולם אין להתיר לתלמידים לכתוב בהם אלא בהתאם לנאמר בטבלה. 

אין להשתמש בפורמט הדיגיטלי של ספרים עם כתיבה או חוברות.

רשימת ספרי הלימוד המאושרים מופיעה באתר אגף ספרי לימוד, בכתובת זו:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/.

 

 נערך שינוי בתאריך 25.07.201 .6לפני השינוי ניתן היתר לכתיבה בספר עם כתיבה בלימודי המתמטיקה בכיתות ג'-ה'.